Apostolein Teghot/ quin on/ Se Toinen Cappale Pyhe' Lucan Euangeliumist

 

XXI Lucu.

 

21:1 COska sis nin tapachtui/ ette me heiste louuima/ puriectima me sielde/ ia tulima oikeata Laita Coumijn/ ia toisna peiuen Rodumijn/ ia sielde Pataran.
Koska siis niin tapahtui/ että me heistä luowuimme/ purjehdimme me sieltä/ ja tulimme oikeata laitaa kolumniin/ ja toisena päiwän Rodumiin/ ja sieltä Pataraan.
21:2 Ja quin me sielle Hahden saima/ ioca Phenician Hangitzi/ sen siselle me astuima/ ia lexime matkan.
Ja kuin me sieltä haahteen saimme/ joka Pheniciaan hankitsi/ sen sisälle me astuimme/ ja läksimme matkaan.
21:3 Ja quin Cyprus rupes näkymen/ ietime me sen Wasemalle polelle/ ia puriectime Syriaan/ ia tulima Tyroon. Sille sielle piti se Haaxi tyhijettemen.
Ja kuin Kypros rupesi näkymän/ jätimme me sen wasemmalle puolelle/ ja purjehdimme Syriaan/ ja tulimme Tyroon. Sillä siellä piti se haaksi tyhjettämän.
21:4 Ja quin me leusime Opetuslapsia/ nin me olima sielle seitzemen peiue. Ja ne sanoit Paualille Hengen cautta/ ettei hene' pitenyt Jerusalemijn menemen. Ja se tapachtui coska me olima ne peiuet wiettenet/ nin me lexime matkan.
Ja kuin me löysimme opetuslapsia/ niin me olimme siellä seitsemän päiwää. Ja ne sanoit Pawalille Hengen kautta/ ettei hänen pitänyt Jerusalemiin menemän. Ja se tapahtui koska me olimme ne päiwät wiettäneet/ niin me läksimme matkaan.
21:5 Ja saatoit he caiki ynne meite Emendeins ia Laste's cansa wlos Caupungista/ ia rannas me langesima poluille'ma/ ia rucolima.
Ja saatoit he kaikki ynnä meitä emäntäinsä ja lastensa kanssa ulos kaupungista/ ja rannassa me lankesimme polwillemme/ ja rukoilimme.
21:6 Ja sijtte quin me keskenem teruedimme/ nin me astuima Hachten/ ia he palasit cotians.
Ja sitten kuin me keskenämme terwehdimme/ niin me astuimme haahteen/ ja he palasit kotiansa.
21:7 Mutta me soritima meiden puriectus Retken Tyrosta ia tulima Ptholomaidaan/ ia teruetima Welije/ Ja me olima heiden tykenens ydhen peiuen.
Mutta me suoritimme meidän purjehdusretken Tyrosta ja tulimme Ptholomaidaan/ ja terwehdimme weljiä/ Ja me olimme heidän tykönänsä yhden päiwän.
21:8 Toisna peiuen me lexim matkan/ iotca olima Paualin/ cansa/ ia tulima Cesarean. Ja sisellemenim Philippusen Euangelistan Hoonesen/ ioca yxi oli nijste seitzemeste. Ja ieime hene' tygens.
Toisena päiwänä me läksimme matkaan/ jotka olimme Pawalin/ kanssa/ ja tulimme Kesareaan. Ja sisälle menin Philippuksen ewankelistan huoneeseen/ joka oli yksi niistä seitsemästä. Ja jäimme hänen tykönsä.
21:9 Ja henelle oli nelie Tyterte Neitzytte/ iotca Propheterasit.
Ja hänellä oli neljä tytärtä neitsyttä/ jotka propheteerasit.
21:10 Ja ette me olima sielle monda peiue/ nin alastuli Judeasta yxi Propheta/ Agabus nimelde/ coska hen tuli meiden tygen/
Ja että me olimme siellä monta päiwää/ niin alas tuli Judeasta yksi propheta/ Agabus nimeltä/ koska hän tuli meidän tykön/
21:11 otti hen Paualin Wöön/ ia sidhoi Jalcains ia Kättens ymberi ia sanoi/ Sen sanopi pyhe Hengi/ ette Sen Miehe'/ io'ga oma teme Wöö on/ nin Juttat pite sitoma' Jerusalemis ia ylenandauat hene' Pacanoidhen Käsijn.
otti hän Pawalin wyön/ ja sitoi jalkainsa ja kätten ympäri ja sanoi/ Sen sanoopi Pyhä Henki/ että sen miehen/ jonka tämä wyö on/ nin juuttaat pitää sitoman Jerusalemissa ja ylen antawat hänen pakanoiden käsiin.
