Toinen Mosexen Kirja

XXXII. Lucu.

 

AAron teke Canssan anomisen jälken waletun wasican/ jota he cumartawat ja jolle he uhrawat/ v. 1.
Jumala ilmoitta sen Mosexelle wuorella/ ja wihastu sangen cowin Canssan päälle/ v. 7.
Moses rucoile heidän edestäns/ ja lepyttä HERran wihan/ v. 11.
Cosca hän tule alas tauluin cansa/ ja cuule Canssan riecuwan leiris/ v. 15.
näke myös wasican: heittä hän taulut ricki/ poltta wasican tuhwaxi/ nuhtele Aaronit/ v. 19.
ja anda Lewin lasten tappa colmetuhatta miestä Canssasta/ v. 25.
mene sijtte Jumalan tygö/ ja rucoile toisen kerran heidän edestäns/ v. 30.

 

2 Moos 32:1 MUtta cosca Canssa näki/ että Moses wijwyi tulemast alas wuorelda/ nijn he cocounsit Aaronita wastan/ ja sanoit hänelle: nouse/ tee meille jumalita/ jotca meidän edelläm käywät: sillä en me tiedä/ mitä tälle miehelle Mosexelle tapahtunut on/ joca meidän Egyptin maalda johdatti.
2 Moos 32:2 Nijn sanoi Aaron heille: rewäiskät ne cullaiset corwarengat/ jotca owat teidän emännitten corwisa/ ja teidän poicain/ ja teidän tytärten/ ja tuocat minun tygöni.
2 Moos 32:3 Nijn caicki Canssa rewäisit heidän cullaiset corwarengans heidän corwistans/ ja toit Aaronin tygö.
2 Moos 32:4 Jotca hän otti heidän kädestäns ja krijpusteli sen caiwinraudalla/ ja teki sijtä waletun wasican: ja he sanoit: nämät owat sinun jumalas Israel/ jotca sinun Egyptin maalda johdatit.
2 Moos 32:5 Cosca Aaron sen näki/ rakensi hän Altarin heidän eteens/ huusi ja sanoi: huomena on HERran juhlapäiwä.
2 Moos 32:6 JA he warhain amulla nousit toisna päiwänä/ ja uhraisit polttouhria/ ja cannoit edes kijtosuhria. Ja Canssa istuit syömän ja juoman/ ja nousit mässämän.
2 Moos 32:7 Mutta HERra puhui Mosexelle: mene/ astu alas: sillä sinun Canssas/ jonga sinä Egyptin maalda johdatit/ turmeli idzens.
2 Moos 32:8 He äkist poickeisit pois sildä tieldä/ jonga minä heille käskin. He teit heillens waletun wasican/ ja cumarsit sitä/ ja uhraisit sille/ ja sanoit: Nämät owat sinun jumalas Israel/ jotca sinun Egyptin maalda johdatit.
2 Moos 32:9 Ja HERra sanoi Mosexelle: minä näen tämän Canssan/ ja cadzo/ se on niscuri Canssa.
2 Moos 32:10 Sentähden salli nyt minun wihan julmistua heidän päällens/ ja niellä heitä: nijn minä teen sinun suurexi Canssaxi.
2 Moos 32:11 Mutta Moses hartast rucoili hänen HERrans Jumalans edes/ ja sanoi: HERra/ mixi sinun wihas julmistu sinun Canssas päälle/ jongas Egyptin maalda johdatit suurella woimalla ja wäkewällä kädellä?
2 Moos 32:12 Mixi Egyptiläiset pidäis puhuman ja sanoman: heidän wahingoxens hän heitä johdatti ulos/ tappaxens heitä wuorella/ ja häwittäxens heitä maan pääldä? käännä pois sinun wihas hirmuisudesta/ ja ole armollinen sinun Canssas pahudelle.
2 Moos 32:13 Muistele sinun palweliais Abrahamin/ Isaachin ja Israelin päälle/ joille sinä idze cauttas wannoit/ ja sanoit heille: Minä enännän teidän siemenen nijncuin taiwan tähdet/ ja caiken tämän maan/ josta minä sanoin: annan teidän siemenellen/ ja heidän pitä sen perimän ijancaickisest.
2 Moos 32:14 Nijn HERra catui sitä pahutta/ jonga hän uhcais tehdäxens Canssallens.
2 Moos 32:15 JA Moses käänsi idzens ja astui alas wuorelda/ ja hänen kädesäns oli caxi todistuxen taulua/ ja taulut olit kirjoitetut molemmilda puolilda.
2 Moos 32:16 Ja taulut olit Jumalan teco/ ja kirjoitus oli myös Jumalan kirjoitus/ caiwettu tauluin.
2 Moos 32:17 Cosca Josua cuuli Canssan huudon/ että he riemuidzit/ sanoi hän Mosexelle: Sodan meteli on leiris.
2 Moos 32:18 Hän wastais: ei se ole woittaitten eikä woitettuiden huuto/ mutta minä cuulen hyppäwäisten weisun änen.
2 Moos 32:19 Ja cosca hän lähestyi leiriä/ näki hän wasican ja hypyn. Ja Mosexen wiha julmistui/ ja heitti pois käsistäns taulut/ ja löi ricki wuoren alla.
2 Moos 32:20 Hän otti myös wasican/ jonga he tehnet olit/ ja poltti tulella ja musersi sen tuhwaxi/ sijtte hän secoitti sen weteen/ ja andoi sen Israelin lasten juoda.
2 Moos 32:21 Ja Moses sanoi Aaronille: mitä tämä Canssa on sinun tehnyt/ ettäs nijn suuren ricoxen saatit heidän päällens?
2 Moos 32:22 Aaron sanoi: älkön minun herrani wiha julmistuco/ sinä tiedät/ että tämä Canssa on paha.
2 Moos 32:23 He sanoit minulle: tee meille jumalita/ jotca meidän edelläm käywät: sillä en me tiedä/ mitä tälle miehelle Mosexelle tapahtunut on/ joca meidän Egyptin maalda johdatti.
2 Moos 32:24 Joille minä sanoin: jolla on culda/ rewäiskän sen pois/ ja andacan minulle/ ja minä heitin sen tuleen/ ja sijtä tuli tämä wasicka.
2 Moos 32:25 COsca Moses näki että Canssa oli paljas ( sillä Aaron oli heidän paljastanut häwäistyxexi heidän wiholisillens )
2 Moos 32:26 Nijn Moses astui leirin porttijn ja sanoi: joca on HERran oma/ se tulcan minun tygöni: nijn cocounsit hänen tygöns caicki Lewin pojat.
2 Moos 32:27 Joille hän sanoi: näin sano HERra Israelin Jumala: jocainen sitocan miecan cupeillens/ waeldacat läpidze ja palaitcat portist nijn porttijn leirisä/ ja tappacan idzecukin weljens/ ja idzecukin ystäwäns/ ja idzecukin lähimmäisens.
2 Moos 32:28 Nijn Lewin pojat teit Mosexen käskyn jälken. Ja sinä päiwänä langeis Canssasta liki colmetuhatta miestä.
2 Moos 32:29 Moses sanoi: Täyttäkät tänäpänä teidän käten HERralle idzecukin pojasans ja weljesäns/ että hän tänäpänä andais teille siunauxen.
2 Moos 32:30 TOisna päiwänä sanoi Moses Canssalle: te oletta tehnet suuren pahan: nyt minä astun ylös HERran tygö/ jos minä lepytän teidän ricoxen.
2 Moos 32:31 Nijn Moses palais HERran tygö/ ja sanoi: minä rucoilen/ tämä Canssa teki suuren synnin: sillä he teit idzellens cullaisita jumalita.
2 Moos 32:32 Nyt sijs anna heidän ricoxens andexi/ mutta jolleica/ nijn pyhi minua pois sinun kirjastas jongas kirjoittanut olet.
2 Moos 32:33 Ja HERra sanoi Mosexelle: Cuinga? Joca minua wastan ricko/ sen minä pyhin minun kirjastani.
2 Moos 32:34 Nijn mene sijs nyt/ ja johdata Canssa sille sialle/ josta minä olen sinulle puhunut: Cadzos/ minun Engelin käy sinun edelläs. Mutta sinä minun edzickopäiwäni/ costan minä heidän ricoxens.
2 Moos 32:35 Ja nijn rangais HERra Canssa/ että he olit tehnet wasican/ jonga Aaron heille teki.

