Apostolein Teghot/ quin on/ Se Toinen Cappale Pyhe' Lucan Euangeliumist

 

XIX Lucu.

 

19:1 NIn se tapchtui/ coska Apollo oli Corinthis/ ette Pauali lepitzematkusti ne Ylimakunnat/ tuli hen Ephesijn/ ia leusi mwtomat Opetuslapset/ ia sanoi heille/
Niin se tapahtui/ koska Apollo oli Korinthissa/ että Pawali läwitse matkusti ne ylimaakunnat/ tuli hän Ephesiin/ ja löysi muutamat opetuslapset/ ja sanoi heille/
19:2 Olettaco te saaneet sen Pyhen Hengen/ sittequin te wskoitta? Nin he sanoit henelle/ Eipe me ensingen cwlleet ole/ ios iocu pyhe Hengi liene.
Oletteko te saaneet sen Pyhän Hengen/ sittenkuin te uskoitte? Niin he sanoit hänelle/ Eipä me ensinkään kuulleet ole/ jos joku Pyhä Henki lienee.
19:3 Ja hen sanoi heille/ Mille te oletta sis castetut? Nin he sanoit/ Johannesen Castella.
Ja hän sanoi heille/ Millä te olette siis kastetut? Niin he sanoit/ Johanneksen kasteella.
19:4 Nin sanoi Pauali/ Johannes tosin castoi Paranoxen Castella/ ia sanoi Canssalle/ ette heiden piti vskoman sen päle ioca henen ielkins oli tuleua/ se on/ IesuSEN päle/ ette hen CHRISTUS ombi.
Niin sanoi Pawali/ Johannes tosin kastoi parannuksen kasteella/ ja sanoi kansalle/ että heidän piti uskoman sen päälle joka hänen jälkens on tulewa/ se on/ Jesuksen päälle/ että hän KRISTUS ompi.
19:5 Quin he neite cwlit/ nin he castetin HERRAN IesuSEN nimeen.
Kun he näitä kuulit/ niin he kastettiin HERRAN Jesuksen nimeen.
19:6 Ja quin Pauali pani Kätense heiden pälens/ tuli pyhe Hengi heiden ylitzens/ ia puhuit kielille ia propheterasit.
Ja kuin Pawali pani kätensä heidän päällensä/ tuli Pyhä Henki heidän ylitsensä/ ja puhuit kielillä ja propheteerasit.
19:7 Ja caiki nämet olit lehes caxitoistakymmende Mieste.
Ja kaikki nämät olit lähes kaksitoista kymmentä miestä.
19:8 Nin hen Sinagogan sisellemeni/ ia puhui rochkiasta colme teutte Cwcautta/ campali ia neuuoi heite Jumalan waltakunnast.
Niin hän synagogaan sisälle meni/ ja puhui rohkeasti kolme täyttä kuukautta/ kamppaili ja neuwoi heitä Jumalan waltakunnasta.
19:9 Mutta quin mutomat heiste paadhuit/ ia eiuet wskonuet/ waan pahasti lausuit sijte HERRan Tieste ychteitzen Canssan edes/ Poiswelti hen heiste/ ia eroitti Opetuslapset ia campali iocapeiue ydhen Miehen Schoulus/ ionga nimi oli Tyrannus.
Mutta kuin muutamat heistä paaduit/ ja eiwät uskoneet/ waan pahasti lausuit siitä HERRAN tiestä yhteisen kansan edessä/ Pois wällti hän heistä/ ja eroitti opetuslapset ja kamppaili joka päiwä yhden miehen koulussa/ jonka nimi oli Tyrannus.
19:10 Ja site techtin yli caxi aiastaica/ nin ette caiki ne/ iotca Asias asuit/ sait cwlda HERRAN IesuSEN sanan/ seke Juttat ette Grekit.
Ja sitä tehtiin yli kaksi ajastaikaa/ niin että kaikki ne/ jotka Asiassa asuit/ sait kuulla HERRAN Jesuksen sanan/ sekä juuttaat että krekit.
