Apostolein Teghot/ quin on/ Se Toinen Cappale Pyhe' Lucan Euangeliumist

 

XIII Lucu.

 

13:1 NIn olit sijne Seurakunnas Antiochias mwtomat Prophetat ia Opettaiat/ ioista oli mös Barnabas ia Simon/ ioca cutzuttin Niger/ ia Lucius Cyreniast/ ia Manaen/ sen Nelieruchtinan Herodesen cansa yleskaswatettu/ ia Saulus.
Niin olit siinä seurakunnassa Antiochias muutamat prophetat ja opettajat/ joista oli myös Barnabas ja Simon/ joka kutsuttiin Niger/ Ja Lucius Kyreniasta/ ja Manaein/ sen neljäruhtinaan Herodeksen kanssa ylöskaswatettu/ ja Saulus.
13:2 Coska sis ne samat HERRA paluelit ia paastoisit/ sanoi heille pyhe Hengi/ Erittekä minulle Barnabam ia Saulum sihen Wircan/ cuhunga mine olen heite cutzunut.
Koska siis ne samat HERRAA palwelit ja paastosit/ sanoi heille Pyhä Henki/ Erittäkää minulle Barnabas ja Saulus siihen wirkaan/ kuhunka minä olen heitä kutsunut.
13:3 Ja quin he olit paastonut ia rucolleet/ ia pannuet Kädhens heiden pälens/ nin he laskit heite menemen.
Ja kuin he olit paastonneet ja rukoilleet/ ja panneet kätensä heidän päällens/ niin he laskit heitä menemään.
13:4 Ja quin he olit wloslechetetyt pyhest Hengest/ nin he tulit Seleuciam/ ia purietit sielde Cyprijn.
Ja kuin he olit ulos lähetetyt Pyhästä Hengestä/ niin he tulit Seleukiaan/ ja purjehdit sieltä Kyproon.
13:5 Ja quin he olit Salaminas Caupungis/ ilmoitit he Jumalan Sanat Juttain Sinagogis. Mutta heille oli mös Johannes Palueliana.
Ja kuin he olit Salaminas kaupungissa/ ilmoitit he Jumalan sanat juuttain synagogissa. Mutta heillä oli myös Johannes palwelijana.
13:6 Ja quin he sen Lodhon olit lepitze matkustanuet/ haman sihe' caupu'gin Paphos/ nin he leusit yden welhomiehe' ia falskin Propheta'/ Juttan/ io'ga nimi oli * Bar Jehu/
Ja kuin he sen luodon olit läwitse matkustaneet/ hamaan siihen kaupunkiin Paphos/ niin he löysit yhden welhomiehen ja falskin prophetan/ juuttaan/ jonka nimi oli Bar Jehu/
13:7 ioca sen Man wanhiman Sergion Paulusen/ toimelisen Miehen cansa oli. Se sama cutzui Barnabam ia Saulum tygens/ ia halasi cwlla Jumalan Sana.
joka sen maan wanhimman Sergion Pauluksen/ toimellisen miehen kanssa oli. Se sama kutsui Barnaban ja Sauluksen tykönsä/ ja halasi kuulla Jumalan sanaa.
13:8 Nin heite wastanseisoi se Welhomies * Elimas (sille nein hene' Nimens tulkitan) ia pysi Manwa'hinda poiskiendä vskosta.
Niin heitä wastaan seisoi se welhomies Elimas (sillä näin hänen nimens tulkitaan) ja pyysi maanwanhinta pois kääntää uskosta.
13:9 Mutta Saulus/ ioca mös Paulus cutzutan/ teunens pyhe Henge/ catzoi henen pälens ia sanoi/
Mutta Saulus/ joka myös Paulus kutsutaan/ täynnäns Pyhää Henkeä/ katsoi hänen päällensä ja sanoi/
13:10 O sine Perkelen poica/ teusi caikia wilpi ia petosta/ ia caiken Oikeudhen wihamies/ etpe sine lacka wändelemest HERRAN oikeit teite.
Oi sinä perkeleen poika/ täysi kaikkea wilppiä ja petosta/ ja kaiken oikeuden wihamies/ etpä sinä lakkaa wääntelemästä HERRAN oikeita teitä.
