Apostolein Teghot/ quin on/ Se Toinen Cappale Pyhe' Lucan Euangeliumist

 

XII Lucu.

 

12:1 Sille samalla aijalla/ otti Herodes Kuningas monicachtoi kijni Seuraku'nasta pijnataxens.
Sillä samalla ajalla/ otti Herodes kuningas monikahtoja kiinni seurakunnasta piinataksensa.
12:2 Nin hen mestasi Jacobin Johannesen welien miecalla.
Niin hän mestasi Jakobin Johanneksen weljen miekalla.
12:3 Ja quin hen näki sen Juttaille kelpaua'/ nin hen mös pysi Petari käsitte. Ja se oli iuri Makianleiuen peiuinä.
Ja kuin hän näki sen juuttaille kelpaawan/ niin hän myös pyysi Petarin käsittää. Ja se oli juuri makeanleiwän päiwinä.
12:4 Coska he' nyt oli henen käsittenyt/ pani hen henen Fangiuxen/ ia annoi henen nelien Sotamiesten neliennexen haltun wartioita/ ia aijatteli henen Päsieisen ielkin asetta Canssan eten.
Koska hän nyt oli hänen käsittänyt/ pani hän hänen wankeuteen/ ja antoi hänen neljän sotamiesten neljänneksen haltuun wartijoita/ ja ajatteli hänen Pääsiäisen jälkeen asettaa kansan eteen.
12:5 Ja Petari tosin pidhettin Tornis. Mutta Seurakunda Rucoli lackamat henen edestens Jumalata.
Ja Petari tosi pidettiin tornissa. Mutta seurakunta rukoili lakkaamat hänen edestänsä Jumalata.
12:6 Ja quin Herodes tachtoi henen edestodha/ sen saman öön Petari macais cadhen Sotamiehen waihella/ sidhottuna cahcteen kahlein/ Ja Wartiat owen edes olit ia wartioitzit Tornia.
Ja kuin Herodes tahtoi hänen edestuoda/ sen saman yön Petari makasi kahden sotamiehen waiheilla/ sidottuna kahdin kahlein/ Ja wartijat owen edessä olit ja wartioitsit tornia.
12:7 Ja catzo HERRAN Engeli seisoi henen tykenens/ ia yxi Kircaus paisti Hoonesa/ Lyckesi Petarin kylkeen ia Hereytti henen ia sanoi/ Nouse nopiast yles. Ja ne Cahlet putoisit henen Käsistens.
Ja katso HERRAN enkeli seisoi hänen tykönänsä/ ja yksi kirkkaus paisti huoneessa/ Lykkäsi Petarin kylkeen herätti hänen ja sanoi/ Nouse nopeasti ylös. Ja ne kahleet putosit hänen käsistänsä.
12:8 Nin Engeli sanoi henelle/ Sonnusta ia kengite sinus. Ja hen teki nijn. Nin he' sanoi henelle/ Pue sinun waattees/ ia seura minua.
Niin enkeli sanoi hänelle/ Sonnusta ja kengitä sinus. Ja hän teki niin. Niin hän sanoi hänelle/ Pue sinun waatteesi/ ja seuraa minua.
12:9 Ja nin hen wlosmeni ia seurasi hende. Ja ei he' tietenyt site todhexi quin Engelin cautta techtin/ waan hen lwli näkeuens ydhen Näwyn.
Ja hän ulos meni ja seurasi häntä. Ja ei hän tietänyt sitä todeksi kuin enkelin kautta tehtiin/ waan hän luuli näkewänsä yhden näyn.
12:10 Nin he edeskeuit sen ensimeisen ia toisen Wartiuxen lepitze/ ia tulit sen Rautaisen Portin tyge/ ioca Caupungijn wiepi/ ioca mös itzestens heille aukeni. Ja he keuit sijte wlgos/ edeskieudhen ychte Catu mödhen. Ja cochta sillens Engeli erkani heneste.
Niin he edeskäwit sen ensimmäisen ja toisen wartion läwitse/ ja tulit sen rautaisen portin tykö/ joka kaupunkiin wiepi/ joka myös itsestänsä heille aukeni. Ja he käwit siita ulos/ edeskäyden yhtä katua myöten. Ja kohta sillens enkeli erkani hänestä.
12:11 Ja quin Petari toindui entisellens/ sanoi hen/ Nyt mine totisest tiedhe'/ Ette HERRA o'bi lehettenyt henen Engelins/ ia minun pästenyt herodesen käsist/ ia caiken Juttan Canssan toiwoxest.
Ja kuin Petari tointui entisellensä/ sanoi hän/ Nyt minä totisesti tiedän/ että HERRA ompi lähettänyt hänen enkelinsä/ ja minun päästänyt Herodeksen käsistä/ ja kaikkein juuttaan kansan toiwouksesta.
12:12 Ja quin hen oli teste aijatellut/ tuli hen Marian/ Johannesen Eitin Hoonen tyge/ ioca Marcus cutzuttin/ cussa monda coosa olit ia rucolit.
