Apostolein Teghot/ quin on/ Se Toinen Cappale Pyhe' Lucan Euangeliumist

 

XXIII. Lucu.

 

23:1 NIn Pauali catzachti Radhin päle ia sanoi/ Te Miehet ia rackat Weliet/ Mine olen hyuelle omallatunnolla waeldanut Jumalan edes/ tehen peiuen asti.
Niin Pawali katsahti raadin päälle ja sanoi/ Te miehet ja rakkaat weljet/ Minä olen hywällä omalla tunnolla waeltanut Jumalan edes/ tähän päiwään asti.
23:2 Nin keski se ylimeinen Pappi Ananias nijte iotca lesse seisoit/ lödhe he'de wastaswta.
Niin käski se ylimmäinen pappi Ananias niitä jotka läsnä seisoit/ lyödä häntä wastaan suuta.
23:3 Nin Pauali sanoi henelle Lökön sinua Jumala sine walkexi tecty seine/ Istutco sine ia domitzet minua Lain ielken/ ia kesket minua löte wastoin laki?
Niin Pawali sanoi hänelle Lyököön sinua Jumala sinä walkeaksi tehty seinä/ Istutkos sinä ja tuomitset minua lain jälkeen/ ja käsket minua lyödä wastoin lakia?
23:4 Mutta ne quin lesseseisoit/ sanoit/ Kiroletco sine Ylimeiste Jumala' Pappi?
Mutta ne kuin läsnä seisoit/ sanoit/ Kiroiletko sinä ylimmäista Jumalan pappia?
23:5 Nin sanoi sis Pauali/ Embe mine tienyt rackat Weliet/ ette hen oli Ylimeinen Pappi/ Sille kirioitettu on/ Sinun Canssas Ylimeiste ei sinun pidhe kiroleman.
Niin sanoi siis Pawali/ Empä minä tiennyt rakkaat weljet/ että hän oli ylimmäinen pappi/ Sillä kirjoitettu on/ Sinun kansasi ylimäistä ei sinun pidä kiroileman.
23:6 Coska nyt Pauali tiesi/ ette yxi osa Saduceit oli/ ia toinen poli Phariseuset/ nin hen hwsi Radhin edes/ Te Miehet rackat Weliet/ Mine olen Phariseus/ ia Phariseusen poica/ minun päleni cannetan Toiuon ia Coolluten ylesnousemisen tedhen.
Koska nyt Pawali tiesi/ että yksi osa saddukeita oli/ ja toinen puoli phariseukset/ niin hän huusi raadin edessä/ Te miehet rakkaat weljet/ Minä olen phariseus/ ja phariseuksen poika/ minun päälleni kannetaan toiwon ja kuolleitten ylösnousemisen tähden.
23:7 Ja quin hen sen sanonut oli/ nin tuli yxi rijta Phariseuste' ia Saduceusten wälille/ Ja se wäki eransi.
Ja kuin hän sen sanonut oli/ niin tuli yksi riita phariseusten ja saddukeusten wälille/ Ja se wäki erkani.
23:8 Sille ette ne Saduceit sanouat/ ei oleuan Coolluten ylesnousemista/ eikä Engelite/ eike Hengie/ Mutta ne Phariseuset tunnustauat molemat oleuan.
Sillä että ne saddukeit sanowat/ ei olewan kuolleitten ylösnousemista/ eikä enkeleitä/ eikä henkiä/ Mutta ne phariseukset tunnustawat molemmat olewan.
23:9 Nin nousi swri parcku/ Ja ne Kirianoppeneet ninen Phariseuste' Lahgosta ylesnousit/ ia kiluoittelit ia sanoit/ Eipe me miten wärytte leudhe tesse Miehese. Jos nyt Hengi/ eli Engeli ombi puhunut henelle/ nin emme me taidha Jumalan wastan sotia.
Niin nousi suuri parku/ Ja ne kirjanoppineet niiden phariseusten lahkosta ylös nousit/ ja kilwoittelit ja sanoit/ Eipä me mitään wääryyttä löydä tässä miehessä. Jos nyt Henki/ eli enkeli ompi puhunut hänelle/ niin emme me taida Jumalan wastaan sotia.
23:10 Ja ette swri Capina ylesnousi/ nin pelkesi se Sodhanpämies/ ettei he pauali Rickireweisisi/ ia keski Sotawäen alasme'nä/ ia hende poistemmata heiden seastans/ ia Scantzijn wiemen.
Ja että suuri kapina ylös nousi/ niin pelkäsi se sadanpäämies/ ettei he Pawalia rikki rewäisisi/ ja käski sotawäen alas mennä/ ja häntä pois temmata heidän seastansa/ ja skantziin wiemän.
23:11 Mutta öölle sen ielkin/ seisoi HERRA henen tykenens/ ia sanoi/ Ole wahwas turuas Pauali/ Sille ette ninquin sine olet minusta todhistanut Jerusalemis/ nin sinun tule mös Romis todhista.
