Apostolein Teghot/ quin on/ Se Toinen Cappale Pyhe' Lucan Euangeliumist

 

VIII Lucu.

 

8:1 Ia Saulus oli sosittanut henen Coolemaha's. Nin nousi sinä peiuen swri Waino Seurakunna' wastan/ ioca oli Jerusalemis/ ia he caiki haiosit ymberi Judean ia Samarian maa kundi paitzi Apostoleita.
Ja Saulus oli suosittanut hänen kuolemaansa. Niin nousi sinä päiwänä suuri waino seurakuntaa wastaan/ joka oli Jerusalemissa/ ja he kaikki hajosit ympäri Judean ja Samarian maakuntiin paitsi apostoleita.
8:2 Ja mutamat Jumalan pelkeueiset Miehet coriasit Stephanin/ ia pidhit swren Walituxen henen ylitzens.
Ja muutamat Jumalaa pelkääwäiset miehet korjasit Stephanin/ ja pidit suuren walituksen hänen ylitsensä.
8:3 Mutta Saulus rateli Seurakunan/ ia sisellemeni hoone hoonesta/ ia edesweti Miehet ia Waimot/ ia panetti heite Fangiuxeen.
Mutta Saulus raateli seurakunnan/ ja sisälle meni huone huoneesta/ ja edes weti miehet ja waimot/ ja panetti heitä wankeuteen.
8:4 Ne sis iotca haijoneet olit/ ymberiwaelsit ia sarnasit Jumalan sana/
Ne siis jotka hajonneet olit/ ympäri waelsit ja saarnasit Jumalan sanaa/
8:5 Nin Philippus alastuli ychten Samarian Caupungin/ ia sarnasi heille Christusest.
Niin Philippus alas tuli yhteen Samarian kaupunkiin/ ja saarnasi heille Kristuksesta.
8:6 Mutta Canssa yximielisesta ia wisusta warinotti nijste mite Philippus sanoi/ Ja neit ne Merkit/ iotca hen teki.
Mutta kansa yksimielisesti ja wisusti waarin otti niistä minä Philippus sanoi/ Ja näit ne merkit/ jotka hän teki.
8:7 Sille ette ne rymet Henget monesta Riuatusta wloslexit/ Hwtaden swrella änelle/
SIllä että ne rumat henget monesta riiwatusta ulosläksit/ huutaen suurella äänellä/
8:8 Ja monda Ramba ia Saattamatoinda Paranit. Ja swri ilo nousi sihen Caupungin.
Ja monta rampaa ja saattamatointa paranit. Ja suuri ilo nousi siihen kaupunkiin.
8:9 Nin oli siele yxi Mies Simon nimelde/ ioca ennen samas Caupungis Noituxen Wirca piti/ ia oli sen Samarian Canssan willittenyt/ sanoden itzens oleuan iongun ialon. Jota seke pienet ette swret cwldelit/ sanoden/
Niin oli siellä yksi mies Simon nimeltä/ joka ennen samassa kaupungissa noituuden wirkaa piti/ ja oli sen Samarian kansan willinnyt/ sanoen itsensä olewan jonkun jalon. Jota sekä pienet että suuret kuuntelit/ sanoen/
8:10 Teme ombi Jumalan weki/ ioca se isoi on.
Tämä ompi Jumalan wäki/ joka se iso on.
8:11 Mutta senteden he cwldelit hende/ ette hen cauuan aica henen Noitudhellans oli heite cumminnut.
Mutta sen tähden he kuuntelit häntä/ että hän kauan aikaa hänen noituudellansa oli heitä kumminnut (wietellyt).
8:12 Coska he nyt wskoit Philippusen sarnauan Jumala' waldakunnast/ ia Iesusen Christusen nimest/ nin he annoit heidens casta seke Miehet ette Waimot.
Koska he nyt uskoit Philippuksen saarnaawan Jumalan waltakunnasta/ ja Jesuksen Kristuksen nimestä/ niin he annoit heidäns kastaa sekä miehet että waimot.
8:13 Nin tuli mös se Simon wskolisexi/ Ja quin hen castettu oli/ piti hen itzens Philippusen tyken/ ia quin hen näki ne merckit ia teghot iotca tapachtuit/ hemmestui hen ia ihmetteli.
Niin tuli myös se Simon uskolliseksi/ Ja kuin hän kastettu oli/ piti hän itsensä Philippuksen tykön/ ja kuin hän näki ne merkit ja teot jotka tapahtuit/ hämmästyi hän ja ihmetteli.
8:14 Coska nyt Apostolit Jerusalemis cwlit/ ette Samaria oli Jumalan sanan wastanottanut/ nin he lehetit heiden tygens Petarin ia Johannesen.
