Toinen Mosexen Kirja

XXIII. Lucu.

 

HERra kieldä uscomast walheita/ v. 1.
wihamiehellens paha tekemäst/ v. 4.
wäändämäst köyhän oikeutta/ v. 6.
ottamast lahjoja/ ja sortamast muucalaisia/ v. 8.
anda käskyn maan lewost ja Sabbathist/ v. 10.
colmest suurest juhlast/ v. 14.
cuuliaisudest/ v. 20.
lupa heille Canaan maan/ v. 31.
kieldä tekemäst lijtto sen asuwaisten cansa/ v. 32.

 

2 Moos 23:1 EI sinun pidä uscoman walheita/ ettäs auttaisit jumalatoinda ja tulisit wääräxi todistajaxi.
2 Moos 23:2 Ei sinun pidä joucko seuraman pahuteen: eikä myös wastaman oikiuden edes/ nijn että sinä poicket joucon jälken pois oikeudesta.
2 Moos 23:3 Ei sinun pidä caunisteleman köyhä hänen asiasans.
2 Moos 23:4 COsca sinä cohtat wiholises härjän eli Asin exyxis: nijn sinun pitä johdattaman sen hänelle jällens.
2 Moos 23:5 Coscas näet wiholises Asin olewan cuorman alla/ cawata ettes händä jättäis/ waan unhota omas hänen tähtens.
2 Moos 23:6 EI sinun pidä sortaman sinun köyhäs oikeutta hänen asiasans.
2 Moos 23:7 Ja ole caucana wääristä asioista. Wiatoinda ja hurscasta ei sinun pidä tappaman/ sillä en minä anna jumalattomalle oikeutta.
2 Moos 23:8 EI sinun pidä lahjoja ottaman: sillä lahjat socaisewat näkewät/ ja käändäwät hurscasten asiat.
2 Moos 23:9 EI teidän pidä solwaiseman muucalaisia/ sillä te tiedätte muucalaisten sydämet/ että te myös idze oletta ollet muucalaiset Egyptin maalla.
2 Moos 23:10 Cuusi wuotta pitä sinun kylwämän sinun maas: ja cocoman sen tulon.
2 Moos 23:11 Waan seidzemendenä wuonna/ pitä sinun sen lewolle ja kyndämätä jättämän/ että kyöhät sinun Canssastas sijtä syödä saisit. Ja mitä jää/ sen medzän pedot syökän. Nijn pitä myös sinun tekemän wijnamäkes ja öljymäkes cansa.
2 Moos 23:12 CUusi päiwä pitä sinun työtäs tekemän/ mutta seidzemendenä päiwänä pitä sinun lepämän: että sinun härkäs ja Asis saisit lewätä/ ja sinun pijcas poica ja muucalainen sais idzens wirwotta.
2 Moos 23:13 Caicki ne cuin minä olen teille sanonut/ pitä teidän pitämän. Ja wierasten jumalitten nime ei pidä teidän muistaman/ ja teidän suustan ei pidä ne cuuluman.
2 Moos 23:14 COlmasti wuodes pitä teidän minulle juhla pitämän.
2 Moos 23:15 Nimittäin/ happamattoman leiwän juhlan pitä sinun pitämän/ nijn että sinä seidzemen päiwä syöt happamatoinda leipä ( nijncuin minä sinulle käskenyt olen ) sijhen aican sillä cuulla Abib. Sillä että sillä ajalla olet sinä lähtenyt Egyptistä: mutta älä tule tyhjin käsin minun eteeni.
2 Moos 23:16 Ja sen juhlan coscas ensin rupet pellolda corjaman/ mitäs sijhen kylwänyt olet. Ja corjamisen juhlan/ wuoden lopus/ cosca sinä työs kedolda corjannut olet.
2 Moos 23:17 COlmasti wuodes pitä caicki sinun mieswäkes tuelman HERran Jumalan eteen.
2 Moos 23:18 Ei sinun pidä uhraman minun uhrini werta happaman taikinan cansa. Ja minun juhlani lihawus ei pidä ylidze yön jäämän huomenexi.