Muttä yöllä sen jälkeen/ seisoi HERRA hänen tykönänsä/ ja sanoi/ Ole wahwassa turwassa Pawali/ Sillä että niinkuin sinä olet minusta todistanut Jerusalemissa/ niin sinun tulee myös Roomissa todistaa.
23:12 Ja quin sis peiue tuli/ cokosit heidens monicadhat Juttaista/ ia sadhattelit itziens/ ettei heiden pitenyt eikä sömen eikä iooman/ sihenasti quin he piti Paualin tappaman.
Ja kuin siis päiwä tuli/ kokosit heidäns monikahdat juuttaista/ ja sadattelit itseäns/ ettei heidän pitänyt eikä syömän eikä juoman/ siihen asti kuin he piti Pawalin tappaman.
23:13 Ja heite oli enämbi quin neliekymende Mieste/ iotca temen wannomisen olit tehneet.
Ja heitä oli enempi kuin neljäkymmentä miestä/ jotka tämän wannomisen olit tehneet.
23:14 Ne keuit nine' ylimeiste' Pappein/ ia wa'himbain tyge ia sanoit/ Me olema sadhatuxilla meitem kironeet/ ei ennen Einechte maistauan/ quin me Paualin tapa'ma.
Ne käwit niiden ylimmäisten pappein/ ja wanhimpaiden tykö ja sanoit/ Me olemme sadatuksella meidän kironneet/ ei ennen einestä maistawan/ kuin me Pawalin tapamme.
23:15 Nin te sis ilmoittaca Sodhanpämiehelle ia Radhille/ ette hen Homenna henen tois teiden eten/ ninquin te tadhoisitta iotakin todhembata henelde tiedhusta. Mutta ennenquin hen edestule/ nin me olema walmijt hende tappamaan.
Niin te siis ilmoittakaa sadanpäämiehelle ja raadille/ että hän huomenna hänen toisi teidän eteen/ niinnkuin te tahtoisitte jotakin todempaa häneltä tiedustaa. Mutta ennenkuin hän edestulee/ niin me olemme walmiit häntä tappamaan.
23:16 Coska sis Paualin Sisarenpoica heiden Wägymisens cwli/ tuli hen ia meni Scantzin siselle/ ia ilmoitti nämet Paualille.
Koska siis Pawalin sisarenpoika hänen wäijymisensä kuuli/ tuli hän ja meni skantziin sisälle/ ja ilmoitti nämät Pawalille.
23:17 Nin cutzui Pauali ydhen Sadanpämiehiste tygens ia sanoi/ Wie teme Noricainen Sodhanpämiehen tyge/ Sille ette henelle ombi iotaki henelle sanomista.
Niin kutsui Pawali yhden sadanpäämiehistä tykönsä ja sanoi/ Wie tämä nuorukainen sadanpäämiehen tykö/ Sillä että hänellä ompi jotakin hänelle sanomista.
23:18 Nin hen otti sen tygens/ ia saattoi henen Sodhanpämiehen tyge ia sanoi/ Se Sidhottu Pauali cutzui minun tygens/ ia rucoli minua temen Noricaisen sinun tyges saatta/ iolla ombi sinulle iotakin sanomista.
Niin hän otti sen tykönsä/ ja saattoi hänen sadanpäämiehen tykö ja sanoi/ Se sidottu Pawali kutsui minun tykönsä/ ja rukoili minua tämän nuorukaisen sinun tykösi saattaa/ jolla ompi sinulla jotakin sanomista.
23:19 Nin rupeis se Sodhanpämies henen Käteens/ ia wei henen cansans erisijan/ ia kyseli henelde/ Mite se on iota sine tadhot minulle sano?
Niin rupesi se sadanpäämies hänen käteensä/ ja wei hänen kanssansa eri sijaan/ ja kyseli häneltä/ Mitä se on jota sinä tahdot minulle sanoa?
23:20 Nin sanoi hen/ Ne Juttat ouat ychtenwa'noneet sinua rucoella/ Ettes Home'na totaisit Paualin Radhin eten/ ninquin he iotakin todembata henelde cwldelisit/
Niin sanoi hän/ Ne juuttaat owat yhteen wannoneet sinua rukoilla/ Että huomenna tuottaisit Pawalin raadin eteen/ niinkuin he jotakin todempata häneltä kuuntelisit/
23:21 Mutta ele sine heite tottele/ Sille ette enämbi quin Neliekymmende Mieste heiste wäghyuet hende/ iotca sadhattanuet ouat heitens/ eike söuens eike ioouans ennenquin he henen tappaisit/ Ja nyt he ouat walmijt/ ia odhottauat sinun Lupamistas.
Mutta älä sinä heitä tottele/ Sillä että enempi kuin neljäkymmentä miestä heistä wäijywät häntä/ jotka sadattaneet owat heitänsä/ eikä syöwänsä eikä juowansa ennenkuin he hänen tappaisit/ Ja nyt he owat walmiit/ ja odottawat sinun lupaamistasi.
