Apostolein Teghot/ quin on/ Se Toinen Cappale Pyhe' Lucan Euangeliumist

 

XXVIII. Lucu.

 

28:1 IA coska me päsznyet olima/ Nin me tunsima ette se Loto cutzuttin Melite. Mutta se Canssa osotti meille ei wähinde cunniata.
Ja koska me päässeet olimme/ Niin me tunsimme että se luoto kutsuttiin Melite. Mutta se kansa osoitti meille ei wähintä kunniaa.
28:2 Sille he sytytit meille swren Tulen/ ia meite caiki wastanrupesit/ sen Sadhe cwron tedhen/ ioca meiden pälen tuli/ ia wilun tedhen.
Sillä he sytytit meille suuren tulen/ ja meitä kaikki wastaanrupesit/ sen sadekuuron tähden/ joka meidän päällen tuli/ ja wilun tähden.
28:3 Coska nyt Pauali cocosi ydhen coghon Risuija ia pani ne Tulen päle/ edesmateli yxi Kyykerme palaudhesta/ ia carckasi Paualin kätehen.
Koska nyt Pawali kokosi yhden kokoon risuja ja pani ne tulen päälle/ edesmateli yksi kyykäärme palaudesta/ ja karkasi Pawalin käteen.
28:4 Coska sis se Canssa näki sen Kermen rippuuan henen kädhesens/ nin he sanoit keskenens/ Caiketi on teme Inhiminen yxi Miehentappaija/ iota Costo ei salli elä/ waicka hen ombi Meren hädheste päsznut.
Koska siis se kansa näki sen käärmeen riippuwan hänen kädessänsä/ niin he sanoit keskenänsä/ Kaiketi on tämä ihminen yksi miehentappaja/ jota kosto ei salli elää/ waikka hän ompi meren hädästä päässyt.
28:5 Mutta hen pudhisti Kermen Tuleen/ ia ei hen miten kipua kersinyt.
Mutta hän pudisti käärmeen tuleen/ ja ei hän mitään kipua kärsinyt.
28:6 Mutta he odhotit henen Ylespaisuuan/ eli cochta mahanlangeuan/ ia coleuan. Ja quin he cauuan site odhotit/ ia neit ettei henen miten wahingota ollut/ nin he sait toisen mielen/ ia lwlit henen Jumalaxi.
Mutta he odotit hänen ylös paisuwan/ eli kohta maahan lankeawan/ ja kuolewan. Ja kuin he kauan sitä odotit/ ja näit ettei hänen mitään wahinkoa ollut/ niin he sait toisen mielen/ ja luulit hänen jumalaksi.
28:7 Mutta sielde wähen matkan takan/ oli sille Lodhon pämiehelle/ Publius nimelde/ yxi Maancartano/ ioca meite wastanrupeis/ ia piti meite cunnialisesta Werassans colme peiue.
Mutta sieltä wähän matkan takaan/ oli sillä luodon päämiehellä/ Publius nimeltä/ yksi maankartano/ joka meitä wastaan rupeisi/ ja piti meitä kunniallisesti wieraissansa kolme päiwää.
28:8 Nin tapachtui ette sen Publiusen Ise sairasti Wilutauti ia Watzankipu. Jonga tyge Pauali sisellemeni/ ia rucoli/ ia pani Kädhens henen pälens/ ia paransi henen.
Niin tapahtui että sen Publiuksen isä sairasti wilutautia ja watsankipua. Jonka tykö Pawali sisälle meni/ ja rukoili/ ja pani kätensä hänen päällensä/ ja paransi hänen.
28:9 Coska se oli techty/ tulit mös mwdh iotca sairastit sijne Lodhossa/ ia parattijn.
Koska se oli tehty/ tulit myös muut jotka sairastit siina luodossa/ ja parattiin.
28:10 Ja ne mös teit meille swren Cunnian. Ja quin me sielde puriectima/ nin he euestit meite.
Ja ne myös teit meille suuren kunnian. Ja kuin me sieltä purjehdimme/ niin he ewästit meitä.
28:11 Mutta colmen Cwcaudhen pereste/ puriectima me matkaham Alexandrian Hahdesa/ ioca sen Lodhon tykene oli Talue pitenyt/ ionga Kiluen merki oli Castor * ia Pollux.
Mutta kolmen kuukauden perästä/ purjehdimme me matkahamme Alexandrian haahdessa/ joka sen luodon tykönä oli talwea pitänyt/ jonka kilwen merkki olli Kastor ja Pollux.
28:12 Ja quin me tulima Siracusaan/ olima me sielle colme peiue.
