Apostolein Teghot/ quin on/ Se Toinen Cappale Pyhe' Lucan Euangeliumist

 

XXV. Lucu.

 

25:1 COska nyt Festus oli tullut Makundan/ colmanen peiuen perest yleswaelsi hen Jerusalemijn Cesariasta.
Koska nyt Festus oli tullut maakuntaan/ kolmannen päiwän perästä ylöswaelsi hän Jerusalemiin Kesareasta.
25:2 Nin tulit Ylimeiset Papit/ ia ne Ylimeiset Juttaista henen etens/ Paualita wastan/
Niin tulit ylimmäiset papit/ ja ne ylimmäiset juuttaista hänen eteensä/ Pawalia wastaan/
25:3 ia rucolit hende ia pysit henelde sosiota henen wastans/ ette hen cutzuttais henen Jerusalemijn.
ja rukoilit häntä ja pyysit häneltä suosiota hänen wastaansa/ että hän kutsuttais hänen Jerusalemiin.
25:4 Ja wäghyit hende tappaxens tielle. Nin Festus wastasi/ Ette Pauali piti hyuin ketkettemen Cesarias/ Ja ette hen tachtoi itze pian sinne waelta/
Ja wäijyit häntä tappaaksensa tiellä. Niin Festus wastasi/ Että Pawali piti hywin kätkettämän Kesareassa/ Ja että hän tahtoi itse pian sinne waeltaa.
25:5 Jotca sis teiden seasan (ma hen) woiwat sinne tulla/ ne ynne meiden cansan alastulcan/ Ja ios iotakin syte ombi tesse Miehes/ nin candacat henen pälens.
Jotka siis teidän seassan woiwat sinne tulla/ niin ynnä meidän kanssa alas tulkaan/ Ja jos jotakin syytä ompi tässä miehessä/ niin kantakaat hänen päällensä.
25:6 Coska hen sis oli heiden tykenens wipynyt enemen quin kymmenen peiue/ nin hen alaslexi Cesarean. Ja toisna peiuen hen istui Domiostolin päle/ ia keski Paualin edestoota.
Koska hän siis oli heidän tykönänsä wiipynyt enemmin kuin kymmenen päiwää/ niin hän alas läksi Kesareaan. Ja toisena päiwänä hän istui tuomiotuolin päälle/ ja käski Pawalin edestuoda.
25:7 Quin hen nyt sinne tootijn/ nin ne Juttat edesastuit/ iotca olit Jerusalemista alastulleet/ ia edestoit monda ia swret wighat Paualita wastan/ ioita eiuet he woinet wahwista/
Kuin hän nyt sinne tuotiin/ niin ne juuttaat edesastuit/ jotka olit Jerusalemista alas tulleet/ ja edestoit monta ja suuret wihat Pawalia wastaan/ joita eiwät he woineet wahwistaa/
25:8 Sille ette Pauali wastasi edhestens/ ettei hen miten ole rickonut/ eikä Juttain Laki/ eikä Templin/ eikä Keisarin wastaan.
Sillä että Pawali wastasi edestänsä/ ettei hän mitään ole rikkonut/ eikä juuttain lakia/ eikä templiä/ eikä keisaria wastaan.
25:9 Nin Festus tachtoi Juttain mielen nouta/ wastasi Paualita ia sanoi/ Tadhocos ylesmenne Jerusalemin/ ia sielle neiste oikiudhella seiso minun edheseni.
Niin Festus tahtoi juuttain mielen noutaa/ wastasi Pawalia ja sanoi/ Tahdotkos ylös mennä Jerusalemiin/ ja siellä näistä oikeudella seisoa minun edessäni.
25:10 Mutta Pauali sanoi/ Mine seison Keisarin Oikiudhen edes/ ia sijne tule minua domitta/ Em mine ole Juttain ychten wärin tehnyt/ quin sine mös itze paramin tiedhet.
Mutta Pawali sanoi/ Minä seison keisarin oikeuden edessä/ ja siinä tulee minua tuomita/ En minä ole juuttain yhtään wäärin tehnyt/ kuin sinä myös itse paremmin tiedät.
25:11 Sille ios mine olen iongun wahingoittanut/ elike Hengeni rickonut/ nin em mine welte colemasta. Jos ei taas miten nijte ole/ ioista he minun päleni candauat/ nin eikengen taidha minua anda heiden käsijns/ Mine lycken minuni Keisarin ala.
Sillä jos minä olen jonkun wahingoittanut/ elikä henkeni rikkonut/ niin en minä wältä kuolemasta. Jos ei taas mitään niitä ole/ joista he minun päälleni kantawat/ niin eikenkään taida minua antaa heidän käsiinsä/ Minä lykkään minuni keisarin alle.
25:12 Nin Festus Radhia puhutteli ia wastasi/ Keisarin ala sine lyckesit sinus/ Keisarin tyge sinun mös pite menemen.
Niin Festus raatia puhutteli ja wastasi/ Keisarin alle sinä lykkäsit sinus/ Keisarin tykö sinun myös pitää menemän.
25:13 Mutta quin mutomat peiuet olit ioutuneet/ nin Kuningas Agrippa ia Bernice alastulit Cesarean teruettemen Festust.
Mutta kuin muutamat päiwät olit joutuneet/ niin kuningas Agrippa ja Bernice alastulit Kesareaan terwehtimään Festusta.
25:14 Ja quin he sielle monda peiue wiwuyit/ nin Festus iutteli Paualin Asian Kuningalle ia sanoi/ Felix ietti Fangixi ydhen Miehen tesse ielkins/
Ja kuin he siellä monta päiwää wiiwyit/ niin Festus jutteli Pawalin asian kuninkaalle ja sanoi/ Felix jätti wangiksi yhden miehen tässä jälkeensä/