23:22 Nin se Sodhanpämies laski sen Noricaisen matkaans/ ia haastoi hende kellenge sanomasta/ Ettes nämet ole minulle ilmoittanut/
Niin se sadanpäämies laski nuorukaisen matkaansa/ ja haastoi häntä kellenkään sanomasta/ Ettäs nämät ole minulle ilmoittanut/
23:23 Ja hen tygenskutzui caxi Sadhanpämieste ia sanoi/ Walmistacat caxi sata Sotamieste/ ette he meneuet Cesarean asti/ ia seitzemenkymmende Ratzasmieste/ ia caxi sata Keihesmieste colmanella hetkelle ööste/
Ja hän tykönsä kutsui kaksi sadanpäämiestä ja sanoi/ Walmistakaat kaksisataa sotamiestä/ että he menewät Kesareaan asti/ ja seitsemänkymmentä ratsasmiestä/ ja kaksisataa keihäsmiestä kolmannella hetkellä yöstä/
23:24 ia walmistacat mutomita Juchtia/ ette he Paualin ninen päle istuttauat/ ia wieuet henen teruena Felixen tyge sen Maanwanhiman/
Ja walmistakaat muutamia juhtia/ että he Pawalin niiden päälle istuttawat/ ja wiewät hänen terweenä Feliksen tykö sen maanwanhimman/
23:25 ia kirioitti Breiuin telle modholla.
ja kirjoitti breiwin tällä muodolla.
23:26 Claudius Lysias/ Site ialo Maanwanhinda Felix/ teruecte.
Claudius Lysias/ Sitä jaloa maanwanhinta Feliksiä/ terwehtää.
23:27 Temen Miehen olit Juttat kijniottaneet/ ia tachtoit henen tappa. Nin tulin mine parahallans secaan Sotawäen cansa/ ia temmasin henen pois/ ette mine ymmersin henen oleuan Romalaisen.
Tämän miehen olit juuttaat kiinni ottaneet/ ja tahtoit hänen tappaa. Niin tulin minä parhaallansa sekaan sotawäen kanssa/ ja tempasin hänen pois/ että minä ymmärsin hänen olewan romalaisen.
23:28 Ja coska mine pydhin tiete syyn/ miste he he'de nuchtelit/ nin mine wein hene' heiden Radhijns/
Ja koska minä pyysin tietää syyn/ mistä he häntä nuhtelit/ niin minä wein hänen heidän raatiinsa/
23:29 Nin mine leusin cannettauan henen pälens heiden Lain Kysymisiste. Ja ei quite'ga heille ollut ychten syyte Colemaan eli Sitehin kelpauata.
Niin minä löysin kannettawan hänen päällensä heidän lain kysymisistä. Ja ei kuitenkaan heillä ollut yhtään syytä kuolemaan eli siteisiin kelpaawaa.
23:30 Ja quin minulle ilmoitettijn sijte Wäghymisesta/ ionga Juttat henelle walmistit/ nin mine cochta lehetin henen sinu' tyges/ ia keskin henen Rijtaweliense/ ette mite heille ombi henen wastans/ sen he sanokat sinun edeses. Ole hyuesti.
Ja kuin minulle ilmoitettiin siitä wäijymisestä/ jonka juuttaat hänelle walmistit/ niin minä kohta lähetän hänen sinun tykösi/ ja käskin hänen riitaweljensä/ että mitä heillä ompi hänen wastaansa/ sen he sanokaat sinun edessäsi. Ole hywästi.
23:31 Nin otit Sotamiehet Paualin/ quin heille oli kesketty/ ia weit henen öölle Antipatriden.
Niin otit sotamiehet Pawalin/ kuin heille oli käsketty/ ja weit hänen yöllä Antipatrideen.
23:32 Ja toisna peiuen annoit he Ratzasmiesten hende seurata/ ia he iellenspalasit Scantzijn.
Ja toisena päiwän annoit he ratsasmiesten häntä seurata/ ja he jällens palasit scantziin.
23:33 Coska he tulit Cesarean/ ia Breiuin annoit Maanwanhimalle/ nin he mös asetit Paualin henen eteens.
Koska he tulit Kesareaan/ ja breiwin annoit maanwanhimmalle/ niin he myös asetit Pawalin hänen eteensä.
23:34 Cosca sis Maanwanhin oli Breiuin lukenut/ ia kysynyt custa makunnasta henen piti oleman/ ia quin hen ymmersi henen oleuan Ciliciasta/
Koska siis maanwanhin oli breiwin lukenut/ ja kysynyt kusta maakunnasta hänen piti oleman/ ja kuin hän ymmärsi hänen olewan Kililkiasta/
23:35 nin hen sanoi/ Mine cwlen sinua coska sinun Rijtawelies lesne ouat. Ja keski henen ketkettä Herodesen Radhinhonesa.
niin hän sanoi/ Minä kuulen sinua koska sinun riitaweljesi läsnä owat. Ja käski hänen kätkettää Herodeksen raatihuoneelssa.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28