Apostolein Teghot/ quin on/ Se Toinen Cappale Pyhe' Lucan Euangeliumist

 

XIV Lucu.

 

14:1 NIn tapachtui Iconios ette he coconsijt/ ia sarnasit Juttain Sinagogas/ nijn ette sangen swri Joucko seke Juttaist ette Grekist/ vskoi.
Niin tapahtui Ikoniossa että he kokoonsit/ ja saarnasit juuttain synagogassa/ niin että sangen suuri joukko sekä juuttaista että krekistä/ uskoi.
14:2 Mutta ne Juttat iotca olit Wskottomat/ yllytit ia pahoitit Pacanadhen Sielut Welijein wastan.
Mutta ne juuttaat jotka olit uskottomat/ yllytin ja pahoitit pakanaiden sielut weljein wastaan.
14:3 Nin he sijtte cauuan aica sielle oleskelit/ ia opetit rochkiasta HERRASA/ ioca todhistuxen annoi henen Armons Sanohin/ ia annoi ette Merkit ia Ihmet piti heiden Kättens cautta tapachtuman.
Niin he siitä kauan aikaa siellä oleskelit/ ja opetit rohkeasti HERRASSA/ joka todistuksen antoi hänen armonsa sanoihin/ ja anoi että merkit ja ihmeet piti heidän kättensä kautta tapahtuman.
14:4 Nin sen Caupungin wäki eraunsi/ Monicadhat pidhit Juttain cansa/ Ja mwtomat Apostoleiten cansa.
Niin sen kaupungin wäki eriytyi/ Monikahdat pidit juuttain kanssa/ Ja muutamat apostoleittein kanssa.
14:5 Coska sis capina nousi Pacanoista ia Juttaista/ ynne heiden Pämiestens cansa/ ette he tadhoit wäkiwallalla carata heiden pälens/ ia kiuitte heite.
Koska siis kapina nousi pakanoista ja juuttaista/ ynnä heidän päämiesten kanssa/ että he tahdoit wäkiwallalla karata heidän päällensä/ ja kiwittää heitä.
14:6 Coska he sen ymmersit/ pakenit he nihin Caupungijn Lycaonian maalla/ Lystram ia Derben/ ia ymberi sen
Koska he sen ymmärsit/ pakenit he niihin kaupunkiin Lykaonian maalla/ Lystraan ja Derbeen/ ja ympäri sen
14:7 lehimakunnan/ ia sarnasit sielle Euangelium.
lähimaakunnan/ ja saarnasit siellä ewankelium.
14:8 Ja oli yxi mies Lystras sairas Jalghoista/ istui Rambana/ hamast henen Eitins cohdusta/ ioca eijkenens ollut kieunyt/ cwli Paualin puhuuan.
Ja oli yksi mies Lystrassa sairas jaloista/ istui rampana/ hamasta hänen äitinsä kohdusta/ joka ikänänsä ei ollut käynyt/ kuuli Pawalin puhuwan.
14:9 Ja quin hen catzachti henen pälens/ ia näki henelle oleuan vskon/ ette he' teruexi tulis/ nin hen sanoi swrella änelle/ Oienna sinus yles Jalcais pälle.
Ja kuin hän katsahti hänen päällensä/ ja näki hänellä olewan uskon/ että hän terweeksi tulisi/ niin hän sanoi suurella äänellä/ Ojenna sinun ylös jalkaisi päälle.
14:10 Ja hen yleskarkasi ia keui.
Ja hän ylös karkasi ja käwi.
14:11 Coska sis Canssa sen neki/ mite Pauali oli tehnyt/ yleskorghotit he änens Lycaoniaxi sanoden/ Jumalat ouat Inhimiste' modholla meiden tygen alasastunuet.
Koska siis kansa sen näki/ mitä Pawali oli tehnyt/ ylöskorotit he äänens Lykaoniaksi sanoen/ jumalat owat ihmisten muodolla meidän tykön alas astuneet.
14:12 Ja he cutzuit/ Barnabam/ Jupiter/ ia Paualin/ Mercuriusexi/ Sille ette hen oli sanan sattaija.
Niin he kutsuit/ Barnabaan/ jupiter/ ja Pawalin/ merkuriukseksi/ Sillä että hän oli sanansaattaja.
14:13 Mutta se Jupiterin Pappi/ ioca oli heiden Caupungins edes/ Herckie ia Crunut edestoi Ouen eten/ ia tachtoi Wffrata ynne Caupungin wäen cansa.
Mutta se jupiterin pappi/ joka oli heidän kaupunkinsa edessä/ Härkia ja kruunut edes toi owen eteen/ ja tahtoi uhrata ynnä kaupungin wäen kanssa.
14:14 Coska nyt Apostolit ia Barnabas ia Pauali sen cwlit/ reueisit he Waatteins Ricki/ ia wloskarckasit Canssan sekan/ hwsit ia sanoit/
Koska nyt apostolit ja Barnabas ja Pawali sen kuulit/ rewäisit he waatteensa rikki/ ja ulos karkasit kansan sekaan/ huusit ja sanoit/
14:15 Te Miehet/ mixi te temen teet? Me olema mös kooleuaiset Inhimiset/ ninquin tekin. Ja me sarnama teille Euangelium/ Ette te teiden kiendeme' pite neiste turhista sen eleuen Jumala' tyge/ ioca teki Taiuan ia Maan ia Mere' ia caiki mite nijsse ombi/