13:11 Ja catzos nyt HERRAN käsi on sinun päles/ ia sinun pite Sokian oleman/ ia ei näkemen Auringo hetken aica.
Ja katsos nyt HERRAN käsi on sinun päälläsi/ ja sinun pitää sokean oleman/ ja ei näkemän aurinkoa hetken aikaa.
13:12 Ja cochta langesi henen pälens/ syngy ia pimeys/ Ja hen ymberikeui etzien cuca hende Kädheste talutais. Coska nyt se Manwanhin näki sen Teghon/ nin hen vskoi/ ia ihmecteli HErran opetuxen ylitze.
Ja kohta lankesi hänen päällensä/ synkeys ja pimeys/ Ja hän ympäri käwi etsien kuka häntä kädestä taluttaisi. Koska nyt se maanwanhin näki sen teon/ niin hän uskoi/ ja ihmetteli Herran opetuksen ylitse.
13:13 Coska sis Pauali ia ne iotca henen cansans olit/ purietit/ nin he tulit Pergen sijne Pamphilian maakunnas/ Mutta Johannes erkani heiste/ ia palasi Jerusalemijn.
Koska siis Pawali ja ne jotka hänen kanssansa olit/ purjehdit/ niin he tulit Pergeen siinä Pamphilian maakunnassa/ Mutta Johannes erkani heistä/ ja palasi Jerusalemiin.
13:14 Mutta he waelsit Pergen lepitze/ ia tulit Antiochian/ sihen Pisidian maakundan/ ia sisellemenit Sinagogan Lepopeiuene/ ia istuit.
Mutta he waelsit Pergen läwitse/ ja tulit Antiochiaan/ siihen Pisidian maankuntaan/ ja sisälle menit synagogaan lepopäiwänä/ ja istuit.
13:15 Ja sijttequin Laki ia Prophetat olit luetut/ lehetti Sinagogan pämies heiden tygens sanodhe'/ Te Miehet rackat weliet/ Ongo teille miten puhumist Canssan manauxexi/ nin sanocat.
Ja sittenkuin laki ja prophetat olit luetut lähetti synagogan päämies heidän tykönsä sanoen/ Te miehet rakkaat weljet/ Onko teillä mitään puhumista kansan manaukseksi/ niin sanokaat.
13:16 Nin Pauali ylesnousi/ ia wijttas kädhellens/ ette he waickenisit ia sanoi/ Te Miehet Israelist/ ia iotca pelkett Jumalata/ cwlcat/
Niin Pawali ylös nousi/ ja wiittasi kädellänsä/ että he waikenisit ja sanoi/ Te miehet Israelista/ ja jotka pelkäätte Jumalata/ kuulkaat.
13:17 Temen Canssan Jumala wloswalitzi meiden Iset/ ia ylisti Temen Canssan coska he olit Cotakunnaiset Egiptin masa/
Tämän kansan Jumala ulos walitsi meidän isät/ ja ylisti tämän kansan koska he olit kotakunnaiset Egyptin maassa/
13:18 ia wloswei heite sielde corckialla Käsiwardhella/ ia lehes neliekymmende aiastaica hen kerssi heiden tawoijans Coruesa/
ja ulos wei heitä sieltä korkealla käsiwarrella/ ja lähes neljäkymmentä ajastaikaa hän kärsi heidän tapojansa korwessa/
13:19 Ja pereti cadhotti seitzemen laeista Canssa Canaan maalla/ ia Arualla iakoi nijnen Maan heiden keskenens.
Ja peräti kadotti seitsemän laista kansaa Kanaan maalla/ ja arwalla jakoi niiden maan heidän keskenänsä.
13:20 Ja sijtte lehes * nelien sadhan ia widhenkymmene' aijastaian pereste annoi hen heille Domarit/ haman Samuel Prophetan asti
Ja sitten lähes neljän sadan ja wiidenkymmenen ajastajan perästä antoi hän heille tuomarit/ hamaan Samuel prophetaan asti.
13:21 Ja senielkin pysit he Kuningasta/ Ja Jumala annoi heille Saul Kissin poian/ ydhen Miehen/ Ben Jamin sughusta/ neliexikymmenexi wodhexi.
Ja sen jälkeen pyysit he kuningasta/ Ja Jumala antoi heille Saulin Kissin pojan/ yhden miehen BenJamin suwusta/ neljäksikymmeneksi wuodeksi.