19:11 Ja Jumala teki Paualin kätten cautta/ ei wähimpie auwuija/
Ja Jumala teki Pawalin kätten kautta/ ei wähimpiä awuja/
19:12 nijn ette he mös Hikilinat ia Esilinat henen Iholtans Sairastan päle panit/ ia Taudhit heiste lowuyt/ ia ne Rymet Henget heilde wloslexit.
niin että myös hikiliinat ja esiliinat hänen iholtansa sairasten päälle panit/ ja taudit heistä luowuit/ ja ne rumat henget heiltä ulos läksit.
19:13 Nin monicadhat Juttat ymberinswaelsit/ iotca olit Lumoijat/ ia kiusasit mainita HERRAN IesuSEN Nime ninen päle ioilla rymet He'get olit/ ia sanoit/ Me maname teite Iesusen polesta/ iota Pauali sarnapi.
Niin monikahdat juuttaat ympäri waelsit/ jotka olit lumoajat/ ja kiusasit mainita HERRAN Jesuksen nimeä niiden päälle joilla rumat henget olit/ ja sanoit/ Me manaamme teitä Jesuksen puolesta/ jota Pawali saarnaapi.
19:14 Ja mutomat heiden seasa iotca täte teit/ olit seitzemen Sceuan poica/ sen ylimeisen Juttan Papin.
Ja muutamat heidän seassa jotka tätä teit/ olit seitsemän Sceuan poikaa/ sen ylimmäisen juuttaan papin.
19:15 Mutta se ryme Hengi wastasi/ ia sanoi/ Iesusen mine tunnen kylle/ ia Paualin hyuesti tiedhen/ Mutta mitke te oletta?
Mutta se ruma henki wastasi/ ja sanoi/ Jesuksen minä tunnen kylllä/ ja Pawalin hywästi tiedän/ Mutta mitkä te olette?
19:16 Ja se Inhimine'/ iossa se paha Perkele sisellä oli carkasi heiden päle's/ ia ylitzewoitti heite/ ia paiskasi heiden alansa/ nin ette he alasti/ ia haawoittuna päsit pakeneman sijte Hoonesta.
Ja se ihminen/ jossa se paha perkele sisällä oli karkasi heidän päällensä/ ja ylitse woitti heitä/ ja paiskasi heidän allensa/ niin että he alasti/ ja haawoitettuna pääsit pakenemaan siitä huoneesta.
19:17 Ja teme tuli tietteuexi seke caikille Juttaille ette Grekille iotca Ephesis asuit/ ia pelko tuli caikein päle Ja HERRAN IesuSEN nimi pidhettin swrna.
Ja tämä tuli tiettäwäksi sekä kaikille juuttaille että krekille jotka Ephesissä asuit/ ja pelko tuli kaikkein päälle. Ja HERRAN Jesuksen nimi pidettiin suurena.
19:18 Ja tulit mös monda nijste/ iotca vskoit/ tunnustit ia ilmoitit heiden tekonsa.
Ja tulit myös monta niistä/ jotka uskoit/ tunnustit ja ilmoitit heidän tekonsa.
19:19 Ja monda nijste/ iotca ylenwisut constit olit harioitelluet/ edestoit heiden Kirians/ ia ylespoltit caikein nähdhen. Ja coska heiden Hindans laskettu oli/ nin leuttijn Raha Lucu wisikymmende tuhatta peningite.
Ja monta niistä/ jotka ylenwisut konstit olit harjoitelleet/ edestoit heidän kirjansa/ ja ylös poltit kaikkein nähden. Ja koska heidän hintansa laskettu oli/ niin löyttiin rahaluku wiisikymmentä tuhatta penninkiä.
19:20 Nin ialosti casuoi Jumalan sana/ ia wahwistui.
Niin jalosti kaswoi Jumalan sana/ ja wahwistui.
19:21 Coska nämet toimitetut olit/ nin Pauali aikoi Hengese Macedonian ia Achaian lepitzewaelta Jerusalemin/ ia sanoi/ Sijttequin mine olen sielle ollut/ tadhon mine mös Romia nähdä.
