Apostolein Teghot/ quin on/ Se Toinen Cappale Pyhe' Lucan Euangeliumist

Toinen Lucu.

 

2:1 Ia quin se Wideskymenes peiue teutettin/ olit he caiki yximieliseste ynne samas paicas.
Ja kuin se wiideskymmenes päiwä täytettiin/ olit he kaikki yksimielisesti ynnä samassa paikassa.
2:2 Ja ekiste tapachtui Taiuahast yxi Hwmaus/ ninquin sangen ialo Tulispä olis tullut/ Ja teutti caiken Honen/ cussa he olit istumas.
Ja äkisti tapahtui taiwahasta yksi humaus/ niinkuin sangen jalo tuulispää olisi tullut/ Ja täytti kaiken huoneen/ kussa he olit istumassa.
2:3 Ja heille näwyit wileskellyt kielet ninquin Tuliset/ Ja ne istuit itzecunghin heidhen Pälens.
Ja heille näkyit wiileskellyt kielet niinkuin tuliset/ Ja ne istuit itsekunkin heidän päällensä.
2:4 Ja he teutettin caiki Pyhe Henge/ ia Rupesit puhuman muilla Kielille/ sen ielken quin se Hengi andoi heiden wlospuhua.
Ja he täytettiin kaikki Pyhä Henkeä/ ja rupesit puhumaan muilla kielillä/ sen jälkeen kuin se Henki antoi heidän ulos puhua.
2:5 Nin oli Jerusalemis Juttat asuuaiset Jumalata pelkeueiset Miehet/ caikinaisest Canssast/ quin Taiuan alla on.
Niin oli Jerusalemista juuttaat asuwaiset Jumalata pelkääwäiset miehet/ kaikkinaisesta kansasta/ kuin taiwaan alla on.
2:6 Coska nyt teme äni tapachtui/ cocontuli Ca'ssan palious/ ia hemmestyit/ Sille ette itzecukin cwli nijnen puhuuan heiden Kielillens.
Koska nyt tämä ääni tapahtui/ kokoontui kansan paljous/ ja hämmästyit/ Sillä että itsekukin kuuli niiden puhuwan heidän kielillänsä.
2:7 Ja nin he caiki tyhmestyid/ ia jhmettelit keskene's saden/ Catzos/ Eikö näme caiki iotca puhuuat/ ole Galilealaiset?
Ja niin he kaikki tyhmästyit/ ja ihmettelit keskenänsä sanoen/ Katsos/ Eikö nämä kaikki jotka puhuwat/ ole Galilealaiset?
2:8 Ja quingasta sis me itzecuki cwle'ma heiden puhuuan meide' Kielilem iossa me syndynet olema?
Ja kuinkaste siis me itsekukin kuulemme heidän puhuwan meidän kielillämme jossa me syntyneet olemme?
2:9 Parthit ia Medit ia Elamitit/ ia ne asuuaiset Mesopotamias/ ia Judeas/ ia Cappadotias/ Pontos ia Asias/
Parthit ja medit ja elamitit/ ja ne asuwaiset Mesopotamiassa/ ja Judeassa/ ja Kappadotiassa/ Pontossa ja Asiassa/
2:10 Phrygias ia Pamphilias/ Egyptis ia Libian Maanraioilla liki Kyreni/ Ja ne mwcalaiset Romista/ Juttat ia ne Wdhet Juttat/ Cretit/ ia Arabit.
Phrygiassa ja Pamphiliassa/ Egyptissä ja Libyan maanrajoilla liki Kyreneä/ Ja ne muukalaiset Romasta/ Juuttaat ja ne uudet juuttaat/ Kretit/ ja arabit.
2:11 Me cwlema heiden puhuuan meiden Kielille/ Jumalan swria Tekoia.
Me kuulemme heidän puhuwan meidän kielillä/ Jumalan suuria tekoja.
2:12 Nin tyhmestyid caiki/ ia ihmettelit keskenens sanoden/ mites lwlet temen oleuan?
Niin tyhmästyit kaikki/ ja ihmettelit keskenänsä sanoen/ mitäs luulet tämän olewan?
2:13 Waan ne mwdh nauroit heite ia sanoit/ He ouat teune makiat Wina.
Waan ne muut nauroit heitä ja sanoit/ He owat täynnä makeat wiinaa.
