P. Lucan Euangelium.

 

IX. Lucu

 

9:1 SItte ychten cutzui Iesus ne Caxitoistakymende/ ia annoi heille wäen ia wallan caikein Perkelitten päle/ Ja ette he Taudhit mös para'naisit/
Sitten yhteen kutsui Jesus ne kaksitoista kymmentä/ ja antoi heille wäen ja wallan kaikkein perkeleitten päälle/ Ja että he taudit myös parantaisit/
9:2 Ja vloslehetti heijet sarnaman Jumalan Waldakunda/ ia parandaman Sairaita.
Ja ulos lähetti heidän saarnaaman Jumalan waltakuntaa/ ja parantamaan sairaita.
9:3 Ja sanoi heiden tygens/ Elket ottaco miteken möten Tiehen/ eike Sauua/ eike Prentzeli/ eike Leipä/ eike peningit/ Elket mös cachta Hamecht pitekö.
Ja sanoi heidän tykönsä/ Älkäät ottako mitäkään myöten tiehen/ eikä sauwaa/ eikä prentzeliä/ eikä leipää/ eikä penningit/ Älkäät myös kahta hamet pitäkö
9:4 Ja cunga te Honesen tuletta/ olcat sielle sihenasti ette te sielde poismenet.
Ja kun te huoneeseen tulette/ olkaat siellä siihen asti että te sieltä pois menet.
9:5 Ja cukaikenens ei teite wastanrupe/ nin vlosmenget sijte Caupungist ia muldakin mos pudhistacat teiden ialghoistan heiden wastans tunnostoxexi.
Ja kuka ikänänsä ei teitä wastaan rupea/ niin ulos menkäät siitä kaupungista ja multakin myös puhdistakaat teidän jaloistan heidän wastaan tunnustukseksi.
9:6 Ja he vlosmenit/ ia waelsit Kylein lepitze sarnaten Euangeliumi ia paransit iocapaicas.
Ja he ulos menit/ ja waelsit kylien läwitse saarnaten ewankeliumia ja paransit joka paikassa.
9:7 Mutta Herodes se Neliesructinas cwli caiki mite heneste päätettin. Ja hen waroi itzeens ette monicadhat sanoit Johannesen ylesnosnexi colehista.
Mutta Herodes se neljännesruhtinas kuuli kaikki mitä hänestä päätettiin. Ja hän waroi itseensä että monikahdat sanoit Johanneksen ylösnousseeksi kuolleista.
9:8 Mutta mwtamilda/ Ette Elias oli ilmandunut. Nin tas muilda/ Ette iocu nijste wanhoist Prophetist oli ylesnosnut.
Mutta muutamilta/ Että Elias on ilmaantunut. Niin taas muilta/ Että joku niistä wanhoista prophetista on ylösnoussut.
9:9 Ja sanoi Herodes/ Johannesen mine caulanleickasin. Cuca sis teme on iosta mine sencaltaisita cwlen? Ja hen pysi hende nähdä.
Ja sanoi Herodes/ Johanneksen minä kaulan leikkasin. Kuka siis tämä on josta minä senkaltaisia kuulen? Ja hän pyysi häntä nähdä.
9:10 Ja Apostolit palasit/ ia luettelit henelle caiki mite he olit tehnyet. Ja hen otti heidet tygens/ poismeni harhaan ylenannettun sijaan sen Caupungin tyge ioca cutzutan Bethsaida.
Ja apostolit palasit/ ja luettelit hänelle kaikki mitä he olit tehneet. Ja hän otti heidät tykonsä/ pois meni harhaan ylenannettuun sijaan sen kaupungin tykö joka kutsutaan Bethsaida.
9:11 Coska Canssa sen tunsit/ noudhatit he hende. Ja he' rupesi heite wastan/ ia puhui heille Jumalan Waldakunnast/ ia ne iotca terueytta taruitzit/ teki hen teruexi. Nin peiue rupesi io laskeman.
Koska kansa sen tunsit/ noudatit he häntä. Ja hän rupesi heitä wastaan/ ja puhui heille Jumalan waltakunnasta/ ja ne jotka terweyttä tarwitsit/ teki hän terweeksi. Niin päiwä rupesi jo laskemaan.
9:12 Ja ne Caxitoistakymende edheskieuden sanoit henelle/ Pääste Canssa menemen Caupungijn ia Lehikylijn/ ette he Maiat ia Roca saisit/ Sille ette me olema tääle erämas.
