Apostolein Teghot/ quin on/ Se Toinen Cappale Pyhe' Lucan Euangeliumist

 

Wides Lucu.

 

5:1 MUtta yxi Mies Ananias nimelde/ Saphiran henen Emenens cansa myi henen Tauarans/
Mutta yksi mies Ananias nimeltä/ Saphiran hänen emäntänsä kanssa myi hänen tawaransa/
5:2 ia poisketki iotakin Hinnasta/ henen Emendens tieten/ ia ydhen osan edestoi/ ia pani sen Apostoliten ialcain eten.
ja pois kätki jotakin hinnasta/ hänen emäntänsä tieten/ ja yhden osan edestoi/ ja pani sen apostolitten jalkain eteen.
5:3 Nin Petari sanoi/ Anania/ mixi Perkele teutti sinun Sydhemes ettes pyhen Hengen edes walectelisit/ ia poisketkit monicachtoi Pellon Hinnasta?
Niin Petari sanoi/ Ananias/ miksi perkele täytti sinun sydämesi ettäs Pyhän Hengen edessä walehtelist/ ja pois kätkit monikahtoi pellon hinnasta?
5:4 Olisit sine kylle tainut sen pite/ ia coska hen myty oli/ oli se wiele sinun hallusas. Mixi sine sis sencaltaista olet sinun sydhemees ottanut?
Olisit sinä kyllä tainnut sen pitää/ ja koska hän myyty oli/ oli se wielä sinun hallussasi. Miksi sinä siis senkaltaista olet sinun sydämeesi ottanut?
5:5 Et sine ole Inhimiste' waan Jumalan edes Walehdellut. Coska nyt Ananias nemet sanat cwli/ langesi hen maha'/ ia ylenannoi Hengens.
Et sinä ole ihmisten waan Jumalan edessä walehdellut. Koska nyt Ananias nämät sanat kuuli/ lankesi hän maahan/ ja ylen antoi henkensä.
5:6 Ja suri pelco tuli caikein ninen ylitze/ iotca temen cwlit. Nin nooret miehet Ylesnousit/ ia coriasit henen tielde/ ia poisweit henen ia Hautasit.
Ja suuri pelko tuli kaikkein niiden ylitse/ jotka tämän kuulit. Niin nuoret miehet ylös nousit/ ja korjasit hänen tieltä/ ja pois weit hänen ja hautasit.
5:7 Ja wähen aijan peräste lehes colmen hetken/ siselletuli mös henen Emendens ia ei tienyt/ mite tapachtanut oli.
Ja wähän ajan perästä lähes kolmen hetken/ sisälle tulli myös hänen emänstänsä ja ei tiennyt/ mitä tapahtunut oli.
5:8 Nin Petari wastasi hende/ Sanos minulle/ Olettaco sen Pellon sihen Hindan mynyet? Hen sanoi/ Ja sihen Hindan.
Niin Petari wastasi häntä/ Sanos minulle/ Oletteko sen pellon siihen hintaan myyneet? Hän sanoi/ Ja siihen hintaan.
5:9 Sanoi sitte Petari henelle/ Mixi te oletta sosionut keskenen HERran Henge kiusaman? Catzo ninen ialcoija/ iotca sinun Miehes hautasit/ ouat Ouen edes/ ia pian mös wloswieuet sinun.
Sanoi sitten Petari hänelle/ Miksi te olette suosinut keskenän Herran Henkeä kiusaaman? Katso niiden jalkoja/ jotka sinun miehesi hautasit/ owat owen edessä/ ja pian myös ulos wiewät sinun.
5:10 Ja cochta hen maan la'gesi hene' ialcains eten/ ia ylena'noi He'gens. Nin ne nooret Miehet siseltulit/ ia leusit hene' coolluna wlosweit hene'/ ia hautasit hene' Miehens tyge.
