Toinen Mosexen Kirja

XXV. Lucu.

 

HERra käske Mosexen otta ylönnysuhrin Israelin lapsilda/ v. 1.
tehdä sijtä Pyhän eli Tabernaclin/ caickein tarwetten cansa/ v. 8.
Arkin/ v. 10.
Armonistuimen cahden Cherubimin cansa/ v. 17.
pöydän caluinens/ v. 23.
ja kyntiläjalan/ v. 31.

 

2 Moos 25:1 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
2 Moos 25:2 Puhu Israelin lapsille/ että he tuowat minulle ylönnysuhrin jocamieheldä/ jonga sydän hywästä tahdosta anda sen.
2 Moos 25:3 Ja tämä on ylönnysuhri/ jonga teidän pitä ottaman heildä: culda/ hopiata/ waske.
2 Moos 25:4 Kellaista silckiä/ skarlacani rosinpunaista/ walkiata silckiä/ wuohen carwoja.
2 Moos 25:5 Punaisita oinan nahcoja/ Thechaschim nahcoja/ hongia.
2 Moos 25:6 Öljyä lampuin/ yrttejä woitexi/ ja hywänhajulisexi sawuittamisexi.
2 Moos 25:7 Onichinkiwiä ja sisälle sowitettuja kiwiä pääliswaateseen ja kilpeen.
2 Moos 25:8 Ja heidän pitä tekemän minulle Pyhän: että minä asuisin heidän seasans.
2 Moos 25:9 Nijncuin minä osotan sinulle Tabernaclin muodon/ ja caicken calun mitä sijhen tarwitan: nijn pitä teidän sen tekemän.
2 Moos 25:10 TEhkät Arcki hongasta: jonga pituus pitä oleman puolicolmatta kynärätä/ ja leweys puolitoista kynärätä/ ja corkeus puolitoista kynärätä.
2 Moos 25:11 Ja sinun pitä sen silaman puhtalla cullalla/ sisäldä ja ulco ja sinun pitä tekemän culdaisen wanden sen ymbärins.
2 Moos 25:12 Ja pitä myös walaman neljä cullaista rengasta/ jotca sinun pitä paneman neljään culmaan/ nijn että caxi rengast owat hänen yhdellä puolellans/ ja toiset caxi rengast toisella puolellans.
2 Moos 25:13 Ja sinun pitä tekemän corennot hongasta ja silaman ne cullalla.
2 Moos 25:14 Ja pitä pistämän corennot regaisijn/ jotca owat Arkin siwulla/ että nijllä Arcki cannetaisin.
2 Moos 25:15 Sen Arkin rengaisa pitä oleman corennot/ ja ei pidä nijstä wedettämän ulos.
2 Moos 25:16 Ja sinun pitä paneman Arckijn sen Todistuxen/ jonga minä sinulle annan.
2 Moos 25:17 SInun pitä myös tekemän Armonistuimen puhtasta cullasta/ puoldacolmatta kynärätä pitkän/ ja puoldatoista kynärätä lewiän.
2 Moos 25:18 Ja sinun pitä tekemän caxi Cherubimi lujasta cullasta/ molembijn päihijn armonistuinda.
2 Moos 25:19 Että yxi Cherub on täsä pääsä/ ja toinen toises pääsä: ja näin owat caxi Cherubimi Armonistuimen päisä.
2 Moos 25:20 Ja ne Cherubimit pitä hajottaman sijpens sen ylidzen/ nijn että he peittäwät Armonistuimen sijwilläns/ ja heidän caswons pitä oleman toinen toisens puoleen: ja heidän pitä cadzoman Armonistuimen päälle.
2 Moos 25:21 Ja sinun pitä asettaman Armonistuimen Arkin päälle/ ja paneman Arckijn sen Todistuxen/ jonga minä sinulle annan.
2 Moos 25:22 Ja sieldä minä sinulle todistan ja puhuttelen sinua/ nimittäin Armonistuimesta/ cahden Cherubimin wälildä/ jotca owat todistuxen Arkin päällä: caikista mitä minä sinun käsken sanoa Israelin lapsille.
2 Moos 25:23 JA sinun pitä tekemän pöydän hongasta: cahta kynärätä pitä oleman hänen pituudens/ ja kynärätä hänen leweydens/ ja puoldatoista kynärätä hänen corkeudens.
2 Moos 25:24 Ja sinun pitä silaman sen puhtalla cullalla/ ja tekemän ymbärins sen päälle cullaisen wanden:
2 Moos 25:25 Ja sinun pitä tekemän wanden sen ymbärins kämmendä corkian ja cullaisen palden wanden ymbärins.
2 Moos 25:26 Ja sinun pitä tekemän neljä cullaista rengasta neljään culmaan/ jotca owat neljän jalan päällä.
2 Moos 25:27 Juuri wanden cohdalla pitä ne rengat oleman/ että nijhin taittaisin pistä corennot/ joilla pöytä cannetaisin.
2 Moos 25:28 Ja sinun pitä tekemän ne corennot hongasta/ ja silaman cullalla: että pöytä nijllä cannetaisin.
2 Moos 25:29 Ja sinun pitä sijhen myös tekemän fatit/ lusicat/ cannut ja maljat/ puhtast cullast: että nijllä pöytä peitetäisin.
2 Moos 25:30 Ja sinun pitä paneman aina pöydälle minun eteeni cadzomus leiwät.
2 Moos 25:31 SInun pitä myös tekemän kyntiläjalan lujast puhtaimmast cullast: jonga warsi pitä oleman haarains/ maljains/ cnuppeins ja cuckaistens cansa.
2 Moos 25:32 Cuusi haara pitä käymän ulos hänen kyljistäns: colme haara cummastakin kyljest.
2 Moos 25:33 Ja jocaidzes haaras pitä oleman colme malja/ nijncuin mandel pähkinät/ cnupit ja cuckaiset. Nämät pitä oleman ne cuusi haara/ jotca kyntiläjalasta käywät.
2 Moos 25:34 Mutta kyntiläjalan warres pitä oleman neljä malja/ ja sijhen cnupit ja cuckaiset.
2 Moos 25:35 Ja yxi cnuppi pitä oleman idzecungin cahden haaran alla/ nijstä cuudesta/ jotca kyntiläjalast käywät.
2 Moos 25:36 Sillä molemmat/ sekä cnupit että haarat/ pitä sijtä käymän: ja caickityynni pitä oleman lujast puhtaimmast cullast.
2 Moos 25:37 Ja sinun pitä tekemän seidzemen lampua sen päälle: nijn että ne walistaisit toinen toisens cohdalla.
2 Moos 25:38 Ja kyntilän nijstimet ja sammmutos calut puhtast cullast.
2 Moos 25:39 Yhdestä Centneristä puhdast culda pitä sinun sen tekemän: caickein hänen caluins cansa.
2 Moos 25:40 Ja cadzo/ että sinä caicki teet sen muoden jälken/ jonga sinä näit wuorella.

 

Vers. 22. Todistan ) se on/ sen tykönä nijncuin yhden wahwan tiedon ja todhistuxen tykönä/ teen minä sinulle tiettäwäxi/ että minä olen läsnä/ nijn että minä siellä puhun.
v. 39. Centneristä ) Centner on colmekymmendä leiwiskä culda.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40