Apostolein Teghot/ quin on/ Se Toinen Cappale Pyhe' Lucan Euangeliumist

 

XXVI. Lucu.

 

26:1 AGrippa sis sanoi Paualille/ Lupa ombi sinun puhua edestes. Nin wlosoijensi Pauali Kätens ia puhui edestens/
Agrippa siis sanoi Pawalille/ Lupa ompi sinun puhua edestäsi. Niin ulosojensi Pawali kätensä ja puhui edestänsä.
26:2 Se ombi sangen minu' mieleheni/ racas Kuningas Agrippa/ Ette minun pite tenepene sinun edeses wastaman caikista nijste asioista ioista minun päleni Juttailda cannetan/
Se ompi sangen minun mieleeni/ rakas kuningas Agrippa/ Että minun pitää tänäpäiwänä sinun edessäsi wastaamaan kaikista niistä asioista joista minun päälleni juuttailta kannetaan/
26:3 Liatengi/ ette sine tiedhet caiki Tauat ia Juttain Kysymiset. Senteden mine rucolen sinua/ Ettes kerssiueiseste minua cwlisit.
Liiatenkin/ että sinä tiedät kaikki tawat ja juuttain kysymiset. Sentähden minä rukoilen sinua/ Ettäs kärsiwäisesti minua kuulisit.
26:4 Nin tieteuet tosin caiki Juttat minun Elemeni hamast Noorudhesta/ quin se on ollut alghusta temen Canssan seas Jerusalemis/
Niin tietäwät tosin kaikki juuttaat minun elämäni hamasta nuoruudesta/ kuin se on ollut alusta tämän kansan seassa Jerusalemissa/
26:5 iotca minun ennen ouat tundeneet/ ios he tadhoisit todhista. Sille mine olen ollut yxi Phariseus ioca on caikein couin Eriseura meiden Jumalanpalueluxes.
jotka minun ennen owat tunteneet/ jos he tahtoisit todistaa. Sillä minä olen ollut yksi phariseus joka on kaikkein kowin eriseura meidän jumalanpalweluksessa.
26:6 Ja nyt mine seison tesse Oikiude' edesse/ ia minu' päleni cannetan sijte toiuost sen Lupauxe' päle/ ioca Jumalalda on tapachtanut meiden Isille/
Ja nyt minä seison tässä oikeuden edessä/ ja minun päälleni kannetaan siitä toiwosta sen lupauksen päälle/ joka Jumalalta on tapahtunut meidän isille/
26:7 ioho'ga Toiuohon ne caxitoistakyme'de meiden Sukua toiuoit tuleuans/ paluelle' sitewarte' Jumalata öte ia peiue alinomaisest/ Teme' saman Toiuon tedhen cannetan minun päleni Juttailda/ racas Kuningas Agrippa.
johonka toiwoon ne kaksitoista kymmentä meidän sukua toiwoit tulewansa/ palwellen sitä warten Jumalata yötä ja päiwää alinomaisesti/ Tämän saman toiwon tähden kannetaan minun päälleni juuttailta/ rakas kuningas Agrippa.
26:8 Mixi se o'bi vskomatoin teiden tykenen/ Ette Jumala Colleita ylesnostapi?
Miksi se ompi uskomatoin teidän tykönän/ että Jumala kuolleita ylös nostaapi?
26:9 Ja mine tosin mös lwlin itzelleni/ palio tekeueni/ coska mine Iesusen Nazarenusen Nimen wastanseisoin/
Ja minä tosin myös luulin itselleni/ paljon tekewäni/ koska minä Jesuksen Nazarenuksen nimen wastaan seisoin/
26:10 Ninquin mine mös Jerusalemis tein/ ia mo'da Pyhe mine salpasin Tornijn/ ionga päle mine wallan saanut olin/ nijlde Ylimeisilde Papilda/ Ja coska he tapettijt/ autin mineki sijhen Domion.
Niinkuin minä myös Jerusalemissa tein/ ja monta pyhään minä salpasin torniin/ jonka päälle minä wallan saanut olit/ niiltä ylimmäisiltä papeilta/ Ja koska he tapettiin/ autin minäkin siihen tuomioon.
26:11 Ja iocaitzes Sinagogas wsein mine heite rangaisin/ ia waadhin heite pilcaman/ ia olin heiden wastans ylenpaltisesta cummittu/ Ja wainosin heite mös haman Wieraisin Caupungijn.