Ja kohta hän maan lankesi hänen jalkainsa eteen/ ja ylenantoi henkensä. Niin ne nuoret miehet sisälle tulit/ ja löysit hänen kuolleena ulos weit hänen/ ja hautasit hänen miehensä tykö.
5:11 Ja swri pelco tuli coko Seurakunnan ylitze/ ia caikein ninen ylitze iotca temen cwlit.
Ja suuri pelko tuli koko seurakunnan ylitse/ ja kaikkein niiden ylitse jotka tämän kuulit.
5:12 Ja Apostolitten Kätten cautta tectin monda Mercki/ ia Ihmette canssan seas. Ja he olit caiki yximielisesta Salomonin Esihones/
Ja apostolitten kätten kautta tehtiin monta merkkiä/ ja ihmettä kansan seassa. Ja he olit kaikki yksimielisesti Salomonin esihuoneessa.
5:13 Mutta eikengen nijste muista wskaldanut itzens anda heiden secans/ waan Ca'ssa palio heiste piti/
Mutta ei kenkään niistä muista uskaltanut itsensä antaa heidän sekaansa/ waan kansa paljon heistä piti/
5:14 Ja Joucko enämin caswoi Miehiste ia Waimoista/ iotca vskoit HERRAN päle/
Ja joukko enemmin kaswoi miehistä ja waimoista/ jotka uskoit HERRAN päälle/
5:15 Nin ette he Sairaat Catuille wloska'noit/ ia panit heiden Wootein ia Parein päle/ ette Petarin tulles/ mactais waiwoin henen Warions iongun heiste ylitzewariotta.
Niin että he sairaat kaduille ulos kannoit/ ja panit heidän wuotein ja paarein päälle/ että Petarin tullessa/ mahtaisi waiwoin hänen warjonsa jonkun heistä ylitse warjottaa.
5:16 Ja cokontuli mös swri Joucko nijste lehimeisist Caupungeist Jerusalemijn/ ia edestoit Sairaita/ ia Riuattut saastasilde Hengilde/ ia ne caiki parattin.
Ja kokoon tuli mysö suuri joukko niistä lähimmäisistä kaupungeista Jerusalemiin/ ja edestoit sairaita/ ja riiwatut saastaisilta hengiltä/ ja ne kaikki parattiin.
5:17 Nin ylesnousi se Ylimeinen Pappi/ ia caiki/ iotca henen cansans olit (ioca on se Saduceusten lahcko) ia tuli teuten Kiuautta/
Niin ylös nousi se ylimmäinen pappi/ ja kaikki/ jotka hänen kanssansa olit (joka on se saddukeusten lahko) ja tuli täyteen kiiwautta/
5:18 Ja paiskasit kätens Apostolitten päle/ ia heitit ne ychteitzen Fangihonesen. Mutta HERRAN Engeli öelle tornin Wxen ylesauasi/ ia heijet wloswei/
Ja paiskasit kätensä apostolitten päälle/ ja heitit ne yhteiseen wankihuoneeseen. Mutta HERRAN enkeli yöllä tornin uksen (owen) ylös awasi/ ja heidät ulos wei/
5:19 Ja sanoi/ Menget/ seisocat ia puhucat Templis Canssalle/ caiki temen Elemen sanat.
ja sanoi/ Menkäät/ seisokaat ja puhukaat templissä kansalle/ kaikki tämän elämän sanat.
5:20 Quin he sen cwllet olit/ nin he warhan Homeltan sisellemenit Templin ia opetit.
Kuin he sen kuulleet olit/ niin he warhain huomeneltain sisälle menit templiin ja opetit.
5:21 Nin tuli se Ylimeinen Pappi/ ia ne iotca henen cansans olit/ cokoncutzuit Neuuon ia caicki Israelin lasten Wanhimat/ ia lehetit Fangihonen tyge/ nijte Hakeman.
Niin tuli se ylimmäinen pappi/ ja ne jotka hänen kanssansa olit/ kokoon kutsuit neuwoston ja kaikki Israelin lasten wanhimmat/ ja lähetit wankihuoneen tykö/ niitä hakemaan.