2:14 Nin ylesnousi Petari ninen Ydhentoistakymenen cansa/ ia corotti änens/ ia puhui heille/ Te Judan Miehet/ ia te caiki iotca asutta Jerusalemis/ teme olcoon teille tietteue/ Ja ottaca minun Sanan teiden Coruijn.
Niin ylösnousi Petari niiden yhdentoista kymmenen kanssa/ ja korotti äänensä/ ja puhui heille/ Te Judan miehet/ ja te kaikki jotka asutte Jerusalemissa/ tämä olkoon teille tiettäwä/ Ja ottakaa minun sanani teidän korwiin.
2:15 Sille ei näme ole iowxis ninquin te lwletta/ sille ette nyt peiueste ombi colmas hetki.
Sillä ei nämä ole juowuksissa niinkuin te luulette/ sillä että nyt päiwästä ompi kolmas hetki.
2:16 Waan se onopi/ quin ennen sanottu on Joelin Prophetan cautta.
Waan se ompi/ kuin ennen sanottu on Joelin prophetan kautta.
2:17 Ja se pite tapachtuman Wimeisine Peiuine sanopi JVMALA/ Mine wloswodhatan minun Hengesteni caiken Lihan päle/ Ja teidhen Poijat ia teidhen Tytteret pite Propheteraman/ Ja teiden Noricaiset pite Näwuyt näkemen/ ia teiden Wanhinmat pite Wnia wnestuman.
Ja se pitää tapahtuman wiimeisinä päiwinä sanoopi JUMALA/ Minä ulos wuodatan minun hengestäni kaiken lihan päälle/ Ja teidän pojat ja teidän tyttäret pitää propheteraaman/ Ja teidän nuorukaiset pitää näkyjä näkemän/ ja teidän wanhimmat pitää unia uneksuman.
2:18 Ja mös minun Palueliaiten päle/ ia minun Picaini päle nijne peiuine mine wloswodhatan minun Hengesteni/ ia heiden pite Propheteraman.
Ja myös minun palwelijain päälle/ ja minun piikani päälle niinä päiwinä minä ulos wuodatan minun hengestäni/ ja heidän pitää propheteraaman.
2:19 Ja mine annan Ihmeit ylhel Taiuahas/ ia Mercki alahal Maan päle/ Weren ia Tulen ia sawnswitzun.
Ja minä annan ihmeitä ylhääl taiwahassa/ ja merkki alhaalla maan päälle/ Weren ja tulen ja sawusuitsun.
2:20 Auringo pite mwttuma' pimeydhexi/ ia Cw werexi/ ennen quin se swri ia iulkinen HERRAN peiue tulepi.
Aurinko pitää muuttuman pimeydeksi/ ja kuu wereksi/ ennen kuin se suuri ja julkinen HERRAN päiwä tuleepi.
2:21 Ja tapachtaman pite/ ette Jocainen quin HERRAN Nime auxenshwtapi/ hen tule wapadhexi.
Ja tapahtuman pitää/ että jokainen kuin HERRAN nimeä awuksensa huutaapi/ hän tulee wapahdetuksi.
2:22 Te Miehet Israelist cwlcat nämet sanat/ Iesusen Nazarenusen/ sen Jumalalda annetun Miehen teiden cochtan/ Tekoin/ Ihmechten/ ia Merckein cansa/ iotca Jumala henen cauttans teki teiden keskellen (ninquin te mös itze tiedhette)
Te miehet Israelista kuulkaat nämät sanat/ Jesuksen Nazarenuksen/ sen Jumalalta annetun miehen teidän kohtaan/ tekoin/ ihmeitten/ ja merkkein kanssa/ jotka Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellän (niinkuin te myös itse tiedätte)
2:23 Sen sama' (ioca Jumalan edesaigoitun neuuon ia sädhyn ielkeen oli wlosannettu) te otitta wärein Miesten Kätten cautta/ ia Ristinnaulittuna te surmasit.
Sen saman (joka Jumalan edes aiotun neuwon ja säädyn jälkeen oli ulosannettu) te otitte wääräin miesten kätten kautta/ ja ristiinnaulittuna te surmasit.
2:24 Sen ombi Jumala ylesherettenyt/ ia masewaxi teki Cooleman kiwud/ ettei se mahdolinen ollut/ ette henen piti silde pidhettemen.
