Pyhen Mattheusen Euangelion.

 

XIV. Lucu.

 

14:1 SIhen aijcan/ cwli Herodes * Neliesruhtinas Iesusen sanoma' ia sanoi paluelioijlle's/
Siihen aikaan/ kuuli Herodes neljännesruhtinas Jesuksen sanoman ja sanoi palwelijoillensa/
14:2 Teme o'bi se Joha'nes castaia/ hen on ylesnosnut cooluista/ Se'teden hen tekepi sencaltaiset awudh.
Tämä ompi se Johannes Kastaja/ hän on ylösnoussut kuolleista/ Sentähden hän tekeepi senkaltaiset awut.
14:3 Sille Herodes oli Joha'nesen kiniottanut/ sitonut/ ia fangeuxen pannut/ Herodiaxen/ henen weliense Philippusen emänen tehden.
Sillä Herodes oli Johanneksen kiinni ottanut/ sitonut/ ja wankeukseen pannut/ Herodiaksen/ hänen weljensä Philippuksen emännän tähden.
14:4 Sille ette Johannes oli henelle sanonut/ Ei soui sinun hende pite.
Sillä että Johannes oli hänelle sanonut/ Ei sowi sinun häntä pitää.
14:5 Ja quin hen tahdhoi henen tappa/ Pelkesi hen Canssa/ Sille he pidhit henen Prophetan edhest.
Ja kuin hän tahtoi hänen tappaa/ Pelkäsi hän kansaa/ Sillä he pidit hänen prophetan edestä.
14:6 Coska sis Herodesen syndyme Juhla pidhettin/ hyppeisi Herodian tyter heiden edhesens. Ja se kelpas Herodesen.
Koska siis Herodeksen syntymäjuhla pidettiin/ hyppäsi Herodiaan tytär heidän edessänsä. Ja se kelpasi Herodeksen.
14:7 Sentädhen hen lupasi henelle wannotul walalla/ että hen tachtoi henelle anda/ mitekutakin hen anoijs.
Sentähden hän lupasi hänelle wannotulla walalla/ että hän tahtoi hänelle antaa/ mitä kukin hän anoisi.
14:8 Nin hen sanoi/ quin henen eitens ennen henelle oli opettanut/ Anna minulle (ma hen) tesse fatilla Johannesen castaian päe.
Niin hän sanoi/ kuin hänen äitinsä ennen hänelle oli opettanut/ Anna minulle tässä wadilla Johannes Kastajan pää.
14:9 Ja Kuningas tuli murheisens. Mutta quitengin sen wa'notun wala' tähden/ ia nijnnen iotca ynne atrioitzit/ käski hen anda henelle.
Ja kuningas tuli murheiseensa. Mutta kuitenkin sen wannotun walan tähden/ ja niiden jotka ynnä aterioitsit/ käski hän antaa hänelle.
14:10 Ja lehetti böwelit leickaman Johannisen caula tornissa.
Ja lähetti pyöwelit leikkaamaan Johanneksen kaulan tornissa.
14:11 Ja hene' päens edheska'nettin fadis/ ia a'netin picalle. Ja hen weij sen eitelle's.
Ja hänen päänsä edeskannettiin wadissa/ ja annettiin piialle. Ja hän wei sen äitillensä.
14:12 Ja edeskeuit hene' opetuslapsens/ ia poisotit henen rumins/ ia hautasit sen ia menit ia ilmoitit sen Iesuselle.
Ja edeskäwit hänen opetuslapsensa/ ja pois otit hänen ruumiinsa/ ja hautasit sen ja menit ja ilmoitit sen Jesukselle.
14:13 Coska nyt Iesus sen cwli/ poismeni hen sielde hahdella äri malle harhaan. Ja coska Canssa sen cwlit/ noudhatit he hende ialgha' caupu'geista.
Koska nyt Jesus sen kuuli/ pois meni hän sieltä haahdella äärimaalle harhaan. Ja koska kansa sen kuulit/ noudatit he häntä jalan kaupungeista.
14:14 Ja Iesus wlgoskeui/ ia näki palion Canssan/ ia armachti heiden pälens/ ia paransi heiden Sairaansa.
Ja Jesus uloskäwi/ ja näki paljon kansaa/ ja armahti heidän päällensä/ ja paransi heidän sairaansa.
14:15 Mutta echtona edheskeuit Opetuslapset henen tyhens/ ia sanoit/ Teme ombi ärima/ ia öö tulepi/ Laske Canssa tykyes kylijn menemen/ ia heillense roca ostaman.
Mutta ehtoona edeskäwit opetuslapset hänen tykönsä/ ja sanoit/ Tämä ompi äärimaa/ ja yö tuleepi/ Laske kansa tyköäsi kyliin menemän/ ja heillensä ruokaa ostamaan.
14:16 Nin sanoi Iesus heille/ Ei taruitze heiden poismenne/ andacat te heiden södhe.
Niin sanoi Jesus heille/ Ei tarwitse heidän pois mennä/ antakaat te heidän syödä.
14:17 He sanoit henelle/ Ei ole meillä tesse enämbi quin wisi leipe/ ia caxi cala.
He sanoit hänelle/ Ei ole meillä tässä enempi kuin wiisi leipää/ ja kaksi kalaa.
14:18 Sanoi hen/ Tocatta minulle nee tenne. Ja keski Ca'san istua roholle sömen.
Sanoi hän/ Tuokaatte minulle ne tänne. Ja käski kansan istua ruoholle syömään.
14:19 Ja otti nee wisi leipe/ ia caxi cala/ Ylescatzatti Taiuasen/ kijtti Jumala/ murssi ia annoi ne leiuet Opetuslapsillens/ ia Opetuslapset annoit ne Canssalle/
Ja otti ne wiisi leipää/ ja kaksi kalaa/ Ylös katsahti taiwaaseen/ kiitti Jumalaa/ mursi ja antoi ne leiwät opetuslapsillensa/ ja opetuslapset annoit ne kansalle/
