Apostolein Teghot/ quin on/ Se Toinen Cappale Pyhe' Lucan Euangeliumist

 

XXVII Lucu.

 

27:1 MUtta sijttequin nyt pätetty oli/ ette meiden piti Wallinmale puriectiman/ nin he annoit Paualin muidhen Fangein cansa ydhen Sadhanpämiehen haltun ioca Julius cutzuttyin/ sijte Keisarin Sotaiouckosta.
Mutta sitten kuin nyt päätetty oli/ että meidän piti Wallinmaalle purjehtimaan/ niin he annoit Pawalin muiden wankein kanssa yhden sadanpäämiehen haltuun joka Julius kutsuttiin/ siitä keisarin sotajoukosta.
27:2 Coska me sis astuima Adramitinan Hachten/ ia piti puriechtiman Asian ohitze/ laskima me maalda. Ja meiden ca'sam oli Aristarchus Macedonian mies Tessalonicasta/
Koska me siis astuimme Adramitinan haahteen/ ja piti purjehtiman Asian ohitse/ laskimme me maalta. Ja meidän kanssamme oli Aristarchus Makedonian mies Tessalonikasta/
27:3 ia tulima toisna peiuene Sidonin. Ja Julius hyuesti meni Paualin cansa/ ia salli henen menemen henen Ysteueins tyge/ ia heilde holhotta.
ja tulimme toisena päiwänä Sidoniin. Ja Julius hywästi meni Pawalin kanssa/ ja salli hänen menemän hänen ystäwäinsä työ/ ja heiltä holhottaa.
27:4 Ja quin me sielde laskima/ nin me puriectiama Cyprin Ohitzen/ Sille ette wastatulet olit/
Ja kuin me sieltä laskimme/ niin me purjehdimme Kyprin ohitse/ Sillä että wastatuulet olit/
27:5 Ja quin me sen Meren/ ioca ombi Cilician ia Pamphilian cohdalla/ ylitze puriectima/ ia tulima Myran/ ioca ombi Liciasa.
Ja kuin me sen meren/ joka ompi Kilikian ja Pamphilian kohdalla/ ylitse purjehdimme/ ja tulimme Myraan/ joka ompi Liciassa.
27:6 Ja sielle sai se Sadanpämies ydhe' Alexandrian Hahde' puriectiuan Wallinmaallen/ sihe' pani hen meite.
Ja siellä sai se sadanpäämies yhden Alexandrian haahden purjehtiwan Wallinmaalle/ siihen pani hän meitä.
27:7 Quin me nyt monda peiue hitahast puriechtima/ ia tuskalla szawuijme Gnidumin (wastatwlen tedhen) nin me puriechtima Cretan ala/ sen Caupungin tykene Salmone/
Kuin me nyt monta päiwää hitaasti purjehdimme/ ja tuskalla saawuimme Gnidumiin (wastatuulen tähden) niin me purjehdimme Kretan alle/ sen kaupungin tykönä Salmonen/
27:8 ia tuskalla sen ohitze tulima/ nin me tulima ychten Paickan/ ioca cutzutan Caunis satama/ ioca lesne oli site Caupungi Lasea.
ja tuskalla sen ohitse tulimme/ niin me tulimme yhteen paikkaan/ joka kutsutaan kaunis satama/ joka läsnä oli sitä kaupunkia Lasea.
27:9 Coska nyt palio aica oli cwlunut/ ia puriectus retki io oli waralinen/ senteden ette he mös olit ylitze aian nelke kersineet/
Koska nyt paljon aikaa oli kulunut/ ja purjehdusretki jo oli waarallinen/ sentähden että he myös olit ylitse ajan nälkää kärsineet/
27:10 Neuuoi Pauali heite sanoden heille/ Armahat Miehet/ Mine näen ette puriectus retki tacto olla waralinen ia wahinghollinen/ ei waiuoin Calun ia Hacdhen/ mutta mös meiden Henge'.
Neuwoi Pawali heitä sanoen heille/ Armaat miehet/ Minä näen että purjehdusretki tahtoo olla waarallinen ja wahingollinen/ ei waiwoin kalun ja haahden/ mutta myös meidän hengen.
