Pyhen Mattheusen Euangelion.

 

XXVII Lucu.

 

27:1 MUtta Homeneltan pidit caiki Pappein pämiehet ia Canssan Wanhimat neuuo Iesusta wastan/ että he saisit henen coletta.
Mutta huomeneltain pidit kaikki pappein päämiehet ja kansan wanhimmat neuwoa Jesusta wastaan/ että he saisit hänen kuolettaa.
27:2 Ja sidhoit henen/ poisweit/ ia ylenannoit henen waldamiehelle Pontio Pilato.
Ja sidoit hänen/ pois weit/ ja ylenannoit hänen waltamiehelle Pontius Pilatukselle.
27:3 Coska nyt Judas/ ioca henen petti näki että hen oli colemaa' domittu/ nin hen catui/ Ja iellenstoi ne colmekymende Hopia peningit Pappein pämiehille ia Wanhimille/ ia sanoi/
Koska nyt Judas/ joka hänen petti näki että hän oli kuolemaan tuomittu/ niin hän katui/ Ja jällens toi ne kolmekymmentä hopeapenningitä pappein päämiehille ja wanhimmille/ ja sanoi/
27:4 Mine pahasti tein että mine wighattoman weren pettenyt olen. Nin he sanoit/ Mite meiden sihen tule? Catzo sinuas.
Minä pahasti tein että minä wiattoman weren pettänyt olen. Niin he sanoit/ Mitä meidän siihen tulee? Katso sinuas.
27:5 Ja hen heitti ne Hopia peningit Templijn/ keui sielde/ ia meni pois ia hirtti itzens noralla.
Ja hän heitti ne hopeapenningit templiin/ käwi sieltä/ ja meni pois ja hirtti itsensä nuoralla.
27:6 Mutta Pappein pämiehet otit hopia peningit ia sanoit/ Ei soui neite panna wffriarckon/ sille se on weren hinda.
Mutta pappein päämiehet otit hopeapenningit ja sanoit/ Ei sowi näitä panna uhriarkkuun/ sillä se on weren hinta.
27:7 Nin he pidhit neuuo/ ia ostit nijlle yhden Sawenualaian pellon/ Pilagrimein Hautamisexi.
Niin he pidit neuwoa/ ja ostit niillä yhden sawenwalajan pellon/ pilagrimein (wieraiden) hautaamiseksi
27:8 Senteden se pelto cutzutan wiele tehen peiwen asti/ Weripelloxi.
Sentähden se pelto kutsutaan wielä tähän päiwään asti/ Weripelloksi.
27:9 Silloin teutettin se quin sanottu oli lepitze Jeremian Prophetan/ ioca sanoi/
Silloin täytettin se kuin sanottu oli läwitse Jeremian prophetan/ joka sanoi/
27:10 Ja he otit colmekymende Hopia penningite/ iolla se myyty maxettijn/ Jonga he ostit Israelin lapsilda/ ia annoit ne Sauenwalaian pellosta/ ninquin HERRA ombi minun keskenyt.
Ja he otit kolmekymmentä hopeapenninkiä/ jolla se myyty maksettiin/ Jonka he ostit Israelin lapsilta/ ja annoit ne sawenwalajan pellosta/ niinkuin HERRA ompi minun käskenyt.
27:11 Mutta Iesus seisoi Waldamiehen edhese/ Nin kysyi waldamies henelle sanoden/ Oleckos se Judasten Kuningas?
Mutta Jesus seisoi waltamiesten edessä/ Niin kysyi waltamies häneltä sanoen/ Oletkos se Judasten kuningas?
27:12 Nin sanoi Iesus henelle/ Sinepe sen sanot. Ja quin henen pälens cannetijn Pappein pämiehilde/ ia wanhimilda ei hen miteken wastanut.
Niin sanoi Jesus hänelle/ Sinäpä sen sanoit. Ja kuin hänen päällensä kannettiin pappein päämiehiltä/ ja wanhimmilta ei hän mitäkään wastannut.
27:13 Silloin sanoi Pilatus henelle/ Etkös cwle quin monda todhistosta he sinun wastas sanouat?
Silloin sanoi Pilatus hänelle/ Etkös kuule kuin monta todistusta he sinun wastaan sanowat?
27:14 Ja ei hen wastanut hende ychteken sana/ nin että mös Waldamies sangen imechteli.