21:12 Mutta cosca me sen cwlima/ rucolima seke me/ ette mwdh iotca sijne paicas olit/ ettei henen pitenyt Jerusalemin yelsmenemen.
Mutta koska me sen kuulimme/ rukoilimme sekä me/ että muut jotka siinä paikassa olit/ ettei hänen pitänyt Jerusalemiin ylös menemän
21:13 Nin wastasi Pauali ia sanoi/ Mite te teette/ että te idkette/ ia swretatt minun Sydhendeni? Sille ette mine olen walmis/ ei waan sidhotta/ mutta mös coolemaan Jerusalemis/ HERRAN IesuSEN Nimen tedhen.
Niin wastasi Pawali ja sanoi/ Mitä te teette/ että te itkette/ ja suretat minun sydäntäni? Sillä että minä olen walmis/ ei waan sidottaa/ mutta myös kuolemaan Jerusalemissa/ HERRAN Jesuksen nimen tähden.
21:14 Ja ettei hen woitu wskotetta/ nin me tydhyime/ sanoden/ Olcon HERRAN tacto.
Ja ettei hän woitu uskotettaa/ niin me tyydymme/ sanoen/ Olkoon HERRAN tahto.
21:15 Ja ninen peiuein ielkin tulima me walmihixi/ ia yleslexime Jerusalemijn.
Ja niiden päiwien jälkeen tulimme me walmiiksi/ ja ylös läksimme Jerusalemiin.
21:16 Ja tulit monicadhat Opetuslapset Cesariasta meiden cansan/ ia toit ydhen wanhan Opetuslapsen cansans Cyprumist/ nimelde Mnason/ ioca meite piti Hoonesens ottaman.
Ja tulit monikahdat opetuslapset Kesareasta meidän kanssan/ ja toit yhden wanhan opetuslapsen kanssansa Kyprumista/ nimeltä Mnason/ jotka meitä piti huoneeseensa ottaman.
21:17 Ja coska me saima Jerusalemijn/ nin Weliet kernasti meite wastanrupesit.
Ja koska me saimme Jerusalemiin/ niin weljet kernaasti meitä wastaan rupesit.
21:18 Toisna peiuen sisellekeui Pauali meiden cansan Jacobin tyge/ Ja sinne caiki Wanhimmat cokounsijt.
Toisena päiwän sisälle käwi Pawali meidän kanssan Jakobin tykö/ Ja sinne kaikki wanhimmat kokounsit.
21:19 Coska he' heite oli teruectenyt/ Jutteli hen ieristens mite Jumala oli tehnyt henen Wirghans cautta Pacanoidhe' seas.
Koska hän näitä oli terwehtänyt/ Jutteli hän järjestänsä mitä Jumala oli tehnyt hänen wiransa kautta pakanoiden seassa.
21:20 Mutta quin he nämet cwlit/ cunnijoitit he HERRA/ ia sanoit henelle/ Sine näet Racas Welij/ Quinga monda tuhatta Juttaist ouat wskoneet/ ia caiki ouat Achkerat Lain polen/
Mutta kuin he nämät kuulit/ kunnioitit he HERRAA/ ja sanoit hänelle/ Sinä näet rakas weli/ Kuinka monta tuhatta juuttaista owat uskoneet/ ja kaikki owat ahkerat lain puoleen/
21:21 ia he ouat sinusta cwlleet ette sine opetat lopumisen Mosesest caikille Juttaille iotca asuuat Pacanoiden seas/ ia sanot/ Ettei heide' pidhe ymberileickaman heiden Lapsiansa/ eikä mös sen Tauan ielkin waeldaman.
ja he owat sinusta kuulleet että sinä opetat luopumisen Moseksesta kaikille juuttaille jotka asuwat pakanoiden seassa/ ja sanot/ Ettei heidän pidä ympärileikkaaman heidän lapsiansa/ eikä myös sen tawan jälkeen waeltaman.
