Apostolein Teghot/ quin on/ Se Toinen Cappale Pyhe' Lucan Euangeliumist

 

X Lucu.

 

10:1 Nin oli yxi Mies Cesareas nimelde Cornelius/ Sadha'pämies sijte Jouckosta/ ioca cutzuttin se Waalinmaan/
Niin oli yksi mies Kesareas nimeltä Kornelius/ Sadanpäämies siitä joukosta/ joka kutsuttiin sitä waalimaan/
10:2 Jumalinen/ ia pelkeueinen Jumalata ynne caiken henen Hoonens cansa/ iakadhen palio Almuisat Canssalle/ ia aina Jumalata Rucoeli.
Jumalinen/ ja pelkääwäinen Jumalata ynnä kaiken hänen huoneensa kanssa/ jakaen paljon almuja kansalle/ ja aina Jumalata rukoili.
10:3 Se näki iulkisest näuuyn cautta liki yhdexette hetke peiwelle Jumalan Engelin henen tyghense siselletuleuan/ ia sanouan henelle/ Corneli. Ja hen catzeli hene' pälens/ ia peliestyi ia sanoi/ HERRA/ mike ombi?
Se näki julkisesti näyn kautta liki yhdeksättä hetkeä päiwällä Jumalan enkelin hänen tykönsä sisälle tulewan/ ja sanowan hänelle/ Kornelius. Ja hän katseli hänen päällensä/ ja peljästyi ja sanoi/ HERRA/ mikä ompi?
10:4 Nin hen sanoi henelle/ Sinun Rucouxes ia sinu' Almuisas ouat ylestulluet muistoxi Jumalan edes/
Niin hän sanoi hänelle/ Sinun rukouksesi ja sinun almuisas owat ylös tulleet muistoksi Jumalan edessä/
10:5 Ja lehete nyt Miehi Joppeen/ ia cutzuta Simon/ ioca lijcanimelde cutzutan Petari/
Ja lähetä nyt miehiä Joppeen/ ja kutsuta Simon/ joka liikanimeltä kutsutaan Petari/
10:6 He' maia pite Simonin parckarin tykene ionga Hoone maca Meren tykene/ Hen sanopi sinulle mite sinun pite tekemen.
Hän majan pitää Simonin parkkarin tykönä jonka huone makaa meren tykönä/ Hän sanoopi sinulle mitä sinun pitää tekemän.
10:7 Ja quin se Engeli ioca Corneliusta puhutteli/ poismeni/ nin he' cutzui caxi hene' paluelians ia ydhen Jumalanpelkeuen Sotamiehen/ nijste/ iotca hende wartioitzit/
Ja kuin se enkeli joka Korneliusta puhutteli/ pois meni/ niin hän kutsui kaksi hänen palwelijaansa ja yhden Jumalaa pelkääwäisen sotamiehen/ niistä/ jotka häntä wartioitsit/
10:8 ia hen caiki nemet iutteli nijlle/ ia lehetti hen ne Joppeen.
ja hän kaikki nämät jutteli niille/ ja lähetti hän ne Joppeen.
10:9 Toisna peiue' coska he matkas olit/ ia lehestuit Caupungita/ ylesastui Petari Salin wllackon Rucoleman/ liki cwdhet hetki. Ja quin hen jsosi/ nin he' tadhoi swrusta.
Toisena päiwänä koska he matkassa olit/ ja lähestyit kaupunkia/ ylös astui Petari salin ullakkoon rukoilemaan/ liki kuudetta hetkeä. Ja kuin hän isosi/ niin hän tahtoi suurusta.
10:10 Coska he nyt henelle walmistit/ nin he' tuli horroxihin/
Koska he nyt hänelle walmistit/ niin hän tuli horroksiin/
10:11 Ja näki Taiuan auki/ ia alastuleua' tygens ydhen Astian/ ninquin swre' Linasen Waaten nelijs culmaissa sidhottuna/ ia alaslaskettijn Taiuahast maan päle/
Ja näki taiwaan auki/ ja alas tulewan tyköns yhden astian/ niinkuin suuren liinasen waatteen neljissä kulmaissa sidottuna/ ja alas laskettiin taiwaasta maan päälle/
10:12 Jossa olit caikinaiset nelijalcaiset maa' Eleiemet/ ia Metzeliset/ ia Mateleuaiset/ ia Le'deueiset Taiuas alla.