Ja kuin hän oli tästä ajatellut/ tuli hän Marian/ Johanneksen äidin huoneen tykö/ joka Markus kutsuttiin/ kussa monta koossa olit ja rukoilit.
12:13 Coska sis Petari alati colkutti Porstuan owen päle/ wlosmeni yxi Pica/ Rode nimelde/ cwldeleman.
Koska siis Petari alati kolkutti porstuan owen päälle/ ulos meni yksi piika/ Rode nimeltä/ kuuntelemaan.
12:14 Ja quin hen Petarin änen tunsi/ ei hen auanut Oue ilon tedhen/ waan siselleiooxi ia ilmotti sen heille/ ette Petari seisoi ouen edes.
Ja kuin hän Petarin äänen tunsi/ ei hän awannut owea ilon tähden/ waan sisälle juoksi ja ilmoitti sen heille/ että Petari seisoi owen edessä.
12:15 Nin ne sanoit henelle/ Hullutacos? Nin hen todhisti sen nijn oleuan. Nin he sanoit/ Henen Engelins se ombi.
Niin ne sanoit hänelle/ Hullutatkos? Niin hän todisti sen niin olewan. Niin he sanoit/ Hänen enkelinsä se ompi.
12:16 Mutta Petari quitengi colkutti. Coska he sis auasi/ Neit he henen ia ihmettelit/ Mutta hen wijttasi heille kädhellens/ ette heiden piti waickeneman.
Mutta Petari kuitenkin kolkutti. Koska he siis awasi/ Näit he hänen ja ihmettelit/ Mutta hän wiittasi heille kädellänsä/ että heidän piti waikeneman.
12:17 Ja hen iutteli heille quinga HErra oli henen wapachtanut Tornista/ ia sanoi/ Ilmoittacat neite Jacobille ia Welille. Ja hen wlosmeni toisehen paikan.
Ja hän jutteli heille kuinka Herran oli hänen wapahtanut tornista/ ja sanoi/ Ilmoittakaat näitä Jakobille ja weljille. Ja hän ulos meni toiseen paikkaan.
12:18 Coska sis peiue tuli/ nousi Sotamiesten kesken ei wehin suru/ mite Petarist liene tullut.
Koska siis päiwä tuli/ nousi sotamiesten kesken ei wähin suru/ mitä Petarista lienee tullut.
12:19 Ja quin Herodes piti sanan hene' ielkins/ ia ei leutenyt hende/ nin hen annoi Warttiat cwlelta/ ia keski heite poiswiedhä.
Ja kuin Herodes piti sanan hänen jälkeensä/ ja ei löytänyt häntä/ niin hän antoi wartiat kuulustella/ ja käski heitä pois wiedä.
12:20 Ja lexi alasmenemen Judeast Cesareahan/ ia sielle hen wipui. Ja Herodesen mieli oli caruas Tyron ia Sidonin päle. Mutta nin he tulit yximielisesta hene' tygens/ ia vskotit Blastum/ ioca Kuningan Rahanhaltia oli/ ia anoit rauha/ sille ette heiden Makundans sai elatoxens Kuningan maalda.
Ja läksi alas menemään Judeasta Kesareaan/ ja siellä hän wiipyi. Ja Herodeksen mieli oli karwas Tyron ja Sidonin päälle. Mutta niin he tulit yksimielisesti hänen tykönsä/ ja uskotit Blastum/ joka kuninkaan rahanhaltija oli/ ja anoit rauhaa/ sillä että heidän maakuntansa sai elatuksensa kuninkaan maalta.
12:21 Mutta ychten märättyne peiuen oli Herodes puietettu Kuningan waattein/ ia istui Domiostolin päle ia piti puhen heidhen ca'sans.
Mutta yhtenä määrättynä päiwän oli Herodes puetettu kuninkaan waattein/ ja istui tuomiotuolin päälle ja piti puheen heidän kanssansa.
12:22 Mutta se Canssa hwsi/ Se on Jumala' äni/ ia ei Inhimisen.
Mutta se kansa huusi/ Se on Jumalan ääni/ ja ei ihmisen.
12:23 Ja cochta HERRAn Engeli löi henen/ sille ettei hen site Cunniata Jumalalle andanut/ Ja he' ylessötin madhoilda/ ia andoi Hengens.
Ja kohta HERRAN enkeli löi hänen/ sillä ettei hän sitä kunniata Jumalalle antanut/ ja hän ylös syötiin madoilta/ ja antoi henkensä.
12:24 Mutta Jumalan Sana caswoi ia enäni.
Mutta Jumalan sana kaswoi ja eneni..
12:25 Mutta Barnabas ia Saulus palaisit Jerusalemin/ Ja poisannoit tykens sen Aun/ ia he otit cansans Johannem/ ioca mös Marcus cutzuttin.
Mutta Barnabas ja Saulus palasit Jerusalemiin/ Ja pois annoit tykönsä se awun/ jaa he otit kanssansa Johanneksen/ joka myös Markus kutsuttiin.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28