13:22 Ja quin hen oli sen poispannut/ nin hen asetti Dauid heille Kuningaxi/ iosta hen todhistoxe's annoi ia sanoi/ Mine leusin Dauid Jessen poian/ ydhen Miehen minun sydhemeni ielken/ henen pite tekemen caiki minun tachtoni.
Ja kuin hän oli sen pois pannut/ niin hän asetti Dawidin heille kuninkaaksi/ josta hän todistuksen antoi ja sanoi/ Minä löysin Dawin Jessen pojan/ yhden miehen minun sydämeni jälkeen/ hänen pitää tekemän kaikki minun tahtoni.
13:23 Henen Siemenestens ombi nyt Jumala/ lupauxens ielkin/ edestoottanut IesuSEN/ Israelin Canssan Wapattaijaxi.
Hänen siemenestänsä ompi Jumala/ lupauksen jälkeen/ edes tuottanut Jesuksen/ Israelin kansan wapahtajaksi.
13:24 Ninquin Johannes mös ennen Israelin Canssalle sarnasi Castetta paranoxexi/ ennenquin Hen rupesi.
Niinkuin Johannes myös ennen Israelin kansalle saarnasi kastetta parannukseksi/ ennenkuin hän rupesi.
13:25 Cosca nyt Johannes henen Jooxuns teuttenyt oli/ sanoi hen/ Em mine Se ole/ ionga te luletta minun oleuan/ Mutta catzo/ Hen tulepi minun ielkeni/ Jonga em mine ole keluolinen Jalgoista kengie pästemen.
Koska nyt Johannes hänen juoksunsa täyttänyt oli/ sanoi hän/ En minä se ole/ jonka te luulette minun olewan/ Mutta katso/ Hän tuleepi minun jälkeeni/ Jonka en minä ole kelwollinen jaloista kenkiä päästämän.
13:26 Te Miehet/ Rackat Weliet/ Te Abrahamin sughun Lapset/ ia ne iotca teisse Jumalata pelkeuet/ Teille ombi Temen terueydhen Puhe lähetetty.
Te miehet/ Rakkaat weljet/ Te Abrahamin suwun lapset/ ja ne jotka teissä Jumalata pelkääwät/ Teille ompi tämän terweyden puhe lähetetty.
13:27 Sille ne iotca Jerusalemis asuit/ ia heiden Ylimeisens/ ettei he Hende tundenuet/ eikä Prophetadhen änijä (iotca cunakin Sabbathina luetan) ouat he neite sanoi heiden Domiollans teuttenyet.
Sillä ne jotka Jerusalemissa asuit/ ja heidän ylimmäisensä/ ettei he häntä tunteneet/ eikä prophetaiden ääniä (jotka kunakin Sabbattina luetaan) owat he näitä sanoja heidän tuomiollansa täyttäneet.
13:28 Ja waicka eiuet he ychten Coleman szyte henen cansans leutenyet/ anoit he quitengin Pilatuselda hende tappaxens.
Ja waikka eiwät he yhtään kuoleman syytä hänen kanssansa löytäneet/ anoit he kuitenkin Pilatukselta häntä tappaaksensa.
13:29 Ja quin he nyt caiki olit teuttenyet/ mite heneste kirioitettu oli/ nin he poisotit henen Puun pälde/ ia panit henen Hautaan.
Ja kuin he nyt kaikki olit täyttäneet/ mitä hänestä kirjoitettu oli/ niin he poisotit hänen puun päältä/ ja panit hänen hautaan.
13:30 Mutta Jumala ylesheretti henen Colluista/
Mutta Jumala ylös herätti hänen kuolleista/
13:31 ia hen ombi nächty monda peiue nijlde iotca ynne olit henen cansans Galileast ylesmennyet Jerusalemijn/ iotca ouat henen Todhistaians Canssan edes.
ja hän ompi nähty monta päiwää niiltä jotka ynnä olit hänen kanssansa Galileasta ylös mennyt Jerusalemiin/ jotka owat hänen todistajansa kansan edessä.