2 Moos 23:19 Utista ensimäisest sinun maas hedelmäst/ pitä sinun tuoman sinun HERras Jumalas huoneseen. Ja ei sinun pidä keittämän wohla nijncauwan cuin hän emäns ime.
2 Moos 23:20 CAdzo/ minä lähetän Engelini sinun edelles warjeleman sinua tiellä/ ja johdattaman sinun sijhen paickaan/ cuin minä olen sinulle walmistanut.
2 Moos 23:21 Sentähden carta hänen caswons/ ja cuule hänen änens/ älä hänen mieldäns pahoita: sillä ei hän jätä rangaisemata teidän ylidzekäymistän/ Ja minun nimen on hänes.
2 Moos 23:22 Waan jos sinä cuulet hänen änens/ ja teet caicki cuin minä sinulle käsken/ nijn minä olen sinun wiholistes wiholinen/ ja sinun wainoittes wainoja.
2 Moos 23:23 Cosca minun Engelin käy sinun edelläs/ ja johdatta sinun Amorrerein/ Hetherein/ Phereserein/ Cananerein/ Hewerein ja Jebuserein tygö: ja minä häwitän heitä.
2 Moos 23:24 Nijn ei sinun pidä cumartaman heidän jumalitans/ eikä myös heitä palweleman/ ja älä tee heidän tecoins jälken/ mutta sinun pitä heidän epäjumalans heittämän pois/ ja lyömän ricki.
2 Moos 23:25 Mutta HERra teidän Jumalatan pitä teidän palweleman/ nijn hän siuna sinun leipäs ja sinun wetes/ ja minä otan sinulda pois caicki sairaudet.
2 Moos 23:26 Ei yxikän kesken synnyttäwäinen eikä hedelmätöin pidä oleman sinun maasas/ ja minä annan sinun wanhaxi tulla.
2 Moos 23:27 Minä lähetän minun pelconi sinun edelles/ ja teen caiken Canssan epäilewäisexi/ cungas tulet: ja saatan caicki sinun wiholises pacoon sinun edestäs.
2 Moos 23:28 Minä lähetän hörhöläiset/ sinun edelles/ jotca pitä ajaman pois sinun edestäs/ Hewerit/ Cananerit ja Hetherit.
2 Moos 23:29 En minä heitä aja ulos yhtenä wuonna sinun edestäs/ ettei maa autiaxi tulis/ eikä medzän pedot enänis sinua wastan.
2 Moos 23:30 Wähittäin minä heitä ajan ulos sinun edestäs sijhenasti ettäs caswat ja omistat maan.
2 Moos 23:31 Ja minä panen sinun maas rajat punaisesta merestä nijn Philisterein meren asti/ ja corwesta nijn wirtan asti: sillä minä annan maan asuwaiset sinun kätees/ ajaxes heitä ulos edestäs.
2 Moos 23:32 Ei sinun pidä lijtto tekemän heidän cansans/ eikä heidän jumalittens cansa.
2 Moos 23:33 Waan älä salli heidän asua sinun maasas/ ettei he kehotais sinun syndiä tekemän minua wastan: sillä jos sinä palwelet heidän jumalitans/ nijn se on sinulle pahennoxexi.

 

Vers. 13. Muistaman ) se on/ ei teidän pidä jostacusta pyhästä saarnaman/ nijncuin ne teitä auttaisit: waan ainoastans Jumalast: sillä muista on täsä nijn paljo/ cuin saarnata/ kijttä ja cunnioitta.
v. 14. Colmasti ) se on/ Pääsiäisjuhlan Huhticuusa/ Helundain Kesäcuusa ja Lehtimajan juhlan Syyscuusa.
v. 16. Wuoden lopusa ) sen cudzu hän Syyscuuxi: sillä silloin on caswamus ja sisälle corjaus/ päätetyt.
v. 18. Minun uhrin werta ) se on/ ei sinun pidä uhraman Pääsiäis Caridzata/ ennencuin caicki hapoin leipä on pois sinun huonestas.
v. 20. Engelini ) tämä Engeli on Jumalan poica/ cuin taitan nähtä idze kirjoituxesta/ ja pyhäin Isäin Raamatuista. Triph.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40