14:20 Ja he söijt caiki/ ia rawittijn.
Ja he söit kaikki/ ja rawittiin.
14:21 Nin he cocoisit muruia caxitoistakymende corghia teunnä/ quin ylitze ieit. Mutta ne iotca olit sönuet/ oli lehes wisi tuhat miest ilman waimoita ia lapsita.
Niin he kokosit muruja kaksitoistakymmentä koria täynnä/ kuin ylitse jäit. Mutta ne jotka olit syöneet/ oli lähes wiisi tuhatta miestä ilman waimoja ja lapsia.
14:22 Ja cocta wadi Iesus henen Opetuslapsens että heiden hachten astuman piti/ ia menemen henen edhellens toiselle ra'nalle/ nincauuan että hen Canssan heneldens laski.
Ja kohta waati Jesus hänen opetuslapsensa että heidän haahteen astuman piti/ ja menemään hänen edellänsä toiselle rannalle/ niinkauan että hän kansan häneltänsä laski.
14:23 Ja coska hen oli Canssat heneldens laskenut/ astui hen yxinens woorellen rucoelman. Ja coska echto ioudui/ oli hen sielle yxinens.
Ja koska hän oli kansan häneltänsä laskenut/ astui hän yksinänsä wuorelle rukoileman. Ja koska ehtoo joutui/ oli hän siellä yksinänsä.
14:24 Mutta haaxi oli io keskelle mertä/ ia ahdistettin alloilta/ Sille että wasta twli oli.
Mutta haaksi oli jo keskellä merta/ ja ahdistettiin aalloilta/ Sillä että wastatuuli oli.
14:25 Mutta öelle * nelienes wartios/ tuli Iesus heiden tygens/ kieudhe' mere' pälä.
Mutta yöllä neljännes wartiossa/ tuli Jesus heidän tykönsä/ käyden meren päällä.
14:26 Ja coska Opetuslapset neijt henen meren päle kieuuen/ peliestyit he/ ia sanoit/ Köpeli se on/ ia pelgon tehden hwdhit.
Ja koska opetuslapset näit hänen meren päällä käywän/ peljästyit he/ ja sanoit/ Kyöpeli se on/ ja pelon tähden huudit.
14:27 Nin Iesus puhui cocta heille/ ia sanoi/ Olcat hyues turuas/ mine olen/ elket peliestyckö.
Niin Jesus puhui kohta heille/ ja sanoi/ Olkaat hywässä turwassa/ minä olen/ älkäät peljästykö.
14:28 Nin wastasi Petari hende/ ia sanoi/ Herra/ ios sine olet/ sitte käske minua tyges tulla wettein päle.
Niin wastasi Pietari häntä/ ja sanoi/ Herra/ jos sinä olet/ sitten käske minua tykösi tulla wetten päällä.
14:29 Nin hen sanoi/ Tule. Ja coska Petari hahdest wlgosastui/ ia kieui wettein päle että hen menis Iesusen tyge.
Niin hän sanoi/ Tule. Ja koska Pietari haahdesta ulos astui/ ja käwi wetten päällä että hän menisi Jesuksen tykö.
14:30 Mutta coska hen näki ialon ilman nin hen cauhistui/
Mutta koska hän näki jalon ilman (ankaran tuulen 1642) niin hän kauhistui/
14:31 ia rupesi waioman/ hwti hen sanoden/ Herra/ auta minua. Nin Iesus cocta oiensi kätens/ ia tartui heneen kijnni/
ja rupesi wajoaman/ huuti hän sanoen/ Herra/ auta minua. Niin Jesus kohta ojensi kätensä/ ja tarttui häneen kiinni/
14:32 Ja sanoi henelle/ O sine heicowskoinen/ mixi sine epälit? Ja coska he astuit hadhen siselle/ nin tyueni ilma.
Ja sanoi hänelle/ Oi sinä heikkouskoinen/ miksi sinä epäilit? Ja koska he astuit haahden sisälle/ niin tyweni ilma.
14:33 Mutta ne/ iotca olit hahdesa/ edheskeuit/ ia kumarsit hende/ ia sanoit/ Totisesta olet sine Jumalan Poica.
Mutta ne/ jotka olit haahdessa/ edeskäwit/ ja kumarsit häntä/ ja sanoit/ Totisesti olet sinä Jumalan Poika.
14:34 Ja coska he olit ylitze mennyuet/ tulit he Genezarethin maalle.
Ja koska he olit ylitse menneet/ tulit he Genezarethin maalle.
14:35 Ja coska sen paican Canssa tunsit henen/ wlgoslehetit he ymberins caiken sen maan sanansaattaiat/ ia tooit henelle caikinaiset kipijet/
Ja koska sen paikan kansa tunsit hänen/ ulos lähetit he ympäriinsä kaiken sen maan sanansaattajat/ ja toit hänelle kaikkinaiset kipeät/
14:36 Ja rucolit hende että he waiuoin henen waatens paltesen rupeaisit. Ja caiki iotca sihen rupeisit/ ne teruexi tulit.
Ja rukoilit häntä, että he waisoin hänen waatteensa palteeseen rupeaisit. Ja kaikki jotka siihen rupeisit/ ne terweeksi tulit.

* Neliesruchtinas ) Judean makunda oli iaghettu Nelien Walla ala/ Senteden cutzuttin iocainen Waldamies Tetrarchaxj/ se on Neliesruchtinas.
* Wartius eli walueus ) Muinein Öö iaghettijn neliehen Wartiahan/ ia cullakin oli colmet hetki.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28