27:11 Mutta se Sodhanpämies vskoi enemin Skipparin ia Styrmannin/ quin nijte iotka Paualilda sanottijn.
Mutta se sadanpäämies uskoi ennemmin kipparin ja styrmannin/ kuin niitä jotka Pawalilta sanottiin.
27:12 Ja quin ei ollut souelias Satama yli Taluen olla/ nin he enimitten langesit sihen Neuuon/ ette sielde piti laskeman/ ios he iollaki mooto olisit woineet tulla Phenician Taluimahan. Se satama ombi Cretas Lounatlenten ia Lodhepohian pein.
Ja kuin ei ollut sowelias satama yli talwen olla/ niin he enimmiten lankesit siihen neuwoon/ että sieltä piti laskeman/ jos he jollakin muotoa olisit woineet tulla Pheniciaan talwehtimaan. Se satama ompi Kretassa lounaaseen ja luodepohjaan päin.
27:13 Mutta quin Eteletwli rupesi puhaltaman/ ia lwlit heillens oleuan mötepereisen. Ja coska he lexit Assonista/ nin he puriectit Cretan ohitzen.
Mutta kuin etelätuuli rupesi puhaltamaan/ ja luulit heillänsä olewan myötäperäisen. Ja koska he läksit Assonista/ niin he purjehdit Kretan ohitsen.
27:14 Mutta ei cauuan sen ielken/ nousi tas nijte wastan yxi Twlispä/ ioca cutzutan Itepohia/
Mutta ei kauan sen jälkeen/ nousi taas niitä wastaan yksi tuulispäää/ joka kutsutaan itäpohja/
27:15 ia quin Haxi waldan otettin/ ia ei woinut Tulen tedhen oijetta/ nin me laskima sen cwlkeman Twlen haltun.
ja kuin haaksi waltaan otettiin/ ja ei woinut tuulen tähden oieta/ niin me laskimme sen kulkeman tuulen haltuun.
27:16 Ja me tulima ydhen Saren tyge/ ioca cutzutan Clauda/ nin me tuskalla woime saadha Wenhen sisellewete/ Coska se siselle oli otettu/ ia kiusasit Apuans/
Ja me tulimme yhden saaren tykö/ joka kutsutaan Clauda/ niin me tuskalla woimme saada weneen sisälle wetää/ Koska se sisälle oli otettu/ ja kiusasit apuansa/
27:17 ia sidhoit henen kijni Hachtehen/ pelieten/ etti henen pitenyt Carijn sattaman/ ia wlosheitit Estetusastian/ ia annoit nin culkia.
ja sidoit hänen kiinni haahteen/ peljäten/ että hänen pitänyt kariin saattaman/ ja ulos heitit estetysastian/ ja annoit niin kulkea.
27:18 Coska sis swri ilma pälekeui/ nin he toisna peiuen Calun wlosloidt.
Koska siis suuri ilma päälle käwi/ niin he toisena päiwän kalun ulos loit.
27:19 Ja colman peiuen me wlosheitime omilla käsille' Hahden Aseit.
Ja kolmen päiwän me ulos heitimmme omilla käsillä haahden aseet.
27:20 Mutta quin ei me monena peiuenä/ eikä auringoista/ eikä Techti nähnyet/ ia ei wehin Ilma meiden wasta' ollut/ nin io caiki meiden Elemen toiuous pois oli.
Mutta kuin ei me monenä päiwänä/ eikä aurinkoista/ eikä tähtiä nähneet/ ja ei wähin ilma meidän wastaan ollut/ niin jo kaikki meidän elämän toiwous pois oli.
27:21 Ja coska me cauuan aica olima sömete olleet/ nin Pauali ylesnousi heiden keskellens ia sanoi/ Armat Miehet/ se olis cohtulinen ollut/ ette te olisitta minua cwlleet/ ia ei Cretasta poislaskeneet/ ia saattanut meille temen caltaisen tuskan ia wahingon.
Ja koska me kauan aikaa olimme syömättä olleet/ niin Pawali ylösnousi heidän keskellänsä ja sanoi/ Armaat miehet/ se olisi kohtuullinen ollut/ että te olisitte minua kuulleet/ ja ei Kretasta pois laskeneet/ ja saattanut meille tämän kaltaisen tuskan ja wahingon.