Koska nämät toimitetut olit/ niin Paawali aikoi Hengessä Makedonian ja Achaian läwitse waeltaa Jerusalemiin/ ja sanoi/ Sittenkuin minä olen siellä ollut/ tahdon minä myös Romaa nähdä.
19:22 Nin hen lehetti Macedonian caxi nijste/ iotca hende paluelit/ Timothusen ia Erastum/ Mutta itze hen iei hetkexi Asian.
Niin hän lähetti Makedonian kaksi niistä/ jotka häntä palwelit/ Timotheuksen ja Erastum/ Mutta itse hän jäi hetkeksi Asiaan.
19:23 Sille aijalla sis ylesnousi ei wähin Capina sijte Tieste/
Sillä ajalla siis ylös nousi ei wähin kapina siitä tiestä/
19:24 Sille ette yxi nimelde Demetrius oli sielle Hopiaseppe/ ioca teki Dianalle Hopiaisia Templite/ iosta nijlle oli swri woitto iotca site käsiwirca pidhit/
Sillä että yksi nimeltä Demetrius oli siellä hopeaseppä/ joka teki Dianalla hopeaisia templiä/ josta niille oli suuri woitto jotka sitä käsiwirkaa pidit/
19:25 Ne samat hen cokoncutzui/ ia nijlle iotca semmotoiset wirghat pidhit/ hen sanoi/ Te Miehet/ te tiedhett ette meillä o'bi teste wirgast Elatos/
Ne samat hän kokoon kutsui/ ja niille jotka semmotoiset wirat pidit/ hän sanoi/ Te miehet/ te tiedätte että meillä ompi tästä wirasta elatus/
19:26 ia te näet ia cwletta/ ette ei waiwoin Ephesis/ mutta lehes caikella Asian maalla ombi teme Pauali vskottanut ia poiskiendenyt palio Canssa/ ia sanonut/ Ettei ne ole Jumalat/ iotca Inhimisten Käsille tehdhän.
ja te näet ja kuulette/ että ei waiwoin Ephesissä/ mutta lähes kaikella Asian maalla ombi tämä Paawali uskottanut ja pois kääntänyt paljon kansaa/ ja sanonut/ Ettei ne ole jumalat/ jotka ihmisten käsillä tehdään.
19:27 Mutta ei se ainostans tachto caikein meiden Käsiwirckan tuskan saatta/ ettei se miten maxa/ Mutta ette mös sen swren Naisiumalan Dianan Templi ei mixikä pidhetä/ ia henen Cunnians huckupi/ Jolle quitengi caiki Asia/ ia se Mailman pijri Jumalanpaluelust osotta.
Mutta ei se ainoastansa tahtoo kaikkein meidän käsiwiran tuskan saattaa/ ettei se mitään maksa/ Mutta että myös sen suuren naisjumalan Dianan templi ei miksikään pidetä/ ja hänen kunniansa hukkuupi/ Jolle kuitenkin kaikki Asia/ ja se maailman piiri jumalanpalwelusta osoittaa.
19:28 Coska he nämet cwlit/ wihastuit he/ ia yleshwsit sanoden/ Swri on se Epheserin Diana.
Koska he nämät kuulit/ wihastuit he/ ja ylöshuusit sanoen/ Suuri on se Epheserin Diana.
19:29 Ja caikeen Caupu'gin yxi meteli tuli/ Nin he carckasit yximielisest Näkypaickaan/ Ja kijniotit Gaium ia Aristarchum iotca olit Macedoniasta Paualin cumpanit.
Ja kaikkeen kaupunkiin yksi meteli tuli/ Niin he karkasit yksimielisesti näkypaikkaan/ Ja kiinni otit Gaium ja Aristarchum jotka olit Makedoniasta Pawalin kumppanit.
19:30 Mutta quin Pauali tachtoi Canssan secan mennä/ ei Opetuslapset laskenut.
Mutta kuin Pawali tahtoi kansan sekaan mennä/ ei opetuslapset laskenut.
19:31 Ja monicachta Pämiehiste Asian maalda/ iotca henen ysteuens olit/ lehettit henen tygens/ ia rucolit ettei hene' pitenyt itzens andaman Näkypaikallen.
