Apostolein Teghot/ quin on/ Se Toinen Cappale Pyhe' Lucan Euangeliumist

 

XXIIII Lucu.

 

24:1 VIden peiuen ielkin alaslexi Ananias se Ylimeinen Pappi/ wanhimaisten ia sen Seluekieleue' Tertullin cansa. Jotca menit Maanwanhima' tyge/ Paualita wastan.
Wiiden päiwän jälkeen alas läksi Ananias se ylimmäinen pappi/ wanhimmaisten ja sen selwäkielisen Tertullin kanssa. Jotka menit maanwanhimman tykö/ Pawalia wastaan.
24:2 Ja quin Pauali edescutzuttu oli/ rupeis Tertullus candaman/ ia sanoma'/ Ette me swres Rauhas ele'me sinun allas/ ia monda hyue Asiata päteten tesse Canssas/ sinun Toimes cautta/ Caikein ialoin Felix/
Ja kuin Pawali edeskutsuttu oli/ rupes Tertullus kantamaan/ ja sanomaan/ Että me suuressa rauhassa elämmme sinun allasi/ ja monta hywää asiaa päätetään tässä kansassa/ sinun toimen kautta/ Kaikkein jaloin Felix/
24:3 site me aina ia iocapaicas kernasta wastanrupema caiken Kijtoxen cansa.
sitä me aina ja joka paikassa kernaasti wastaan rupeamme kaiken kiitoksen kanssa.
24:4 Waan ettei mine sinua cauuan wiwuyteisi/ nin mine rucolen sinua/ ettes pikimeldes meite cwlisit/ sinun Miehues tedhen.
Waan ettei minä sinua kauan wiiwyttäisi/ niin minä rukoilen sinua/ ettäs pikimmältäsi meitä kuulisit/ sinun miehuutesi tähden.
24:5 Sille Me olema leuneet temen wahingolisen Miehen/ ia Capinan nostaijan caikilla Juttailla ymberi Mailmanpijrin/ ia ombi sen Nazareusten eriseuran ylimeinen/
Sillä me olemme löytäneet tämän wahingollisen miehen/ ja kapinan nostajan kaikilla juuttailla ympäri maanpiirin/ ja ompi sen Nazareusten eriseuran ylimmäinen/
24:6 ioca mös Templi kiusasi rijuata/ ionga me kijniotima/ ia tadhoima henen Domita meiden Lain ielken.
joka myös templiä kiusasi riiwata/ jonka me kiinni otimme/ ja tahdoimme hänen tuomita meidän lain jälkeen.
24:7 Mutta se Sodhanpämies Lysias/ tuli sihen secaan swrella wäelle/ ia pästi henen meiden käsisten/
Mutta se sadanpäämies Lysias/ tuli siihen sekaan suurella wäellä/ ja päästi hänen meidän käsistän/
24:8 Ja keski henen Rijtaweliens tulla sinun tyges/ iolda sine taidhat ymmertä/ ios sine tachtot itze wisusta kyselle miste me henen pälens canname.
Ja käski hänen riitaweljensä tulla sinun tykösi/ jolta sinä taidat ymmärtää/ jos sinä tahdot itse wisusti kysellä mistä me hänen päällensä kannamme.
24:9 Ja Juttat mös tehen lisesit/ Ja sanoit nin oleuan.
Ja juuttaat myös tähän lisäsit/ Ja sanoit niin olewan.
24:10 Nin Pauali wastasi/ coska Maanwanhin henelle wijttasi ette henen piti puhuman. Ette mine tiedhen/ sinun monda aijastaica olluen Domarina temen Canssan ylitze/ nin mine tadhon pelkemete wastata edesteni.
Niin Pawali wastasi/ koska maanwanhin hänelle wiittasi että hänen piti puhumaan. Että minä tiedän/ sinun monta ajastaikaa olleen tuomarina tämän kansan ylitse/ niin minä tahdon pelkäämättä wastata edestäni.
24:11 Sille ette sine taidhat merkite ettei ene'bi ole quin caxitoistakymende peiue/ sijttequin mine ylestulin Jerusalemijn rucolemaan.
Sillä että sinä taidat merkitä ettei enempi ole kuin kaksitoista kymmentä päiwää/ sitten kuin minä ylös tulin Jerusalemiin rukoilemaan.
24:12 Ja eikä he ole minua leutenyet Templis campalemast kenenge cansa eli Capina nostamast Canssan seas/ eikä Sinagogas/ taicka Caupungis.
Ja eikä he ole minua löytäneet templissä kamppailemasta kenenkään kanssa eli kapinaa nostamasta kansan seassa/ eikä synagogassa/ taikka kaupungissa.
24:13 Eiuet he mös miteken taidha wahwista/ ioista he minun päleni candauat. Mutta sen mine quitengin sinulle tunnustan/ Ette mine (temen Tien cautta/ ionga he cutzuuat Eriseuaxi) nin paluele' minun Iseiden Jumala/ ette mine vskon caiki ne/ iotca Laissa/ ia Prophetis ouat kirioitetut/
Eiwät he myös mitäkään taida wahwistaa/ joista he minun päälleni kantawat. Mutta sen minä kuitenkin sinulle tunnustan/ Että minä (tämän tien kautta/ jonka he kutsuwat eriseuraksi) niin palwelen minun isien Jumalaa/ että minä uskon kaikki ne/ jotka laissa/ ja prophetissa owat kirjoitetut/