Jossa olit kaikkinaiset nelijalkaiset maan eläimet/ ja metsälliset/ ja matelewaiset/ ja lentäwäiset taiwasalla.
10:13 Ja yxi äni tapachtui henelle/ Petari nouse yles/ tapa ia söö.
Ja yksi ääni tapahtui hänelle/ Petari nouse ylös/ tapa ja syö.
10:14 Nin sanoi Petari/ Eiswingan HERRA/ Sille em mine ikenens ole sönyt miteken Ychteliste/ eli Saastaista.
Niin sanoi Petari/ Ei suinkaan HERRA/ Sillä en minä ikänänsä ole syönyt mitäkään/ yhtäällistä/ eli saastaista.
10:15 Ja taas äni sanoi henelle/ Mite Jumala ombi puhdastanut/ ele sine sano Ychtelisexi.
Ja taas ääni sanoi hänelle/ Mitä Jumala ompi puhdistanut/ älä sinä sano yhtäälliseksi.
10:16 Ja se tapachtui mös colmanen kerdhan. Ja se Astia ylesotettin iellens Taiuasen.
Ja se tapahtui myös kolmannen kerran. Ja se astia ylös otettiin jällens taiwaaseen.
10:17 Ja quin Petari itzellens epeli/ mike Näky teme oli/ ionga hen näki/ Catzo/ nin kyselit ne Miehet iotca Corneliuselda olit lehetetyt sen Simonin Hoonen ielkin/
Ja kuin Petari itsellens epäili/ mikä näky tämä oli/ jonka hän näki/ Katso/ niin kyselit ne miehet jotka Korneliukselta olit lähetetyt sen Simonin huoneen jälkeen/
10:18 ia seisoit owen edes ia wloskutzuit ydhen/ ia kysyit Jos Simon/ ioca lialda nimelde cutzutan Petari/ sielle keuis maia.
ja seisoit owen edessä ja ulos kutsuit yhden/ ja kysyit jos Simon/ joka liialta nimeltä kutsutaan Petari/ siellä käwisi majaa.
10:19 Mutta quin nyt Petari aiatteli sen Näwuyn päle/ sanoi henelle Hengi/ Catzos/ ne Miehet etziuet sinua/
Mutta kuin nyt Petari ajatteli sen näyn päälle/ sanoi hänelle Henki/ Katsos/ ne miehet etsiwät sinua/
10:20 Ylesnouse sis ia alasastu ia mene heiden cansans ilman epelemet/ Sille mine lehetin heite.
Ylös nouse siis ja alas astu ja mene heidän kanssansa ilman epäilemättä/ Sillä minä lähetin heitä.
10:21 Nin Petari alasastui Miesten tyge/ iotca Corneliuselda lehetetyt olit hene' tygens ia sanoi/ Catzos/ mine se olen/ iota te etzitte/ Mite warten te oletta tulleet?
Niin Petari alas astui miesten tykö/ jotka Korneliukselta lähetetyt olit hänen tykönsä ja sanoi/ Katsos/ minä se olen/ jota te etsitte? Mitä warten te olette tulleet?
10:22 Nin he wastasit/ Se sadhanpämies Cornelius hurskas ia Jumalan pelkeue Mies/ iolla todistus ombi caikilda Juttan Canssalda/ on keskyn saanut pyhest Engelist Ette henen piti sinun cutzuttaman hoonesens/ ia sanoia sinulda cwleman.
Niin he wastasit/ Se sadanpäämies Kornelius hurskas ja Jumalan pelkääwä mies/ jolla todistus ompi kaikilta juuttaan kansalta/ on käskyn saanut pyhästä enkelistä, että hänen piti sinun kutsumaan huoneeseensa/ ja sanoja sinulta kuuleman.
10:23 Nin he' sis heite sisellecutzui/ ia piti heite maias. Nin toisna peiuen meni Petari heiden cansans/ ia mwtomat Weliet Joppesta seurasit hende.
Niin he siis heitä sisälle kutsui/ ja piti heitä majassa. Niin toisena päiwänä meni Petari heidän kanssansa/ ja muutamat weljet Joppesta seurasit häntä.
10:24 Mutta toisna peiuen tulit he Cesarian siselle. Ja Cornelius odhotti heite/ ia oli cokon cutzunut henen Langonsa ia henen parahat Ysteuens.
Mutta toisena päiwänä tulit he Kesareaan sisälle. Ja Korneliusta odotti heitä/ ja oli kokoon kutsunut hänen lankonsa ja hänen parhaat ystäwänsä.