Ja kuin me tulimme Siracusaan/ olimme me siellä kolme päiwää.
28:13 Ja quin me sielde ymberipurectima/ ia tulima Rhegiumijn/ Ja ydhen peiuen ielkeen/ puhalsi Lounat twli/ nin ette me toisna peiuen tulima Puteolihin/
Ja kuin me sieltä ympäri purjehdimme/ ja tulimme Rhegiumiin/ Ja yhden päiwän jälkeen/ puhalsi ne lounatuuli/ niin että me toisena päiwänä tulimme Puteolihin.
28:14 Sielle me leusima Weliet/ ia meite rucoltijn oleman heiden tykenens seitzemen peiue/ ia nin me tulima Romihin.
Siellä me löysimme weljet/ ja meitä rukoiltiin olemaan heidän tykönänsä seitsemän päiwää/ ja niin me tulimme Romihin.
28:15 Ja coska sielde Weliet cwlit meiste/ nin he wloskeuit meite wastaan/ haman Appiforumijn/ ia Colmeenkrouwijn. Coska Pauali heite näki/ kijtti hen Jumalata/ ia sai wskalluxen.
Ja koska sieltä weljet kuulit meistä/ niin he uloskäwit meitä wastaan/ hamaan Appi forumiin/ ja kolmeen krouwiin. Koska Pawali heitä näki/ kiitti hän Jumalata/ ja sai uskalluksen.
28:16 Mutta quin me tulima Romijn nin se Sadhanpämies annoi Fangit Sodhanpämiehen haltun. Mutta Pauali sallittin oleman itzellens ydhen Sotamiehen cansa/ ioca heneste waarin otti.
Mutta kuin me tulimme Romiin niin se sadanpäämies antoi wangit sadanpäämiehen haltuun. Mutta Pawali sallittiin oleman itsellänsä yhden sotamiehen kanssa/ joka hänestä waarin otti.
28:17 Nin tapachtui colmanen peiuen ielken/ ette Pauali cokoncutzui ne ylimeiset Juttaista. Ja coska he cocontulit/ sanoi hen heille/ Te Miehet/ rackat Weliet/ waicka em mine ole miten tehnyt meiden Canssan wastaan/ eli Isedhen Sätyie wastan/ quitengi mine sidhottuna olen annettu Jerusalemista/ Romarein kesijn/
Niin tapahtui kolmannen päiwän jälkeen/ että Pawali kokoon kutsui ne ylimmäiset juuttaista. Ja koska he kokoon tulit/ sanoi hän heille/ Te miehet/ rakkaat weljet/ waikka en minä ole mitään tehnyt meidän kansan wastaan/ eli isien säätyjä wastaan/ kuitenkin minä sidottuna olen annettu Jerusalemista/ romarein käsiin/
28:18 Jotca coska he olit minun tutkineet/ tadhoit he minua pästä/ ettei he miten Hengen ricosta minust leuneet.
Koska nyt juuttaat sitä wastaan puhuit/ niin minun täytyi itseni lykätä keisarin alle/ Ei niin/ että minulla oli jotakin kantamista minun kansani päälle.
28:19 Coska nyt Juttat site wastanpuhuit/ nin minun teutyi itzeni lyketä Keisarin ala/ Ei nijn/ ette minulla oli iotakin candamist minun Canssani päle.
Koska nyt juuttaat sitä wastaan puhuit/ niin minun täytyi itseni lykätä keisarin alle/ Ei niin/ että minulla oli jotakin kantamista minun kansani päälle.
28:20 Senteden mine olen teite coconcutzunut/ ette mine saisin teitä nahdä/ ia puhutella/ Sille ette mine olen Israelin Toiuon tedhen telle Cahlella ymberisidhottu.
Sentähden minä olen teitä kokoon kutsunut/ että minä saisin teitä nähdä/ ja puhutella/ Sillä että minä olen Israelin toiwon tähden tällä kahleella ympäri sidottu.
28:21 Nin he sanoit henelle/ Eikä me ole Breui saaneet sinun polestas Judeasta/ Eikä mös yxiken Welijste ole sielde tullut/ ia ilmottanut meille/ eli iotacuta Pahutta sinusta puhunut.
Niin he sanoit hänelle/ Eikä me ole breiwia saaneet sinun puolestasi Judeasta/ Eikä myös yksikään weljistä ole sieltä tullut/ ilmoittanut meille/ eli jotakuta pahuutta sinusta puhunut.
