Pyhen Mattheusen Euangelion.

 

XIX Lucu.

 

19:1 JA se tapactui/ Coska Iesus oli teuttenyt näme puheet/ poislexi hen Galileast/ ia tuli Judean maan raioille sillepolel Jordanin.
Ja se tapahtui/ Koska Jesus oli täyttänyt nämä puheet/ pois läksi hän Galileasta/ ja tuli Judean maan rajoille sillä puolella Jordanin.
19:2 Ja palio Canssa seurasit hende/ ia sielle heite paransi.
Ja paljon kansaa seurasit häntä/ ja siellä heitä paransi.
19:3 Ja edeskeuit Phariseuset henen tygens kiusaten hende/ ia sanoit henelle/ Mactako mies eritä emännestens caikinaisen syyn tehden?
Ja edeskäwit phariseukset hänen tykönsä kiusaten häntä/ ja sanoit hänelle/ Mahtaako mies eritä emännästänsä kaikkinaisen syyn tähden?
19:4 Nin hen wastasi/ ia sanoi heille/ Ettekö te lukenuuat/ että ioca alghusta Inhimisen teki/ miehe' ia waimon hen heide' teki.
Niin hän wastasi/ ja sanoi heille/ Ettekö ole lukeneet/ että joka alusta ihmisen teki/ miehen ja waimon hän heidän teki.
19:5 Ja sanoi/ Sentäden loopu mies isestens ia eitestens/ ia kijniteten emändehens/ ia tuleuat caxi ychten lihan/
Ja sanoi/ Sentähden luopuu mies isästänsä ja äitistänsä/ ja kiinnitetään emäntähänsä/ ja tulewat kaksi yhteen lihan/
19:6 Nin eiuet he ole nyt caxi/ mutta yxi liha. Jonga sis Jumala ychten souitti/ ei pide Inhimisen site eroittaman.
Niin eiwät he ole nyt kaksi/ mutta yksi liha. Jonka siis Jumala yhteen sowitti/ ei pidä ihmisen sitä eroittaman.
19:7 Nin he sanoit henelle/ Mixi sis Moses käski anda eroitus kirian/ ia sen ylena'da?
Niin he sanoit hänelle/ Miksi siis Moses käski antaa eroituskirjan/ ja sen ylenantaa?
19:8 Sanoi hen heille/ Teiden sydheme' * cowudhen tähde' salli Moses eroitta teite teide' emäniste'. Waan alghusta ei nijn ollut.
Sanoi hän heille/ Teidän sydämen kowuuden tähden salli Moses eroittaa teitä teidän emännistän. Waan alusta ei niin ollut.
19:9 Mutta mine sano' teille/ että cukaikene's hylke henen emände's mwtoin quin horudhen tehden/ ia naipi toisen/ hen teke horin. Ja ioca sen hylietyn ottapi/ se horin teke.
Mutta minä sanon teille/ että kuka ikänänsä hylkää hänen emäntänsä muutoin kuin huoruuden tähden/ ja naipi toisen/ hän tekee huorin. Ja joka sen hyljätyn ottaapi/ se huorin tekee.
19:10 Henen Opetuslapsens sanoit henelle/ Jos miehen syy nin on emänen cansa/ sijtte ei ole hyue awioskeskuu' itzeens anda?
Hänen opetuslapsensa sanoit hänelle/ Jos miehen syy niin on emännän kanssa/ Sitten ei ole hyvä awiokäskyyn itseensä antaa?
19:11 Hen sanoi heille/ ei caiki tete sana ota/ Mutta ne ioille se annettu on.
Hän sanoi heille/ ei kaikki tätä sanaa ota/ Mutta ne joille se annettu on.
19:12 Sille että mutomat ouat cohitut/ iotca eitins cochdust nin syndynyuet ouat. Ja ouat cohitut/ iotca Inhimisilde/ cohitut ouat. Ja ouat cohitut/ iotca * itzeheidens cohitzit Taiua' waldakunnan tehden. Joca woipi otta/ se ottacan.
Mutta että muutamat owat kuohitut/ jotka äitinsä kohdusta niin syntyneet owat. Ja owat kuohitut/ jotka ihmisiltä/ kuohitut owat. Ja owat kuohitut/ jotka itse heitänsä kuohitsit taiwaan waltakunnan tähden. Joka woipi ottaa/ se ottakaan.
