Apostolein Teghot/ quin on/ Se Toinen Cappale Pyhe' Lucan Euangeliumist

 

XX. Lucu.

 

20:1 SIttequin se Capina lackasi/ cutzui Pauali Opetuslapset tygens ia teruecti heite/ ia lexi matkans Macedonian menemen.
Sittenkuin se kapina lakkasi/ kutsui Pawali opetuslapset tykönsä ja terwehti heitä/ ja läksi matkaansa Makedoniaan menemään.
20:2 Ja quin hen ne Makunnat lepitzewaelsi/ ia oli heite neuuonut monilla sanoilla/ tuli hen Grekin maalle/ ia wipyi sielle colme Cwcautta.
Ja kuin hän ne maakunnat läwitse waelsi/ ja oli heitä neuwonut monilla sanoilla/ ja tuli hän Krekin maalle/ ja wiipyi siellä kolme kuukautta.
20:3 Ja ette Juttat wäghuit hende/ coska henen piti Sirian menemen/ otti hen neuuoxens/ iellens palataxens Macedonian cautta.
Ja että juuttaat wäiyit häntä/ koska hänen piti Syrian menemään/ otti hän neuwoksensa/ jällens palataksensa Makedonian kautta.
20:4 Mutta Sopater Berreast seurasi hende Asian asti/ waan Tessaloniast Aristarchus ia Secundus/ ia Gaius Derbenist/ ia Timotheus.
Mutta Sopater Berreasta seurasi häntä Asiaan asti/ waan Tessalonikasta Aristarchus ja Sekundus/ ja Gaius Derbenistä/ ja Timotheus.
20:5 Mutta Asiasta Tychicus ia Trophimus. Nämet lexit edhelle/ ia odhotit meite Troadas.
Mutta Asiasta Tychikus ja Trophimus. Nämät läksit edelle/ ja odotit meitä Troadassa.
20:6 Mutta me puriectima ielken Päsieisen Philippiste/ ia tulima heiden tygens Troadaan widhen peiuen siselle/ ia wiwuyime sielle seitzemen peiue.
Mutta me purjehdimme jälkeen Pääsiäisen Philippistä/ ja tulimme heidän tykönsä Troadaan wiiden päiwän sisälle/ ja wiiwyimme siellä seitsemän päiwää.
20:7 Mutta ychten Lepopeiuen/ coska Opetuslapset cokounsit Leipe taittaman/ sarnasi heille Pauali. Ja toisna peiuen hen tachtoi matkusta/ ia wenytti sarnans haman poli öön asti.
Mutta yhtenä lepopäiwänä/ koska opetuslapset kokounsit leipää taittamaan/ saarnasi heille Pawali. Ja toisena päiwän hän tahtoi matkustaa/ ja wenytti saarnansa hamaan puoli yöhön asti.
20:8 Ja monda Kynttele olit sytytetyt Salisa iossa me olima cokoneet.
Ja monta kynttilää olit sytytetyt salissa jossa me olimme kokoontuneet.
20:9 Nin yxi Noricainen/ nimelde Eutychus/ istui ackonalla/ ia raukes sikieen wnehen/ Paualin cauuan puhuues/ ia wnehen enemin raukesi/ ia alaslangesi colmanest wllacost/ ia cooluna ylesotettijn.
Niin yksi nuorukainen/ nimeltä Eutychus/ istui akkunalla/ ja raukesi sikeään unehen/ Pawalin kauan puhuessa/ ja unehen enemmin raukesi/ ja alas lankesi kolmannesta ullakosta/ ja kuolleena ylös otettiin.
20:10 Nin Pauali alasastui/ ia panihin henen pälens ia otti sylihins ia sanoi/ Elkä murehtico/ sille henen Sieluns ombi wiele henes.
Niin Pawali alas astui/ ja panihin hänen päällensä ja otti syliinsä ja sanoi/ Älkää murehtiko/ sillä hänen sielunsa ompi wielä hänessä.
20:11 Nin hen ylesastui/ ia taittoi Leiuen ia söi/ ia cauuan puheli heiden cansans/ haman peiuencoittaman asti/ ia nin hen matkaans lexi.
Niin hän ylös astui/ ja taittoi leiwän ja söi/ ja kauan puheli heidän kanssansa/ hamaan päiwän koittamaan asti/ niin hän matkaansa läksi.
20:12 Nin he edestoit sen Nnoricaisen eleuenä/ ia tulit sijte ei wähen lohutetuxi.
Niin he edestoit sen nuorukaisen eläwänä/ ja tulit siitä ei wähän lohdutetuksi.
20:13 Mutta me astuime Hachten/ ia puriectima Assonijn/ ia tadhoima sielle Paualin siselle otta/ Sille ette hen oli nin Hanginut/ ette hen tachtoi maise mennä.