21:22 Mike sis ombi? Caiketti pite Canssan cocontuleman/ Sille ette he saauat kylle tiete sinun tulluexi/
Mikä siis ompi? Kaiketi pitää kansan kokoon tuleman/ Sillä että he saawat kyllä tietää sinun tulleeksi/
21:23 Nin tee sis/ mite me sinuille sanoma.
Niin tee siis/ mitä me sinulle sanomme.
21:24 Ouat meille tesse nelie Mieste/ ioilla ombi pälens Lupaus/ ota ne tyges/ ia puhdasta sinus heiden cansans/ ia culuta iotakin sihen päle/ ette he aielisit heiden Päens/ ia sijte he caiki ymmerteuet Ettei se miten ole quin he ouat sinusta cwlleet/ mutta ette sineki waellaisit/ quin sine olisit Lain piteue.
Owat meillä tässä neljä miestä/ joilla ompi päällänsä lupaus/ ota ne tykösi/ ja puhdista sinun heidän kanssansa/ ja kuluta jotakin siihen päälle/ että he ajelisit heidän päänsä/ ja siitä he kaikki ymmärtäwät ettei se mitään ole kuin he owat sinusta kuulleet/ mutta että sinäkin waeltaisit/ kuin sinä olisit lain pitäwä.
21:25 Mutta nijlle Uskouaisille Pacanoista me olema kirioittaneet ia pätteneet/ ettei heiden taruitze neiste miten pitemen. Waan ette he wälteisit nijste/ iotca ouat epeiumaloille wffratut/ ia Wereste/ ia Läketyneest/ ia Salawotest.
Mutta niille uskowaisille pakanoista me olemme kirjoittaneet ja päättäneet/ ettei heidän tarwitse näistä mitään pitämän. Waan että he wälttäisit niistä/ jotka owat epäjumaloille uhratut/ ja werestä/ ja läkähtyneestä/ ja salawuoteesta.
21:26 Nin Pauali otti ne Miehet tygens/ ia puhdasti itzens toisna peiuen heiden cansans/ ia sisellemeni Templijn/ ia annoi henens catzotta/ ette Puhdastus peiuet olit teutetyt/ Hama' sihenasti ette iocaitzen edeste heiden seasans wffri oli wloswffrattu.
Niin Pawali otti ne miehet tykönsä/ ja puhdisti itsensä toisena päiwänä heidän kanssansa/ ja sisälle meni templiin/ ja antoi hänens katsottaa/ että puhdistuspäiwät olit täytetyt/ Hamaan siihenasti että jokaisen edestä heidän seassansa uhri oli ulos uhrattu.
21:27 Coska io nyt lehes seitzemen peiue oli ioutunut/ näit henen ne Juttat/ iotca Asiasta olit/ Templis/ ia yleskihoitit caiken Canssan/ paiskasit kädhens henen pälens ia hwsit/ te Miehet Israelist/ autacat.
Koska jo nyt lähes seitsemän päiwää oli joutunut/ näit hänen ne juuttaat/ jotka Asiasta olit/ templissä/ ja ylös kiihotit kaiken kansan/ paiskasit kätensä hänen päällensä ja huusit/ te miehet Israelista/ auttakaat.
21:28 Teme on se Mies ioca caiki Inhimiset opetta caikis paicois/ wastoin tete Canssa/ wastoin Laki/ ia wastoin täte Sia. Ja wiele semmengi hen on Grekit wienyt Templijn/ ia temen pyhen Sian riuasi.
Tämä on se mies joka kaikki ihmiset opettaa kaikissa paikoissa/ wastoin tätä kansaa/ wastoin lakia/ ja wastoin tätä sijaa. Ja wielä semmenkin hän on krekit wienyt templiin/ ja tämän pyhän sijan riiwasi.
21:29 Sille he olit nehnyet Trophimum Ephesist/ henen cansans Caupungis/ ia he lwlit ette Pauali oli henen Templijn wienyt.
Sillä he olit nähneet Trophimum Ephesistä/ hänen kanssansa kaupungissa/ ja he luulit että Pawali oli hänen templiin wienyt.
