Toinen Mosexen Kirja

XXI. Lucu.

 

HERra anda mailmaliset käskyt/ orjista/ v. 1.
Miestaposta/ v. 12.
Sijtä/ joca lyö eli kiroile Isäns eli Äitiäns/ etc. v. 15.
Sijtä/ joca lyö hänen lähimmäistäns/ v. 18.
Oman orjans cuoliaxi eli raajaricoxi/ v. 20.
& 26. Rascasta Waimo/ v. 22.
Jos härkä puske jongun cuoliaxi/ v. 28.
Sijtä/ joca awa cuopan/ ja jocu eläin puto sijhen/ v. 33.
Jos härkä puske toisen miehen härjän: mikä rangaistus nijlle oleman pitä/ v. 35.

 

2 Moos 21:1 NÄmät owat ne oikeudet/ jotca sinun pitä paneman heidän eteens.
2 Moos 21:2 Jos sinä ostat Hebrerin orjan/ hänen pitä sinua palweleman cuusi wuotta/ waan seidzemendenä pitä hänen lähtemän wapana ehdollans.
2 Moos 21:3 Jos hän naimatoina on tullut/ naimatoina pitä hänen myös lähtemän/ waan jos hän nainuna tuli/ nijn lähtekän emändinens.
2 Moos 21:4 Jos hänen Isändäns andoi hänelle emännän/ ja hän on synnyttänyt hänelle poikia ja tyttäritä/ nijn hänen emändäns ja lapsens pitä oleman hänen Isändäns omat/ waan idze hänen pitä lähtemän yxinäns.
2 Moos 21:5 Mutta jos orja sano: minä racastan minun Isändäni/ emändäni ja lapsiani/ en tahdo minä tulla wapaxi.
2 Moos 21:6 Nijn hänen Isändäns wiekän hänen jumalten tygö/ taicka seisautacan hänen oween/ taicka pihtipieleen/ ja läwistäkän Isändä hänen corwans nascalilla/ ja olcan ijäns hänen orjans.
2 Moos 21:7 JOs jocu myy tyttärens orjaxi/ ei hänen pidä lähtemän nijncuin orja.
2 Moos 21:8 Jollei hän kelpa Isännällens/ ja ei tahdo händä awioxi otta/ nijn hänen pitä andaman hänen lunastetta/ mutta muucalaiselle Canssalle ei pidä oleman hänellä woima händä myydä/ sillä hän on cadzonut hänen ylön.
2 Moos 21:9 Mutta jos hän naitta pojallens hänen/ nijn andacan hänen nautita tyttären oikeutta.
2 Moos 21:10 Jos hän pojallens otta toisen/ nijn ei hänen pidä kieldämän häneldä hänen rawindotans/ waatteitans/ ja Awioskäskyn oikeutta.
2 Moos 21:11 Jollei hän tee hänelle näitä colme: nijn hänen pitä wapana lähtemän lunastamata.
2 Moos 21:12 Joca lyö ihmisen nijn että hän cuole/ hänen pitä totisest cuoleman.
2 Moos 21:13 Waan jollei hän ole hänen hengens jälken wäjynnyt/ mutta Jumala on andanut hänen tapaturmast langeta hänen käsijns/ nijn minä määrän sinulle paican/ johonga hänen pakeneman pitä.
2 Moos 21:14 Mutta jos jocu ylpeydest tappa lähimmäisens cawaludella/ sen sinun pitä ottaman minun Altarildanikin pois/ cuoletetta.
2 Moos 21:15 JOca lyö Isäns taicka äitiäns/ hänen pitä totisest cuoleman.
2 Moos 21:16 Joca warasta ihmisen ja myy hänen/ ja löytän hänen tykönäns/ hänen pitä totisest cuoleman.
2 Moos 21:17 Ja joca kiroile Isäns ja äitiäns/ hänen pitä toisest cuoleman.
2 Moos 21:18 COsca miehet keskenäns rijtelewät/ ja toinen lyö toista kiwellä eli rusicalla/ ja ei cuole/ waan maca wuotesans/
2 Moos 21:19 Jos hän parane/ nijn että hän käy ulos sauwans nojalla/ nijn sen pitä syyttömän oleman joca löi/ ainoastans maxacan hänen työns wahingon/ josta hän on estetyxi tullut/ ja andacan Lääkärin palcan.