Ja ei hän wastannut häntä yhtäkään sanaa/ niin että myös waltamies sangen ihmetteli.
27:15 Mutta Juhlana oli Waldamies tottunut pästämen Canssalle yhde' Fangin irdhalle ionga he tachtoit.
Mutta juhlana oli waltamies tottunut päästämään kansalle yhden wangin irralle jonka he tahtoit.
27:16 Nin oli henellä silloin yxi cwluisa Fangi sidottuna/ ioca cutzuttin Barrabas.
Niin oli hänellä silloin yksi kuuluisa wanki sidottuna/ joka kutsuttiin Barrabas.
27:17 Ja coska he sijs cokonut olit/ sanoi Pilatus heille/ Cumman te tahdotta että mine lasken teillen irdhalle/ Barrabam taicka Iesusen/ ioca cutzutan Christus?
Ja koska he siis kokoonnut olit/ sanoi Pilatus heille/ Kumman te tahdotte että minä lasken teillen irralle/ Barrabaan taikka Jesuksen/ joka kutsutaan Kristus?
27:18 Sille hen tiesi että he henen cateudhen tehden olit ylenandaneet.
Sillä hän tiesi että he hänen kateuden tähden olit ylen antaneet.
27:19 Mutta quin hen Domiostolin päle istui/ lehetti henen Emendens henen tygens/ ia käski henelle sanoa/ Ele sine miten teghe sille wanhurskalle/ Sille mine olen palio kerssinyt tenepene wnesani/ henen tehdens.
Mutta kuin hän tuomiotuolin päälle istui/ lähetti hänen emäntänsä hänen tykönsä/ ja käski hänelle sanoa/ Älä sinä mitään tee sille wanhurskaalle/ Sillä minä olen paljon kärsinyt tänäpänä unessani/ hänen tähtensä.
27:20 Mutta ne Pappein pämiehet ia ne Wanhimat yllytit Canssan anoman Barrabast/ mutta Iesusta huckaman.
Mutta ne pappein päämiehet ja ne wanhimmat yllytit kansan anomaan Barrabasta/ mutta Jesusta hukkaaman.
27:21 Nin wastasi Waldamies ia sanoi heille/ Cumman neiste cahdesta te tahdotta että mine lasken teille irdhalle? Mutta he sanoit/ Barrabam.
Niin wastasi waltamies ja sanoi heille/ Kumman näistä kahdesta te tahdotte että minä lasken teille irralle? Mutta he sanoit/ Barraban.
27:22 Pilatus sanoi heille/ Miteste sijs minun pite tekemen Iesusest/ ioca cutzutan Christus? Sanoit he caiki henelle/ Ristinnaulitakan.
Pilatus sanoi heille/ Mitä tästä siis minun pitää tekemän Jesuksesta/ joka kutsutaan Kristus? Sanoit he kaikki hänelle/ Ristiinnaulittakaan.
27:23 Nin sanoi Waldamies/ Mite hen sijs teki? Mutta he hwdhit site enämin/ ia sanoit/ Ristinnaulitakan.
Niin sanoi waltamies/ Mitä hän siis teki? Mutta he huusit sitä enemmin/ ja sanoit/ Ristiinnaulittakaan.
27:24 Coska nyt Pilatus näki ettei miteken auttanut/ mutta enämbi mässe tuli/ otti hen wedhen/ pesi kädhensä Canssan edhes/ sanoden/ Wighatoin mine olen temen Wanhurskan werest/ catzocat teiten.
Koska nyt Pilatus näki ettei mitäkään auttanut/ mutta enempi mässe tuli/ otti hän weden/ pesi kätensä kansan edessä/ sanoen/ Wiatoin minä olen tämän wanhurskaan werestä/ katsokaat teitän.
27:25 Ja wastasi caiki Canssa/ ia sanoi/ Henen werens tulcan meiden pälen/ ia meiden lasten päle.
Ja wastasi kaikki kansa/ ja sanoi/ Hänen werensä tulkaan meidän päällen/ ja meidän lasten päälle.
27:26 Silloin hen laski irdhalle Barrabam/ mutta Iesusen hen annoi rooskitta/ ia ylenannoi henen ristinnaulitta.
Silloin hän laski irralle Barrabaan/ mutta Jesuksen hän annoi ruoskittaa/ ja ylenantoi hänen ristiinnaulittaa.
