Apostolein Teghot/ quin on/ Se Toinen Cappale Pyhe' Lucan Euangeliumist

 

XVII Lucu.

 

17:1 COska he sis lepitze Amphipolin ia Appolonian olit waeldaneet/ nin he tulit Tessalonican/ Sielle oli yxi Juttan Sinagoga.
Koska he siis läwitse Amphipolin ja Appolonian olit waeltaneet/ niin he tulit Tessalonikaan/ Siellä oli yksi juuttain synagoga.
17:2 Nin Pauali tauans ielkin sisellemeni heiden tygens/ Ja yli colmet Lepopeiue puhutteli hen heite Ramatuista/
Niin Pawali tawansa jälkeen sisälle meni heidän tykönsä/ ja yli kolme lepopäiwää puhutteli hän heitä Raamatuista/
17:3 auasi heille/ ia pani heiden eteens/ Ette Christusen tuli kerssie ia ylesnouseman Coolleista/ Ja Ette Teme IesuS/ ionga mine (ma hen) ilmotan teille/ ombi se Christus.
awasi heille/ ja pani heidän eteensä/ Että Kristuksen tuli kärsiä ja ylösnouseman kuolleista/ Ja että tämä Jesus/ jonka minä (sanoi hän) ilmoitan teille/ ompi se Kristus.
17:4 Ja mutomat heiste wskoit/ ia annoit heidens Paualin ia Silan cumpanixi/ Ja swri ioucko Jumalan pelkeueisist Grekist/ ia nin mös nijste Jalomiste waimoista iuri monda.
Ja muutamat heistä uskoit/ ja annoit heidäns Pawalin ja Silaan kumppaniksi/ Ja suuri joukko Jumalan pelkääwäisistä krekistä/ ja niin myös niistä jalommista waimoista juuri monta.
17:5 Mutta ne wskomattomat Juttat site cadhettit/ ia wedhit tygens mutomit Coiri Joutowäeste/ ia cokosit ychten Kicurin/ ia nostit Capinan Caupungis/ ia tungit heidens Jasonin Hoonen eten/ ia pysit heite wloswete Canssan eten.
Mutta ne uskomattomat juuttaat sitä kadehdit/ ja wedit tykönsä muutamia koiria joutowäestä/ ja kokosit yhteen kikurin/ ja nostit kapinan kaupungissa/ ja tungit heidäns Jasonin huoneen eteen/ ja pyysit heitä ulos wetää kansan eteen.
17:6 Ja quin he eiuet heite leunyet/ nin he riepoitit Jasonin/ ia monicadhat Weliet Caupungin Pämiesten eten/ ia hwsit/
Ja kuin he eiwät heitä löytäneet/ niin he riepotit Jasonin/ ja monikahdat weljet kaupungin päämiesten eteen/ ja huusit/
17:7 Nämet iotca caiken Maanpijrin hemmendeuet/ ne ouat mös tenne tulluet. Jotca Jason sala coriasi/
Nämät jotka kaiken maanpiirin hämmentäwät/ ne owat myös tänne tulleet. Jotka Jason salaa korjasi/
17:8 Ja caiki nämet tekeuet Keisarin kesky wastan/ ia sanouat/ Ette yxi toinen o'bi Kuningas nimiten Iesus.
Ja kaikki nämät tekewät keisarin käskyä wastaan/ ja sanowat/ Että yksi toinen ompi kuningas nimittäin Jesus.
17:9 Nin he kihoitit Canssan ia Caupungin Pämiehet/ iotca neite cwlit. Ja quin he puhdastuxen olit ottanuet Jasonista/ ia nijlde muilda/ nin he pästit heidhet.
Niin he kiihotit kansan ja kaupungin päämiehet/ jotka näitä kuulit. Ja kuin he puhdistuksen olit ottaneet Jasonista/ ja niiltä muilta/ niin he päästit heidät.
17:10 Mutta Weliet cochta öölle laskit seke Paualin ette Silan/ menemen Berream. Coska he nyt sinne tulit/ nin he sisellemenit Juttain Sinagogan/
Mutta weljet kohta yöllä laskit sekä Pawalin että Silaan/ menemään Berrean. Koska he nyt sinne tulit/ niin he sisälle menit juuttain synagogaan/
17:11 Sille ne olit kempimest sughusta syndyneet ninen seas Tessalonicas/ Jotca olit sanan wastan ottanuet iuri mielelens/ Ja iocapeiue tutkit Ramatuita/ Jos nämet nein olisit.
Sillä ne olit kempimästä (jaloimmasta) suwusta syntyneet niiden seassa Tessalonikassa/ Jotka olit sanan wastaan ottaneet juuri mielellänsä/ Ja joka päiwä tutkit Ramatuita/ Jos nämät näin olisit.
17:12 Nin monda tosin nijste wskoit/ ia ne cunnialiset Grekein Waimot ia Miehet sangen wsia.