Ja jokaisessa synagogassa usein minä heitä rankaisin/ ja waadin heitä pilkkaamaan/ ja olin heidän wastaansa ylenpalttisesti kummittu (wimmattu)/ Ja wainosin heitä myös hamaan wieraisiin kaupunkiin.
26:12 Jonga syyn tedhen/ coska mine mös matkustin Damaskuun sen Ylimeisen Papin woimalla ia keskylle/
Jonka syyn tähden/ koska minä myös matkustin Damaskoon sen ylimmäisen papin woimalla ja käskyllä/
26:13 nin polipeiue' aican (Racas Kuningas) mine nein tielle/ ette yxi Kircaus Taiuahasta/ kirca'bi quin Auringoisen Paiste/ ymberiwalghaisi minun/ ia ne/ iotca minun cansani waelsit.
niin puolipäiwän aikaan (rakas kuningas) minä näin tiellä/ että yksi kirkkaus taiwaasta/ kirkkaampi kuin aurinkoisen paiste/ ympäri walkaisi minun/ ja ne/ jotka minun kanssani waelsit.
26:14 Coska me sis caiki mahan langesima/ cwlin mine änen puhuuan minulle Hebraican kielelle/ ia sanoi/ Saul/ Saul/ mixis minua Wainot? Töles sinun ombi Tutkanda wastan potkia.
Koska me siis kaikki maahan lankesimme/ kuulin minä äänen puhuwan minulla Hebraican kielellä/ ja sanoi/ Saul/ Saul/ miksi minua wainoat? Työläs sinun ompi tutkainta wastaan potkia.
26:15 Nin mine sanoin/ HERRA/ cucas olet? Hen sanoi/ Mine olen IesuS iota sine wainot.
Niin minä sanoin/ HERRA/ kukas olet? Hän sanoi/ Minä olen Jesus jota sinä wainoat.
26:16 Mutta nouse yles ia seiso ialghoillas/ Sille sitewarten mine ilmestuin sinulle/ ette mine asetan sinun Palueliaxi ia ninen Todhistaijaxi iotcas neit/ ia mös ninen quin mine wiele tadhon sinulle ilmoitta.
Mutta nouse ylös ja seiso jaloillasi/ Sillä sitä warten minä ilmestyin sinulle/ että minä asetan sinun palwelijaksi ja niiden todistajaksi jotkas näit/ ja myös niiden kuin minä wielä tahdon sinulle ilmoittaa.
26:17 Ja tadho' sinun päste Canssalda ia Pacanoista/ ioinenga tyge mine nyt sinun leheten/
Ja tahdon sinun päästää kansalta ja pakanoista/ joidenka tykö minä nyt sinun lähetän/
26:18 heiden Silmiens auaman/ ette he heidens kie'neisit Pimeydhest walkeuden polehen/ ia Perkelen wallasta Jumalan tyge/ Ette he saisit Synnein andexiandamisen/ ia Perimisen ynne heiden cansans/ iotca pyhitetyd ouat vskon cautta minun peleni.
heidän silmiänsä awaamaan/ että he heidäns kääntäisit pimeydestä walkeuden puoleen/ ja perkeleen wallasta Jumalan tykö/ Että he saisit syntien anteeksiantamisen/ ja perimisen ynnä heidän kanssansa/ jotka pyhitetyt owat uskon kautta minun päälleni.
26:19 Nin sis (racas Kuningas Agrippa) em mine ollut Couacoruainen sen Taiualisen Näghyn wastan/
Niin siis (rakas kuningas Agrippa) en minä ollut kowakorwainen sen taiwaallisen näyn wastaan/
26:20 waan mine ilmoitin ensin nijlle/ iotca ouat Damaschus ia Jerusalemis/ ia caikes Judean Maakunnas/ ia Pacanoillen/ ette he Paranoxe' tekisit/ ia kiennuisit Jumalan polen/ ia tekisit Paranoxen keluolisia Töite.
waan minä ilmoitin ensin niille/ jotka owat Damaskossa ja Jerusalemissa/ ja kaikessa Judean maakunnassa/ ja pakanoillen/ että he parannuksen tekisit/ ja kääntyisit Jumalan puoleen/ ja tekisit parannuksen kelwollisia töitä.