27:22 Ja nytki mine neuuon teite/ olcatta hyues wskalluxes/ Sille ettei yxiken Hengi teiste huckan tule/ mutta waan Haxi.
Ja nytkin minä neuwon teitä/ olkaatte hywässä uskalluksessa/ Sillä ettei yksikään henki teistä hukkaan tule/ mutta waan haaksi.
27:23 Sille ette minun tykeneni tene öene seisoi Jumalan Engeli/ ionga oma mine olen/ ia iota mine paluelen/ ia sanoi/ Ele pelke Pauali/ Sinun pite Keisarin eten asetettaman.
Sillä että minun tykönäni tänä yönä seisoi Jumalan enkeli/ jonka oma minä olen/ ja jota minä palwelen/ ja sanoi/ Älä pelkää Pawali/ sinun pitää keisarin eteen asetettaman.
27:24 Ja catzos/ Jumala ombi sinulle lahioittanut ne caiki iotca sinun cansas puriectiuat.
Ja katsos/ Jumala ompi sinulle lahjoittanut ne kaikki jotka sinun kanssasi purjehtiwat.
27:25 Senteden armat Miehet/ olcat pelkemet/ Sille mine wskon Jumalan päle/ ette se nin tapachtupi quin minulle on sanottu.
Sentähden armaat miehet/ olkaat pelkäämät/ Sillä minä uskon Jumalan päälle/ että se niin tapahtuupi kuin minulle on sanottu.
27:26 Mutta ychten Looton meiden pite cwlkeman.
Mutta yhteen luotoon meidän pitää kulkeman.
27:27 Coska nyt neliestoistakymmenes öö päletuli/ ia me menime/ Adrian poliöön aicaan/ lwlit Haximiehet näkeuens iongun Makunnan.
Koska nyt neljästoistakymmenes yö päälle tuli/ ja me menimme/ Adriaan puoliyön aikaan/ luulit haaksimiehet näkewänsä jonkun maakunnan.
27:28 Ja he vlosheitit Lodhirihman/ ia leusit caxikymmende kyneret syuen/ Ja he tulit wehen paramin edes/ nin he taas wlosnackasit Lodhirihman/ ia leusit wisitoistakymmende kyneret syuen.
Ja he ulos heitit luotirihman/ ja löysit kaksikymmentä kyynärää sywän/ Ja he tulit wähän paremmin edessä/ niin he taas ulos nakkasit luotirihman/ ja löysit wiisitoista kymmentä kyynärät sywän.
27:29 Nin he pelkesit ette heiden piti louckaman iongun couan Carin päle/ Ja wlosheitit nelie Ankurita pereste Hachtia/ ia toiuoit peiuen coittauan.
Niin he pelkäsit että heidän piti loukkaaman jonkun kowan karin päälle/ Ja ulos heitit neljä ankkuria perästä haahtea/ ja toiwoit päiwän koittawan.
27:30 Mutta quin Haximiehet pysit paeta Hahdest/ nin he Wenhen meren lyckesit/ sille ionella/ ette he tadhoit Ankurita wloswiedhe Hadhen kieulast.
Mutta kuin haaksimiehet pyysit paeta haahdesta/ niin he wenheen meren lykkäsit/ sillä juonella/ että he tahdoit ankkurin ulos wiedä haahden keulasta.
27:31 Sanoi Pauali Sadhanpämiehelle/ ia Sotamiehille/ ellei nämet Hahdes pysy/ ette te swingan Hengene päste.
Sanoi Pawali sadanpäämiehelle/ ja sotamiehille/ ellei nämät haaahdessa pysy/ ette te suinkaan henkenne päästä.
27:32 Nin Sotamiehet hackasit Wenhen pestin pois/ ia annoit sen pudhota.
Niin sotamiehet hakkasit weneen pestin pois/ ja annoit sen pudota.
