Toinen Mosexen Kirja

XXXIX. Lucu.

 

PApin waattet tehdän/ v. 1.
pääliswaate/ v. 2.
kilpi/ v. 8.
Silckihame/ v. 22.
Ahdas hame/ Hijpat/ v. 27.
Odzaladi johonga kirjoitettin: HERran pyhyys/ v. 30.
Tabernaclin rakennus päätetän/ v. 32.

 

2 Moos 39:1 MUtta kellaisesta silkistä/ skarlacanasta ja rosinpunaisesta/ teit he wircawaatteita palweluxeen/ Pyhäs. Ja he teit pyhiä waatteita Aaronille/ nijncuin HERra oli käskenyt Mosexelle.
2 Moos 39:2 Ja hän teki pääliswaatten cullasta/ kellaisesta silkistä/ skarlacanasta/ rosinpunaisesta/ ja walkiasta kerratusta silkistä.
2 Moos 39:3 Ja tacoi cullan/ ja leickais sen langoixi/ että se taittin taitawast cudotta kellaisen silkin/ skarlacanan/ rosinpunaisen ja walkian silkin seas/
2 Moos 39:4 yhdistettä molemmille olcapäille/ ja sidotta yhteen molemmille siwuille.
2 Moos 39:5 Ja wyö oli myös tehty sillä tawalla taitawast/ cullasta/ kellaisesta silkistä/ skarlacanasta/ rosinpunaisesta/ ja walkiasta kerratusta silkistä/ nijncuin HERra oli käskenyt Mosexelle.
2 Moos 39:6 Ja he teit caxi Onichin kiwe/ kijnnitettyä culdaan/ caiwetut kiwen wuolialda/ Israelin lasten nimein cansa.
2 Moos 39:7 Ja istutit ne olcapäille pääliswaatteseen/ että ne kiwet piti oleman Israelin lapsille muistoxi/ nijncuin HERra oli käskenyt Mosexelle.
2 Moos 39:8 JA he teit Rindawaatten sillä tawalla taitawast/ cuin pääliswaateckin oli tehty/ cullasta/ kellaisesta silkistä/ skarlacanasta/ rosinpunaisesta/ ja walkiasta kerratusta silkistä.
2 Moos 39:9 Nijn että se oli nelitahcoinen ja caxikertainen/ waaxa pituudelda ja waaxa leweydeldä.
2 Moos 39:10 Ja täytti sen neljällä kiwiriwillä: Ensimäinen riwi oli Sardius/ Topazius ja Smaragd.
2 Moos 39:11 Toinen/ Rubijn/ Saphijr ja Dimant.
2 Moos 39:12 Colmas/ Lyncurius/ Achat ja Amethist.
2 Moos 39:13 Neljäs/ Turchos/ Onyx ja Jaspis/ kijnnitetyt ymbärildä cullalla joca riwildä.
2 Moos 39:14 Ja kiwet olit cahdentoistakymmenen Israelin lasten nimein jälken/ caiwetut kiwenwuolialda/ idzecukin nimeldäns/ cahdentoistakymmenen sucucunnan jälken.
2 Moos 39:15 He teit myös Rindawaatten päälle widjat cahden pään cansa puhtasta cullasta.
2 Moos 39:16 Ja caxi culdanasta/ ja caxi culdarengasta/ ja yhdistit ne caxi rengasta/ nijhin cahteen äreen rindawaatteseen.
2 Moos 39:17 Ja pistit ne caxi culdawidja nijhin cahteen rengaseen/ rindawaatten culmijn.
2 Moos 39:18 Mutta ne caxi päätä widjoista panit he ylös nijhin cahteen nastaan/ ja ne yhdistit pääliswaatten culmilda/ juuri toinen toisens cohdalle.
2 Moos 39:19 Nijn teit he caxi muuta culdarengasta/ ja yhdistit ne nijhin toisijn cahteen rindawaatten culmijn sisälliselle puolelle/ että ne olit caunist pääliswaattes.
2 Moos 39:20 Ja he teit caxi muuta culdarengasta/ ne panit he nijhin cahteen culmaan alhallepäin pääliswaatteseen/ juuri päälle toinen toisens cohdalle/ sieldä cuin pääliswaatten wyö alhaldapäin yhteen wyötettin.
2 Moos 39:21 Nijn että rindawaate yhdistettin rengainens/ nijhin rengaisijn/ cuin oli pääliswaattes kellaisella nuoralla/ nijn että se olis liki pääliswaatetta/ ja ei eriäis pääliswaattesta/ nijncuin HERra käski Mosexelle.
