Toinen Mosexen Kirja

EXODUS, Toinen Mosexen Kirja / josa nämät cappalet owat : I. ISraelin lasten cowast orjudest Pharaon angaruden alla/ josta Jumala autti ihmelisest Mosexen/ jonga hän sijtte lähetti hänen Canssans pelastaman/ Cap. 1. 2. 7. asti.
II. Kymmenest widzauxest/ joilla HERra rangais Egyptin/ ettei Pharao tahtonut päästä Israelin lapsia/ ja cuinga hän heidän sijtte wäkewällä kädellä wei sieldä ulos/ ja upotti Pharaon punaiseen mereen/ cap. 7. 8. etc. 16. saacka.
III. Canssan napinast Mosest ja Aaronita wastan/ ja ricoxest corwes: Lain andamisest Sinain wuorella/ Cap. 16. 25. asti.
VI. Todistuxen majast/ mitä sijhen tuli/ mitä Jumala sijtä on käskenyt/ cuinga se tehtin ja wihittin/ Cap. 25. 26. loppun asti.
Täsä kirjas löytän/ mitä Josephin cuoleman jälken on tapahtunut sijhen saacka/ cuin maja rakettin/ nimittäin 144. ajastajas.
Sillä Josephin cuolemast Mosexen syndymän asti/ oli 62. ajastaica.
Sijtä/ nijn Israelin lasten lähtemiseen Egyptistä 81. Ja taas sijtä/ sijhen saacka cuin maja tehtin/ yxi ajastaica.

 

I. Lucu.

 

Usi Cuningas tule Egyptijn/ joca Josephita ei tunne/ v. 1.
ajattele neuwon cawalast/ polkexens ja häwittäxens Israelin lapsia/ v. 8.
rascalla työllä/ v. 11.
käske Hebrerein waimoin lastenämmäin surmata heidän poicalapsens/ v. 15.
ja hänen wäkens heittä lapset wirtaan/ v. 22.

 

2 Moos 1:1 NÄmät owat Israelin lasten nimet/ jotca Jacobin cansa tulit Egyptijn/ idzecukin huoneinens.
2 Moos 1:2 Ruben/ Simeon/ Lewi/ Juda.
2 Moos 1:3 Isaschar/ Zebulon/ BenJamin.
2 Moos 1:4 Dan/ Nephtali/ Gad/ Asser.
2 Moos 1:5 Ja caicki henget/ jotca Jacobin cupeista olit tullet/ olit seidzemenkymmendä. Mutta Joseph oli ennen Egyptis.
2 Moos 1:6 Cosca Joseph oli cuollut/ ja caicki hänen weljens/ ja caicki ne jotca sijhen aican elänet olit:
2 Moos 1:7 Caswoit Israelin lapset ja sijtit lapsia/ ja lisännyit/ ja sangen woimalisest enänit/ nijn että he täytit maan.
2 Moos 1:8 NIin usi Cuningas tuli Egyptijn/ joca ei Josephita tundenut.
2 Moos 1:9 Hän sanoi hänen Canssallens: cadzo/ Israelin lasten joucko on suuri ja enä cuin meitä.
2 Moos 1:10 Käykäm cawaludella häwittämän heitä/ ettei heitä tulis nijn paljo. Sillä jos jocu sota nousis/ tohtisit he mennä meidän wihamiestem puolelle/ ja sotia meitä wastan/ ja lähte maalda pois.
2 Moos 1:11 Nijn asetettin heidän päällens teettäjät/ waiwaman heitä orjudella: sillä Pharaolle rakettin Pithomin ja Ramesexen Caupungi/ werohuonexi.
2 Moos 1:12 Mutta jota enämmin he rascautit Canssa/ sitä enämmin se lisändyi ja leweis. Ja he cauhistuit Israelin lapsia.
2 Moos 1:13 Ja Egyptiläiset waiwaisit Israelin lapsia orjudella/ armaidzemata.
2 Moos 1:14 Ja saatit heidän elämäns catkeraxi/ rascalla sawein ja tijlein työllä/ ja caickinaisella rasituxella kedolla/ ja caickinaisella työllä cuin he taisit heidän päällens panna/ armaidzemata.
2 Moos 1:15 JA Egyptin Cuningas sanoi Hebrerein lastenämmille/ joista toisen nimi oli Siphra/ ja toisen Pua:
2 Moos 1:16 Cosca te autatte Hebrerein waimoja heidän synnyttäisäns/ jos se poica on/ nijn surmatcat händä/ mutta jos se tytär on/ nijn andacat elä.
2 Moos 1:17 Mutta lastenämmät pelkäisit Jumalata/ ja ei tehnet nijncuin Egyptin Cuningas oli heille sanonut/ mutta annoit lasten elä.
2 Moos 1:18 Nijn Egyptin Cuningas cudzui lastenämmät/ ja sanoi heille: mixi te tämän teette/ että te annatte lasten elä?
2 Moos 1:19 Nijn lastenämmät wastaisit Pharaolle: Hebrerein waimot ei ole nijncuin Egyptiläiset: sillä he owat wahwemmat luonnostans/ ja ennencuin lastenämmä tule heidän tygöns/ owat he synnyttänet.
2 Moos 1:20 Sentähden teki Jumala lastenämmille hywin/ ja Canssa lisändyi ja tuli sangen paljoxi.
2 Moos 1:21 Ja että lastenämmät pelkäisit Jumalata/ rakensi hän heille huoneita.
2 Moos 1:22 Nijn käski Pharao caikelle hänen Canssallens/ sanoden: caicki pojat cuin syndywät pitä teidän heittämän wirtaan/ mutta caicki tyttäret andacat elä.

 

Vers. 19 Hebrerein waimot ) Ei täsä tarwittu sanoman Pharaolle nijncuin se oli. Sillä ei täsä kysytty vscontunnustuxesta: ei myös tee nämät waimot sen cansa Jumalan cunniata eikä lähimmäisens autuutta wastan.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40