13:32 Ja me ilmoitam mös teille sen Lupauxen/ ioca meiden Isillem techtin/ ette Jumala ombi teuttenyt sen meillen/ iotca olema heiden Lapsens/
Ja me ilmoitamme myös teille sen lupauksen/ joka meidän isillemme tehtiin/ että Jumala ompi täyttänyt sen meillen/ jotka olemme heidän lapsensa/
13:33 Sijnä ette he' ylesheretti Iesusen/ Nin quin ensimeises Psalmisa kirioitettu on/ Sine olet minun Poican/ Tenepene mine sinun synnyttin.
Siinä että hän ylösherätti Jesuksen/ Niin kuin ensimmäisessä psalmissa kirjoitettu on/ Sinä olet minun Poikani/ Tänäpänä minä sinun synnytin.
13:34 Mutta site ette hen ylesheretti henen coolluista/ nin ettei hen sillen iellenstule turmeluxen/ sanoi hen nein/ Mine wskolisesta tadhon teille anda se' Armon ioca Dauidille luuattin.
Mutta sitä että hän ylös herätti hänen kuolleista/ niin ettei hän silleen jällens tule turmelukseen/ sanoi hän näin/ Minä uskollisesti tahdon teille antaa sen armon joka Dawidille luwattiin.
13:35 Senteden he' mös sano toises paicas/ Edh sine salli/ ette sinun Pyhes turmeluxen näkepi/
Sentähden hän myös sanoo toisessa paikassa/ Et sinä salli/ ettei sinun pyhäsi turmeluksen näkeepi/
13:36 Sille tosin coska Dauid henen ijesens oli paluelut Jumalan tachto/ nin hen nukui/ ia pandin henen Iseins tyge/ ia näki turmeluxen/
Sillä tosin koska Dawid hänen ijässänsä oli palwellut Jumalan tahtoa/ niin hän nukkui/ ja pantiin hänen isäinsä tykö/ ja näki turmeluksen/
13:37 Mutta Se/ ionga Jumala ylesheretti/ ei ole turmelusta nähnyt.
Mutta se/ jonka Jumala ylös herätti/ ei ole turmelusta nähnyt.
13:38 Senteden olcoon teille tietteue/ Te Miehet Rackat weliet/ Ette teille ilmoitetan Synnein andexiandamus Temen cautta/ ia mös caikista nijste ioista ette te woineet Mosesen Lain cautta wapadhexi tulla.
Sentähden olkoon teille tiettäwä/ Te miehet rakkaat weljet/ että teille ilmoitetaan syntein anteeksiantamus tämän kautta/ ja myös kaikista niistä joista ette te woineet Moseksen lain kautta wapahdetuksi tulla.
13:39 Mutta ioca Temen päle vskopi/ se tule wanhurskaxi.
Mutta joka tämän päälle uskoopi/ se tulee wanhurskaaksi.
13:40 Catzotat sis nyt ettei teiden pälen tule/ quin Prophetisa ombi sanottu/
Katsokaat siis nyt ettei teidän päällen tule/ kuin prophetaissa ompi sanottu/
13:41 Catzocat te Ylencatzoijat ia ihmetikä ia poiskatocat/ Sille mine teen ydhen töön teiden aicanan/ iota ette te vsko/ ios iocu teille site luettelis.
Katsokaat te ylenkatsojat ja ihmehtikää ja pois katsokaat/ Sillä minä teen yhden työn teidän aikanaan/ jota ette te usko/ jos joku teille sitä luettelisi.
13:42 Quin nyt Juttat Sinagogast wlosmenit/ nin Pacanat rucolit/ ette he Sabbathin wälille ne Sanat heille puhuisit.
Kuin nyt juuttaat synagogasta ulos menit/ niin pakanat rukoilit/ että he Sabbathin wälillä ne sanat heille puhuisit.
13:43 Ja coska sis Sinagogan ioucko erkani/ seurasit Paualia ia Barnabasta monda Juttaist ia Jumalan pelkeueiset Wdhet Jwttat/ Mutta he sanoit heille/ ia neuuoit heite pysymen Jumalan armosa.
Ja koska siis synagogan joukko erkani/ seurasit Pawalia ja Barnabasta monta juuttaista ja Jumalan pelkääwäiset uuden juuttaat/ Mutta he sanoit heille/ ja neuwoit heitä pysymään Jumalan armossa.
13:44 Mutta lehimeisse Lepopeiuen senielkin coconsi lehes caiki se Caupungi cwleman Jumalan sana.