5:22 Coska nyt Palueliat tulit/ eikä leutenyet heite Tornis/ nin he palasit/ ia ilmoitit heille sanoden/
Koska nyt palwelijat tulit/ eikä löytäneet heitä tornissa/ niin he palasit/ ja ilmoitit heille sanoen/
5:23 Tornin tosin me leusim suliettun kylle wisusti/ ia Wartiat wlcona seisouan ouen edes/ waan quin me auasim/ emme me keten siselde leunyet.
Tornin tosin me löysimme suljetun kyllä wisusti/ ja wartijat ulkona seisowan owen edessä/ waan kuin me awasimme/ emme me ketään sisältä löytäneet.
5:24 Coska nyt se Ylimeinen Pappi/ ia Templin Esimies/ ia mwdh Pappein pämiehet cwlit näme puhet/ epälit he heiste/ mite sijte wimein tulis.
Koska nyt se ylimmäinen pappi/ ja templin esimies/ ja muut pappein päämiehet kuulit nämä puheet/ epäilit he heistä/ mitä siitä wiimein tulisi.
5:25 Nin yxi tuli ia ilmoitti heille/ Catzos/ ne Miehet iotca te Tornin panitta ouat Templis/ seisouat ia opettauat Canssa.
Niin yksi tuli ja ilmoitti heille/ Katsos/ ne miehet jotka te torniin panitte owat templissä/ seisowat ja opettawat kansaa.
5:26 Nin meni Esimies Palueliain cansa ia heite edestoi/ ilman wallata. Sille he pelkesit Canssa/ ettei he kiuitetaisi. Ja quin he ne edestoit/ nin he asetit heite Neuuon eten.
Niin meni esimies palwelijain kanssa ja heitä edestoi/ ilman wallata. Sillä he pelkäsit kansaa/ ettei he kiwitettäisi. Ja kuin he ne edestoit/ niin he asetit heitä neuwoston eteen.
5:27 Ja se Ylimeinen Pappi kysyi heite/ ia sanoi/ Eikö me ole monaisti teite kieldenyt puhumast Canssalle tehe' Nimeen?
Ja se ylimmäinen pappi kysyi heitä/ ja sanoi/ Eikö me ole monesti teitä kieltänyt puhumasta kansalle tähän nimeen?
5:28 Ja catzos/ te oletta teuttenyet Jerusalemin teiden opetuxellan/ ia tadhotta temen Inhimisen Weren meiden ylitzen wetä.
Ja katsos/ te olette täyttäneet Jerusalemin teidän opetuksillan/ ja tahdotte tämän ihmisen weren meidän ylitsen wetää.
5:29 Mutta Petari ia Apostolit wastasit ia sanoit/ Enemen tule Jumalata cwlla/ quin Inhimisie.
Mutta Petari ja apostolit wastasit ja sanoi/ Enemmin tulee Jumalata kuulla/ kuin ihmisiä.
5:30 Meidhen Isedhen Jumala yleshereytti Iesusen/ ionga te tapoitta/ ia ylesripustitta pwhun.
Meidän isien Jumala ylös heräytti Jesuksen/ jonka te tapoitte/ ja ylös ripustitte puuhun.
5:31 SEN ombi Jumala henen oikialla Kädhellens yleskorghottanut Pämiehexi ia Wapataiaxi/ andaman Israelile paranusta ia syndien andexiandamusta.
Sen ompi Jumala hänen oikealla kädellänsä ylös korottanut päämieheksi ja wapahtajaksi/ antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksiantamusta.
5:32 Ja me olema henen Todhistaians neinen sanain polesta/ ia sijttekin mös se Pyhe Hengi/ ionga Jumala andanut on nijlle iotca hende cwleuat.
Ja me olemme hänen todistajansa näiden sanain puolesta/ ja sittenkin myös se Pyhä Henki/ jonka Jumala antanut on niille jotka häntä kuulewat.