25:15 iosta quin mine Jerusalemis olin/ ne ylimeiset Papit/ ia wanhimat Juttaista ilmoitit minulle/ pytedhen Domiota hende wastan.
josta kuin minä Jerusalemissa olin/ ne ylimmäiset papit/ ja wanhimmat juuttaista ilmoitit minulle/ pyytäen tuomiota häntä wastaan.
25:16 Joille mine wastasin/ Ei ole se Romarein tapa/ ette Inhiminen ennen mestatan/ quin se/ ionga päle cannetan/ sapi henen Rijtaweliens henen siusansa seisoman/ ia saapi sijan wariella henens candeista.
Joille minä wastasin/ Ei ole se romarein tapa/ että ihminen ennen mestataan/ kuin se/ jonka päälle kannetaan/ saapi hänen riitaweljensä hänen siwussansa seisoman/ ja saapi sijan warjella hänens kanteista.
25:17 Senteden coska he sis tenne tulit/ ilman wipymet/ cochta toisna peiuen/ istuin mine Oikiun edesse/ ia keskin sen Miehen edestoota.
Sentähden koska he siis tänne tulit/ ilman wiipymät/ kohta toisena päiwänä/ istuin minä oikeuden edessä/ ja käskin sen miehen edestuoda.
25:18 Coska sis Candaijat edestulit/ eiuet he ychten Syte edestooneet/ ioista mine pahasti lwlin.
Koska siis kantajat edestulit/ eiwät he yhtään syytä edestuoneet/ joista minä pahasti luulin.
25:19 Mutta heille oli mutomat Kysymiset hende wastan heiden Taicouxistans/ ia ydhest coolludhesta Iesusesta/ Jonga Pauali todhisti eleuen.
Mutta hellä oli muutamat kysymiset häntä wastaan heidän taikouksistansa/ ja yhdestä kuolleesta Jesuksesta/ Jonka Pawali todisti eläwän.
25:20 Ja ette mine epeilin sijte Kysymisesta/ nin mine sanoin/ Jos hen tachtoi menne Jerusalemijn/ ia sielle neiste domitta.
Ja että minä epäilin siitä kysymisestä/ niin minä sanoin/ Jos hän tahtoi mennä Jerusalemiin/ ja siellä näistä tuomittaa.
25:21 Mutta quin Pauali lyckäsi asians Keisarin tundemisen ala/ nin mine annoin henen ketkette/ sihenasti ette mine leheteisin henen Keisarin tyge.
Mutta kuin Pawali lykkäsi asiansa keisarin tuntemisen alle/ niin minä annoin hänen kätkettää/ siihen asti että minä lähettäisin hänen keisarin tykö.
25:22 Nin sanoi Agrippa Festuselle/ Cwlisin mineki kernasti site Mieste. Nin hen sanoi/ Homena sine saat henen cwlla.
Niin sanoi Agrippa Festukselle/ Kuulisin minäkin kernaasti sitä miestä. Niin hän sanoi/ Huomenna sinä saat hänen kuulla.
25:23 Ja toisna peiuen tuli Agrippa ia Bernice swren Pramin cansa/ ia sisellekeuit Radztupan/ Pämiesten ia Caupungin Ylimeisten cansa. Ja Pauali edestootin Festusen keskyn ielkin.
Ja toisena päiwänä tuli Agrippa ja Bernice suuren prameuden kanssa/ ja sisälle käwit raastupaan/ päämiesten ja kaupungin ylimmäisten kanssa. Ja Pawali edestuotiin Festuksen käskyn jälkeen.
25:24 Ja Festus sanoi/ Kuningas Agrippa ia caiki te Miehet/ iotca ynne tesse meiden cansan oletta/ Tesse te näet sen Miehen/ iosta caiki Juttain cocous ombi minua rucollut/ Jerusalemis ia mös täle hwtadhen/ Ettei henen tulisi enembi ele.
Ja Festus sanoi/ Kuningas Agrippa ja kaikki te miehet/ jotka tässä meidän kanssa olette/ Tässä te näet sen miehen/ josta kaikki juuttain kokous ompi minua rukoillut/ Jerusalemissa ja myös tälle huutaen/ ettei häne tulisi enempi elää.
25:25 Mutta mine leusin ettei hen miten paha tehnyt ollut/ iosta he' olis hengens rickonut.
Mutta minä löysin ettei hän mitään pahaa tehnyt ollut/ josta hän olisi henkensä rikkonut.
25:26 Waan ette hen itzens lyckesi Keisarin ala/ nin mine mös aiwoin henen sinne lehette. Josta ei ole minulla miteken wahua HErralle kirioitta. Senteden mine tootin henen teiden eten/ Ja enimitten sinun etes Kuningas Agrippa/ senpäle ette coska henen asians wisumasti olis tutkittu/ saisin iotakin kirioitamista.
Waan etteä hän itsensä lykkäsi keisarin alle/ niin minä myös aion hänen sinne lähettää. Josta ei ole minulla mitäkään wahwaa herralle kirjoittaa. Sentähden minä tuotin hänen teidän eteen/ Ja enimmiten sinun eteesi kuningas Agrippa/ senpäälle että koska hänen asiansa wisummasti olisi tutkittu/ saisin jotakin kirjoittamista.
25:27 Sille minun nädhexeni on se wärin lehette hende sidhottuna/ ia ei henen Sytens ilmoitta/ Josta henen pälense cannetan.
Sillä minun nähdäkseni on se wäärin lähettää häntä sidottuna/ ja ei hänen syytänsä ilmoittaa/ Josta hänen päällensä kannetaan.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28