26:21 Temen syyn tedhen ouat Juttat minun Kijniottanuet Templisse/ ia tadhoit minun mestata/
Tämän syyn tähden owat juuttaat minut kiinni ottaneet templissä/ ja tahdoit minun mestata/
26:22 Mutta Jumalan auun cautta olen holhottu ia seison wiele tenepene ia todhistan seke Wehille ette Swrille/ Ja en miten mwta sano quin Prophetat sanoneet ouat tuleuaxi/ ia Moses
Mutta Jumalan awun kautta olen holhottu ja seison wielä tänäpänä ja todistan sekä wähille etta suurille/ Ja en mitään muuta sano kuin prophetat sanoneet owat tulewaksi/ ja Moses.
26:23 Ette CHRISTUS piti kerssimen/ ia oleman se Ensimeinen Coolluten ylesnousemisesta/ ia iulghistaman Walkiutta Canssalle ia Pacanoille.
Että Kristus piti kärsimän/ ja olemaan se ensimmäinen kuolleitten ylösnousemisesta/ ja julkistamaan walkeutta kansalle ja pakanoille.
26:24 Coska hen nyt semmotoisen Wastauxen andoi/ sanoi Festus swrella änelle/ Pauali/ sine hulluttelet/ Se swri oppi hulluttapi sinua.
Koska hän nyt semmotoisen wastauksen antoi/ sanoi Festus suurella äänella/ Pawali/ sinä hulluttelet/ Se suuri oppi hulluttaapi sinua.
26:25 Nin Pauali sanoi/ em mine hulluta (racas Feste) waan totudhen ia toimen sanoia puhun.
Niin Pawali sanoi/ en minä hulluta (rakas Feste) waan totuuden ja toimen sanoja puhun.
26:26 Sille Kuningas näme kylle tietä/ ionga tykene mine mös rochkiasti puhun/ Sille mine lwlen henen caiki nämet tieteuen/ Sille ettei nämet olet tapachtanut salaisesta.
Sillä kuningas nämä kyllä tietää/ jonka tykönä minä myös rohkeasti puhun/ Sillä minä luulen hänen kaikki nämät tietäwän/ Sillä ettei nämät ole tapahtunut salaisesti.
26:27 Wskocos Kuningas Agrippa Prophetit? Mine tiedhen ettes vskot.
Uskookos kuningas Agrippa prophetat? Minä tiedän ettäs uskot.
26:28 Nin Agrippa sanoi Paualille/ Eipe palio pwttu ettet sine saata minua Christituxi. Nin Pauali sanoi/
Niin Agrippa sanoi Pawalille/ Eipä paljon puutu ettet sinä saata minua kristityksi. Niin Pawali sanoi/
26:29 Mine anoisin Jumalalda ettei se puuttusi eike wehe eike palio/ ettet waan sine/ mutta mös caiki iotca minua cwleuat tenepene/ tulisit sencaltaisexi/ quin mine olen/ paitzi neite Siteite.
Minä anoisin Jumalalta ettei se puuttuisi eikä wähän eikä paljon/ ettet waan sinä/ mutt myös kaikki jotka minua kuulewat tänäpänä/ tulisit senkaltaiseksi/ kuin minä olen/ paitsi näitä siteitä.
26:30 Ja quin hen nämet puhunut oli/ ylesnousi Kuningas/ ia se Manwa'hin ia Bernice/ ia iotca heiden cansans sielle istuit.
Ja kuin hän nämät puhunut oli/ ylös nousi kuningas/ ja se maanwanhin ja Bernice/ ja jotka heidän kanssansa siellä istuit.
26:31 Ja quin he poisweltit/ nin he puhuit keskenens sanoden/ Eipe teme Mies miten ole tehnyt/ quin Cooleman eli Siteet ansanut on.
Ja kuin he pois wältit/ niin he puhuit keskenänsä sanoen/ Eipä tämä mies mitään ole tehnyt/ kuin kuoleman eli siteet ansainnut on.
26:32 Nin sanoi Agrippa Festuselle/ Kylle teme Mies machtasijn pästettä/ ellei hen olisi Keisarin ala henens lykenyt
Niin sanoi Agrippa Festukselle/ Kyllä tämä mies mahtaisiin päästettää/ ellei hän olisi keisarin alle hänens lykännyt.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28