Sen ompi Jumala ylösherättänyt/ ja masewaksi teki kuoleman kiwut/ ettei se mahdollinen ollut/ että hänen piti siltä pidettämän.
2:25 Sille Dauid sanopi heneste/ Mine Olen aina HERRAN minun casuoni eten Pannut/ Sille ette hen on minun Oikealla polella/ senpäle/ ettei minun pide Wawachtuman.
Sillä Dawid sanoopi hänestä/ Minä olen aina HERRAN minun kaswoni eteen pannut/ Sillä että hän on minun oikealla puolella/ senpäälle/ ettei minun pidä wawahtuman.
2:26 Senteden minun sydemen iloitze/ ia minun Kielen riemuitze/ Ja mös minun Lihani pite Lepemen toiwouxes.
Sentähden minun sydämen iloitsee/ ja minun kieleni riemuitsee/ Ja myös minun lihani pitää lepäämän toiwossa.
2:27 Sille ettet sine ylenanna Minun Sieluani Heluetis/ ia et sine mös salli sinun Pyhes Turmelusta näkemen.
Sillä ettet sinä ylenanna minun sieluani helwetissä/ ja et sinä myös salli sinun pyhäsi turmelusta näkemän.
2:28 Sine olet minulle tietteuexi tehnyt Elemen tiedh/ Sine teutet minun Ilolla sinun Casuos edhes.
Sinä olet minulle tiettäwäksi tehnyt elämän tiet/ Sinä täytät minun ilolla sinun kaswosi edessä.
2:29 Te Miehet Rackat Weliet/ Ette lupa ombi rochkiast teille puhu sijte Esijsest Dauidist. Hen on coollut ia Haudattu ia henen Hautans ombi meiden tykene/ haman tehen peiuen asti.
Te miehet rakkaat weljet/ Että lupa ompi rohkeasti teille puhua siitä esi-isästä Dawidista. Hän on kuollut ja haudattu ja hänen hautansa ompi meidän tykönä/ hamaan tähän päiwään asti.
2:30 Quin hen nyt yxi Propheta oli/ ia tiesi ette Jumala oli henelle wannotull Walall luuanut/ iotta henen Cupens hedhelmest pideis istuman henen Istuimens päle/
Kuin hän nyt yksi propheta oli/ ja tiesi että Jumala oli hänelle wannotulla walalla luwannut/ jotta häne kupeensa hedelmästä pitäisi istuman hänen istuimensa päällä/
2:31 nin hen ennen näki ia puhui Christusen Ylesnousemisest/ Ettei hene' Sieluns pitenyt ylenannettaman Heluetis/ eikä henen Lihans pitenyt näkemen turmelusta.
niin hän ennen näki ja puhui Kristuksen ylösnousemisesta/ Ettei hänen sielunsa pitänyt ylenannettaman helwetissä/ eikä hänen lihansa pitänyt näkemän turmelusta.
2:32 Temen Iesusen ombi Jumala ylesherettenyt/ ionga Todhistaijat me caiki olema.
Tämän Jesuksen ompi Jumala ylösherättänyt/ jonka todistajat me kaikki olemme.
2:33 Ette hen nyt Jumalan oikealla Kädhelle ombi yleskorghotettu/ Ja on saanut Iselde Lupauxen Pyhest Hengest/ hen onopi nyt wloswodhattanut teme' quin te näett ia cwlet.
Että hän nyt Jumalan oikealle kädelle ompi ylös koroitettu/ Ja on saanut Isältä lupauksen Pyhästä Hengestä/ hän ompi nyt ulos wuodattanut tämän kuin te näet ja kuulet.
2:34 Sille eipe Dauid ole Taiuasen astunut/ waan hen sanoi/ HERRA sanoi minun Herralleni/ Istu minun Oikealle Kädhelleni/
Sillä eipä Dawid ole taiwaaseen astunut/ waan hän sanoi/ HERRA sanoi minun Herralleni/ Istu minun oikealle kädelleni/
2:35 Sihe'asti ette mine panen sinun Wiholises sinun Jalcais astinlaudhaxi.
Siihen asti että minä panen sinun wihollisesi sinun jalkaisi astinlaudaksi.