24:14 Ja pidhen saman Toiuouxen Jumalan polen/ ionga ielken he mös itze odhottauat/ quin on/ Ette ninen Coollutten ylesnousemus pite oleman/ seke hurskasten ette Wärein/
Ja pidän saman toiwouksen Jumalan puoleen/ jonka jälkeen he myös itse odottawat/ kuin on/ Että niiden kuolleittein ylösnousemus pitää oleman/ sekä hurskasten että wääräin/
24:15 Ja sen saman syyn tedhen/ mine harioitan aina itzeni/ pitemen Jumalan tyge/ hieromattoman Omantunnon/ Jumalan ia Inhimisten edes.
ja sen saman syyn tähden/ minä harjoitan aina itseni/ pitämän Jumalan tykö/ hieromattoman omantunnon/ Jumalan ja ihmisten edessä.
24:16 Mutta monen aijastaian peräst/ mine tulin Almuista ia Wffri tekemen minun Canssalleni/
Mutta monen ajastajan perästä/ minä tulin almuista ja uhria tekemään minun kansalleni/
24:17 Joissa he leusit minun/ puhdastettuna Templis/ ilma' caiket messet ia metelite.
Joissa he löysit minun/ puhdistettuna templissä/ ilman kaikkea messuamista ja meteliä.
24:18 Mutta monicadhat Juttat Asiasta/ iotca nyt tulis tesse olla wastamas ia candamas/ Jos heille iotakin on minua wastan.
Mutta monikahdat juuttaat Asiasta/ jotka nyt tulisi tässä olla wastaamassa ja kantamassa/ Jos heillä jotakin on minua wastaan.
24:19 Eli nämet sanocan/ ios he iotaki wärytte ouat minussa leuneet/ ette mine nyt seison tesse Radhin edes.
Eli nämät sanokaan/ jos he jotakin wääryyttä owat minussa löytäneet/ että minä nyt seison tässä raadin edessä.
24:20 Mutta temen ydhen Sanan tedhen/ quin mine heiden seasans seisoin ia hwsin/ Ninen Coollutten ylesnousemisen tedhen/ mine Domitan teilde tenepeiuene.
Mutta tämän yhden sanan tähden/ kuin minä heidän seassansa seisoin ja huusin/ Niiden kuolleitten ylösnousemisen tähden/ minä tuomitaan teiltä tänäpäiwänä.
24:21 Coska sis Felix temen cwli/ nin hen wiwuytti heite/ Sille ette kylle hen tiesi temen Tien menon/ Ja sanoi/ Coska Lysias se Sodhanpämies alastule/ nin mine tadhon tiete teiden asianne.
Koska siis Felix tämän kuuli/ niin hän wiiwytti heitä/ Sillä että kyllä hän tiesi tämän tien menon/ Ja sanoi/ Koska Lysias se sadanpäämies alas tulee/ niin minä tahdon tietää teidän asianne.
24:22 Ja keski Sadhanpämiehen Paualita ketkemen/ ia annoi henen saadha Leuon/ ia ei keteken henen omistansa kieldenyt hende paluelemast/ taicka kieumest henen tykenens.
Ja käski sadanpäämiehen Pawalia kätkemän/ ja antoi hänen saada lewon/ ja ei ketäkään hänen omistansa kieltänyt häntä palwelemasta/ taikka käymästä hänen tykönänsä.
24:23 Mutta monicachtain peiuein perest/ tuli Felix henen Emenens Drusillan cansa/ ioca oli yxi Juttalainen/ ia edescutzui Paualin/ ia hen cwli henelde wskosta Christusen päle.
Mutta monikahtain päiwäin perästä/ tuli Felix hänen emännäns Drusillan kanssa/ joka oli yksi juutalainen/ ja edeskutsui Pawalin/ ja hän kuuli häneltä uskosta Kristuksen päälle.
24:24 Quin nyt Pauali puhui sijte Wanhurskaudhest ia puchtasta Elemeste/ ia tuleuaisesta Domiosta/ pelestui Felix/ ia sanoi/ Mene nyt matkas telle haualla/ coska mine saan tilan/ nin mine cutzutan sinun tykeni.
Kuin nyt Pawali puhui siitä wanhurskaudesta ja puhtaasta elämästä/ ja tulewaisesta tuomiosta/ pelästyi Felix/ ja sanoi/ Mene nyt matkaasi tällä haawalla/ koska minä saan tilan/ niin minä kutsutan sinun tyköni.
24:25 Ja sitemödhen hen mös toiwoi annettauan henens Raha Paualilda/ Senpäle/ ette hene' piti pästemen hende/ Senteden hen mös wsein henen cutzutti tygens/ ia henen cansans puheli.
Ja sitä myöten hän myös toiwoi annettawan hänens rahaa Pawalilta/ Senpäälle/ että hänen piti päästämän häntä/ Sen tähden hän myös usein kutsutti tykönsä/ ja hänen kanssansa puheli.
24:26 Coska nyt caxi aijastaica culunut oli/ tuli Portius Festus sen Felixin sijan. Mutta Felix tachtoi Juttain mielen nouta/ ia ietti Paualin ielkins siteisin.
Koska nyt kaksi ajastaikaa kulunut oli/ tuli Portius Festus sen Felixin sijaan. Mutta Felix tahtoi juuttain mielen noutaa/ ja jätti Pawalin jälkeens siteisiin.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28