5:33 Coska he nyt näme cwlit/ keui se lepitze heiden sydhemens/ ia neuuo pidhit heite tappaxens.
Koska he nyt nämä kuulit/ käwi se läwitse heidän sydämensä/ ja neuwosto pidit heitä tappaaksensa.
5:34 Nin ylesnousi Neuuos yxi Phariseus/ nimelde Gamaliel/ Lainopettaia/ iosta caiki Canssa palio piti/ se keski ette Apostolit piti erinens wlosmenemen.
Niin ylös nousi neuwostosta yksi phariseus/ nimelta Gamaliel/ lainopettaja/ josta kaikki kansa paljon piti/ se käski että apostolit piti erinänsä ulos menemän.
5:35 Ja sanoi heiden tygens/ Te Miehet Israelist/ cauattacat itze teiten neiste Miehiste/ mite te heiden teette.
Ja sanoi hän heidän tykönsä/ Te miehet Israelista/ kawahtakaat itse teitän näistä miehistä/ mitä te heidän teette.
5:36 Ennen neite peiui ylisti Theudas itzens/ sanoi henens iongun Oleuan/ Ja henen tygens langesi Mies lucu lehes nelie sata/ Joca tapettin/ ia caiki iotca heneen turuasit/ ne haijotettin/ ia turhaxi tectin.
Ennen näitä päiwiä ylisti Theudas itsens/ sanoi hänens jonkun olewan/ Ja hänen tykönsä lankesi miesluku lähes neljä sataa/ Joka tapettiin/ ja kaikki jotka häneen turwasit/ ne hajoitettiin/ ja turhaksi tehtiin.
5:37 Sen ielkin Judas Galileast/ ylisti henens weronlaskemisen peiuinä/ se poiskiensi palio Canssa henen ielkins hen mös huckui/ ia caiki iotca hende cwlit/ haijotettin.
Sen jälkeen Judas Galileasta/ ylisti hänens weronlaskemisen päiwänä/ se pois käänsi paljon kansaa hänen jälkeensä hän myös hukkui/ ja kaikki jotka häntä kuulit/ hajoitettiin.
5:38 Ja nyt mine sanon teille/ Lacatka neiste Miehiste/ ia sallicat heite/ Sille ios teme Neuuo eli Teko on Inhimisiste/ kylle se catupi.
Ja nyt minä sanon teille/ Lakatkaa näistä miehistä/ ja sallikaat heitä/ Sillä jos tämä neuwo eli teko on ihmisistä/ kyllä se kaatuupi.
5:39 Waan ios se on Jumalasta/ nin ette te site woi alaspaina/ Senpäle ettei te leuteisi sotiua Jumalata wastan. Nin ne caiki mielistuit henen neuuoons/
Waan jos se on Jumalasta/ niin ette te sitä woi alas panna/ Sen päälle ettei te löytäisi sotiwan Jumalata wastaan. Niin he kaikki mielistyit hänen neuwoonsa/
5:40 Ja quin he sisellecutzuit Apostolit/ nin he hosuttit heite/ ia kielsit ettei heiden pitenyt puhuman Iesusen Nimeen/ Ja laskit heiden menemen.
Ja kuin he sisälle kutsuit apostolit/ niin he hosutit heitä/ ja kielsit ettei heidän pitänyt puhuman Jesuksen nimeen/ Ja laskit heidän menemään.
5:41 Nin he sis menit iloiten pois Neuuon edest/ ette he otoliset olit pilca kersimen henen Nimens tedhen/ Ja eiuet lacanut iocapeiue Templis/ ia ioca Hones opettamast ia sarnamast Euangeliu' Iesusest Christusest.
Niin he siis menit iloiten pois neuwoston edestä/ että he otolliset olit pilkkaa kärsimän hänen nimensä tähden/ Ja eiwät lakanneet jokapäiwä templissä/ ja joka huoneessa opettamasta ja saarnaamasta ewankelium Jesuksesta Kristuksesta.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28