Koska nyt apostolit Jerusalemissa kuulit/ että Samaria oli Jumalan sanan wastaan ottanut/ niin he lähetit heidän tykönsä Petarin ja Johanneksen.
8:15 Coska he sinne alastulit/ Rucolit he ninen edeste ette heiden piteis saaman pyhen Hengen.
Koska he sinne alas tulit/ Rukoilit he niiden edestä että heidän pitäisi saaman Pyhän Hengen.
8:16 Sille ei hen wiele ollut ydhengen ninen päle alaslaskettu/ waan olit waiwoin castetut Iesusen Christusen Nimeen.
Sillä ei hän wielä ollut yhdenkään niiden päälle alas laskettu/ waan olit waiwoin kastetut Jesuksen Kristuksen nimeen.
8:17 Nin he panit Kätense heiden pälens/ ia he sait sen pyhen Hengen.
Niin he panit kätensä heidän päällensä/ ja he sait sen Pyhän Hengen.
8:18 Coska nyt Simon sen neki/ ette Apostolein Kädhen pälepanemisen cautta annetin pyhe Hengi/ Taritzi hen heille Raha ia sanoi/
Koska nyt Simon sen näki/ että apostolein käden päälle panemisen kautta annettiin Pyhä Henki/ Taritsi hän heille rahaa ja sanoi/
8:19 Andacat minulleki mös se woima/ ette kenenge päle mine Käteni panen/ hen sais sen Pyhe Hengen.
Antakaat minullekin myös se woima/ että kenenkä päälle minä käteni panen/ hän sais sen Pyhän Hengen.
8:20 Mutta Petari sanoi henelle/ Olcoon sinun Rahas sinun cansas cadhotuxes/ Ettes lwlet Jumalan Lahian oleuan Rahoilla ostettauan.
Mutta Petari sanoi hänelle/ Olkoon sinun rahasi sinun kanssasi kadotuksessa/ Ettäs luulet Jumalan lahjan olewan rahalla ostettawan.
8:21 Ei ole sinulla Osa eike arpa tesse Sanas/ Sille ettei sinun sydhemes ole oikea Jumalan edes.
Ei ole sinulla osaa eikä arpaa tässä sanassa/ Sillä ettei sinun sydämesi ole oikea Jumalan edessä.
8:22 Senteden tee Paranos teste sinun pahudhestas ia Rucole Jumala/ ette sinun sydhemes aijatoxet sinulle andexiannetaisin.
Sentähden tee parannus tästä sinun pahuudestasi ja rukoile Jumalaa/ että sinun sydämesi ajatukset sinulle anteeksi annettaisiin.
8:23 Sille ette mine näen sinun oleua' catkerata sappe teunnens/ ia solmittuna wärydhelle.
Sillä että minä näen sinun olewan katkerata sappea täynnänsä/ ja solmittuna wääryydellä.
8:24 Nin wastasi Simon ia sanoi/ rucolca te HERRA minun edesten/ ettei miten neiste iotca te sanoitta minun päleni tulisi.
Niin wastasi Simon ja sanoi/ rukoilkaa te HERRAA minun edestäni/ ettei mitään näistä jotka te sanoitte minun päälleni tulisi.
8:25 Mutta coska he todhistaneet ia puhuneet olit HERRAN sanan/ palasit he Jerusalemin/ ia sarnasit Euangelium mones Samarian Kylis.
Mutta koska he todistaneet ja puhuneet olit HERRAN sanan/ palasit he Jerusalemiin/ ja saarnasit ewankeliumia monissa Samarian kylissä.
8:26 Mutta HERRAN Engeli puhui Philippusen tyge ia sanoi/ Ylesnouse ia mene Lounasen pein/ site tiete mödhen ioca alasmene Jerusalemist Gazam polen ioca kylmille on/ Nin hen ylesnousi ia meni.
Mutta HERRAN enkeli puhui Philippuksen tykö ja sanoi/ Ylös nouse ja mene lounaaseen päin/ sitä tietä myöten joka alas menee Jerusalemista Gazan puoleen joka kylmillä on/ Niin hän ylös nousi ja meni.
8:27 Ja catzo/ yxi Ethiopiam Mies/ sen Ethiopian Trötingen Candacen wäkeue Rahanhaltia/ ionga hen oli pannut caiken henen Tauarans päle/ se oli tullut Jerusalemin Rucoleman.
Ja katso/ yksi Etiopian mies/ sen Etiopian Trötingin Candacen wäkewä rahanhaltija/ jonka hän oli pannut kaiken hänen tawaransa päälle/ se oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan.
8:28 Ja palasi cotijns istudhen Rattans päle/ ia luki Esaia Propheta.