27:33 Ja quin peiue rupesi walkeneman/ nin Pauali heite caiki neuuoi/ ette heiden piti Roca ottaman/ sanoden/ Tenepene ombi neliestoistakymenes peiue/ ette te odhottaneet oletta ia söömet olluet/ ia ette miten ole ottaneet tygenne/
Ja kuin päiwä rupesi walkenemaan/ niin Pawali heitä kaikkia neuwoi/ että heidän piti ruokaa ottaman/ sanoen/ Tänäpänä ompi neljästoista kymmenes päiwä/ että te odottaneet olette ja syömättä olleet/ ja että mitään ole ottaneet tykönne/
27:34 Sen teden mine neuuon teite/ ette te otate roca tygen/ Sille se tule teiden terueydhexen/ Sille ettei ydhengen teiden päästen pidhe hiuscarua catoman.
Sen tähden minä neuwon teitä/ että te otatte ruokaa tykönne/ Sillä se tulee teidän terweydeksen/ Sillä ettei yhdenkään teidän päästän pidä hiuskarwa katoaman.
27:35 Ja coska hen oli sen sanonut/ otti hen Leiuen/ ia kijtti Jumala caikein nähden/ ia mursi/ ia rupeis sömen.
Ja koska hän oli sen sanonut/ otti hän leiwän/ ja kiitti Jumalaa kaikkein nähden/ ja mursi/ ja rupesi syömään.
27:36 Nin he caiki wircosit/ Ja rupeisit he mös sömen.
Niin he kaikki wirkosit/ Ja rupesit he myös syömään.
27:37 Mutta oli meite Hahdesa caiki ychten/ caxi sata seitzemen kymmende ia cwsi Henge.
Mutta oli meitä haahdessä kaikki yhteen/ kaksisataa seitsemän kymmentä ja kuusi henkeä.
27:38 Ja coska he olit rauitetud/ nin he keuiensit Hahden/ ia vlosheitit Nisut Meren.
Ja koska he olit rawitetut/ niin he käänsiwät haahden/ ja ulos heitit nisut mereen.
27:39 Coska nyt peiue oli/ eiuet he tundeneet maata. Mutta he astasit ydhen Lahden/ iossa oli yxi randa/ iohonga he aijatelit Hahden piti cwlkeman/ ios se olis madholinen.
Koska nhyt päiwä oli/ eiwät he tunteneet maata. Mutta he astasit (hawaitsit) yhden lahden/ jossa oli yksi ranta/ johonka he ajattelin haahden piti kulkemaan/ jos se olis mahdollinen.
27:40 Ja quin he Ankarit olit ylesottaneet/ lexit he Mereen/ ia ylespästit Styrin siteet/ Ja he asetit Puriehen twlehen/ ia annoit ioosta Randa codhen.
Ja kuin he ankkurit olit ylös ottaneet/ läksit he mereen/ ja ylös päästit styrin siteet/ Ja he asetit purjeen tuuleen/ ja annoit juosta rantaa kohden.
27:41 Ja coska me tulima ydhen Niemen tyge/ nin he Hahden louckasit/ ia Hahden kieula iei Carin päle lijckumat seisoman. Mutta castari wallalans tuli aaldoin wäest.
Ja koska me tulimme yhden niemen tykö/ niin he haahden loukkasit/ ja haahden keula jäi karin päälle liikkumatta seisomaan. Mutta kastari wallallansa tuli aaltoin wäestä.
27:42 Mutta Sotamiesten neuuo oli/ nijte Fangi tappaman/ ettei ios iocu wloswuidhen/ poiscarckaisi.
Mutta sotamiesten neuwo oli/ niitä wankia tappaman/ etti jos joku ulos uiden/ pois karkaisi.
27:43 Mutta se Sadhanpämies tachtoi Paualin wapautta/ ia asetti heiden sijte Neuuosta. Ja keski ette ne quin wuidha taisit/ ensin anda heidens maan polen.
Mutta se sadanpäämies tahtoi Pawalin wapauttaa/ ja asetti heidän siitä neuwosta. Ja käski että ne kuin uida taisit/ ensin antaa heidäns maan puoleen.
27:44 Ja ne mwdh Laitain päle/ monicadhat Hahden cappaleilla. Ja nin tapachtui/ ette Jocainen Hengi teruene maalle tulit.
Ja ne muut laitain päälle/ monikahdat haahden kappaleilla. Ja niin tapahtui/ että jokainen henki terweenä maalle tulit.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28