Ja monikahta päämiehistä Asian maalta/ jotka hänen ystäwänsä olit/ lähetit hänen tykönsä/ ja rukoilit ettei hänen pitänyt itsensä antamaan näkypaikallen.
19:32 Ja moni cachta mwta hwsit/ nin ette se Joucko oli secaseurin. Ja enäy poli eipe tieneet/ minge syyn tedhen he olit cokontulluet.
Ja moni kahta muuta huusit/ niin että se joukko oli sekaseurainen. Ja enin puoli eipä tienneet/ minkä syyn tähden he olit kokoon tulleet.
19:33 Nin mutomat Canssasta edeswedhit Alexandrum/ ionga Juttat etensöxit. Nin wijttasi Alexander kädhellens ette heiden piti waickeneman/ ia tachtoi wastata edestens Canssan edes.
Niin muutamat kansasta edeswedit Alexandrum/ jonka juuttaat eteen syöksit. Niin wiittasi kädellensä että heidän pti waikeneman/ ja tahtoi wastata edestänsä kansan edessä.
19:34 Coska he sis ymmersit/ ette hen oli Judeus/ hwsit he caiki ychten swhun/ lehes caxi hetkie ia sanoit/ Swri ombi se Epheserin Diana.
Koska he siis ymmärsit/ että hän oli judeus/ huusit he kaikki yhteen suuhun/ lähes kaksi hetkeä ja sanoit/ Suuri ompi se Epheserin Diana.
19:35 Quin nyt Kirioitaija hilitzi Canssan/ sanoi hen/ Te Ephesin Miehet/ Cuca on se Inhiminen ioca ei tiedhä/ ette Ephesin Caupungi paluele site swrta Naisiumala Diana/ ia site Cuua ioca Taiuahast allastullut on?
Kuin nyt kirjoittaja hillitsi kansan/ sanoi hän/ Te Epheserin miehet/ Kuka on se ihminen joka ei tiedä/ että Ephesin kaupunki palwelee sitä suurta naisjumalaa Dianaa/ ja sitä kuwaa joka taiwaasta alas tullut on?
19:36 Nyt/ ettei yxike' site wasta' sano taidha/ nin asettaca sis teiden/ ia elket miten tyhmest wlostoimittaco.
Nyt/ ettei yksikään sitä wastaan sanoa taida/ niin asettakaa siis teidän/ ja älkäät mitään tyhmästi ulos toimittako.
19:37 Te oletta näme Miehet edesweteneet iotca eikä Kircon warcat eikä teiden Naisiumalan pilcaiat ole.
Te olette nämä miehet edeswetäneet jotka eikä kirkon warkaat eikä teidän naisjumalan pilkkaajat ole.
19:38 Mutta ios Demetriusel ia nijlle iotca henen cansans yxiwircaiset ouat/ iotakin on iongun wastan/ Nin pidheten Laki/ ia oykeus/ ia Manwanhimat ouat/ sielle he ca'dakan ia wastatkan keskene's.
Mutta jos Demetriuksella ja niillä jotka hänen kanssansa yksiwirkaiset owat/ jotakin jonkun wastaan/ Niin pidetään laki/ ja oikeus/ ja maanwanhimmat owat/ siellä he kantakaan ja wastatkaan keskenänsä.
19:39 Mutta ios teille ombi mwta candamista/ nin se machta ratkaista toimelises Cocouxes/
Mutta jos teillä ompi muuta kantamista/ niin se mahtaa ratkaista toimellisessa kokouksessa/
19:40 Sille se on waralinen/ ellei me nuchtehin tule teme'peiuesen Capina' tedhen/ ia ettei ychten Syte käsis ole/ iosta me taidhaisim temen Metelin syyn edeskanda/ Ja quin hen nämet puhunut oli/ laski hen Canssan menemen.
Sillä se on waarallinen/ ellei me nuhteihin tule tämän päiwäisen kapinan tähden/ ja ettei yhtään syytä käsissä ole/ josta me taitaisimme tämän metelin syyn edeskantaa/ Ja kuin hän nämät puhunut oli/ laski hän kansan menemään.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28