Apostolein Teghot/ quin on/ Se Toinen Cappale Pyhe' Lucan Euangeliumist

 

XVI Lucu.

 

16:1 TULi hen sis Derben ia Lystram. Ja catzo/ sielle oli yxi Opetuslapsi/ Timotheus nimelde/ wskouaisen Judea' waimon poica/ mutta Ise oli Greki.
Tuli hän siis Derbeen ja Lystraan. Ja katso/ siellä oli yksi opetuslapsi/ Timotheus nimeltä/ uskowaisen Judean waimon poika/ mutta isä oli kreki.
16:2 Sille samalla oli hyue Todhistus nijlde Welijlde/ iotca Lystris ia Iconios olit.
Sillä samalla oli hywä todistus niiltä weljiltä/ jotka Lystrassa ja Ikoniossa olit.
16:3 Temen tachtoi Pauali cansans waeldaman/ ia otti/ ia ymberileickasi hene' Juttain tedhen/ iotca olit nijsse paicoissa/ Sille ette he caiki tiesit henen Isens oleuan Grekin.
Tämän tahtoi Pawali kanssansa waeltamaan/ ja otti/ ja ympärileikkasi hänen juuttain tähden/ jotka olit niissä paikoissa/ Sillä että he kaikki tiesit hänen isänsä olewan krekin.
16:4 Mutta coska he lepitze waelsit Caupungeita/ keskit he heite pitemen ne sädhyt iotca Apostoleilda ia Wanhimilda Jerusalemis pätetyt olit.
Mutta koska he läwitse waelsit kaupunkeita/ käskit he heitä pitämän kaikki ne säädyt jotka apostoleilta ja wanhimmilta Jerusalemissa päätetyt olit.
16:5 Nin Seurakunnat wahwistuit wskosa/ ia iocapeiue lucu eneni.
Niin seurakunnat wahwistuit uskossa/ ja jokapäiwä luku eneni.
16:6 Coska he Phrygian ia Galatian maakunnan lepitze waelsit/ kieltin he pyhelde Hengelde puhumast Jumala' sana Asiasa/
Koska he Phrygian ja Galatian maakunnan läwitse waelsit/ kiellettiin he Pyhältä Hengeltä puhumasta Jumalan sanaa Asiassa/
16:7 sentedhe' he sis menit Mysian/ ia kiusasit Bithinian lepitze waelda/ ia ei Hengi site heille sallinut.
sentähden he siis menit Mysiaan/ ja kiusasit Bithinian läwitse waeltaa/ ja ei Henki sitä heille sallinut.
16:8 Mutta coska he olit waeldaneet Mysian/ lepitze nin he alasmenit Troadem.
Mutta koska he olit waeltaneet Mysiaan/ läwitse niin he alas menit Troadeen
16:9 Ja yxi Näky nächtijn Paualilda öelle/ Ette yxi Macedonian Mies seisoi ia rucoli hende ia sanoi/ Matkusta alas Macedonian ia autta meite.
Ja yksi näky nähtiin Pawalilta yöllä/ Että yksi Makedonian mies seisoi ja rukoili häntä ja sanoi/ Matkusta alas Makedoniaan ja auta meitä.
16:10 Ja sijttequin hen Näwuyn näki/ nin me cochta hangitzima Macedonian menemen/ wissist tieten/ ette HERRA oli meite sinne cutzunut heille Euangelium sarnaman.
Ja sittenkuin hän näyn näki/ niin me kohta hankitsimme Makedoniaan menemään/ wissist tietäen/ että HERRA oli meitä sinne kutsunut heille ewankeliumia saarnaaman.
16:11 Coska me sis puriechtime Ttroadast/ nin me tulima oikeata leita Samotracian. Ja toisna peiuene Neapolijn/
Koska me siis purjehdimme Troadasta/ niin me tulimme oikeata laitaa Samotraciaan. Ja toisena päiwänä Neapoliin/
16:12 ia sielde Philippijn/ ioca Päcaupungi on Macedonian maakunnas/ ia on werotoin caupungi. Nin me oleskelim sijnä Caupungis mwtomat peiuet.
ja sieltä Philippiin/ joka pääkaupunki on Makedonian maakunnassa/ ja on werotoin kaupunki. Niin me oleskelimme siinä kaupungissa muutamat päiwät.
16:13 Ja Lepopeiuinä me wlosmenim Caupu'gist Wirdhan tyge/ iossa toisinans rucoltin/ ia me istuim mahan/ ia puhuttelim Waimoia/ iotca sinne coko'dunet olit.
Ja lepopäiwänä me ulos menimme kaupungista wirran tykö/ jossa toisinansa rukoiltiin/ ja me istuimme maahan/ ja puhuttelimme waimoja/ jotka sinne kokoontuneet olit.