10:25 Mutta quin nyt Petari siselletuli/ nin Cornelius meni hende wastaan ia langesi henen ialcains iuren/ ia cumarsi hende.
Mutta kuin nyt Petari sisälle tuli/ niin Kornelius meni häntä wastaan ja lankesi hänen jalkainsa juureen/ ja kumarsi häntä.
10:26 Mutta Petari ylesoijensi henen/ ia sanoi/ Nouse yles/ mine olen mös Inhimine'.
Mutta Petari ylös ojensi hänen/ ja sanoi/ Nouse ylös/ minä olen myös ihminen.
10:27 Ja quin hen oli hende puhutellut/ meni he' siselle/ ia leusi monda iotca olit ychtentulluet
Ja kuin hän oli häntä puhutellut/ meni hän sisälle/ ja löysi monta jotka olit yhteen tulleet.
10:28 Ja sanoi heille/ Te tiedette ettei luuattu ole Juttan Miehen tyken olla eli tyge tulla iongu' Pacanan miehen. Waan minulle Jumala osotti/ etten mine kete Inhimiste ychteisexi taica Saastaisexi sanoisi.
Ja sanoi heille/ Te tiedätte ettei luwattu ole juuttaan miehen tykön olla eli tykö tulla jonkun pakanan miehen. Waan minulle Jumala osoitti/ etten minä ketään ihmistä yhteiseksi taikka saastaiseksi sanoisi.
10:29 Senteden mine mös ilman epelemet tulin teilde pytetty. Nin mine sis nyt teilde kysyn/ mite warten te minua cutzuitta?
Sentähden minä myös olen ilman epäilemättä tulin teiltä pyydetty. Niin minä siis nyt teiltä kysyn/ mitä warten te minua kutsuitte?
10:30 Cornelius sanoi/ Mine olen nelie peiue paastonut tehen hetken asti/ ia mine Rucolin ydhexennelle hetkelle/ minun hoonesan Ja catzos/ yxi Mies seisoi minun edesen Kijlteuis Waatteis
Kornelius sanoi/ Minä olen neljä päiwää paastonnut tähän hetkeen asti/ ja minä rukoilin yhdeksännelle hetkelle/ minun huoneessani. Ja katsos/ yksi mies seisoi minun edessäni kiiltäwissä waatteissa.
10:31 ia sanoi/ Corneli/ sinun Rucuxes on cwltu/ ia sinun Almuises on muistoxi tulluet Jumalan edes.
ja sanoi/ Kornelius/ sinun rukouksesi on kuultu/ ja sinun almut on muistoksi tulleet Jumalan edessä.
10:32 Nin lehette Joppeen/ ia cutzutta Simon/ ioca lialda nimelde cutzuttan Petari/ se quin Maia pite Simonin parckarin Hoones/ ioca maca meren tykene/ se sinua puhuttele coska hen tule.
Niin lähetä Joppeen/ ja kutsuta Simon/ joka liialta nimeltä kutsutaan Petari/ se kuin majaa pitää Simonin parkkarin huoneessa/ joka makaa meren tykönä/ se sinua puhuttelee koska hän tulee.
10:33 Nin mine sis cochta lehetin sinun tyges/ ia sine hyuesti teit ettes tulit. Nin me olema sis nyt caiki tesse Jumalan eten/ cwlemas caiki nijte mite sinulle ombi Jumalalda kesketty.
Niin minä siis kohta lähetin sinun tykösi/ ja sinä hywästi teit ettäs tulit. Niin me olemme nyt kaikki tässä Jumalan edessä/ kuulemassa kaikkia niitä mitä sinulla ompi Jumalalta käsketty.
10:34 Nin Petari Suuns auasi ia sanoi/ Nyt mine todhexi sen leudhen/ ettei Jumala catzo Inhimisen modhon ielkin/
Niin Petari suunsa awasi ja sanoi/ Nyt minä todeksi sen löydän/ ettei Jumala katso ihmisen muodon jälkeen/
10:35 Waa' caikinaises Canssas ioca hende pelke/ ia teke wanhurskautta/ se on Jumalan otolinen.
Waan kaikkinaisessa kansassa joka häntä pelkää/ ja tekee wanhurskautta/ se on Jumalan otollinen.
