Apostolein Teghot/ quin on/ Se Toinen Cappale Pyhe' Lucan Euangeliumist

 

XVIII. Lucu.

 

18:1 SEnielken erisi Pauali Athenast/ ia tuli Corinthijn/
Sen jälkeen erisi Pawali Athenasta/ ja tuli Korintiin/
18:2 ia leusi sielle ydhe' Juttan/ Aquila nimelde Pontost sucusin ioca eske' oli tullut Wallin malta/ ia Priscilla' hene' Eme'dens/ senuoxi ette Claudius oli keskenyt caiki Juttat Romista poismenne. Sen sama' tyge he' siselle meni.
ja löysi siellä yhden juuttaan/ Aquila nimeltä Pontosta sukuisin joka äsken oli tullut Wallin (Italiasta) maalta/ ja Priscilla hänen emäntänsä/ senwuoksi että Claudius oli käskenyt kaikki juuttaat Romasta pois mennä. Sen saman tykö he sisälle meni.
18:3 Ja ette hen oli samast Wirgast ia oli heiden tykene's. Ja he' opetti Sinagogis ioca Lepopeiue/ ia teki töte.
Ja että hän oli samasta wirasta ja oli heidän tykönänsä. Ja hän opetti synagogissa joka lepopäiwä/ ja teki työtä.
18:4 Ja oli heiden Wircans Teldoia tekemen. Ja vskotti seke Juttat ette Grekit.
Ja oli heidän wirkansa telttoja tekemän. Ja uskotti sekä juuttaat että krekit.
18:5 Coska nyt Silas ia Timotheus tulit Macedoniast/ wasi Hengi Paualita todhistaman Juttaille/ ette Iesus oli se Christus.
Koska nyt Silas ja Timotheus tulit Makedoniasta/ waati Henki Pawalilta todistamaan juuttaille/ että Jesus oli se Kristus.
18:6 Quin he nyt wastanpuhuit ia pilcasit/ nin hen pudhisti waattensa ia sanoi heille/ Teiden Weren olcoon teiden pälen/ Testedes mine menen wighatoinna Pacanoiden tyge.
Kuin he nyt wastaanpuhuit ja pilkkasit/ niin hän pudisti waatteensa ja sano heille/ Teidän weren olkoon teidän päällen/ Tästedes minä menen wiatoinna pakanoiden tykö.
18:7 Ja nin hen sielde sijrsijn ia meni ydhen Miehen Hoonesen/ ionga nimi oli Justus/ se oli Jumalinen Mies/ ionga Hoone oli lesse Sinagoga.
Ja niin hän sielta siirsin ja meni yhden miehen huoneeseen/ jonka nimi oli Justus/ se oli jumalinen mies/ jonka huone oli läsnä synagogaa.
18:8 Mutta Crispus se Sinagogan Ylimeinen/ wskoi HERRAN päle caiken henen Hoonens cansa. Ja monda Chorintist iotca päldecwlit wskoit ia annoit heidens casta.
Mutta Crispus se synagogan ylimmäinen/ uskoi HERRAN päälle kaiken hänen huoneensa kanssa. Ja monta Korintista jotka päälle kuulit uskoit ja annoit heidäns kastaa.
18:9 Ja HERRA sanoi öölle Paualille näwuyn cautta/ Ele pelke/ waan puhu ia ele waickene/
Ja HERRA sanoi yöllä Pawalille näyn kautta/ Älä pelkaa/ waan puhu ja älä waikene/
18:10 Sille ette mine olen sinun cansas/ ia eikengen pidhe carckaman sinua wahingoittaman/ Sille ette minulla ombi palio Canssa tesse Caupungis.
Sillä että minä olen sinun kanssasi/ ja eikenkään pidä karkaamaan sinua wahingoittaman/ Sillä että minulla ompi paljon kansaa tässä kaupungissa.
18:11 Nin hen istui sielle ydhen wodhen ia cwsi Cwcauta/ ia opetti heille Jumalan sanoija.
Niin hän istui siellä yhden wuoden ja kuusi kuukautta/ ja opetti heillle Jumalan sanoja.
18:12 Mutta coska Gallio Manwanhin oli Achaias/ ylescarckasit Juttat yximielisesta Paualin wastaan/ ia weit henen Domion eten ia sanoit/
Mutta koska Gallio maanwanhin oli Achaias/ ylös karkasit juuttaat yksimielisisesti Pawalia wastaan/ ja weit hänen tuomion eteen ja sanoit/
18:13 Teme neuuopi Canssa Jumalata palueleman wastoin Laki.
Tämä neuwoopi kansaa Jumalata palweleman wastoin lakia.
18:14 Coska nyt Pauali rupesi auaman Swtans/ sanoi Gallio Juttaille/ Jos olis iotaki wärytte/ eli iotai hirmulista töte techty (Rackat Juttat) nin olis cochtolinen/ ette mine teite cwlisin.
Koska nyt Pawali rupesi awaamaan suutansa/ sanoi Gallio juuttaille/ Jos olisi jotakin wääryyttä/ eli jotain hirmullista työtä tehty (rakkaat weljet) niin olisi kohtuullinen/ että minä teitä kuulisin.
18:15 Mutta ios Kysymys ombi Opista/ ia sanoista/ eli teiden Laistan/ Nin catzocat se itze/ Em mine tadho nijste Domari olla. Ja poisaijoi heite Domiostolin edest.