16:14 Ja yxi Jumalan pelkeue Waimo Lydia nimelde/ purpurain caupitzija sijte Tyatiradhen caupungist cwldeli/ Jonga sydheme' HERRA auasi wariottaman mite Paualilda sanottijn/
Ja yksi Jumalan pelkääwäinen waimo Lydia nimeltä/ purppurain kaupitsija siitä Tyariran kaupungista kuunteli/ Jonka sydämen HERRA awasi waarin ottamaan mitä Paawalilta sanottiin/
16:15 Ja quin hen ia henen Honens castettu oli. Manasi hen meite/ sanoden Jos te minun pidhett wskolissa HERRAN päle/ nin tulcat minun Hoonen siselle/ ia olcatta sijnä. Ja hen waati meite.
Ja kuin hän ja hänen huoneensa kastettu oli. Manasi hän meitä/ sanoen Jos te minun pidätte uskollisena HERRAN päälle/ niin tulkaat minun huoneen sisälle/ ja olkaatte siinä. Ja hän waati meitä.
16:16 Ja se tapachtui koska me Rucouxeen menime/ cochtasi meite yxi Pica/ iolla oli Noituxen Hengi/ ia hen saattoi henen Isendeins swren Salijn noitumisellans.
Ja se tapahtui koska me rukoukseen menimme/ kohtasi meitä yksi piika/ jolla oli noituuden henki/ ja hän saattoi hänen isäntäinsä suuren saaliin noitumisellansa.
16:17 Teme alati noudhatti Paualita ia meite/ ia hwsi sanoden/ Nemet Miehet ouat sen Corckeiman Jumalan palueliat/ iotca meille opettauat Terueyden tien/ Ja site hen teki monda peiue.
Tämä alati noudatti Pawalia ja meitä/ ja huusi sanoen/ Nämät miehet owat sen Korkeimman Jumalan palwelijat/ jotka meille opettawat terweyden tien/ Ja sitä hän teki monta päiwää.
16:18 Mutta Pauali sen pahaxi otti ia kiensi henens/ ia sanoi sille Hengelle/ Mine kesken sinun Iesusen Christusen Nimen cautta/ etes heneste wlosmenet. Nin hen samalla hetkelle wloslexi.
Mutta Pawali sen pahaksi otti ja käänsi hänens/ ja sanoi sille hengelle/ Minä käsken sinun Jesuksen Kristuksen nimen kautta/ ettäs hänestä ulos menet. Niin hän samalla hetkellä ulos läksi.
16:19 Coska sis henen Isennens sen neit/ ette heiden Salijns toiuo poistuli/ nin he kijniotit Paualin ia Silam/ ia wedhit heite Turulle Pämieste' tyge/
Koska siis hänen isäntänsä sen näit/ että heidän saaliinsa toiwo pois tuli/ niin he kiinni otit Pawalin ja Silaan/ ja wedit heitä turulla päämiesten tykö/
16:20 ia edestoit heit Esiwallan eten ia sanoit/ Nämet Miehet heiritzeuet meiden Caupungin/ ette he ouat Juttat/
ja edestoit heitä esiwallan eteen ja sanoit/ Nämät miehet häiritsewät meidän kaupungin/ että he owat juuttaat/
16:21 ia opettauat nijte Sätyi/ ioita ei soui meiden wastan ruueta eisemmengen pite/ ette me olema Romarit.
ja opettawat niitä säätyjä/ joita ei sowi meidän wastaan ruweta ei siksikään pitää/ että me olemme romarit.
16:22 Ja Canssa cokoniooxi heite wastan/ ia Esiwalta annoi heiden waatteins rickireuitte/ ia keski heite witzoilla piestä.
Ja kansa kokoon juoksi heitä wastaan/ ja esiwalta antoi heidän waatteensa rikki rewittää/ ja käski heitä witsoilla.
16:23 Coska he nyt olit heite hyuesti piexenyet/ nin he heitit ne Tornijn/ ia keskit Wartian heite wisusti wartioidha.
Koska he nyt olit heitä hywästi pieksäneet/ niin he heitit ne torniin/ ja käskit wartijan heitä wisusti wartioida.
16:24 Coska hen sai semmotoisen keskyn/ nin hen heitti heidhet alimaisen Tornijn/ ia pani heite Jalcapuun.
Koska hän sai semmoisen käskyn/ niin hän heitti heidät alimmaiseen torniin/ ja pani heitä jalkapuuhun.
16:25 Mutta poli öön aican oli Pauali ia Silas rucouxes/ ia kijtit Jumalata/ Ja Fangit iotca sielle olit sen cwlit.
Mutta puoliyön aikaa oli Pawali ja Silas rukouksessa/ ja kiitit Jumalata/ Ja wangit jotka siellä olit sen kuulit.
16:26 Nin cochta tapachtui swri Maanieristus/ nin ette caiki Tornin Perus wapisi. Ja cochta aukenit caiki Ouet/ ia iocaitzen Siteet ylespäsit.
Niin kohta tapahtui suuri maanjäristys/ niin että kaikki tornin perus wapisi. Ja kohta aukenit kaikki owet/ ja jokaisen siteet ylös pääsit.
