Apostolein Teghot/ quin on/ Se Toinen Cappale Pyhe' Lucan Euangeliumist

 

XV Lucu.

 

15:1 IA tulit mwtomat alas Judeasta ia opetit Welije/ Ellei te ymberileikata Mosesen tauan ielkin/ nin ei te taidha wapaxi tulla.
Ja tulit muutamat alas Judeasta ja opetit weljiä/ Ellei te ympärileikata Moseksen tawan jälkeen/ niin ei te taida wapaaksi tulla.
15:2 Coska sis nyt Capina nousi/ ia Pauali ia Barnabas pidhit heiden wastans ei swingan wähinde rijta. Nin he souitit ette Pauali ia Barnabas/ ia monicachta muita heiste pideis ylesmenemen Jerusalemin Apostolein ia Wanhimbain tyge/ temen Kysymisen polesta.
Koska siis nyt kapina nousi/ ja Pawali ja Barnabas pidit heidän wastaansa ei suinkaan wähintä riitaa. Niin he sowitit että Pawali ja Barnabas/ ja monikahta muita heistä pitäisi ylös menemään Jerusalemiin apostoleiden ja wanhimpain tykö/ tämän kysymisen puolesta.
15:3 Ja nin he satettijn Seurakunnalda/ ia waelsit Phenicen ia Samarian lepitze/ ia iulgistit heille Pacanoitten palauxen/ Ja sille he teit swren ilon caikille Welille.
Ja niin he saatettin seurakunnalta/ ja waelsit Phenicen ja Samarian läwitse/ ja julkistit heille pakanoitten palauksen/ Ja sillä he teit suuren ilon kaikille weljille.
15:4 Coska he nyt tulit Jerusalemin/ nin he wastanotettin Seurakunnalda/ ia Apostoleilda/ ia nijlde Wanhimilda. Ja he ilmoitit heille quinga palio Jumala heiden cansans tehnyt oli.
Koska he nyt tulit Jerusalemiin/ niin he wastaan otettiin seurakunnalta/ ja apostoleilta/ ja niiltä wanhimmilta. Ja he ilmoitit heille kuinka paljon Jumala heidän kanssansa tehnyt oli.
15:5 Nin ylesnousit mwtomat Phariseusten Eriseurasta iotca wskonut olit/ sanoden/ Ette ne pite ymberileickattaman/ ia keskettemen Mosesen Laki pite.
Niin ylös nousit muutamat phariseusten eriseurasta jotka uskonut olit/ sanoen/ Että ne pitää ympärileikattaman/ ja käskettämän Moseksen lakia pitää.
15:6 Nin Apostolit ia Wanhimat cokontulit/ täte Puhetta tutkiman.
Niin apostolit ja wanhimmat kokoon tulit/ tätä puhetta tutkiman.
15:7 Coska he nyt swrella Campauxella tutkinut olit/ nin Petari ylesnousi ia sanoi heille/ Te Miehet Rackat Weliet/ Te tiedhett ette Jumala cauuan ennen täte aica meiden seas wloswalitzi/ ette minun Swni cautta ne Pacanat piti cwleman sen Euangeliumin sanan/ ia wskoman.
Koska he nyt suurella kamppauksella tutkinut olit/ niin Petari ylös nousi ja sanoi heille/ Te miehet rakkaat weljet/ Te tiedätte että Jumala kauan ennen tätä aikaa meidän seassa ulos walitsi/ että minun suuni kautta ne pakanat piti kuuleman sen ewankeliumin sanan ja uskomaan.
15:8 Ja Jumala sydhemen tundia todhisti heiste/ ia annoi heille pyhen Hengen ninquin mös meillengi/
Ja Jumala sydämen tuntija todisti heistä/ ja antoi heille Pyhän Hengen niinkuin myös meillekin/
15:9 ia ei tehnyt ychten eroitusta heiden welillens ia meiden/ Mutta wskolla heiden Sydhemens puhdasti.
ja ei tehnyt yhtään eroitusta heidän wälillensä ja meidän/ Mutta uskolla heidän sydämensä puhdisti.
15:10 Mixi te sis nyt kiusat Jumalata/ ette te tadhotta Opetuslasten caulan päle sen Iken panna iota eikä meiden Iset eikä mös me woinut canda?
Miksi siis nyt kiusaat Jumalata/ että te tahdotte opetuslasten kaulan päälle sen ikeen panna jota eikä meidän isät eikä myös me woinut kantaa?
15:11 Waan me wskoma lepitze HERRAN IesuSEN CHRISTUSEN ARMON/ meiden wapaxi tuleuan/ sillemoto quin höki.
Waan me uskomme läwitse HERRAN Jesuksen KRISTUKSEN ARMON/ meidän wapaaksi tulewan/ sillä muotoa kun hekin.
15:12 Nin waickeni caiki Joucko/ ia cwldeli Barnabast ia Paualita/ iotca iuttelit/ quinga swret Merckit ia Ihmeet ombi Jumala heiden cauttans Pacanois tehnyt.