27:27 Silloin Waldamiehe' Houit otit Iesusen Radztuuas/ ia cokosit henen tygens caiken iouckon/
Silloin waltamiehen howit otti Jesuksen raastuwassa/ ja kokosit hänen tykönsä kaiken joukon/
27:28 Ja quin he olit henen risuneet/ nin he pughetit henen Purpuraisen Capuun/
Ja kuin he olit hänen riisuneet/ niin he puetit hänen purppuraiseen kaapuun/
27:29 ia orientappuroist wäthyn Crunon panit henen Päens päle/ ia Roghon annoit henen oikeaan käteens/ ia cumarsit poluians henen edhesens/ ia pilcasit hende/ ia sanoit/ Terue Judasten Kuningas.
Ja orjantappuroista wäännetyn kruunun panit hänen päänsä päälle/ ja ruowon annoit hänen oikeaan käteensä/ ja kumarsit polwiansa hänen edessänsä/ ja pilkkasit häntä/ ja sanoit/ Terwe Judasten kuningas.
27:30 Ja quin he olit sylkeneet henen pällens/ pilcasit he hende/ otit Roghon/ ia löit henen pähens.
Ja kuin he olit sylkeneet hänen päällensä/ pilkkasit he häntä/ otit ruowon/ ja löit hänen päähänsä.
27:31 Ja sijtte quin he olit hende pilcanuet/ nin he risuit henelde Capun/ ia pughetit henen omijn Waatteins/ ia poisweit henen ristinnaulitta.
Ja sitten kuin he olit häntä pilkanneet/ niin he riisuit häneltä kaawun/ ja puetit hänen omiin waatteihinsa/ ja poisweit hänen ristiinnaulittaa.
27:32 Ja coska he wlgoskeuit/ leusit he yhden Miehen Kyrenest/ ioca cutzuttin Simon/ sen he waadhit henen ristiens candamahan.
Ja koska he uloskäwit/ löysit he yhden miehen Kyrenestä/ joka kutsuttiin Simon/ sen he waadit hänen ristiänsä kantamaan.
27:33 Ja tulit sihen siaan/ quin cutzutan Golgatha/ se on * Päcalloin paicka.
ja tulit siihen sijaan/ kuin kutsutaan Golgatha/ se pääkalloin paikka.
27:34 Ja he annoit henelle Eticat ioodha sapella secoitettua/ Ja quin hen maisti/ ei hen tahdonut ioodha.
Ja he annoit hänelle etikat juoda sapella sekoitettua/ Ja kuin hän maisti/ ei hän tahtonut juoda.
27:35 Mutta sijttequin he olit henen ristinnaulinneet/ iaghoit he henen waattens/ ia heitit arwan/ senpäle että pideis teutettemen/ quin sanottu oli Prophetan cautta/ He ouat heille's minun waateeni iacaneet/ ia minu' waatetteni päle he ouat heittenet arpoi.
Mutta sitten kuin he olit hänen ristiinnaulinneet/ jaoit he hänen waatteensa/ ja heitit arwan/ sen päälle että pitäisi täytettämän/ kuin sanottu oli prophetain kautta/ He owat heillens minun waatteeni jakaneet/ ja minun waatteeni päälle he owat heittäneet arpaa.
27:36 Ja istudhen he wartioitzit hende sijne.
Ja istuen he wartioitsit häntä siinä.
27:37 Ja he panit henen Päens päle henen syyns kirioitetun/
Ja he panit hänen päänsä päälle hänen syynsä kirjoitetutn/
27:38 Teme on Iesus Judasten Kuningas. Silloin he ristinnaulitzit caxi Röuerite henen cansas/ yxi oikealle polelle/ ia toinen wasemelle.
Tämä on Jesus Judasten kuningas. Sillon he ristiinnaulitsit kaksi ryöwäriä hänen kanssansa/ yksi oikealle puolelle/ ja toinen wasemmalle.
27:39 Mutta ohitzekieuueiset pilcaisit hende/ wändelit pätens/ ia sanoit/
Mutta ohitsekäywäiset pilkkasit häntä/ wääntelit päätänsä/ ja sanoit.
27:40 Sinekö se olet ioca särghet Jumalan Templin/ ia colmena peiwen sen ylesrakennat/ auta itzes/ Jos sine olet Jumalan Poica alasastu Ristin pälte.