2 Moos 39:22 HÄn teki myös silckihamen pääliswaatten ala/ coconans cudotun kellaisesta silkistä.
2 Moos 39:23 Ja pään läwen keskelle/ sepaluxen cansa pallistetun/ ettei se kehkiäis.
2 Moos 39:24 Ja he teit Granatin omenat alhalle hänen liepeisijns kellaisesta silkistä/ skarlacanasta/ rosinpunaisesta ja kerratusta walkiasta silkistä.
2 Moos 39:25 Ja teit culcuiset puhtasta cullasta/ ja panit ne Granatin omenain wälille liepeisijn/ aina ymbärins silckihametta.
2 Moos 39:26 Nijn että siellä oli Granatin omena ja culcuinen aina ymbärins liepeitä/ palweleman sillä/ nijncuin HERra oli käskenyt Mosexelle.
2 Moos 39:27 JA he teit myös ahtat hamet/ cudotut walkiasta kerratusta silkistä/ Aaronille ja hänen pojillens.
2 Moos 39:28 Ja hijpan walkiasta silkistä/ ja caunit lakit walkiasta silkistä/ ja alaswaattet/ walkiasta kerratusta lijnasta.
2 Moos 39:29 Ja sen taitawast neulotun wyön/ walkiasta kerratusta silkistä/ kellaisesta silkistä/ skarlacanasta/ rosinpunaisesta/ nijncuin HERra oli käskenyt Mosexelle.
2 Moos 39:30 HE teit myös odzaladin/ joca oli se pyhä Cruunu puhtasta cullasta/ ja caiwoit kirjoituxen sijhen: HERRAN pyhyys.
2 Moos 39:31 Ja sidoit sen päälle kellaisen nuoran/ että sen piti yhdistämän hijpan ylhäldä/ nijncuin HERra oli käskenyt Mosexelle.
2 Moos 39:32 JA nijn caicki seuracunnan majan rakennus päätettin. Ja Israelin lapset teit caicki sen jälken/ cuin HERra oli käskenyt Mosexelle.
2 Moos 39:33 Ja he cannoit majan Mosexen tygö caluinens: coucut/ laudat/ corennot/ padzat ja jalat.
2 Moos 39:34 Ja peitoxen punalla painetuista oinan nahgoista/ peitoxen Thechaschim nahgoista/ ja esiripun.
2 Moos 39:35 TodistusArkin corendoinens/ ja Armonistuimen.
2 Moos 39:36 Pöydän caluinens/ ja cadzomusleiwät.
2 Moos 39:37 Sen caunin kyntiläjalan walmistetun lampuinens/ caiken sen cansa cuin sijhen tarwittin/ ja öljyä walistuxexi.
2 Moos 39:38 CuldaAltarin ja woidellusöljyn ja hywän suidzutuxen/ ja majan owiwaatten.
2 Moos 39:39 Waskisen Altarin ja waskisen häkin/ corendoinens/ ja caickein caluins cansa/ pesoastian jalcoinens.
2 Moos 39:40 Pihan waattet padzainens ja jalcoinens/ waatten pihan sisällekäytäwän eteen/ köysinens ja waajoinens/ ja caiken sen cuin seuracunnan majan palweluxeen tarwittin.
2 Moos 39:41 Wircawaateet palwelta Pyhäsä: Aaronin papin pyhät waattet/ ja hänen poicains waattet/ joilla heidän piti tekemän papin wiran palweluxen.
2 Moos 39:42 Ja Israelin lapset teit caiken sen cuin HERra oli käskenyt Mosexelle/ caickeen tähän palweluxeen.
2 Moos 39:43 Ja Moses näki caiken tämän rakennuxen/ että he olit tehnet sen nijncuin HERra oli käskenyt/ ja siunais heitä.

 

Vers. 5. Nijncuin HERra on käskenyt ) tästä asiasta on puhuttu täsä kirjas sijnä 36:1.
v. 8. Rindawaatten ) tästä on kirjoitettu/ 28:15.
v. 25. Culcuiset ) näistä on ennen puhuttu/ cap. 28: sen 34. v. selityxes.
v. 37. kyntiläjalan ) tällä kyntiläjalalla hänen palawaisten lampuins cansa ymmärretän JEsus Christus/ joca on mailman walkeus/ Joh. 8:12. Hän walaise caicki ne cuin istuwat pimeydes ja cuolon warjos/ Luc. 1:79. Ioh. 1:9.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40