Apostolein Teghot/ quin on/ Se Toinen Cappale Pyhe' Lucan Euangeliumist

 

III Lucu.

 

3:1 NIn Petari ia Johannes ynne ylesastuit Templin/ yhdexenden Rucoxen hetkene.
Niin Petari ja Johannes ynnä ylös astuit templiin/ yhdeksännen rukouksen hetkenä.
3:2 Ja nin oli yxi Mies/ Saattamatoin hamast Eitins Cohdost/ Ja cannettin/ ia pandin iocapeiue sen Templin ouen eten/ ioca cutzutan/ Caunis/ ette henen piti Almuista anoman nijlde iotca Templin sisellemenit.
Ja niin oli yksi mies/ Saattamatoin hamasta äitinsä kohdusta/ Ja kannettiin/ ja pantiin jokapäiwä sen templin owen eteen/ joka kutsutaan/ Kaunis/ että hänen piti almuista anomaan niiltä jotka templiin sisälle menit.
3:3 Coska hen nyt näki Petarin ia Johannesen/ ette he tachtoit Templin sisellemenne/ anoi hen Almuista.
Koska hän nyt näki Petarin ja Johanneksen/ että he tahtoit templiin sisälle mennä/ anoi hän almusta.
3:4 Nin Petari Johannesen cansa catzoi henen pälens ia sanoi/ Catzo meiden pälen.
Niin Petari Johanneksen kanssa katsoi hänen päällens ja sanoi/ Katso meidän päällen.
3:5 Ja hen catzeli heiden pälens/ toiuodhen iotakin heilde saapans.
Ja hän katseli heidän päällensä/ toiwoen jotkain heiltä saawansa.
3:6 Nin Petari sanoi/ Culta ia Hopia ei ole minulla/ waan sijte quin minulla onopi/ sen mine annan sinulle. IesuSEN CHristusen Nazarenusen Nimen nouse yles/ ia kieu.
Niin Petari sanoi/ Kultaa ja hopeaa ei ole minulla/ waan sitä kuin minulla ompi/ sen minä annan sinulle. Jesuksen Kristuksen Nazarenuksen nimeen nouse ylös/ ja käy.
3:7 Ja hen Rupeis henen oikean Käteens/ ia ylesoijensi henen. Nin cochta henen Särens ia Candans wahwistuit/
Ja hän rupes hänen oikeaan käteensä/ ja ylös ojensi hänen. Niin kohta hänen säärensä ja kantansa wahwistuit/
3:8 ylescarckasi/ seisoi/ ia keui/ ia sisellemeni heidhen cansans Templijn keydhen ia hyppeten/ ia kijtti Jumalata.
ylös karkasi/ seisoi/ ja käwi/ ja sisälle meni heidän kanssansa templiin käyden ja hyppien/ ja kiitti Jumalata.
3:9 Ja caiki Canssa näki henen kieuuen/ ia kijtteuen Jumalata. Ja tunsit mös hene' ette he' se sama oli/ ioca Almuisan tedhen jstui sen Templin Caunin Ouen edes.
Ja kaikki kansa näki hänen käywän/ ja kiittäen Jumalata. Ja tunsit myös hänen että hän se sama oli/ joka almujen tähden istui sen templin kauniin owen edessä.
3:10 Ja he tulit teuten jhmeydhest ia hemmestyst sen ylitzen quin sille tapachtanut oli.
Ja he tulit täyteen ihmetystä ja hämmästystä sen ylitsen kuin sille tapahtunut oli.
3:11 Coska nyt teme saattamatoin Mies/ ioca nyt terue oli/ piteli hendens Petarin ia Johannesen tyge/ iooxi caiki Canssa heiden tygens Porstoan/ ioca cutzutan Salomonin/ ia ihmettelit
Koska nyt tämä saattamatoin mies/ joka nyt terwe oli/ piteli häntäns Petarin ja Johanneksen tykö/ juoksi kaikki kansa heidän tykönsä porstuaan/ joka kutsutaan Salomonin/ ja ihmettelit.
3:12 Quin nyt Petari sen näki/ wastasi hen Canssalle/ Te Miehet Israelist/ Mite te jhmettelet temen päle? Eli mite te catzota meiden pälen/ Ninquin me olisima meiden Woimalla taicka Ansiolla temen saatanut kieumen?
Kuin nyt Petari sen näki/ wastasi hän kansalle/ Te miehet Israelista/ Mitä te ihmettelet tämän päälle? Eli mitä te katsotte meidän päällen/ Niinkuin me olisimme meidän woimalla taikka ansiolla tämän saattanut käymän?
3:13 Abrahamin ia Isaachin ia Jacobin Jumala/ se meiden Iseden Jumala ombi henen Poicans Iesusen kircastanut/ Jo'ga te ylenannoitta ia kielsitte Pilatusen edes/ coska hen Domitzi ette hene' piti pästetteme'.
Abrahamin ja Isakin ja Jakobin Jumala/ se meidän Isien Jumala ompi hänen Poikansa Jesuksen kirkastanut/ Jonka te ylen annoitte ja kielsitte Pilatuksen edes/ koska hän tuomitsi että hänen piti päästettämän.
