Toinen Mosexen Kirja

XXXV. Lucu.

 

MOses coco Canssan ja käske heidän pitä HERran Sabbathia/ v. 1.
anda HERralle ylönnysuhria Tabernaclin tarpexi/ v. 4.
anda tulla caicki taitawat Pyhään työtä tekemän/ nijncuin HERra oli käskenyt/ v. 10.
Canssa anda hywällä mielellä/ mitä sijhen tarwitan/ v. 20.
taitawat waimot tuowat myös heidän työns/ v. 25.
Moses nimittä Canssan edes Bezaleelin ja Ahaliabin/ jotca HERran sanan jälken Tabernaclin tekewät/ v. 30.

 

2 Moos 35:1 JA Moses cocois caiken Israelin lasten seuracunnan/ ja sanoi heille: nämät owat ne/ cuin HERra käskenyt on teidän tehdä.
2 Moos 35:2 Cuusi päiwä teidän pitä työtä tekemän/ mutta seidzemennen päiwän pitä teidän pyhittämän HERran lepo Sabbathin. Joca jotacuta työtä silloin teke/ hänen pitä cuoleman.
2 Moos 35:3 Ei teidän pidä tulda sytyttämän Sabbathin päiwänä/ caikisa teidän asuinsioisan.
2 Moos 35:4 JA Moses sanoi caikelle Israelin lasten seuracunnalle: tämä on se jota HERra käskenyt on.
2 Moos 35:5 Tuocat teidän seastan ylönnysuhria HERralle/ nijn että jocainen jolla hywäntahtoinen sydän on/ tuocan ylönnysuhrin HERralle/ culda/ hopiata ja waske.
2 Moos 35:6 Kellaista silckiä/ skarlacanat/ rosinpunaista/ walkiata silckiä ja wuohen carwoja.
2 Moos 35:7 Punalla painetuita oinan nahcoja/ ja Thechaschim nahcoja/ ja hongia.
2 Moos 35:8 Öljyä lampuin/ ja hywänhajuisita yrttejä woidellusöljyyn/ ja hywän suidzutuxeen.
2 Moos 35:9 Onichin kiwiä ja sisällesuljetuita kiwiä Pääliswaatteseen ja rindawaatteseen.
2 Moos 35:10 Ja jocainen taitawa teidän seasan/ tulcan ja tehkän caicki mitä HERra käskenyt on.
2 Moos 35:11 Nimittäin majan waatteinens/ peitteinens/ rengainens/ lautoinens/ corendoinens/ padzainens ja jalcoinens.
2 Moos 35:12 Arkin corendoinens/ Armonistuimen ja esiripun.
2 Moos 35:13 Pöydän corendoinens ja caluinens/ ja cadzomusleiwän.
2 Moos 35:14 Kyntiläjalan caluinens walistaman/ ja hänen lampuns ja öljyä walistuxexi.
2 Moos 35:15 Ja sawuAltarin corendoinens/ woidellusöljyn ja hywänhajuiset yrtit suidzutuxeen/ ja waatten majan owen eteen.
2 Moos 35:16 Polttouhrin Altarin waskihäkin cansa/ corennot ja caicki sen calut/ pesoastian jalcoinens.
2 Moos 35:17 Pihan waatten padzainens ja jalcoinens/ waatten pihan owen eteen.
2 Moos 35:18 Majan ja pihan waarnat köysinens.
2 Moos 35:19 Wircawaattet Pyhän palweluxeen/ pyhät waattet papille Aaronille/ hänen poicains waatetten cansa/ papin wircaan.
2 Moos 35:20 SIlloin meni coco Israelin lasten seuracunda ulos Mosexen caswon edestä.
2 Moos 35:21 Ja tulit jocainen jonga sydän kehoitettin/ ja jolla oli hywänsuopainen hengi/ ja toit ylönnysuhrin HERralle/ seuracunnan majan tarpexi/ ja caiken sen palweluxen/ ja nijhin pyhijn waatteisijn.
2 Moos 35:22 Ja tulit sekä miehet että waimot/ caicki joilla oli hywänsuopainen sydän/ ja toit rannerengaita/ corwarengaita/ sormuxita ja solkia/ ja caickinaisia cullaisia caluja/ toi myös jocamies culda häälytysuhrixi HERralle.
2 Moos 35:23 Ja jocainen joca tyköns löysi kellaista silckiä/ skarlacanata/ rosinpunaista/ walkiata silckiä/ wuohen carwoja/ punalla painetuita oinan nahcoja/ ja Thechaschim nahcoja/ hän ne toi.
2 Moos 35:24 Ja jocainen joca hopiata ja waske ylönsi/ hän sen toi ylönnysuhrixi HERralle. Ja jocainen joca tyköns löysi honga/ hän toi sen/ caickinaisexi Jumalan palweluxen tarpexi.
2 Moos 35:25 Ja caicki taitawat waimot/ kehräisit käsilläns ja toit heidän käsialans/ kellaisesta silkistä/ skarlacanasta/ rosinpunaisesta ja walkiasta silkistä.
2 Moos 35:26 Ja ne waimot jotca sencaltaisita töitä taisit/ ja sijhen olit hywäntahtoiset/ ne kehräisit wuohen carwoja.
2 Moos 35:27 Mutta päämiehet toit Onichin kiwiä/ ja kijnnitettyä kiwiä pääliswaatteseen ja rindawatteseen.
2 Moos 35:28 Ja hywänhajullisisa yrttejä/ ja öljyä walistuxexi/ ja woidellusöljyxi/ ja hywäxi suidzutuxexi.
2 Moos 35:29 Ja nijn Israelin lapset toit hywällä mielellä/ sekä miehet että waimot caickinaiseen tarpeseen/ nijncuin HERra Mosexelle käskenyt oli/ että tehtämän piti.
2 Moos 35:30 JA Moses sanoi Israelin lapsille: cadzocat/ HERra on cudzunut Bezaleelin nimeldä Urin pojan/ Hurrin pojanpojan/ Judan sugusta.
2 Moos 35:31 Ja on täyttänyt hänen Jumalan hengellä/ taidolla/ ymmärryxellä ja tiedolla caickinaiseen työhön.
2 Moos 35:32 Ja taitawast tekemän cullasta/ hopiasta ja waskesta.
2 Moos 35:33 Caiwaman ja sisälle kijnnittämän callita kiwiä/ weistämän puita/ ja tekemän taitawast caickinaista wisua työtä.
2 Moos 35:34 Ja on andanut taidon hänen sydämeens/ ynnä Ahaliabin Ahisamachin pojan cansa Danin sugusta.
2 Moos 35:35 Ja on täyttänyt heidän sydämens taidolla/ tekemän caickinaista wisua työtä/ caiwaman/ cutoman ja neuloman/ kellaista silckiä/ skarlacanata/ rosinpunaista/ ja walkiata silckiä/ nijn että he tekewät ja ajattelewat caickinaiset wisut työt.

 

Vers. 22. Häälytysuhrixi ) nämät caxi sana/ ylöndä ja häälyttä pitä meidän oppiman ymmärtämän: että uhri eli Jumalan palweluxen lahja/ cudzutan sentähden ylönnysuhrixi/ että se ylöttin corkialle. Mutta häälytysuhrixi cudzuttin se sijtä: että se häälytettin sinne ja tänne/ itän/ länden/ etelän ja pohjan päin.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40