21:30 Ja coko Caupungi metelin nosti/ ia Wäki cokoniooxit. Nin he Paualin kijniotit/ ia wloswedhit henen Templiste/ ia cochta Ouet suliettijn.
Ja koko kaupunki metelin nosti/ ja wäki kokoon juoksit. Niin he Pawalin kiinni otit/ ja ulos wedit hänen templistä/ ja kohta owet suljettiin.
21:31 Ja quin he tachtoit henen tappa/ nin se ylimeinen Sotakunnan Pämies sai sanan/ ette coko Jerusalem oli yleskihoitettu.
Ja kuin he tahtoi hänen tappaa/ niin se ylimmäinen sotakunnan päämies sai sanan/ että koko Jerusalem oli ylös kiihoitettu.
21:32 Joca cochta otti Sotawäen ia Sadhanpämiehet/ ia tuli ioosten heiden tygens. Mutta coska he näit Sodhanpämiehen ia Sotawäen/ lackasit he Paualita hosumast/
Joka kohta otti sotawäen ja sadanpäämiehet/ ja tuli juosten heidän tykönsä. Mutta koska he näit sodanpäämiehen ja sotawäen/ lakkasit he Pawalia hosumasta/
21:33 Nin coska Pämies lehestui/ kijniotti hen henen ia keski sidhotta caxilla Käsiraudhoilla. Ja kysyi Cuca hen olis/ eli mite hen oli tehnyt.
Niin koska päämies lähestyi/ kiinni otit he hänen ja käski sidottaa kaksilla käsiraudoilla. Ja kysyi kuka hän olisi/ eli mitä hän oli tehnyt.
21:34 Mutta Canssan seas yxi hwsi site/ toinen täte. Quin hen ei miten wissi tainut ymmertä huminan tedhen/ nin hen keski henen wiete Skantzijn.
Mutta kansan seassa yksi huusi sitä/ toinen tätä. Kuin hän ei mitään wissi tainnut ymmärtää huminan tähden/ niin hän käski hänen wietää skantziin.
21:35 Ja quin hen Trappuin eten tuli/ nin tapachtui ette hen cannetin Sotamiehilde/ Canssan wäkiuallan tedhen/
Sillä kuin hän rappujen eteen tuli/ niin tapahtui että hän kannettiin sotamiehiltä/ kansan wäkiwallan tähden/
21:36 Sille ette palio Canssa hende noudhatit/ ia parghuit/ Poisota hende
Sillä että paljon kansaa häntä noudatit/ ja paruit/ Pois ota häntä.
21:37 Ja coska Pauali rupeis saaman Scantzin siselle/ sanoi hen Sodhanpämiehelle/ Mahdango mine puhutella sinua?
Ja koska Pawali rupesi saaman skantziin siälle/ sanoi hän sadanpäämiehelle/ Mahdanko minä puhutella sinua?
21:38 Nin hen sanoi/ Taidhacos Grekin kielen? Etkös ole se Egiptin Mies/ ioca ennen neite peiuie Capinan nosti/ ia wloswei Corpehen nelie tuhatta Murhamieste?
Niin hän sanoi/ Taidatkos krekin kielen? Etkö ole se Egyptin mies/ joka ennen näitä päiwiä kapinan nosti/ ja ulos wei korpeen neljä tuhatta murhamiestä?
21:39 Nin sanoi Pauali/ Mine olen Juttalainen Tarsist yxi Porghari/ cwluisesta Caupungist Ciliciasta/ Mine rukolen sinua/ salli minua puhuman Canssalle. Ja hen salli sen.
Niin sanoi Pawali/ Minä olen juutalainen Tarsista yksi porghari/ kuuluisesta kaupungista Kilikiasta/ Minä rukoilen sinua/ salli minun puhuman kansalle. Ja hän salli sen.
21:40 Nin Pauali seisoi Trapuilla/ ia wijttasi Kädhellens Canssan polen. Coska nyt swri waikitus tuli/ puhui hen heille Hebraican kielelle/ ia sanoi.
Niin Pawali seisoi rapuilla/ ja wiittasi kädellänsä kansan puoleen. Koska nyt suuri waikutus tuli/ puhui hän heille hebraican kielellä/ ja sanoi.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28