Niin monta tosin niistä uskoit/ ja ne kunnialliset krekein waimot ja miehet sangen uusia.
17:13 Coska nyt Juttat Tessalonicast ymmersit/ ette mös Berreas oli Jumalan sana Paualilda ilmoitettu/ tulit he mös sinne/ ia sielleki yleskihoitit Canssan.
Koska nyt juuttaat Tessalonikasta ymmärsit/ että myös Berreas oli Jumalan sana Pawalilta ilmoitettu/ tulit he myös sinne/ ja sielläkin ylöskiihoitit kansan.
17:14 Mutta Weliet cochta laskit Paualin wlos ette hen menis hama' Meren asti. Mutta Silas ia Timotheus ieit sinne alallens.
Mutta weljet kohta laskit Pawalin ulos että hän menisi hamaan mereen asti. Mutta Silas ja Timotheus jäit sinne alallensa.
17:15 Mutta ne iotca Paualita saatoit/ he seurasit hende haman Athenan. Ja quin he sait keskyn Silan ia Timotheusen tyge/ ette he sangen nopiasta rienneisit henen tygense/ nin he lexit matkan.
Mutta ne jotka Pawalilta saatoit/ ne seurasit häntä hamaan Athenaan. Ja kuin he sait käskyn Silan ja Timotheuksen tykö/ että he sangen nopeasti rientäisit heidän tykönsä/ niin he läksit matkaan.
17:16 Ja coska nyt Pauali odhotti heite Athenas/ nin henen Hengens cwmeni henesse/ quin hen näki sen Caupungin caiketi Epeiumalisexi.
Ja koska nyt Pawali odotti heitä Athenassa/ niin hänen henkensä kuumeni hänessa/ kuin hän näki sen kaupungin kaiketi epajumaliseksi.
17:17 Ja nin hen kiluotteli Judasten ia nijnen Jumalallisten cansa Sinagogisa/ ia Turulla iocapeiue nijnen cansa iotca soottans hene' tygens tulit.
Ja niin hän kilwoitteli judasten ja niiden jumalallisten kanssa synagogissa/ ja turulla joka päiwä niiden kanssa jotka suottansa hänen tykönsä tulit.
17:18 Nin mutomat Epicureit ia Stoici Philosophi campalit henen cansans. Ja monicadhat heiste sanoit/ Mite teme Lipilari tachtopi sonoa? Nin mutomat sanoit/ Nin näky quin hen tachtois wsija iumaloita ilmoita. Senwooxi ette hen sarnasi heille Euangelium Iesusesta ia ylesnousemisen Coolluista.
Niin muutamat epikureit ja stoiki philosophit kamppailit hänen kanssansa. Ja monikahdat heistä sanoit/ Mitä tämä lipilaari tahtoopi sanoa? Niin muutamat sanoit/ Niin näkyy kuin hän tahtoisi uusia jumaloita ilmoittaa. Sen wuoksi että hän saarnasi heille ewankeliumia Jesuksesta ja ylösnousemisen kuolleista.
17:19 Ja he kijniotit henen ia weit henen Mestaus paickaan ia sanoit/ Emmekö me mahda tiete/ mike wsia Opetuxi teme on/ iota sine opetat?
Ja he kiinni otit hänen ja weit hänen mestauspaikkaan ja sanoit/ Emmekö me mahda tietää/ mikä uusia opetuksia tämä on/ jota sinä opetat?
17:20 Sille ette sine iotaki wsi tootat meiden coruillen. Senteden me nyt tahdom tiete/ mitke ne lieneuet.
Sillä että sinä jotakin uusia tuotat meidän korwillen. Sentähden me nyt tahdomme tietää/ mitkä ne lienewät.
17:21 Nin caiki ne Athenist ia ne Mucalaiset ia Wierat/ ei mihingen mwhun walmimat olluet/ quin iotakin wttha sanomahan eli cwldelemahan.
Niin kaikki ne Athenasta ja ne muukalaiset ja wieraat/ ei mihinkään muuhun walmiimmat olleet/ kuin jotakin uutta sanomaan eli kuuntelemaan.
17:22 Nin seisoi Pauali keskelle Mestaus paicka/ ia sanoi/ Te Miehet Athenas/ Mine näen teiet oleuan lehes caikisa cappaleisa Taikolisemaxi/
Niin seisoit Pawali keskellä mestauspaikkaa/ ja sanoi/ Te miehet Athenas/ Minä näen teidät olewan lähes kaikissa kappaleissa taikollisemmaksi/
17:23 Sille mine tesse ymberinskeuin/ ia catzelin teiden Jumalanpalueluxen/ Ja leusin ydhen Altarin/ iossa kirioitettu oli/ SEN tuttamattoman Jumalan. Nyt mine Sen saman teille ilmotan/ iolle te tietemetä Jumalanpalueluxen teette.