Mutta jos kysymys ompi opista/ ja sanoista/ eli teidän laistan/ Niin katskokaat se itse/ En minä tahdo niistä tuomari olla. Ja pois ajoi heitä tuomiotuolin edestä.
18:16 Nin caiki Grekit kijniotit Sosthenen Sinagogan pämiehen/
Niin kaikki krekit kiinniotin Sosthenen synagogan päämiehen/
18:17 ia piexit henen Domiostolin edes/ Ja ei Gallio nijte miten totellut.
ja pieksit hänen tuomiotuolin edessä/ Ja ei Gallio niitä mitään totellut.
18:18 Mutta quin Pauali wiele oli siele pitken aian/ nin hen loi terueydhet welijlle/ ia puriecti Siriaan/ ia henen cansans Priscilla ia Aquila.
Mutta kuin Pawali wielä oli siellä pitkän ajan/ niin hän loi terweydet weljille/ ja purjehti Siriaan/ ja hänen kanssansa Priscilla ja Aquila.
18:19 Ja hen aijeli päens Cenchreis/ Sille ette henelle oli yxi Lupaus. Ja alastuli Ephesijn/ ia ietti ne sinne. Mutta itze hen Sinagogan sisellemeni/ ia campali Juttain cansa/
Ja hän ajeli päänsä Cenchreis/ Sillä että hänellä oli yksi lupaus. Ja alas tuli Ephesiin/ ja jätti ne sinne. Mutta itse hän synagogaan sisälle meni/ ja kamppaili juuttain kanssa/
18:20 Ja he rucolit hende/ Ette hen enemen aica olis heiden tykenens.
Ja he rukoilit häntä/ Että hän enemmin aikaa olis heidän tykönänsä.
18:21 Nin ei hen tadhonut/ waan loi heille terueydhet sanoden/ Caiketen minun tule olla Jerusalemis telle Juhlalla ioca nyt edesseiso. Mutta sijtte mine iellenspalaian (Jumala' auulla) teiden tygen.
Niin ei hän tahtonut/ waan loi heille terweydet sanoen/ Kaiketen minun tulee olla Jerusalemissa tällä juhlalla joka nyt edessä seisoo. Mutta siitä minä jällens palajan (Jumalan awulla) teidän tykön.
18:22 Ja nin he' lexi matkan Ephesost/ ia tuli Cesarean/ ia ylesmeni/ ia Teruecti site Seurakunda/ Ja alasmeni Antiochian.
Ja niin hän läksi matkaan Ephesosta/ ja tuli Kesareaan/ ja ylös meni/ ja terwehti sitä seurakuntaa/ Ja alas meni Antiochiaan.
18:23 Ja wietti sielle hetken aica/ Ja hen meni matkans/ ia lepitzewaelsi ieristens sen Galatian ia Phrigia' maakunnan/ wahuistaden caiki Opetuslapset.
Ja wietti siellä hetken aikaa/ Ja hän meni matkaansa/ ja läwitse waelsi järestänsä sen Galatin ja Phrigian maakunnan/ wahwistaen kaikki opetuslapset.
18:24 Nin tuli Ephesijn yxi Juttan Mies Apollo nimelde/ Alexandreast sucunen/ melke puhelias Mies/ ia ialo Kiriamies.
Niin tuli Ephesiin yksi juuttaan mies Apollo nimeltä/ Alexandreasta sukuisin/ melko puhelias mies/ ja jalo kirjamies.
18:25 Teme oli wisattu HERRAN teille/ ia puhui palaualla Hengelle/ ia opetti wisusta HERRASTA/ ia tiesi waiwoin Johannesen Castesta.
Tällä oli wiisautta HERRAN teille/ ja puhui palawalla Hengellä/ ja opetti wisusti HERRASTA/ ja tiesi waiwoin Johanneksen kasteesta.
18:26 Teme sis rupesi rochkiasta opettaman Sinagogasa. Coska nyt Aquila ia Priscilla sen cwlit/ otit he henen tygens/ ia tarckemasti wlostoimitit henelle HERRan tien. Mutta quin hen tachtoi menne Achaian/ nin ne Weliet kirioitit/ ia neuuoit Opetuslapsia/ ette he hende coriaisit.
Tämä siis rupesi rohkeasti opettamaan synagogassa. Koska nyt Aquila ja Priscilla sen kuulit/ otit he hänen tykönsä/ ja tarkemmasiti ulos toimitit hänelle HERRAN tien. Mutta kuin hän tahtoi mennä Achaiaan/ niin ne weljet kirjoitit/ ja neuwoit opetuslapsia/ että he häntä korjaisit.
18:27 Ja coska hen edestullut oli/ autti hen palio heite Armon cautta iotca wskoit.
Ja koska hän edestullut oli/ autti hän paljon heitä armon kautta jotka uskoit.
18:28 Sille ette hen ahkerasti ylitzewoitti Juttat/ Ja iulkisesta osotti Ramatuidhen cautta ette IesuS oli se CHRISTUS.
Sillä että hän ahkerasti ylitse woitti juuttaat/ Ja julkisesti osoitti Raamatuiden kautta että Jesus oli se KRISTUS.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28