19:13 Silloin wietin henelle lapset/ että hen laskis käte's heide' päle's ia rucoilis. Mutta Opetuslapset nuchtelit heite.
Silloin wietiin hänelle lapset/ että hän laskisi kätensä heidän päällensä ja rukoilisi. Mutta opetuslapset nuhtelit heitä.
19:14 Waan Iesus sanoi heille/ Sallicat lapset ia elkete estekö heite tulemast minu' tykeni/ sille ette sencaltaisten ombi Taiuan walaku'da.
Waan Jesus sanoi heille/ Sallikaat lapset ja älkäätte estäkö heitä tulemasta minun tyköni/ sillä että senkaltaisten ompi taiwaan waltakunta.
19:15 Ja quin hen oli pa'nut kätens heiden päle's poismeni hen sielde.
Ja kuin hän oli pannut kätensä heidän päällensä pois meni hän sieltä.
19:16 Ja catzo yxi edheskeui ia sanoi henelle/ Hyue Mestari/ mite hyue minun pite tekemen/ että minulle olis ijancakinen eläme?
Ja katso yksi edeskäwi ja sanoi hänelle/ Hywä Mestari/ mitä hywää minun pitää tekemän/ että minulle olisi iankaikkinen elämä?
19:17 Nin hen sanoi henelle/ Mixi sine cutzut * minun hyuexi? Eikenge' ole hyue wan ainoa Jumala. Mutta ios sine tachto elämen siselkieudä/ nin pidhe käskyt.
Niin hän sanoi hänelle/ Miksi sinä kutsut minun hywäksi? Eikenkään ole hywä waan ainoa Jumala. Mutta jos sinä tahtoo elämään sisälle käydä/ niin pidä käskyt.
19:18 Nin hen sanoi henelle/ Cutka? Iesus sanoi/ Ele tapa. Ele hooriteghe. Ele warghasta. Ele wärin todhista.
Niin hän sanoi hänelle/ Kutka? Jesus sanoi/ Älä tapa. Älä huorin tee. Älä warasta. Älä wäärin todista.
19:19 Cunnioita Ises ia eites. ia racasta sinun lähimeistes ninquin itzesinuas.
Kunnioita isääsi ja äitiäsi. ja rakasta sinun lähimmäistäsi niinkuin itsesinuas.
19:20 Sanoi henelle se nooricainen/ caiki näme mine pidhin minun noorudhestan/ mite wiele minun pwtthu?
Sanoi hänelle se nuorukainen/ kaikkin nämä minä pidin minun nuoruudestani/ mitä wielä minun puuttuu?
19:21 Sanoi henelle Iesus/ Jos sine tahdot * teudeline' olla/ nin mene ia myy mite sinulla on/ ia anna waiuasten/ ia sinun pite saaman tauaran Taiuasa/ ia tule seura minua.
Sanoi hänelle Jesus/ Jos sinä tahdot täydellinen olla/ niin mene ja myy mitä sinulla on/ ja anna waiwasten/ ja sinun pitää saaman tawaran taiwaassa/ ja tule seuraa minua.
19:22 Coska nyt noricainen cwli sen puhen/ poismeni hen murehisans/ Sille että henelle oli palio rickautta.
Koska nyt nuorukainen kuuli sen puheen/ pois meni hän murheissansa/ Sillä että hänellä oli paljon rikkautta.
19:23 Mutta Iesus sanoi Opetuslapsillens. Totisesta sano mine teille/ Ricas töleesti siselkieupi Taiuan waldakundan/
Mutta Jesus sanoi opetuslapsillensa. Totisesti sanon minä teille/ Rikas työläästi sisälle käypi taiwaan waltakuntaan/
19:24 Ja taas sanon mine teille/ Keuiämbi on Camelin neulan silmen lepitze kieudhe/ quin rickan Jumalan waldakundaan siselkieudhe.
Ja taasa sanon minä teille/ Kewiämpi on kamelin neulan silmän läwitse käydä/ kuin rikkaan Jumalan waltakuntaan sisälle käydä.