2:36 Nin pite nyt wissiste caiken Israelin Honen tietemen/ Ette Jumala ombi sen Iesusen ionga te Ristinnaulitzitt HErraxi ia Christusexi tehnyt.
Niin pitää nyt wissiste kaiken Israelin huoneen tietämän/ että Jumala ompi sen Jesuksen jonka te ristiinnaulitsit Herraksi ja Kristukseksi tehnyt.
2:37 Coska he sis nämet cwlit/ se keui heiden lepi sydhemens/ ia sanoit Petarille/ ia muille Apostolille/ Te Miehet Rackat weliet/ Mite meiden pite tekemen?
Koska he siis nämät kuulit/ se käwi heidän läpi sydämensä/ ja sanoit Petarille/ ja muille apostoleille/ Te miehet rakkaat weljet/ Mitä meidän pitää tekemän?
2:38 Petari sanoi heille/ Techket para'nost/ ia iocainen teiste andacan Henens casta Iesuse' Christusen Nimen/ syndein andexiandmisexi/ Nin te satta sen Pyhen Hengen Lahian.
Petari sanoi heille/ Tehkäät parannusta/ ja jokainen teistä antakaan hänen kastaa Jesuksen Kristuksen nimeen/ syntein anteeksiantamiseksi/ Niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
2:39 Sille ette teille ia teiden Lapsillen ombi teme Lupaus annettu/ ia caikille iotca taambana ouat/ cutka Jumala meiden HErra tehen cutzupi.
Sillä että teille ja teidän lapsillen ompi tämä lupaus annettu/ ja kaikille jotka taampana owat/ kutka Jumala meidän Herra tähän kutsuupi.
2:40 Ja mös monilla muilla sanoilla hen todhisti/ ia neuuoi heite sanoden/ Andacat teiten autetta teste pahaelkisest Sughusta.
Ja myös monilla muilla sanoilla hän todisti/ ja neuwoi heitä sanoen/ Antakaat teitä autettaa tästä pahanilkisestä suwusta.
2:41 Jotca sis mielellens wastanotit henen Sana's/ ne annoit heidens casta/ Ja sinä peiuene iouckoon tuli/ lehes colmet Tuhata Sielua.
Jotka siis mielellänsä wastaanotit hänen sanansa/ ne annoit heidäns kastaa/ Ja sinä päiwänä joukkoon tuli/ lähes kolme tuhatta sielua.
2:42 Mutta nin he pysyit alati Apostolitten opis/ ia Osaliseuxes/ ia Leiuen murtamises/ ia Rucouxes.
Mutta niin he pysyit alati apostolitten opissa/ ja osallisuudessa/ ja leiwän murtamisessa/ ja rukouksessa.
2:43 Ja iocaitzen Sielun päle tuli pelco/ Ja monda Ihmett ia Mercki techtin Apostoleiten cautta.
Ja jokaisen sielun päälle tuli pelko/ Ja monta ihmettä ja merkkiä tehtiin apostoleiden kautta.
2:44 Mutta caiki iotca Uskoit/ olit ydhes/ ia pidhit caiki mite heille oli ychteisse.
Mutta kaikki jotka uskoit/ olit yhdessä/ ja pidit kaikki mitä heillä oli yhteistä.
2:45 Heiden Hywydhens ia Tauarans he poismyit ia iagoit ne caikille/ senperest quin cuki taruitzi/
Heidän hywyytensä ja tawaransa he pois myit ja jaoit ne kaikille/ sen perästä kuin kukin tarwitsi/
2:46 Ja he olit iocapeiue ia alati yximielisest Templis/ ia mwrsit Leipe hone Honelda/ södhen toinen toisens cansa/
Ja he olit jokapäiwä ja alati yksimielisesti templissä/ ja mursit leipää huone huoneelta/ syöden toinen toisensa kanssa/
2:47 ia kijtit Jumalata/ remulla ia sydhemen yxikertauxella/ ia olit caiken Canssan sosios. Ja HERRA lisesi iocapeiue Seurakunda nijllä/ iotca wapadhexi piti tuleman.
Ja kiitit Jumalata/ riemulla ja sydämen yksikertaisuudella/ ja olit kaiken kansan suosiossa. Ja HERRA lisäsi jokapäiwä seurakuntaa niillä/ jotka wapahaksi piti tuleman.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28