2 Moos 21:20 COsca jocu lyö palcollistans sauwalla/ nijn että hän cuole hänen käsijns/ hänen pitä rangaistuxen kärsimän.
2 Moos 21:21 Waan jos hän päiwän taicka caxi elä/ ei pidä händä costettaman/ sillä se on hänen rahans.
2 Moos 21:22 JOs miehet rijtelewät keskenäns/ ja louckawat rascan waimon/ nijn että häneldä lapsi huckan tule/ ja ei wahingo tapahdu/ nijn hänen pitä rahalla rangaistaman/ senjälken cuin waimon mies häneldä ano/ ja se pitä annettaman arwiomiesten ehdost.
2 Moos 21:23 Mutta jos jotacuta wahingota tule/ nijn pitä hänen andaman hengen hengest.
2 Moos 21:24 Silmän silmäst/ hamban hambast: käden kädest/ jalan jalast.
2 Moos 21:25 Polton poltost/ haawan haawast/ sinimarjan sinimarjast.
2 Moos 21:26 JOca lyö palcollisens silmän ja turmele sen/ hänen pitä päästämän hänen wapaxi silmän tähden.
2 Moos 21:27 Nijn myös jos hän lyö hänen palcolliseldans hamban suusta/ nijn pitä hänen päästämän händä wapaxi hamban tähden.
2 Moos 21:28 JOs härkä cuocaise miehen eli waimon/ nijn että hän cuole/ se härkä pitä kiwitettämän/ ja ei pidä hänen lihans syötämän/ ja nijn on härjän Isändä wiatoin.
2 Moos 21:29 Mutta jos härkä ennen oli harjandunut cuockiman/ ja hänen Isännällens oli sanottu/ ja ei hän corjannut händä/ jos hän sijtte tappa miehen eli waimon/ nijn pitä härkä kiwitettämän ja hänen Isändäns cuoleman.
2 Moos 21:30 Mutta jos hän rahalla pääse/ nijn pitä hänen andaman hengens lunastuxexi/ nijn paljo cuin määrätän.
2 Moos 21:31 Sillä tawalla pitä myös hänen cansans tehtämän/ jos hän pojan eli tyttären cuocaise.
2 Moos 21:32 Jos jocu härkä cuocaise palcollisen/ nijn pitä hänen andaman heidän Isännällens colmekymmendä hopia sicli/ ja härkä pitä kiwitettämän.
2 Moos 21:33 JOs jocu awa cuopan/ taicka caiwa cuopan/ jos ei hän sitä jällens peitä/ ja härkä eli Asi sijhen puto.
2 Moos 21:34 Nijn pitä sen cuopan Isändä maxaman rahalla toiselle/ mutta sen cuolluen pitä hänen oleman.
2 Moos 21:35 JOs jongun härkä cuocki toisen miehen härjän/ että se cuole/ nijn pitä heidän myymän sen eläwän härjän/ ja jacaman rahan/ nijn myös cuollen härjän jacaman.
2 Moos 21:36 Elickä jos se oli tiettäwä/ että se härkä on ennen tottunut cuockiman/ ja hänen Isändäns ei corjannut händä/ nijn hänen pitä andaman härjän härjästä/ ja se cuollut pitä hänen oleman.

 

Vers. 15. Joca lyös Isäns eli äitiäns ) Ruomareilla on ollut sencaltainen tapa/ cosca jocu löi Isäns eli äitiäns/ nijn hän ommeldin nahcasäckijn/ ja hänen tygöns coira/ cuckoi/ kyykärme ja Apina/ ja heitettin lähimmäiseen weteen/ että hän sencaltaisen pahuden tähden/ idze cuolemasakin piti kituman/ ja ei enä saaman nähdä taiwasta/ cuin hän wielä eli/ eikä myös maata cuolemans jälken. Tästä taitan luetta 9. Lib. cod. tit. 17. Pompejam

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40