Toinen Mosexen Kirja

XXXVIII. Lucu.

 

POlttouhrin Altari tehdän caluinens/ v. 1.
Pesoastia/ v. 8.
Ja Piha waatteinens/ v. 9.
Caicki culda joca tehtin Pyhän tarpexi/ 29. Centneri/ 730. sicli: caicki hopia 100. Centneri/ 1775. sicli: caicki waski 70. Centneri/ 2400. sicli/ v. 24.

 

2 Moos 38:1 JA teki myös polttouhrin Altarin hongasta wijttä kynärätä pitkän/ ja lewiän/ juuri neliculmaisexi: ja colme kynärätä corkiaxi.
2 Moos 38:2 Ja teki neljä sarwe/ jotca käwit ulos sen neljästä culmasta/ ja silais ne waskella.
2 Moos 38:3 Ja teki caickinaiset Altarin calut/ tuhcaastiat/ lapiot/ maljat/ hangot/ hijliastiat/ caicki waskesta.
2 Moos 38:4 Ja teki Altarin ymbärins waskihäkin nijncuin wercon/ maasta nijn puoli Altarijn.
2 Moos 38:5 Ja waloi neljä rengasta nijden neljän waskihäkin culmijn/ että corennot nijhin pistettin.
2 Moos 38:6 Ja teki corennot hongasta/ ja silais ne waskella.
2 Moos 38:7 Ja pani rengaisijn Altarin siwulle/ joilla se cannettin. Ja teki sen awojomaxi sisäldä.
2 Moos 38:8 Ja hän teki pesoastian waskesta/ ja jalat sijhen myös waskesta/ waimoin speilistä/ jotca palwelit seuracunnan majan owen edes.
2 Moos 38:9 JA hän teki pihan etelän päin/ ja pihan waattet walkiasta kerratusta silkistä/ sata kynärätä pitkäxi.
2 Moos 38:10 Hänen cahdenkymmenen padzastens/ ja cahdenkymmenen jalcains cansa waskesta: mutta heidän cnuppins ja wyöns hopiasta.
2 Moos 38:11 Nijn myös pohjan päin sata kynärätä/ cahdenkymmenen padzan ja cahdenkymmenen jalan cansa waskesta: mutta heidän cnuppins ja wyöns hopiasta.
2 Moos 38:12 Mutta lännen puolelle wijsikymmendä kynärätä/ kymmenen padzans ja kymmenen jalcans cansa: mutta heidän cnuppins ja wyöns hopiasta.
2 Moos 38:13 Mutta itän päin wijsikymmendä kynärätä:
2 Moos 38:14 Wijsitoistakymmendä kynärätä cullakin puolelle/ colmen padzan ja colmen jalan cansa/ pihan läpikäytäwäs.
2 Moos 38:15 Ja caicki pihan waattet olit walkiasta kerratusta silkistä.
2 Moos 38:16 Ja padzasten jalat waskesta/ ja heidän cnuppins ja wyöns hopiasta/ nijn että heidän cnuppins olit silatut hopialla.
2 Moos 38:17 Mutta heidän wyöns olit hopiasta caickein pihan padzasten cansa.
2 Moos 38:18 JA waattet pihan sisällekäytäwäs/ teki hän kellaisesta silkistä/ skarlacanasta/ rosinpunaisesta/ walkiasta kerratusta silkistä/ taitawast neulotun: cahtakymmendä kynärätä pitkäxi/ ja wijttä kynärätä corkiaxi/ sen mitan jälken/ cuin pihan waate oli.
2 Moos 38:19 Nijn myös neljä padzasta ja neljä jalca waskesta/ ja heidän cnuppins hopiasta/ heidän pääns peittet/ ja heidän wyöns hopiasta.
2 Moos 38:20 Ja caicki waarnat majasa/ ja coco pihan ymbärins olit waskesta.
2 Moos 38:21 TÄmä on caluin lucu/ cuin todistuxen majaan tarwittin/ jotca owat luetut Mosexen käskyn jälken Jumalan palweluxexi/ jonga Lewitat teit Ithamarin Aaronin papin pojan käden alla.
2 Moos 38:22 Ja Bezaleel Urin poica/ Hurin pojanpoica Judan sugusta/ teki caicki cuin HERra Mosexelle oli käskenyt.
2 Moos 38:23 Ja hänen cansans Ahaliab Ahisamachin poica Danin sugusta: sillä hän oli taitawa caiwaman/ neuloman ja cutoman/ kellaisella silkillä/ skarlacanalla/ rosinpunaisella ja walkialla kerratulla silkillä.
2 Moos 38:24 CAicki se culda cuin tehtin caiken tämän Pyhän tarpexi/ se cuin annettu oli häälytyxexi/ oli yhdexän colmattakymmendä Centneriä/ seidzemensata ja colmekymmendä Sicli/ Pyhän Siclin jälken.
2 Moos 38:25 Mutta hopia/ joca sijhen yhteiseldä Canssalda annettin/ oli sata Centneriä/ tuhannen seidzemensata wijsicahdexattakymmendä Sicliä/ Pyhän Siclin jälken.
2 Moos 38:26 Nijn monda puolda Sicli/ cuin monda henge/ Pyhän Siclin jälken/ caikilda nijldä/ jotca luetut olit cahdestakymmenestä ajastajasta ja sen ylidzen/ cuusisatatuhatta colmetuhatta wijsisata ja wijsikymmendä.
2 Moos 38:27 Sadasta Centneristä hopiata/ walettin Pyhän jalat/ ja esiripun jalat/ sata jalca sadasta Centneristä/ juuri Centner cullengin jalalle.
2 Moos 38:28 Mutta tuhannesta/ seidzemestäsadasta ja wijdestäcahdexattakymmenestä Siclistä/ tehtin cnupit padzaisijn/ ja heidän cnuppins silattin/ ja heidän wyöns.
2 Moos 38:29 Mutta waski cuin annettin häälytyxexi/ oli seidzemenkymmendä Centneriä/ caxituhatta ja neljäsata Sicli.
2 Moos 38:30 Sijtä tehtin jalat seuracunnan majan oween ja waskiAltarijn ja waskihäcki sen päälle/ ja caicki Altarin calut.
2 Moos 38:31 Nijn myös jalat ymbärins piha/ ja jalat pihan sisällekäytäwään/ caicki majan waarnat/ ja caicki waarnat ymbärins piha.

 

Vers. 8. Waimoin speilistä ) nämät oli jumaliset waimot/ jotca paastolla ja rucouxella palwelit Jumalata uscollisest Tabernaclin edes. Nijncuin löytän/ 1. Sam. 2:22. 1. Tim. 5:5. Ja nijncuin P. Lucas ylistä P. Hanna Prophetissata/ cap. 2:37.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40