Sinäkö se olet joka säret Jumalan templin/ ja kolmena päiwän sen ylösrakennat/ auta itseäsi/ Jos sinä olet Jumalan Poika alas astu ristin päältä.
27:41 Samallamodholla Pappein pämiehet Kirianoppenutten cansa/ ia Wanhimat pilcasit hende/ ia sanoit/
Samalla muodolla pappein päämiehet kirjanoppineitten kanssa/ ja wanhimmat pilkkasit häntä/ ja sanoit/
27:42 Muita hen on autanut/ ia ei hen itzens woi autta. Jos hen on Israelin Kuningas/ sijtte alasastucan nyt Rististe/ ia me wskom henen.
Muita hän on auttanut/ ja ei hän itsensä woi auttaa. Jos hän on Israelin kuningas/ sitten alas astukoon nyt ristiltä/ ja me uskomme häneen.
27:43 Hen turuasi Jumalan päle/ pästeken henen nyt/ ios hen tachto. Sille hen sanoi/ Jumalan Poica mine olen.
Hän turwasi Jumalan päälle/ päästäkään hänen nyt/ jos hän tahtoo. Sillä hän sanoi/ Jumalan Poika minä olen.
27:44 Ja sitesama mös Röuerit henelle soimasit/ iotca olit ristinnaulitudt henen cansans.
Ja sitä samaa myös ryöwärit hänelle soimasit/ jotka olit ristiinnaulitut hänen kanssansa.
27:45 Mutta cudenest hetkeste haman ydhexenden asti/ oli pimije ylitze caiken Maan.
Mutta kuudennesta hetkestä hamaan yhdeksänteen asti/ oli pimeä ylitse kaiken maan.
27:46 Ja liki yhdexette hetke hwti Iesus corckial änelle/ sanoden/ Eli Eli lamasabachtani/ se on/ minun Jumalan/ minun Jumalan/ mixis minun ylenannoit?
Ja liki yhdeksättä hetkeä huuti Jesus korkealla äänellä/ sanoen/ Eli Eli lama sabachtani/ se on/ minun Jumalani/ minun Jumalani/ miksis minun ylenannoit?
27:47 Mutta monicahdat/ iotca sijne seisoit/ coska he sen cwlit/ sanoit he/ Heliasta hen hwta.
Mutta monikahdat/ jotka siinä seisoit/ koska he sen kuulit/ sanoit he/ Eliasta hän huutaa.
27:48 Ja cochta iooxi yxi heiste/ quin hen oli ottanut Sienen/ ia teuttenyt Eticalla/ pani sen Roghon pähen/ ia annoi henen iodha.
Ja kohta juoksi yksi heistä/ kuin hän oli ottanut sienen/ ja täyttänyt etikalla/ pani sen ruowon päähän/ ja antoi hänen juoda.
27:49 Mutta ne mwdh sanoit/ Pidhexi/ catzocam ios Helias tulepi hende pästemen.
Mutta ne muut sanoit/ Pidäs/ katsokaamme jos Elias tuleepi häntä päästämän.
27:50 Nin Iesus taas hwti corckiall änelle/ ia ylesannoi Hengens.
Niin Jesus taas huuti korkealla äänellä/ ja ylenannoi henkensä.
27:51 Ja catzos/ templin Esirippu halkeisi cahdexi cappalexi/ ylhelde haman alas/ ia maa iärisi/ ia Kiuet halkesit.
Niin katsos/ templin esirippu halkesi kahdeksi kappaleeksi/ ylhäältä hamaan alas/ ja maa järisi/ ja kiwet halkesit.
27:52 Ja haudhat aukenit/ ia monda pyhein rumist/ iotca manneet olit/ ylesnousit/
Ja haudat aukenit/ ja monta pyhäin ruumista/ jotka maanneet olit/ ylösnousit/
27:53 ia wlgoslexit heiden Haudhoistans/ henen ylesnousemisens ielkin. Ja tulit sihen pyhen caupungin/ Ja ilmestyit monelle.
ja ulosläksit heidän haudoistansa/ hänen ylösnousemisensa jälkeen. Ja tulit siihen pyhään kaupunkiin/ Ja ilmestyit monelle.
27:54 Mutta pämies/ ia ne iotca henen cansans olit/ ia wartioitzit Iesusta/ coska he neit maan iärinen/ ia ne quin sielle tapachtui/ peliestyit he sangen/ ia sanoit/ Wissist oli teme Jumalan Poica.
