Apostolein Teghot/ quin on/ Se Toinen Cappale Pyhe' Lucan Euangeliumist

 

VI Lucu.

 

6:1 MUtta nine peiuinä/ coska Opetuslasten Lucu eneni/ nousi napina Grekelde ninen Hebrein wastan/ senteden/ ette heiden Leskense Ylencatzottin iocapeiueses Elatoxes.
Mutta niinä päiwinä/ koska opetuslasten luku eneni/ nousi kapina Krekeiltä niiden Hebrein wastaan/ sentähden/ että heidän leskensä ylenkatsottiin jokapäiwäisessä elatuksessa.
6:2 Nin ne Caxitoistakymende cokoncutzuit Opetuslaste' Jouckon/ ia sanoit/ Ei se ole coctolinen ette me ylena'nama Jumala' sana'/ ia paluelenma Peutein edes/
Niin ne kaksitoista kymmentä kokoon kutsuit opetuslasten joukon/ ja sanoit/ EI se ole kohtuullinen että me ylen annamme Jumalan sanan/ ja palwelemme pöytäin edessä/
6:3 Senteden/ te Rackat weliet/ walitka sis teisten Seitzemen toimelist Mieste/ iotca ouat Pyhe Hengi ia Wisautta teunä/ ioille me temen Wirghan haltun annama/
Sen tähden/ te rakkaat weljet/ walitkaa siis teistän seitsemän toimellista miestä/ jotka owat Pyhää Henkeä ja wiisautta täynnä/ joille me tämän wiran haltuun annamme/
6:4 Mutta me tadhom Rucouxes ia Sarnan palueluxes alati olla.
Mutta me tahdomme rukouksessa ja saarnan palweluksessa alati olla.
6:5 Ja se Puhe caikelle Jouckolle sangen kelpasi. Ja he wloswalitzit Stephanin/ ioca oli Mies teune's vsko ia Pyhe He'ge/ ia Philippun/ ia Prochorum/ ia Nicanorem/ ia Timonem/ ia Parmenan/ ia Nicolaum sen Wdeniwttan Antijochiasta.
Ja se puhe kaikelle joukolle sangen kelpasi. Ja he ulos walitsit Stephanin/ joka oli mies täynnänsä uskoa ja Pyhää Henkeä/ ja Philippuksen/ ja Prochorumin/ Ja Nicanoremin/ ja Timonem/ ja Parmenan/ ja Nikolaum sen uuden juuttaan Antiokiasta.
6:6 Nemet he asetit Apostolite' eten/ ia rucolit/ ia panit kädens heide' pälens.
Nämät he asetit apostolitten eteen/ ja rukoilit/ ja panit kätensä heidän päällensä.
6:7 Ja Jumalan Sana caswoi/ ia Opetuslasten Lucu tuli sangen swrexi Jerusalemis. Nin mös swri ioucko Pappi tuli vskon cwliaisexi.
Ja Jumalan sana kaswoi/ ja opetuslasten luku tuli sangen suureksi Jerusalemissa. Niin myös suuri joukko pappeja tuli uskon kuuliaiseksi.
6:8 Mutta Stephanus ioca oli vsko teunens ia wäkewuytte/ teki Ihmeit ia swri tunnustechti Canssan seas.
Mutta Stephanut joka oli uskoa täynnänsä ja wäkewyyttä/ teki ihmeitä ja suuria tunnustähtiä kansan seassa.
6:9 Nin ylesnousit mwtomat sijte Sinagogasta/ ioca cutzuttin se Libertinein/ ia se Kyreneusten/ ia ninen Alexandriten/ ia ninen iotca olit Ciciliasta/ ia Asiasta/ ia campalit Stephanin cansa.
Niin ylös nousit muutamat siitä synagogasta/ joka kutsuttiin se libertinein/ ja se Kyreneusten/ ja niiden alexandriten/ ja niiden jotka olit Ciciliasta/ ja Asiasta/ ja kamppailit Stephanin kanssa.
6:10 Ja eiuet he woinet sijtteken site Wijsautta wastanseiso/ Ja Henge ioca puhui.
Ja eiwät he woineet sittenkään sitä wiisautta wastaan seisoa/ Ja Henkeä joka puhui.
6:11 Nin he wlosteit Miehie/ iotca sanoit/ Me olema henen cwlluet puhuuan Pilcasanoia Mosesta ia Jumalata wastan.
Niin he ulos toit miehiä/ jotka sanoit/ Me olemme hänen kuulleen puhuwan pilkkasanoja Mosesta ja Jumalata wastaan.
6:12 Nin he yllytit Canssan ia ne Wanhimat ia Kirianoppenuet ia karghaten he kijniotit henen ia weit henen Neuuon eten.
Niin he yllytit kansan ja ne wanhimmat ja kirjanoppineet ja karaten he kiinni otit hänen ja weit hänen neuwoston eteen.
6:13 Ja asetit wäret Todhistaiat iotca sanoit/ Teme Mies ei lacka puhumast Pilcasanoia täte pyhe Sija wastan ia Laki/ Sille me olema cwlluet henen sanouan/
Ja asetit wäärät todistajat jotka sanoit/ Tämä mies ei lakkaa puhumasta pilkkasanoja tätä pyhää sijaa wastaan ja lakia/ Sillä me olemme kuulleet hänen sanowan/
6:14 Iesus Nazarenus temen Sijan häuitte/ ia mwttapi Sädhyt/ iotca Moses meille andoi.
Jesus Nazarenus tämän sijan häwittää/ ja muuttaapi säädyt/ jotka Moses meille antoi.
6:15 Ja ne caiki catzoit henen pälens/ iotca Neuuosa istuit/ ia neit henen Caswonsa ninquin Engelin caswon.
Ja ne kaikki katsoit hänen päällensä/ jotka neuwostossa istuit/ ja näit hänen kaswonsa niinkuin enkelin kaswon.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28