28:22 Quitengi me tadhome sinulda cwlla mites edessespidhet/ Sille teste Seurasta ombi meille kylle tietteue/ ette iocapaicas site wastanpuhutan.
Kuitenkin me tahdomme sinulta kuulla mitä edessäsi pidät/ Sillä tästä seurasta ompi meille kyllä tiettäwä/ etta joka paikassa sitä wastaan puhutaan.
28:23 Ja quin he olit henelle yden peiuen märenyt/ nin monda tulit henen tygens Maiahan/ Joille hen wlostoimitti ia todhisti Jumalan Waldakunda/ ia opetti heille Iesusta Mosesen Laista ia Prophetista homenesta haman Echtoon asti.
Ja kuin he olit hänelle yhden päiwän määrännyt/ niin monta tulit hänen tykönsä majaan/ Joille hän ulos toimitti ja todisti Jumalan waltakuntaa/ ja opetti heille Jesusta Moseksen laista ja prophetista huomenesta hamaan ehtoon asti.
28:24 Ja mutomat wskoit ne iota hen sanoi/ Mutta monicachta eiuet wskoneet.
Ja muutamat uskoit ne jota hän sanoi/ Mutta monikahta eiwät uskoneet.
28:25 Mutta quin he olit keskenens rijtaiset/ menit he matkans/ quin Pauali oli ydhen sanan sanonut/ Se pyhe Hengi ombi oikein sanonut meiden Isillen Esaian Prophetan cautta/ sanoden/
Mutta kuin he olit keskenänsä riitaiset/ menit he matkaansa/ kuin Pawali oli yhden sanan sanonut/ Se Pyhä Henki ompi oikein sanonut meidän isillen Esaian prophetan kautta/ sanoen/
28:26 Mene Temen Canssan tyge ia sano/ Coruillan pite teiden cwleman/ ia ei ymmertämen/ ia Silmillen teiden pite näkemen/ ia ei tundeman.
Mene tämän kansan tykö ja sano/ Korwillan pitää teidän kuuleman/ ja ei ymmärtämän/ ja silmillän teidän pitää näkemän/ ja ei tunteman.
28:27 Sille ette temen Canssan sydhen ombi couettu/ ia he cwleuat raskasti coruillans/ ia wmbenpanit Silmensä. Senpäle/ ettei he coskan näkisi Silmillens ia cwlisi Coruillans/ ia ymmerdheisi Sydhemellensä/ ia heitens kiendeisit/ ette mine heite autaisin.
Sillä että tämän kansan sydän ompi kowettu/ ja he kuulewat raskaasti korwillansa/ ja umpeen panit silmänsä. Sen päälle/ ettei he koskaan näkisi silmillänsä ja kuulisi korwillansa/ ja ymmärtäisi sydämellansä/ ja heitäns kääntäisit/ että minä heitä auttaisin.
28:28 Nin se olcon nyt teille tietteuexi/ Ette teme Jumalan Autuus ombi Pacanoille lehetetty/ Ja he sen cwleuat.
Niin olkoon nyt teille tiettäwäksi/ Että tämä Jumalan autuus ompi pakanoille lähetetty/ Ja he sen kuulewat.
28:29 Ja quin hen neite oli puhunut/ nin Juttat poislexit henen tykeense/ ia pidhit keskenens palio Kysymisi.
Ja kuin hän näitä oli puhunut/ niin juuttaat pois läksit hänen tyköänsä/ ja pidit keskenänsä paljon kysymisiä.
28:30 Mutta Pauali sis oli coco caxi aiastaica sijnä palcahoones ia wastanrupesi caikia iotca henen tygens siselletulit/
Mutta Pawali siis oli koko kaksi ajastaikaa siinä palkkahuoneessa ja wastaan rupesi kaikkia jotka hänen tykönsä sisälle tulit/
28:31 Ja sarnasi Jumalan Waldakunda/ ia opetti HERRAST Iesusesta/ caikelle wskaluxella ia eikengen hende kiellut.
Ja saarnasi Jumalan waltakuntaa/ ja opetti HERRAST Jesuksesta/ kaikella uskalluksella ja ei kenkään häntä kieltänyt.

* Caxoisen lippo ) Ne caxoiset cutzuttin Pacanoilda Castor ia Pollux ia pidhit ne puriechtiuaisten ia Hachximiesten Jumalana.
Ja ouat ne Meren Köpelit/ iotca toisinans Laiuain Kieulas öelle näkyuet/ ninquin caxi syngiesti palauata Kyntilete/ Waan nyt yxi Tecti Taiuahas Caxoisexi cutzutan.

Loppu Apostolein Teghoista.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28