Niin waikeni kaikki joukko/ ja kuunteli Barnabasta ja Pawalia/ jotka juttelit/ kuinka suuret merkit ja ihmeet ompi Jumala heidän kauttansa pakanoista tehnyt.
15:13 Sijttequin he waickenit/ wastasi Jacobus ia sanoi/ Te miehet Rackat Weliet cwlcat minua/
Sittenkuin he waikenit/ wastasi Jakobus ja sanoi/ Te miehet rakkaat weljet kuulkaat minua/
15:14 Simon iutteli millemoto Jumala ensin ombi etzinyt omistaxens ydhen Canssan/ Pacanoista henen Nimens warten.
Simon jutteli millä muotoa Jumala ensin ompi etsinyt omistaaksensa yhden kansan/ pakanoista hänen nimeensä warten.
15:15 Ja henen cansans Prophetain sanat ychtepiteuet/ Ninquin kirioitettu on/
Ja hänen kansansa prophetain sanat yhtä pitäwät/ Niinkuin kirjoitettu on/
15:16 Senielken mine palaian/ ia iellensrakenan Dauidin Maian/ ioca caatunut on/ ia tadhon henen Reikens paicata/ ia tadhon sen ylesoijeta/
Sen jälkeen minä palajan/ ja jälleens rakennan Dawidin majan/ joka kaatunut on/ ja tahdon heidän reikänsä paikata/ ja tahdon sen ylösojentaa/
15:17 Senpäle/ ette ne iotca Inhimisiste ylitze ouat/ pite HERRAN ielkin kysymen. Ja nin mös Pacanat ioinenga päle minun Nimen mainittu on/ ma HERRA/ ioca caiki näme teke.
Sen päälle/ että ne jotka ihmisistä ylitse owat/ pitää HERRAN jälkeen kysymän. Ja niin myös pakanat joidenka päälle minun nimeni mainittu on/ sanoo HERRA/ joka kaikki nämä tekee.
15:18 Jumalalle ouat caiki näme henen tööns tietteuet Mailman alghusta.
Jumalalle owat kaikki nämä hänen työnsä tiettäwät maailman alusta.
15:19 Senteden mine pääten Ettei me nijte/ iotca Pacanoista ouat Jumalan tyge kiendyneet/ heiritzisi/
Sentähden minä päätän ettei me niitä/ jotka pakanoista owat Jumalan tykö kääntyneet/ häiritsisi/
15:20 Waan kirioitaisim heille/ Ette he welteisit Epeiumaloidhen saastaudhest/ ia Salawotest/ ia Läkectyneest/ ia Werest.
Waan kirjoittaisimme heille/ että he wälttäisit epäjumaloiden saastaudesta/ ja salawuoteesta/ ja läkähtyneestä/ ja werestä.
15:21 Sille ette Moseselle ombi mwineiselda iocaitzes Caupungis nijte/ iotca hende sarnauat/ ia ioca Sabbathina hen Sinagogis luetan.
Sillä että Mosekselle ompi muinaiselta jokaisessa kaupunkissa niitä/ jotka häntä saarnaawat/ ja joka Sabbathina hän synagogissa luetaan.
15:22 Nin kelpasi Apostolijn ia Wanhimbain ynne coco Seura kunnan cansa/ heistens wloswalita Miehije ia lehette Antiochian/ Paualin ia Barnaban cansa/ nimitten/ Judam/ ioca cutzuttin Barsabas/ ia Silas/ iotca Weliesten seas olit Opettaijat/ ia lehetit Breiuin heiden kättens cautta telle taualla.
Niin kelpasi apostolien ja wanhimpain ynnä koko seurakunnan kanssa/ heistänsä ulos walita miehia ja lähettää Antiochiaan/ Pawalin ja Barnaban kanssa/ nimittäin/ Judan/ joka kutsutaan Barsabas/ ja Silas/ joka weljesten seassa olit opettajat/ ja lähetit breiwin heidän kättensä kautta tällä tawalla.
15:23 ME Apostolit ia Wanhimat ia Weliet/ Toiuotam Terueydhen nijlle Welijlle/ iotca Pacanoista ouat Antiochias ia Syrias ia Cilicias.
Me apostolit ja wanhimmat ja weljet/ Toiwotamme terweyden niille weljille/ jotka pakanoista owat Antiochias ja Syriassa ja Kilikiassa.
15:24 Ette me cullut olema/ quinga mwtomat meiste wloslechtenet ouat teite Opins cansa willineet/ ia teiden Sieluianne wiettelluet sanoden/ Teiden pite itzen andaman ymberileickata/ ia Lain pitemen/ Joille emme me ole käskeneet.
Että me kuullut olemme/ kuinka muutamat meistä ulos lähteneet owat teitä opinsa kanssa willinneet/ ja teidän sielujanne wietelleet sanoen/ Teidän pitää itsensä antaman ympärileikata/ ja lain pitämän/ Joille emme me ole käskeneet.