Ja palasi kotiin istuen rattaansa päällä/ ja luki Esaia prophetaa.
8:29 Nin Hengi sanoi Philippusel/ Mene edes ia leheste sinuas temen rattan tyge.
Niin Henki sanoi Philippukselle/ Mene edes ja lähesty sinuas tämän rattaan tykö.
8:30 Nin Philippus iooxi tyge/ ia cwli henen lwkeuan Esaia Propheta/ ia sanoi/ Ymmerdeckös mös mites luet?
Niin Philippus juoksi tykö/ ja kuuli hänen lukewan Esaia prophetaa/ ja sanoi/ Ymmärrätkös myös mitä luet?
8:31 Nin he' sanoi/ Quinga mine taidha' ymmerte/ ellei iocu minulle osota? Ja hen Rucoli Philippusta/ ette hen ylesastuis/ ia istuis henen tykenens.
Niin hän sanoi/ Kuinka minä taidan ymmärtää/ ellei joku minulle osoita? Ja hän rukoili Philippusta/ että hän ylös astuisi/ ja istuis hänen tykönänsä.
8:32 Mutta se quin hen lwki Ramatusta/ oli teme. HEN on ninquin yxi Lammas teuraxi talutettu/ ia änete ninquin Caritza keritzijens edes/ Nin hen ei awanut Sutans.
Mutta se kuin hän luki Raamatusta/ oli tämä/ HÄN on niinkuin yksi lammas teuraaksi talutettu/ ja ääneti niinkuin karitsa keritsijäinsä edessä/ Niin hän ei awannut suutansa.
8:33 Henen neurydhens tedhen poisotetin henen Domions/ Mutta cuka taita wlossano hene' Iiens pitudhen? Sille henen Elemens on poisotettu maasta.
Hänen nöyryytensä tähden pois otettiin hänen tuomionsa/ Mutta kuka taitaa ulos sanoa hänen ikänsä pituuden? Sillä hänen elämäns on pois otettu maasta.
8:34 Nin wastasi se Raha'haltia Philippusta ia sanoi/ Mine rucolen sinua/ Keste Propheta neite puhupi? Itzestensekö/ eli iostaki toisesta?
Niin wastasi se rahanhaltija Philippusta ja sanoi/ Minä rukoilen sinua/ Kestä propheta näitä puhuupi? Itsestäänkö/ eli jostakin toisesta?
8:35 Nin Philippus suuns auasi/ ia Rupesi teste Kirioituxest sarnaman Euangeliumi henelle Iesusest.
Niin Philippus suunsa awasi/ ja rupesi tästä kirjoituksesta saarnaaman ewankeliumia hänelle Jesuksesta.
8:36 Ja quin he waelsit tiete mödhen/ tulit he yhden Wedhen tyge. Ja se Rahanhaltia sanoi/ Catzos tesse on Wesi/ mike wallitze ettei mine castetta?
Ja kuin he waelsit tietä myöten/ tulit he yhden weden tykö/ Ja se rahanhaltija sanoi/ Katsos tässä on wesi/ mikä wallitsee ettei minä kastettaa?
8:37 Nin sanoi Philippus/ Jos sine wskot caikest sydemestes/ nin macta kylle olla. Hen wastasi ia sanoi/ Mine wskon Iesusen Christusen oleuan Jumalan Poian.
Niin sanoi Philippus/ Jos sinä uskot kaikesta sydämestä/ niin mahtaa kyllä olla. Hän wastasi ja sanoi/ MInä uskon Jesuksen Kristuksen olewan Jumalan Pojan.
8:38 Nin he' annoi seisette Rattan ia alasastuit wetehen/ seke Philippus ette se Rahanhaltia/ ia hen castoi hene'.
Niin hän antoi seisattaa rattaan ja alas astuit weteen/ sekä Philippus että se rahanhaltija/ ja hän kastoi hänen.
8:39 Mutta coska he sis wedhest Ylesastuit/ nin HERRAN Hengi te'masi Philippusen/ ia ei se Rahanhaltia hende sillen nehnyt/ waan hen meni iloite' tietense möden matcaans.
Mutta koska he siis wedestä ylös astuit/ niin HERRAN Henki tempasi Philippuksen/ ja ei se rahanhaltija häntä silleen nähnyt/ waan hän meni iloiten tietänsä myöten matkaansa.
8:40 Mutta Philippus leuttijn Asdodis/ ia ymberiwaelsi/ ia sarnasi Euangelium ioca Caupungis/ sihenasti quin hen tuli Cesarean.
Mutta Philippus löydettiin Asdodissa/ ja ympäri waelsi/ ja saarnasi ewankeliumia joka kaupungissa/ siihen asti kuin hän tuli Kesareaan.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28