Mutta me astuimme haahteen/ ja purjehdimme Assoniin/ ja tahdoimme siellä Pawalin sisälle ottaa/ Sillä että hän oli niin hankinnut/ että hän tahtoi maissa mennä.
20:14 Coska me sis yhdyime Assonis/ nin me henen siselle otim/ ia tulima sijtte Mitylenaan.
Koska me siis yhdyimme Assonissa/ niin me hänen sisälle otimme/ ja tulimme sitten Mitylenaan.
20:15 Sielde me puriectima/ ia tulima toisna peiuen Chion cohdalle. Ja nin taas peiuen perest/ tulima me Samum/ ia wiwyime Trogiliosa.
Sieltä me purjehdimme/ ja tulimme toisena päiwän Chion kohdalle. Ja niin taas päiwän perästä/ tulmme se Samoon/ ja wiiwyimme Trogiliossa.
20:16 Ja lehimeisen peiuen ielken/ tulima me Miletum/ Sille ette Pauali oli aikonut Ephesin ohitze puriechtia/ ettei hen aica culutais Asias. Sille ette hen kijructi (ios henelle olis madholinen ollut) Heluntaixi tulla Jerusalemijn.
Ja lähimmäisen päiwän jälkeen/ tulimme me Miletoon/ Sillä että Pawali oli aikonut Ephesin ohitse purjehtia/ ettei hän aikaa kuluttaisi Asiassa. Sillä että hän kiiruusti (jos hänellä olisi mahdollinen ollut) Helluntaiksi tulla Jerusalemiin.
20:17 Mutta hen lehetti Miletumist sanan Ephesin/ ia cutzutti Seurakunnan Wanhimmat tygens.
Mutta hän lähetti Miletosta sanan Ephesiin/ ja kutsutti seurakunnan wanhimmat tykönsä.
20:18 Coska he nyt tulit henen tygens/ sanoi hen heille/ Te tiedhette quinga mine olen ollut aina teiden tykenen/ sijte ensimeisest peiuest asti/ quin mine Asian tulin/
Koska he nyt tulit hänen tykönsä/ sanoi hän heille/ Te tiedätte kuinka minä olen ollut aina teidän tykönän/ siitä ensimmäisestä päiwästä asti/ kuin minä Asiaan tulin/
20:19 paluellen HERRA caiken sydhemen neurydhen cansa/ ia monilla Kynelille/ ia kiusauxilla/ iotca minun cochtani tulit Juttain wäghymisest/
palwellen HERRAA kaiken sydämen nöyryyden kanssa/ ja monilla kyyneleillä/ ja kiusauksilla/ jotka minun kohtaani tuli juuttain wäijymisestä/
20:20 Quinga mine mös en ole miteken tarpelista teilde salanut/ iota em mine ole teille ilmoittanut/ ia opettanut teite iulkisesta ia erinense/
Kuinka minä myös en ole mitäkään tarpeellista teiltä salannut/ jota en minä ole teille ilmoittanut/ ja opettanut teitä julkisesti ja erinensä/
20:21 todhistain seke Juttain ette Grekein edes site Paranost/ ioca on Jumalan edes/ Ja sen Wskon/ ioca on meiden HERRAN Iesusen Christusen päle.
todistan seka juuttain että krekein edessä sitä parannusta/ joka on Jumalan edessä/ Ja sen uskon/ joka on meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen päälle.
20:22 Ja nyt catzos/ Mine Hengesse sidhottuna/ matkustan Jerusalemijn/ en tiedhe mite minun cochtani sielle tuleua ombi/
Ja nyt katsos/ Minä hengessä sidottuna/ matkustan Jerusalemiin/ en tiedä mitä minun kohtaani siellä tulewa ompi/
20:23 Waan ette se Pyhe Hengi/ iocaitzes Caupungis ennusta ia sano/ Ette Siteit ia Murehet odhottauat minua sielle.
Waan että se Pyhä Henki/ jokaisessa kaupungissa ennustaa ja sanoo/ Että siteet ja murheet odottawat minua siellä.
20:24 Mutta em mine nijste miten tottele/ Enge mös palio lucu pidhe He'gesteni. Senpäle ette mine teutteisin minun Jooxoni ilolla/ ia sen Wirghan ionga mine ottanut olen Herralda Iesuselda/ todhistaxen Euangeliumi Jumalan armoista.
Mutta en minä niistä mitään tottele/ Enkä myös paljon lukua pidä hengestäni. Sen päälle että minä täyttäisin minun juoksuni ilolla/ ja sen wiran jonka minä ottanun olen Herralta Jesukselta/ todistaaksen ewankeliumin Jumalan armosta.
20:25 Ja nyt catzos/ mine tiedhen ettei te sillen saa nähdä minun Casuotani caiki te ioinenga cautta mine olen waeltanut/ ia sarnanut Jumalan Waldakunda.