19:25 Coska nyt Opetuslapset ne cwlit/ peliestyit he sangen/ ia sanoit/ Cuca sijs woipi autuaxi tulla?
Koska nyt opetuslapset sen kuulit/ peljästyit he sangen/ ja sanoit/ Kuka siis woipi autuaaksi tulla?
19:26 Nin Iesus catzatti heiden pälens/ ia sanoi heille/ Inhimisten tyken ombi se mahdotoin/ Mutta Jumalan tyken caiki mahdoliset ouat.
Niin Jesus katsahti heidän päällensä/ ja sanoi heille/ Ihmisten tykön ompi se mahdotoin/ Mutta Jumalan tykönä kaikki mahdolliset owat.
19:27 Silloin wastasi Petari ia sanoi henelle/ Catzo me lowumma caikista/ ia seurama sinua/ mite sis meiden senedheste ombi?
Silloin wastasi Petari ja sanoi hänelle/ Katso me luowuimme kaikista/ ja seuraamme sinua/ mitä siis meidän sen edestä ompi?
19:28 Nin sanoi Iesus henelle/ Totisesta sanon mine teille/ että te iotca minua seuratta/ sijne wdhessyndymes/ coska Inhimisen Poica istupi henen cunnians istumella/ pite mös teiden istuma' cahdeltoistakymenel istuimella/ domiten ne caxitoistakyme'de Israelin sucucu'da.
Niin sanoi Jesus hänelle/ Totisesti sanon minä teille/ että te jotka minua seuraatte/ siinä uudessa syntymisessä/ koska Ihmisen Poika istuupi hänen kunniansa istuimelle/ pitää myös teidän istuman kahdellatoistakymmenellä istuimella/ tuomiten ne kaksitoistakymmentä Israelin sukukuntaa.
19:29 Ja iocaine' quin loopui hooneistans/ taicka welieistens/ taicka Sisaristans/ taicka Isestens taicka eitestens/ taicka emännestens/ taicka lapsistans/ taicka pellostans/ minun nimeni tähden/ henen pite satakertaised saama'/ ia ijancaikisen elämen perimen.
Ja jokainen kuin luopui huoneistansa/ taikka weljistänsä/ taikka sisaristansa/ taikka isästänsä taikka äitistänsä/ taikka emännästänsä/ taikka lapsistansa/ taikka pellostansa/ minun nimeni tähden/ hänen pitää satakertaiset saaman/ ja iankaikkisen elämän perimän.
19:30 Mutta monda ensimeist tuleuat wimeisixi/ ia wimeiset/ ensimeisixi.
Mutta monta ensimmäiset tulewat wiimeisiksi/ ja wiimeiset/ ensimmäisiksi.

* Cowudhen ) Mutomat lait opettauat hyuie/ ia mutomat kieldeuet pahoia/ ettei pahemman pide tapachtuman.
Senteden laki toisina's palio paha salli/ Ninquin se mailmainen Miecka mös tekepi.
* Itzeheihdens ) Ei Rumilinen waan Hengeline' Cohitus/ quin on erinomainen Jumalan Lahia iwri puchtaas Elemes/ ilman caikinaist ureutta.
* Minun hyuexi ) Sen Christus puhupi henen Miehudhestans/ ionga cautta hen meite Jumalan tyge alati wetepi/ ninquin Joh. vij.
Minun oppin ei ole minun.
* Teudhelinen ) Teudhelisuus ombi tosin coco Lain teuttemus.
Senteden selkiesti näky/ ettei hen ole Laki sydhemestens pitenyt/ ninquin hen quitengin lwli.
Sen Christus henelle sijne osotta/ ette hen panepi henen etehens ne oikiat Lain töödh/ ia domitzepi ettei yxiken rikas taidha autuaxi tulla/ Joista teme Nooricainen yxi ombi.
Quitengin ne tulisit autuaxi/ iotca woisit teudhelisesta Lain teutte.
Jota eikengen paitzi Christusen tehnyt ole.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28