Mutta päämies/ ja ne jotka hänen kanssansa olit/ ja wartioitsit Jesusta/ koska he näit maan järisseen/ ja ne kuin siellä tapahtui/ peljästyit he sangen/ ja sanoit/ Wissiste oli tämä Jumalan Poika.
27:55 Ja nin oli sielle palio waimoija taamba catzelit iotca Iesusta olit seuraneet Galileasta/ paluellen hende/
Ja niin oli siellä paljon waimoja taampana katselit jotka Jesusta olit seuranneet Galileasta/ palwellen häntä/
27:56 Joinen seas oli Maria Magdalene/ ia Maria Jacobi/ ia Josen eiti/ Ja Zebedeusen poicain eiti.
Joinen seassa oli Maria Magdalena/ Ja Maria Jakobi/ ja Josen äiti/ Ja Zebedeusen poikain äiti.
27:57 Nin coska Echto tuli/ tuli yxi ricas mies Arimateast/ ionga nimi oli Joseph/ ioca mös oli Iesusen Opetuslapsi/ teme edheskeui Pilatusen tyge/ ia pyti Iesusen rumista.
Niin koska ehtoo tuli/ tuli yksi rikas mies Arimateasta/ jonka nimi oli Joseph/ joka myös oli Jesuksen opetuslapsi/ tämä edeskäwi Pilatuksen tykö/ ja pyyti Jesuksen ruumista.
27:58 Silloin Pilatus käski anda henelle Iesusen rumin.
Silloin Pilatus käski antaa hänelle Jesuksen ruumiin.
27:59 Ja coska Joseph oli rumin ottanut/ käri hen sen puchtasen linaan/
Ja koska Joseph oli ruumiin ottanut/ kääri hän sen puhtaaseen liinaan/
27:60 ia pani sen henen oman wten hautans/ ionga hen oli wlgoshakanut calliohon/ Ja wieritti swren kiuen Haudhan ouelle/ ia poismeni.
ja pani sen hänen omaan uuteen hautaansa/ jonka hän oli uloshakannut kallioon/ Ja wieritti suuren kiwen haudan owelle/ ja pois meni.
27:61 Silloin olit sielle Maria Magdalene/ ia se toinen Maria/ istuit haudhan cohdalla.
Silloin olit siellä Maria Magdalene/ ja se toinen Maria/ istuit haudan kohdalla.
27:62 Mutta toisna päiuene/ ielken Walmistuxen peiuen cokounsit Pappein pämiehet/ ia Phariseuset Pilatusen tyge/ sanoden/
Mutta toisena päiwänä/ jälkeen walmistuksen päiwänä kokoontui pappein päämiehet/ ja phariseukset Pilatuksen tykö/ sanoen.
27:63 Herra me muistimme että se wiettelia sanoi wiele henen eleisens/ colmen päiuen perest mine ylesnousen.
Herra me muistimme että se wiettelijä sanoi wielä hänen eläissänsä/ kolmen päiwän perästä minä ylösnousen.
27:64 Käske sijs warielta Hauta colmanden päiuen asti/ ettei henen Opetuslapsens tule/ ia wargasta hende/ ia sanouat Canssalle/ hen ylesnousi colluista/ Ja nin tule se ielkimeinen willitus pahemaxi quin se ensimeinen.
Käske siis warjella hauta kolmanteen päiwään asti/ ettei hänen opetuslapsensa tule/ ja warasta häntä/ ja sanowat kansalle/ hän ylösnousi kuolleista/ Ja niin tulee se jälkimmäinen willitys pahemmaksi kuin se ensimmäinen.
27:65 Sanoi heille Pilatus/ Sijne on wartija. Menget warielcat ninquin te taidhatt.
Sanoi heille Pilatus/ Siinä on wartija. Menkäät warjelkaat niinkuin te taidatte.
27:66 Mutta he poismenit/ ia warielit Haudhan Wartijadhen cansa/ ia Insiglasit kiuen.
Mutta he pois menit/ ja warjelit haudan wartijaiden kanssa/ ja insiglasit (sinetöiwät) kiwen

* Päcalloin ) Jossa ne pahointeckiet mestatan/ quin Hirsipu/ Lutarha >etc. että sielle monda Päcalloa ouat.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28