16:27 Ja quin se Wartia heresi/ ia näki Tornin Ouet auoi oleuan/ weti hen wlos mieckans/ ia tachtoi itzens surmata/ ia lwli ette Fangit olit poispaeneet.
Ja kuin se wartija heräsi/ ja näki tornin owet avoinna olewan/ weti hän ulos miekkansa/ ja tahtoi itsensä surmata/ ja luuli että wangit olit pois paenneet.
16:28 Nin hwsi Pauali swrella änelle ia sanoi/ Ele itzes miten paha tee/ Sille me olema wiele caiki täle.
Niin huusi Pawali suurella äänellä ja sanoi/ Älä itses mitään pahaa tee/ Sillä me olemme wielä kaikki täällä.
16:29 Nin hen anoi ychte Kyntele/ ia sisellecarckasi/ ia langesi mahan pelieten Paualin ia Silan ialcain iuren/
Niin hän anoi yhtä kynttilää/ ja sisälle karkasi/ ja lankesi maahan peljäten Pawalin ja Silaan jalkain juureen/
16:30 ia wlostoi heite ia sanoi/ Herrat/ mite minun pite tekemen ette mine wapaxi tulisin?
ja ulostoi heitä ja sanoi/ Herrat/ mitä minun pitää tekemän että minä wapaaksi tulisin?
16:31 Nin he sanoit/ wsko HERRAN IesuSEN päle/ nin sine ia sinun Hoones wapaxi tule.
Niin he sanoit/ usko HERRAN Jesuksen päälle/ niin sinä ja sinun huoneesi wapaaksi tulee.
16:32 Ja he puhuit henelle HERRAN sana/ ia caikille iotca henen Honesans olit.
Ja he puhuit hänelle HERRAN sanaa/ ja kaikille jotka hänen huoneessansa olit.
16:33 Ja hen otti heite tygens/ sille hetkelle ööste/ ia pesi heiden Hauans. Ja hen annoi cochta itzens casta/ ia caiki henen Perehens.
Ja hän otti heitä tykönsä/ sillä hetkellä yöstä/ ja pesi heidän haawansa. Ja hän antoi kohta itsens kastaa/ ja kaikki hänen perheensä.
16:34 Ja wei heite Cotohonsa/ ia walmisti heille Peudhen/ ia iloitzi caiken henen Perehens cansa/ ette hen Jumalan päle wskouaisexi tuli.
Ja wei heitä kotiinsa/ ja walmisti heille pöydän/ ja iloitsi kaiken hänen perheensä kanssa/ että hän Jumalan päälle uskowaiseksi tuli.
16:35 Ja quin peiue tuli/ nin Esiwalta lehetti Kylenlapset ia sanoit/ Pästeket nämet Miehet.
Ja kuin päiwä tuli/ niin esiwalta lähetti kylänlapset ja sanoit/ Päästäkäät nämät miehet.
16:36 Nin Tornin Wartia ilmoitti nämet sanat Paualille/ Esiwalta on keskenyt teite pästette/ Nin me'get sis nyt matkaan rauhasa.
Niin tornin wartija ilmoitti nämät sanat Pawalille/ Esiwalta on käskenyt teitä päästettää/ Niin menkäät siis nyt matkaan rauhassa.
16:37 Nin Pauali sanoi heille/ He ouat meite ilman syte ia Domitzemata iulkisest piexenet/ iotca quite'gi Romarit olema/ ia pälisexi meite Tornijn heittenyet/ ia nyt he tachtouat meite sala wlossysete? Ei nin/ waan tulkan itze ia wieket meite tälde wlos.
Niin Pawali sanoi heille/ He owat meitä ilman syytä ja tuomitsematta julkisesti pieksäneet/ jotka kuitenkin romarit olemme/ ja päälliseksi meitä torniin heittäneet/ ja nyt he tahtowat meitä salaa ulos sysätä? Ei niin/ waan tulkaat itse ja wiekäät meitä täältä ulos.
16:38 Nin Kylenlapset ilmoitit nämet sanat Esiwallalle/ Ja he pelkesit heitens/ quin he cwlit ette he Romarit olit/ Ja tulit ia rucolit heite.
Niin kylänlapset ilmoitit nämät sanat esiwallalle/ Ja he pelkäsit heitäns/ kuin he kuulit että he romarit olit/ Ja tulit ja rukoilit heitä.
16:39 Ja heite wlosweit/ ia keskit heite poismenne Caupungista.
Ja heitä ulos weit/ ja käskit heitä pois mennä kaupungista.
16:40 Nin he wloslexit Tornista ia menit sen Lydian tyge. Ja quin he Weliet neit ia heite lohutit/ nin he waelsit matkans.
Niin he ulos läksit tornista ja menit sen Lydian tykö. Ja kuin he weljet näit ja heitä lohdutit/ niin he waelsit matkaansa.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28