Toinen Mosexen Kirja

XXXI. Lucu.

 

HERra asetta Bezaleelin/ ja Ahaliabin ( jotca hän oli täyttänyt hengelläns ) tekemän maja/ ja caickia mitä sijnä tarwittin/ v. 1.
Cuitengin nijn/ että heidän pitä wiriäst pitämän Sabbathin/ v. 12.
Cosca HERra oli caicki nämät puhunut/ anda hän Mosexelle caxi kiwistä taulua/ v. 18.

 

2 Moos 31:1 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
2 Moos 31:2 Cadzo/ minä cudzuin nimeldäns Urin pojanpojan Bezaleelin Hurin pojan/ Judan sugusta.
2 Moos 31:3 Ja täytin hänen Jumalan hengellä/ tiedolla ja ymmärryxellä/ toimella ja caickinaisella työllä.
2 Moos 31:4 Taitawast tekemän cullasta/ hopiasta/ ja waskesta.
2 Moos 31:5 Taitawast leickaman ja sisälle paneman kiwet/ ja taitawast tekemän puusta caickinaista calua.
2 Moos 31:6 Ja cadzo/ minä annoin myös hänelle awuxi Ahaliabin Ahisamachin pojan Danin sugusta: ja idzecungin taitawan sydämeen annoin minä taidon tekemän caickia mitä minä olen sinulle käskenyt.
2 Moos 31:7 Nimittäin todistuxen majan ja lijton Arkin/ ja Armonistuimen/ joca sen päällä on/ ja caicki majan calut.
2 Moos 31:8 Pöydän ja sen calut/ ja sen caunin kyntiläjalan/ ja caicki sen calut/ ja sawuAltarin.
2 Moos 31:9 PolttouhriAltarin ja caicki sen calut/ ja pesoastiat jalcoinens.
2 Moos 31:10 Ja wircawaattet/ ja pyhät waattet/ Papin Aaronin ja hänen poicains waattet/ Papin wircaan.
2 Moos 31:11 Woidellusöljyn ja suidzutuxen yrteistä Pyhään. Caiken senjälken cuin minä olen sinulle käskenyt/ pitä heidän tekemän.
2 Moos 31:12 JA HERra puhui Mosexelle sanoden:
2 Moos 31:13 Puhus Israelin lapsille/ sanoden: pitäkät minun Sabbathin: sillä se on muisto minun wälilläni ja teidän/ teidän suguisan: että te tiedäisitte minun olewan HERran/ joca teitä pyhitän.
2 Moos 31:14 Sentähden pitäkät minun Sabbathin: sillä se pitä teille pyhä oleman: Joca sen ricko/ hänen pitä totisest cuoleman. Joca silloin työtä teke/ sen sielu pitä häwitettämän Canssans seast.
2 Moos 31:15 Cuusi päiwä pitä työtä tehtämän/ mutta seidzemendenä päiwänä on Sabbathi/ pyhä lepo HERralle. Cucaikänäns työte teke Sabbathin päiwänä/ hänen pitä totisest cuoleman.
2 Moos 31:16 Sentähden pitäkän Israelin lapset Sabbathin/ että he sen pidäisit heidän suguisans ijancaickisexi lijtoxi.
2 Moos 31:17 Minun ja Israelin lasten wälillä on se ijancaickinen muisto: Sillä cuutena päiwänä teki HERra taiwan ja maan/ mutta seidzemendenä päiwänä hän lepäis/ ja wirwotti idzens.
2 Moos 31:18 Ja sijttecuin HERra oli lopettanut puhens Mosexen cansa Sinain wuorella/ andoi hän hänelle caxi todistuxen taulua/ jotca olit kiwestä/ ja Jumalan sormella kirjoitetut.

 

Vers. 6. Idzecungin taitawan ) tästä nähdän/ että myös Philosophia , käsityöt ja sencaltaiset mailmaliset taidot owat myös erinomainen Jumalan lahja/ nijncuin Clemens Alexand. tästä asiasta puhu lib. 1. Strom.
v. 18. Caxi todistuxen taulua ) Ensimäinen opetta/ cuinga ihmisten pitä oikein Jumalata palweleman: toinen/ cuinga heidän pitä racastaman heidän lähimmäistäns. Ensimäises luetellan yhteisest colme käskyä/ toises seidzemen/ josta saadan luke/

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40