Toinen Mosexen Kirja

XX. Lucu.

 

HERra puhu kymmenen käskyä Sinain wuorelda/ v. 1.
Cosca Canssa ne cuule/ ja näke pitkäisen leimauxen ja wuoren suidzewan/ pelkäwät he ja pakenewat taamma/ v. 18.
Moses lohdutta heitä/ v. 20.
Ja mene sijtte pimeyteen/ josa Jumala oli: Jumala kieldä pois caicki epäjumalat/ v. 22.
Käske Mosexen tehdä Altarin maasta/ ja neuwo cuinga se pitä tehtämän/ v. 24.

 

2 Moos 20:1 JA Jumala puhui caicki nämät sanat/ sanoden:
2 Moos 20:2 Minä olen HERra sinun Jumalas/ joca sinun Egyptin maalda orjuden huonesta ulos wienyt on.
2 Moos 20:3 Ei sinun pidä muita Jumalita pitämän minun edesäni.
2 Moos 20:4 Ei sinun pidä yhtäkän cuwa/ eikä jongun muoto sinulles tekemän/ taica nijden muotoista cuin ylhällä taiwas owat/ eli nijden muotoista jotca alhalla owat maan päällä/ eikä nijden muotoista jotca wesis maan alla owat.
2 Moos 20:5 Ei sinun pidä cumartaman nijtä/ eikä myös palweleman heitä: Sillä minä HERRA sinun Jumalas/ olen kijwas Jumala/ joca edziskelen Isäin pahat tegot lasten päälle/ colmandeen ja neljändeen polween/ jotca minua wihawat.
2 Moos 20:6 Ja teen laupiuden monelle tuhannelle/ jotca minua racastawat/ ja pitäwät minun käskyni.
2 Moos 20:7 Ei sinun pidä turhan lausuman sinun HERras Jumalas nime: sillä ei HERra pidä sitä rangaisemata/ joca hänen nimens turhan lausu.
2 Moos 20:8 Muista Sabbathin päiwä/ pyhittä.
2 Moos 20:9 Cuusi päiwä pitä sinun työtä tekemän/ ja caicki asias ajaman.
2 Moos 20:10 Mutta seidzemendenä päiwänä on HERran sinun Jumalas/ Sabbathi: Silloin ei sinun pidä työtä tekemän/ eikä sinun poicas/ eikä sinun tyttäres/ eikä sinun palwelias/ eikä sinun pijcas/ eikä sinun juhtas/ eikä sinun muucalaises/ joca sinun portisas on.
2 Moos 20:11 Sillä cuutena päiwänä on HERra taiwan/ maan ja meren tehnyt/ ja caicki mitä nijsä owat/ ja lewäis seidzemendenä päiwänä. Sentähden siunais HERra Sabbathin päiwän ja pyhitti sen.
2 Moos 20:12 SInun pitä cunnioittaman Isäs ja äitiäs: ettäs cauwan eläisit maan päällä/ jonga HERra sinun Jumalas anda sinulle.
2 Moos 20:13 Ei sinun pidä tappaman.
2 Moos 20:14 Ei sinun pidä huorin tekemän.
2 Moos 20:15 Ei sinun pidä warastaman.
2 Moos 20:16 Ei sinun pidä wäärä todistust sanoman sinun lähimmäistäs wastan.
2 Moos 20:17 Ei sinun pidä pyytämän sinun lähimmäises huonetta. Ei sinun pidä himoidzeman sinun lähimmäises emändätä/ eikä hänen palweliatans/ eikä pijcans/ eikä hänen härkäns/ eikä hänen Asians/ eikä mitän cuin sinun lähimmäises on.
2 Moos 20:18 JA caicki Canssa näit pitkäisen jylinän/ ja tulen leimauxet/ ja Basunan helinän/ ja wuoren suidzewan: ja pelkäisit ja pakenit astuden taamma.
2 Moos 20:19 Ja sanoit Mosexelle: puhu sinä meidän cansam/ me cuulemme/ ja älkän Jumala meidän cansam puhuco/ etten me cuolis.
2 Moos 20:20 Moses puhui Canssalle: älkät peljätkö/ sillä Jumala on tullut teitä coetteleman/ ja että hänen pelcons olis teidän edesän/ ettet te paha tekis.
2 Moos 20:21 Ja Canssa astui taamma: mutta Moses meni sen pimeyden tygö/ josa Jumala oli.
2 Moos 20:22 Ja HERra sanoi Mosexelle: nijn sinun pitä Israelin lapsille sanoman: te oletta nähnet/ että minä olen taiwasta teidän cansan puhunut.
2 Moos 20:23 Sentähden ei teidän pidä yhtän cappaletta minun wertanani pitämän. Hopiaisia ja cullaisia jumalita ei teidän pidä teillen tekemän.
2 Moos 20:24 Tee Altari maasta minulle/ jonga päällä sinun poltouhris ja kijtosuhris/ sinun lambas ja carjas uhrat: sillä mihingä paickaan minä säädän minun nimeni muiston/ sinne minä tulen sinun tygös ja siunan sinua.
2 Moos 20:25 Ja jos sinä teet minulle kiwisen Altarin/ nijn älä tee sitä wuolduista kiwistä: sillä jos sinä rupet sijhen weidzelläs/ nijn sinä sen turmelet.
2 Moos 20:26 Ei myös sinun pidä astuimilla minun Altarilleni astuman/ ettei sinun häpiäs siellä paljastettais.

 

Vers. 4. Ei sinun pidä yhtäkän cuwa sinulles tekemän ) nimittäin sitä palwellaxes ja sitä cumartaxes/ ja sille Jumalan cunniata tehdäxes. Mutoin ei ole kielty cuwia pitämäst/ jotca muistuttawat meille/ mitä Wanhas ja Udes Testamendis on tapahtunut. Tämän on Jumala idze nijn selittänyt/ Lev. 5. in fine , cusa nijn on: ettei ihmisen pidä tekemän idzellens jongun caltaisita epäjumalita eli cuwia/ etc. nijtä rucoillaxens. Sillä jollei nijn pitäis ymmärrettämän/ nijn ei Jumala olis ikänäns käskenyt tehdä cuwia hänen Tabernaclijns ja Templijns. Nijncuin Cherubimin ja härjät waski meren ala/ etc. cuin lukea taitan Infra cap. 25:18. I. Reg. 7:23.
v. 12. Cauwan elä ) se on/ sinä menestyt maan päällä/ cuin Pawali sen selittä/ Eph. 6:2.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40