Mutta lähimmäisenä lepopäiwänä sen jälkeen kokounsi lähes kaikki se kaupunki kuulemaan Jumalan sanaa.
13:45 Coska nyt Juttat sen Canssan neit/ teutetin he Cateudhesta/ ia iuri wastan sanoit nijte/ iotca Paualilda sanottin wastan sanodhen ia pilcaten.
Koska nyt juuttaat sen kansan näit/ täytettiin he kateudesta/ ja juuri wastaan sanoit niitä/ jotka Paawalilta sanottiin wastaan sanoen ja pilkaten
13:46 Nin Pauali ia Barnabas Rochkiast puhuit ia sanoit/ Teille piti ensin puhuttaman Jumalan Sana/ Waan ette te sen teilde nyt poishylket/ ia pidhet itzenna epekeluotoinna ija'caikisen Elemeen/ Catzo/ nin me kienneme meiten Pacaniden tyge.
Niin Pawali ja Barnabas rohkeasti puhuit ja sanoit/ Teille piti ensin puhuttaman Jumalan sana/ Waan että te sen teiltä nyt pois hylkäät/ ja pidit itsenne epäkelwoitoinna iankaikkiseen elämään/ Katso/ niin me käännämme meitän pakanoiden tykö.
13:47 Sille ette nin ombi HERRA/ meille keskenyt/ Mine Panin sinun Pacanoille Walkeudhexi/ ettes olisit terueys haman Maan ärin asti.
Sillä että niin ompi HERRA/ meille käskenyt/ Minä panin sinun pakanoille walkeudeksi/ ettäs olisit terweys hamaan maan ääriin asti.
13:48 Ja quin Pacanat sen cwlit/ nin he iloitzit ia cunnioitit HERRAN sana/ ia vskoit nin wsia quin edessätyt olit ijancaikesen Elemeen.
Ja kuin pakanat sen kuulit/ niin he iloitsit ja kunnioitit HERRAN sanaa/ ja uskoit niin uusia kuin edessäädyt olit iankaikkiseen elämään.
13:49 Ja HERRAN sana wlosleuitettijn Ylitze caiken sen Maakunnan.
Ja HERRAN sana uloslewitettiin ylitse kaiken sen maakunnan.
13:50 Mutta Juttat yllytit Jumalalisi ia cunnialisi Waimoia/ ia mös Caupungin Ylismeiset/ ia matkan saatoit wainon Paualin ia Barnabam wastan/ ia wlossysesit heite heiden Maakunnistans.
Mutta juuttaat yllytyit jumalisia ja kunniallisia waimoja/ ja myös kaupungin ylimmäiset/ ja matkaan saatoit wainon Pawalin ja Barnabaan wastaan/ ja ulos sysäsit heitä heidän maakunnistansa.
13:51 Mutta he pudhistit tomun heiden ialghoistans ninen ylitze/ ia he tuli Iconiohon. Nin Opetuslapset teutettin ilolla ia pyhelle Hengelle.
Mutta he pudistit tomun heidän jaloistansa niiden ylitse/ ja he tulit Ikoniohon. Niin opetuslapset täytettiin ilolla ja Pyhällä Hengellä.

* Bar Jehu ) Se on Jumalan Poica/ Sille Jehu ombi Ebreixi Jumala/ se on se Nimi Tetragrammaton/ iosta Juttat palio ihmet dictauat.
Sillens ombi mös teme Cuchlari Tete Nime prucannut.
Nin quin nyt ne Lumoiat/ Luitziat/ Wimmitziet/ Welhot ia Piruliset/ Ristin merkin/ ia pyhie Sanoia ia mwdh taikoxet prucauat.
* Elimas ) cwlu lehes Ebreixi ninquin se olis itzens eli Messiaxi se on Jumalan Kuningaxi cutzunut/ eli Woidheluxi/ Sille ette Juttat ia liaten sencaltaiset paruet totuit corkiat Jumalalliset nimet pitemen.
* Colmet ) Mwtamat textit piteuet nelie sata/ mutta Historiat ia wodhen lucu eipe site anna.
Sille teme lucu pite ruuettaman Egiptin wloslectemisesta ninquin Ramattu osotta Exodi 12 Ja ei ensimeisist Domarista. Judicum j

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28