10:36 Kylle te tiedhette sen sarnan/ ionga Jumala lehetti Israelin Lasten/ ia iulghisti Rauhan Iesuse' Christusen cautta (Joca ombi HERRA caikein ylitze)
Kyllä te tiedätte sen saarnan/ jonka Jumala lähetti Israelin lasten/ ja julkisti rauhan Jesuksen Kristuksen kautta (Joka ompi HERRA kaikkein ylitse)
10:37 iosta sarnasta (ma mine) ombi sanoma kieunyt ymberi caiken Judean/ Ja ensin aliettin Galileast (sen Casten ielkin iota Johannes sarnasi)
josta saarnasta ompi sanoma käynyt ympäri kaiken Judean/ Ja ensin alettiin Galileasta (sen kasteen jälkeen jota Johannes saarnasi)
10:38 Quinga Jumala sen Iesusen Nazaretist oli woidhellut pyhelle Hengelle ia auwulla. Joca ymberiwaelsi/ hyueteki ia paransi caiki iotca Perkelelde waiwattin/ sille ette Jumala oli henen cansans.
Kuinka Jumala sen Jesuksen Nazarethista oli woidellut Pyhällä Hengellä ja awulla. Joka ympäri waelsi/ hywää teki ja paransi kaikki jotka perkeleeltä waiwattiin/ sillä että Jumala oli hänen kanssansa.
10:39 Ja me olema caikein ninen Todhistaiat iotca hen teki Juttan maakunnalla/ ia Jerusalemis.
Ja me olemme kaikkein niiden todistajat jotka hän teki juuttaan maakunnalla/ ja Jerusalemis.
10:40 Sen he ouat tappanut/ ia ripustit puhun. Sen saman Jumala ylesheretti colmanna peiuene/ ia ilmoitti henen/
Sen he owat tappaneet/ ja ripustit puuhun. Sen saman Jumala ylös herätti kolmantena päiwänä/ ja ilmoitti hänen/
10:41 Ei caikelle Canssalle/ Waan meille iotca Jumala ennen oli Todhistaiaxi wloswalinnut/ me quin söimme ia ioimme ynne henen cansans/ sijtte quin hen ylesnousi Coolleista.
Ei kaikelle kansalle/ Waan meille jotka Jumala ennen oli todistajaksi ulos walinnut/ me kuin söimme ja joimme ynnä hänen kanssansa/ siitä kuin hän ylös nousi kuolleista.
10:42 Ja hen keski meite Canssalle sarnaman/ ia todhistaman/ ette HEN ombi se ioca Jumalalda on säätty Eleuiten ia Cooluten Domarixi.
Ja hän käski meitä kansalle saarnaaman/ ja todistaman/ että HÄN ompi se joka Jumalalta on säädetty eläwien ja kuolleitten tuomariksi.
10:43 Heneste caiki Prophetat todhistauat/ Ette iocainen quin vsko henen pälens/ pite henen Nimens cautta synnein andexi andamisen saaman.
Hänestä kaikki prophetat todistawat/ Että jokainen kuin uskoo hänen päällensä/ pitää hänen nimensä kautta syntein anteeksi antamisen saaman.
10:44 Coska Petari wiele neite sanoia puhui/ langesi pyhe Hengi caikein päle iotca Puhen cwlit.
Koska Petari wielä näitä sanoja puhuui/ lankesi Pyhä Henki kaikkein päälle jotka puheen kuulit.
10:45 Nin ne wskouaiset Ymberileickauxest iotca Petarin cansa olit tulluet/ hemmestut/ Ette mös pacanain päle se pyhen Hengen lahia wodhatettin.
Niin ne uskowaiset ympärileikkauksest jotka Petarin kanssa olit tulleet/ hämmästyit/ Että myös pakanain päälle se Pyhän Hengen lahja wuodatettiin.
10:46 Sille ette he cwlit heiden Kielille puhuuan ia Jumalata ylisteuen. Nin Petari wastasi/ Taitaco iocu kielde ettei nemet iotca ouat sen pyhen Hengen saanuet ninquin möki/ wedhelle casteta?
Sillä että he kuulit heidän kielillä puhuwan ja Jumalata ylistäwän. Niin Petari wastasi/ Taitaako joku kieltää että nämät jotka owat sen Pyhän Hengen saaneet niinkuin mekin/ wedellä kastettaa.
10:47 Ja nin andoi hen heite castetta HERRAN nimeen. Nin he Rucolit hende/ ette hen sielle mwtomat peiuet wipyis.
Ja niin antoi hän heitä kastettaa HERRAN nimeen. Niin he rukoilit häntä/ että hän siellä muutamat päiwät wiipyisi.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28