Te miehet/ miksi te tämän teet? Me olemme kuolewaiset ihmiset/ niinkuin tekin. Ja me saarnaamme teille ewankelium/ Että te teidän kääntämän pitää näistä turhista sen eläwän Jumalan tykö/ joka teki taiwaan ja maan ja meren ja kaikki mitä niissä ompi/
14:16 Joca entisella aialla andoi caiki Pacanat waelda heiden omisa Teisens/
Joka entisellä ajalla antoi kaikki pakanat waeltaa heidän omissa teissäns/
14:17 Waicka ei hen itzens andanut olla ilman todhistusta/ coska hen ombi palio hyue tehnyt meiden cochtan/ andadhen meille Taiuahast Satet/ ia hedhelmeliset aijat/ teuttedhen meiden Sydhemet Rualla ia Ilolla.
Waikka ei hän itseensä antanut olla ilman todistusta/ koska hän ompi paljon hywää tehnyt meidän kohtaan/ antaen meille taiwaasta sateet/ ja hedelmälliset ajat/ täyttäen meidän sydämet ruualla ja ilolla.
14:18 Ja quin he neite sanoit/ tuskalla he hilitzit Canssan/ ettei he heille Wffraneet.
Ja kuin he näitä sanoit/ tuskalla he hillitsit kansan/ ettei he heille uhranneet.
14:19 Nin tulit sinne mös monicadhat Juttat Antiochiast ia Iconiost/ ia quin he cassan olit wskottanut/ Paualita kiuittemen/ ia Riepoitit henen wlos Caupungista/ ia lulit henen coollun oleuan.
Niin tuli sinne myös monikahdat juuttaat Antiochiasta ja Ikoniosta/ ja kuin he kansan olit uskottanut/ Pawalia kiwittämään/ ja riepoitit hänen ulos kaupungista/ ja luulit hänen kuolleen olewan.
14:20 Mutta coska Opetuslapset henen ymberinsseisoit/ nousi hen yles ia sisellemeni Caupungin. Ja toisna peiuen waelsi hen Barnaban cansa Derbeen/ ia sarnasi sijnä Caupungisa Euangelium.
Mutta koska opetuslapset hänen ympärinsä seisoit/ nousi hän ylös ja sisälle meni kaupunkiin. Ja toisena päiwänä waelsi hän Barnaban kanssa Derbeen/ ja saarnasi siinä kaupungissa ewankelium.
14:21 Ja quin he olit monda sielle opetaneet/ palasit he Lystram/ ia Iconium/ ia Antiochian
Ja kuin he olit monta siellä opettaneet/ palasit he Lystraan/ ja Ikoniaan/ ja Antiochiaan.
14:22 wahwistain Opetuslasten Sieluia/ ia neuuoit heite alati pysymen wskosa/ ia Ette meiden pite monen Waiwan lepitze Jumalan Waldakundan sisellekieumen.
wahwistain opetuslasten sieluja/ ja neuwoit heitä alati pysymään uskossa/ ja että meidän pitää monen waiwan läwitse Jumalan waltakuntaan sisälle käymän.
14:23 Ja quin he olit wloswalineet Wanhimaiset iocaitzelle Seurakunnalle/ ia Rucolluet ia pastonuet/ nin he annoit heite sen Herran haltuun/ ionga päle he vskoit.
Ja kuin he olit ulos walinneet wanhimmaiset jokaiselle seurakunnalle/ ja rukoilleet ja paastonneet/ niin he annoit heitä sen Herran haltuun/ jonka päälle he uskoit.
14:24 Ja he waelsit lepitze Pisidian/ ia tulit Pamphylian.
ja he waelsit läwitse Pisidian/ ja tulit Pamphyliaan.
14:25 Ja quin he olit sarnanut Perges/ nin he alasmenit Attalian pein.
Ja kun he olit saarnanneet Pergessä/ niin he alasmenit Attaliaan päin.
14:26 Ja sielde he purietit Antiochian/ cussa he olit Jumalan armoin Haltun annetut/ sihen Wircan ionga he olit wlostoimittanut.
Ja sieltä he purjehdit Antiochiaan/ kussa he olit Jumalan armon haltuun annetut/ siihen wirkaan jonka he olit ulos toimittanut.
14:27 Mutta quin he sinne tulit ia cocosit Seurakunna'/ ia ilmoitit nille quinga palio Jumala oli heiden cansans tehnyt/ ia quinga hen oli Pacanoille vskon Ouen ylesauanut.
Mutta kuin he sinne tulit ja kokosit seurakunnan/ ja ilmoitit niille kuinka paljon Jumala oli heidän kanssansa tehnyt/ ja kuinka hän oli pakanoille uskon owen ylös awannut.
14:28 Ja he wiwuyit sielle hetken aica Opetuslasten cansa.
Ja he wiiwyit siellä hetken aikaa opetuslasten kanssa.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28