 

Vers. 1. Moses wijwyi ) He luulit/ että Moses oli heidän jättänyt/ nijn ette he tiennet mitä heidän piti tekemän: Juuri nijn/ cosca me olemme waiwas/ ja emme cohta saa Jumalan apua nähdä/ luulem me/ että Jumala on meidän hyljännyt/ ja mualda apua edzim. Silloin myös walettu wasicka tule meidän Jumalaxem.
v. 4. krijpusteli ) se on/ hän osotti heille mingäcaltaisen cuwan heidän piti tekemän. Sillä tawalla ihmisen oppi pane Canssan eteen/ mitä työtä heidän pitä tekemän/ jolla he Jumalata palwelisit. Sillä täsä sinä näet/ että Canssalla oli ajatus palwella oikiata Jumalata/ cosca he ylönsit wasican/ että Aaron andoi cuulutta/ sen olewan HERran pyhä päiwän/ ja rakensi Altarin.
v. 25. paljas ) Sillä sanalla/ cuin Hebrean kieles on/ Pharija , ymmärretän suomen kieles nijn paljo cuin wapa. Ja tahto Moses näin sanoa: Aaron on tehnyt Canssan peräti wapaxi Jumalan sanan cuuliaisudesta/ nijncuin ihmisen oppi teke. Nimittäin/ teke Canssan wapaxi ja walmixi caickeen epäjumalan palweluxeen: caicki cuitengin sillä ajatuxella/ nijncuin hän tahdois heitä autta/ ja cuitengin ei ole mikän muu/ cuin turha juttu/ jolla ei mitän ymmärretä.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40