Sillä minä tässä ympärins käwin/ ja katselin teidän jumalanpalweluksen/ Ja löysin yhden alttarin/ jossa kirjoitettu oli/ Sen tuntemattoman jumalan. Nyt minä sen saman teille ilmoitan/ jolle te tietämättä jumalanpalweluksen teette.
17:24 Jumala ioca Mailman teki/ ia caiki mite henesse on/ ette hen ombi Taiuahan ia Maan HERRA/ ei hen asu Templis käsillä raketuis/
Jumala joka maailman teki/ ja kaikki mitä hänessä on/ että hän ompi taiwaan ja maan HERRA/ ei hän asu templissä käsillä rakennetuissa/
17:25 Eikä hen mös Inhimisten käsille siwellä/ quin hen iotakin taruitzis/ Ette hen itze andapi iocaitzelle Elemen ia Hengen päldiskein.
Eikä hän myös ihmisten käsillä siwellä/ kuin hän jotakin tarwitsisi/ Että hän itse antaapi jokaiselle elämän ja hengen pääldiskäin (sekä kaikki).
17:26 Ja ombi tehnyt/ ette ydhest Werest caiki Inhimisten Sikiet/ päle caiken Maanpijrin asuisit/ Ja edesmäräsi aiwotudh aijat/ ia asetti raijat quinga pitkelde ia auaralda heiden asuman piti/
Ja ompi tehnyt/ että yhdestä werestä kaikki ihmisen sikiät/ päälle kaiken maanpiirin asuisit/ Ja edesmääräsi aiwoituksen ajat/ ja asetti rajat kuinka pitkältä ja awaralta heidän asuman piti/
17:27 Senpäle ette heiden piti Jumalata etzimen/ ios he henen taitasit leute ia tuta/ Waicka ei hen tosin ole caucana iocaitzesta meistä/
Senpäälle että heidän piti Jumalata etsimään/ jos he häen taitaisit löytää ja tuta/ Waikka ei hän tosin ole kaukana jokaisesta meistä/
17:28 Sille ette Henesse me Eleme/ ia likume/ ia olema. Ninquin mös mutomat teiden Poetist sanonut ouat.
Sillä että hänessä me elämme/ ja liikumme/ ja olemme. Niinkuin myös muutamat teidän poetista (runoilijoista) sanonut owat.
17:29 Me olema mös henen Sucua's/ Jos me sis Juamala' Sucu ole'ma/ Ei meiden sis pide lwlema' ette iumal9 o'bi Cullan/ Hopian/ caunistettuin Kiuein/ ia Cuuain caltainen/ eli Inhimisten aijatoxen ielken techteue/
Me olemme myös hänen sukuansa/ Jos me siis Jumalan sukua olemme/ Ei meidän siis pidä luuleman että Jumala ompi kullan/ hopean/ kaunistetun kiwen/ ja kuwan kaltainen/ eli ihmisten ajatuksen jälkeen tehtäwä/
17:30 Ja echke Jumala ombi temen exytoxen aijan tehenasti ylitze catzonut/ Mutta nyt hen quitengi ilmoitta caikille Inhimisille/ ette iocainen caikialla Paranoxen tekis/
Ja ehkä Jumala ompi tämän eksytyksen ajan tähän asti ylitse katsonut/ Mutta nyt hän kuitenkin ilmoittaa kaikille ihmisille/ että jokainen kaikkialla parannuksen tekisi/
17:31 Senteden ette hen ydhen peiuen sätenyt on/ cuna hen Maanpijrin oikeudhen cansa ombi domitzepa/ Sen ydhen Miehen cautta/ iossa hen ombi sen pättenyt/ ia iocaitzelle edespitepi wskon/ sijne ette hen ylesheretti henen Coolluista.
Sentähden että hän yhden päiwän säätänyt on/ kuna hän maanpiirin oikeuden kanssa ompi tuomitsewa/ Sen yhden miehen kautta/ jossa hän ompi sen säätänyt/ ja jokaiselle edespitääpi uskon/ siinä että hän ylösherätti hänen kuolleista.
17:32 Coska he nyt culit Coolluten Ylesnousemisen mainittauan/ Nin mutomat site nauroit/ ia monicadhat sanoit/
Koska he nyt kuulit kuolleitten ylösnousemisen mainittawan/ Niin muutamat sitä nauroit/ ja monikahdat sanoit/
17:33 Me tadhom sinua sijte enemin cwlla. Nin Pauali poislexi heiden keskelde's.
Me tahdomme sinua siitä enemmin kuulla. Niin Pawali pois läksi heidän keskeltänsä.
17:34 Mutta mutomat Miehet kijniripuit henesse/ ia wskoit/ Joine'ga seas ol mös Dionysius/ yxi Radhista/ ia yxi Waimo nimelde Damaris/ ia muita heiden cansans.
Mutta muutamat miehet kiinni riipuit hänessä/ ja uskoit/ Joidenka seassa oli myös Dionysius/ yksi raadista/ ja yksi waimo nimeltä Damaris/ ja muita heidän kanssansa.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28