3:14 Mutta te kielsitte sen Pyhen ia Hurskan/ ia anoitta teillen Murhamiest annetta/
Mutta te kielsitte sen pyhän ja hurskaan/ ja anoitte teillen murhamiestä annettaa/
3:15 mutta sen Elemen Päruchtinan te tapoitta. Sen Jumala ombi coolluista yleshereyttenyt/ ionga Todhistaijat me olema.
Mutta sen elämän pääruhtinaan te tapoitte. Sen Jumala ompi kuolleista ylösherättänyt/ jonka todistajat me olemme.
3:16 Ja sen Wskon cautta henen Nimens päle/ ombi hen Temen päle ionga te näet ia tunnet/ wahwistanut henen Nimens. Ja se Wsko quin on henen cauttans/ ombi Telle andanut henen terueydhens caikein teiden näcten.
Ja sen uskon kautta hänen nimensä päälle/ ompi hän tämän päälle jonka te näet ja tunnet/ wahwistanut hänen nimensä. Ja se usko kuin on hänen kauttansa/ ompi teille antanut hänen terweytensä kaiken teidän nähden.
3:17 Nyt rackat Weliet/ Mine tiedhen ette te sen tyhmydhen cautta teitte/ ninquin mös teiden Ylimeisetki.
Nyt rakkaat weljet/ Minä tiedän että te sen tyhmyyden kautta teitte/ niinkuin myös teidän ylimmäisetkin.
3:18 Mutta Jumala ioca caikein henen Prophetains Suun cautta ennustanut oli/ ette Christusen pite Kersimen/ sen hen nein nyt teutti.
Mutta Jumala joka kaikkein hän prophetain suun kautta ennustanut oli/ että Kristuksen piti kärsimän/ sen hän näin nyt täytti.
3:19 Nin techket nyt paranost ia palaitkat/ Senpäle/
Niin tehkäät nyt parannusta ja palatkaa/ Sen päälle/
3:20 ette teiden syndinne poispyhiteisin/ Ette silloin ne Wirgottamise' aighat tulisit HERRAN Casuon edest/ coska hen Lehettepi sen/ ioca teille nyt ennen sarnatan/ Iesusen Christusen.
että teidän syntinne pois pyyhittäisiin/ Että silloin ne wirwoittamisen ajat tulisit HERRAN kaswon edestä/ koska hän lähettääpi sen/ joka teille nyt ennen saarnataan/ Jesuksen Kristuksen.
3:21 Jonga tule toisin Taiuas omista/ hama sihen aican asti ette caiki ne iellens asetetan/ quin Jumala puhunut ombi caikein henen pyhein Prophetains suun cautta hamast Maliman alghusta.
Jonka tulee toisin taiwas omistaa/ hamaan siihen aikaan asti että kaikki ne jällens asetetaan/ kuin Jumala puhunut ompi kaikkein hänen pyhäin prophetainsa suun kautta hamasta maailman alusta.
3:22 Sille Moses tosin on sanonut Isille/ HERRA teiden Jumala ylesnostapi teille Ydhen Prophetan teiden Welijsten ninquin minun/ Cwlcatta hende caikis mite hen teille sanopi.
Sillä Moses tosin on sanonut isille/ HERRA teidän Jumala ylös nostaapi teille yhden prophetan teidän weljistän niinkuin minun/ Kuulkaatte häntä kaikissa mitä hän teille sanoopi.
3:23 Ja se pite tapachtaman/ ette Jocainen Sielu quin ei cwle Täte sama Propheta/ se pite poisheitettemen Canssasta.
Ja sen piti tapahtuman/ että jokainen sielu kuin ei ole tätä samaa prophetaa/ se pitää pois heitettämän kansasta.
3:24 Ja caiki mös Prophetat hamast Samuelist/ ia sijtte edespein nin monda quin puhunut ouat/ ne ouat mös neite Peiuie ilmoittaneet.
Ja kaikki myös prophetat hamasta Samuelista/ ja siitä edespäin niin monta kuin puhunut owat/ ne owat myös näitä päiwiä ilmoittaneet.
3:25 Te oletta Prophetain ia sen Lijton lapset/ ionga Jumala teki meiden Iseden cansa/ coska hen sanoi Abrahamille/ Ja sinun Siemenes cautta Pite caiki Canssa Maan päle Hyuestisiugnattaman.
Te olette prophetan ja sen liiton lapset/ jonka Jumala teki meidän isien kanssa/ koska hän sanoi Abrahamille/ Ja sinun siemenessä kautta pitää kaikki kansa maan päällä hywästi siunattaman.
3:26 Teille ensin Jumala henen Poians Iesusen on ylesherettenyt/ ia lehettenyt teite hyuestisiugnaman/ Ette itzecukin teiste pite palaijaman pahudhestans.
Teille ensin Jumala hänen Poikans Jesuksen on ylös herättänyt/ ja lähettänyt teitä hywästi siunaaman/ Etta itsekukin teistä pitää palajaman pahuudestansa.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28