15:25 Senteden kelpasi meille yximielisest meiden Seuracunnas/ wloswalitut Miehet teille lehette/
Sentähden kelpasi meille yksimielisesti meidän seurakunnassa/ uloswalitut miehet teille lähettää/
15:26 meiden Rackahiman Barnaban ynne Paualin cansa/ Jotca Miehet ouat heiden Sielunsa wlospannuet meiden HErran Iesusen Christusen Nimen tedhen.
meidän rakkahimman Barnaban ynnä Pawalin kanssa/ Jotka miehet owat heidän sielunsa ulos panneet meidän Herran Jesuksen Kristuksen nimen tähden.
15:27 Nin me olema lehettenyt Judam ia Silam/ iotca mös itze ne samat omalla suullans teille mainitzeuat.
Niin me olemme lähettäneet Judan ja Silan/ jotka myös itse ne samat omalla suullansa teille mainitsewat.
15:28 Sille nin kelpasi pyhelle Hengelle ia meille/ ei ychten enembete Raskautta paneman teiden pälen/ quin nämet tarpeliset.
Sillä niin kelpasi Pyhälle Hengelle ja meille/ ei yhtää enempää raskautta panemaan teidän päällen/ kuin nämät tarpeelliset.
15:29 Ette te welteisitta Epeiumaloidhen Wffrista ia wereste ia Läkectynest ia Salawotest. Joista/ ios te teiden hallitzet nin te hyuesti teet. Olcat hyuesti.
Että te wälttäisitte epäjumaloiden uhrista ja werestä ja läkähtyneest ja salawuoteesta. Joista/ jos te teidän hallitset niin te hywästi teet. Olkaat hywästi.
15:30 Coska he sis olit soritetut/ tulit he Antiochian/ ia cokosit Seurakunnan/ ia annoit heille Breiuin.
Koska he siis olit suoritetut/ tulit he Antiochiaan/ ja kokosit seurakunnan/ ja annoit heille breiwin.
15:31 Quin he sen olit lukenet/ ihastuit he sijte lohutuxesta.
Kuin he sen olit lukeneet/ ihastuit he siitä lohdutuksesta.
15:32 Mutta Judas ia Silas ette he mös olit Prophetat/ neuuoit he Welije monilla sanoilla/ ia wahuistit heite.
Mutta Judas ja Silas että he myös olit prophetat/ neuwoit he weljiä monilla sanoilla/ ja wahwistit heitä.
15:33 Ja quin he wiwuyit sielle hetken aica/ nin he lehetettin sijtte Welijlde iellens Apostolein tyge Rauhas.
Ja kuin he wiiwyit siellä hetken aikaa/ niin he lähetettiin siitä weljiltä jällens apostolien tykö rauhassa.
15:34 Nin kelpasi Silan siella olla. Mutta Pauali ia Barnabas asuit Antiochias/
Niin kelpasi Silan siellä olla. Mutta Pawali ja Barnabas asuit Antiochiassa/
15:35 opettani ia ilmottain HERRAN sana/ ynne monen muidhen cansa.
opettain ja ilmoittain HERRAN sana/ ynnä monen muiden kanssa.
15:36 Mutta monicactain peiuein pereste/ Pauali sanoi Barnaba' tyge/ Palatkam tacaperin taas Welije catzoman caikisa Caupungeis/ iossa me HERRAN sana ilmoitim/ quinga he heidens kieutteuet.
Mutta monikahtain päiwäin perästä/ Pawali sanoi Barnaban tykö/ Palatkaamme takaperin taas weljiä katsoman kaikissa kaupungeissa/ jossa me HERRAN sanaa ilmoitimme/ kuinka he heidäns käyttäwät.
15:37 Mutta Barnabas neuuoi ette he ottaisit Johannesen cansans/ ioca mös Marcus cutzuttijn.
Mutta Barnabas neuwoi että he ottaisit Johanneksen kanssansa/ joka myös Markus kutsuttiin.
15:38 Nin ei Paulus tachtonut ette henen piti seuraman heite/ ioca heiste oli ennen Pamphylias poislopunut/ eikä mennyt heiden cansans sihen Wircan.
Niin ei Paulus tahtonut että hänen piti seuraaman heitä/ joka heistä oli ennen Pamphyliassa pois luopunut/ eikä mennyt heidän kanssansa siihen wirkaan.
15:39 Ja nin hartasta he rijtelit keskenens/ ette he toinen toisestans eransit. Ja Barnabas otti sijttekin Marcusen mötens/ ia puriechti Cyprumijn.
Ja niin hartaasti he riitelit keskenänsä/ että he toinen toisestansa erosit. Ja Barnabas otti sittenkin Markuksen myötänsä/ ja purjehti Kyprumiin.
15:40 Mutta Pauali walitzi Silam/ ia matkusti Jumalan armon haltun annettuna welijlde.
Mutta Pawali walitsi Silan/ ja matkusti Jumalan armon haltuun annettuna weljiltä.
15:41 Nin hen waelsi ymberi Sijrian ia Cilician/ ia wahwisti ne Seurakunnat.
Niin hän waelsi ympäri Syrian ja Kilikian/ ja wahwisti ne seurakunnat.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28