Ja nyt katsos/ minä tiedän ettei te silleen saa nähdä minun kaswojani kaikki te joinenka kautta minä olen waeltanut/ ja saarnannut Jumalan waltakuntaa.
20:26 Senteden mine todhistan teille tenepene/ Ette mine wiatoin olen caikein Wereste/
Sentähden minä todistan teille tänäpänä/ että minä wiatoin olen kaikkein werestä/
20:27 Sille em mine ole miteken salanut teilde/ iota em mine ole teille ilmoittanut/ caiken Jumalan neuuon.
Sillä en minä ole mitäkään salannut teiltä/ jota en minä ole teille ilmoittanut/ kaiken Jumalan neuwon.
20:28 Nin ottacat sis nyt itzesten waari/ ia caikesta Laumasta/ ioillen pyhe Hengi ombi teite pannut Pispaxi/ caitzemaan Jumalan seurakunda/ ionga hen on Werens cautta woittanut.
Niin ottakaat siis nyt itsestänne waari/ ja kaikesta laumasta/ joillen Pyhä Henki ompi teitä pannut piispaksi/ kaitsemaan Jumalan seurakuntaa/ jonka hän on werensä kautta woittanut.
20:29 Sille sen mine tiedhen/ ette minun lechtemisen ielken/ tuleuat teiden secaan hirmuiset Sudhet/ iotca eiuet Lauman päle armaitze.
Sillä sen minä tiedän/ että minun lähtemisen jälkeen/ tulewat teidän sekaan hirmuiset sudet/ jotka eiwät lauman päälle armaitse.
20:30 Ja mös teiste itzestenne ylesnouseuat Miehet/ iotca wären Opetuxen puhuuat/ ia wetäuet Opetuslapsi tygens.
Ja myös teistä itsestänne ylös nousewat miehet/ jotka wäärän opetuksen puhuwat/ ja wetäwät opetuslapsia tykönsä.
20:31 Senteden olcat walpat ia muistacat sen päle/ Etten mine colmen aijastaian siselle/ ole lacannut öille ia peiuille/ itzecutakin teite kynelden cansa neuuomasta.
Sen tähden olkaat walppaat ja muistakaat sen päälle/ Etten minä kolmen ajastajan sisällä/ ole lakannut yöllä ja päiwälla/ itsekutakin teitä kyynelten kanssa neuwomasta.
20:32 Ja nyt/ rackat Weliet/ Mine annan teiden Jumalan/ ia henen Armoins Sanan haltun/ ioca wäkeue on teite ylesrakendamaan/ ia andaman teille Perimisen caikein Pyhitettyen seas.
Ja nyt/ rakkaat weljet/ Minä annan teidän Jumalan/ ja hänen armonsa sanan haltuun/ joka wäkewä on teitä ylös rakentamaan/ ja antamaan teille perimisen kaikkein pyhitettyjen seassa.
20:33 Em mine ole ydhengen Hopia eli Culda elike Waatteita pytenyt/
En minä ole yhdenkään hopeaa eli kultaa elika waatteita pyytänyt/
20:34 Sille te itze kylle tiedhette ette nämet Kädhet ouat minun Tarpeheni/ ia ninen iotca minun cansani olit/ saattanet.
Sillä te itse kyllä tiedätte että nämät kädet owat minun tarpeeni/ ja niiden jotka minun kanssani olit/ saattaneet.
20:35 Mine olen teille caiki ilmoittanut/ Ette nin töte tehden pite coriaman nijte heickoia/ Ja muistaman HERRAN IesuSEN sanan päle/ iota hen sanoi/ Autuambi on anda quin otta.
Minä olen teille kaikki ilmoittanut/ Että niin työtä tehden pitää korjaaman niitä heikkoja/ Ja muistaman HERRAN Jesuksen sanan päälle/ jota hän sanoi/ Autuaampi on antaa kuin ottaa.
20:36 Ja quin hen näme sanonut oli/ langesi hen poluillens ia Rucoli heiden caikein cansa.
Ja kuin hän nämä sanonut oli/ lankesi hän polwillensa ja rukoili heidän kaikkein kanssa.
20:37 Ja tuli swri idku heille caikille/ Ja langesit Paualin caulan/ ia swtannoit henen murechtien/ Enimitten sen sanan tedhen/ quin hen oli sanonut/
Ja tuli suuri itku heille kaikille/ Ja lankesit Pawalin kaulaan/ ja suuta annoit hänen murehtien/ Enimmitten sen sanan tähden/ kuin hän oli sanonut/
20:38 Ettei heiden pitenyt enembi henen Caswotans näkemen. Ja nin he saatit hende Hachteen.
Ettei heidän pitänyt enempi hänen kaswojansa näkemän. Ja niin he saatit häntä haahteen.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28