Ja ne kaksitoista kymmentä edeskäyden sanoit hänelle/ Päästä kansa menemaan kaupunkiin ja lähikyliin/ että he majat ja ruokaa saisit/ Sillä että me olemme täällä erämaassa.
9:13 Nin hen sanoi heille/ Andacat te heille söteuet. Mutta ne sanoit/ Ei ole meille enembi quin wijsi leipe/ ia caxi Cala/ ellei me mene/ ia osta Roca caikelle tälle swrella wäelle
Niin hän sanoi heille/ Antakaat te heille syötäwät. Mutta he sanoit/ Ei ole meillä enempi kuin wiisi leipää/ ja kaksi kalaa/ ellei me men/ ja osta ruokaa kaikelle tälle suurelle wäelle.
9:14 (Sille heite oli lehes wijsi tuhatta miest) Nin sanoi hen Opetuslapsillens/ Pangat heite istuman cuhungi Jouckoon wisinkymmenin.
(Sillä heitä oli lähes wiisi tuhatta miestä/ Niin sanoi hän opetuslapsillensa/ Pankaat heitä istumaan kuhunkiin joukkoon wiisinkymmenin.
9:15 Ja he teit nijn/ ia asetit heiet caiki atrioitzeman.
Ja he teit niin/ ja asetit heidät kaikki aterioitsemaan.
9:16 Nin otti hen ne wisi leipe ia caxi Cala/ ia yleskatzoi Taiuasen/ Ja kijtti sen ylitze/ Mursi ne ia annoi Opetuslapsille ette he Canssan eten ne panisit.
Niin otti hän ne wiisi leipää ja kaksi kalaa/ ja ylös katsoi taiwaaseen/ Ja kiitti sen ylitse/ Mursi ne ja antoi opetuslapsille että he kansan eteen ne panisit.
9:17 Ja he söit ia tulit caiki rauituxi. Ja yleskoottin Techteit quin ieit/ caxitoistakymende Corgia.
Ja he söit ja tulit kaikki rawituksi. Ja ylöskoottiin tähteet kuin jäit/ kaksitoista kymmentä koria.
9:18 Ja se tapachtui coska hen yxinens oli rucolemas/ nin olit mös Opetuslapset henen cansans/ Kysyi hen heille sanoden/
Ja se tapahtuii koska hän yksinänsä oli rukoilemassa/ niin olit myös opetuslapset hänen kanssansa/ Kysyi hän heille sanoen/
9:19 Kenenge sanouat Canssa minun oleuan? He wastasit ia sanoit/ He sanouat/ Ettes olet se Johannes Castaia. Ja mwtomat Eliam. Mwtomat taas ioncun wanhoist Prophetaist ylesnosnuexi.
Kenenkä sanowat kansa minun olewan? He wastasit ja sanoit/ He sanowat/ ettäs olet se Johannes Kastaja. Ja muutamat Elian. Muutamat taas wanhoista prophetaista ylösnousseeksi.
9:20 Nin sanoi hen heille/ Kenenge sis te sanotta minun oleuan? Wastasi Simon Petari ia sanoi/ Sine olet se JUMALAN CHRISTus.
Niin sanoi hän heille/ Kenenkä siis te sanotte minun olewan? Wastasi Simon Petari ja sanoi/ Sinä olet se JUMALAN KRISTUS.
9:21 Ja hen haastoi heite ia kielsi ettei he kellengen pitenyt site sanoman/ ia sanoi/
Ja hän haastoi heitä ja kielsi ettei he kellenkään pitänyt sitä sanoman/ ja sanoi/
9:22 Inhimisen Poian tule palio kerssie/ ia ylencatzotta Wanhimilda ia Pappeden Pämiehilde ia Kirianoppenuilda ia tapettaman/ ia colmandena peiuene ylesnouseman.
Ihmisen Pojan tulee paljon kärsiä/ ja ylenkatsottaa wanhimmilta ja pappien päämiehiltä ja kirjanoppineilta ja tapettaman/ ja kolmantena päiwänä ylösnouseman.
9:23 Nin sanoi hen caikille/ Joca minua tachto seurata hen kielken itzens ia ottacan Ristins iocapeiue ia seuratcahan minua.
Niin sanoi hän kaikille/ Joka minua tahtoo seurata hän kieltäkään itsensä ja ottakaan ristin joka päiwä ja seuratkaan minua.
9:24 Sille ioca Hengens tedhelle pite tachto/ henen pite sen cadottaman. Mutta ioca cadhotta Hengens minun techten/ se henen tedhelle pite.
Sillä joka henkensä tähdellä pitää tahtoo/ hänen pitää se kadottaman. Mutta joka kadottaa henkensä minun tähten/ se hänen tähdellä pitää.
9:25 Ja mite se hödhytte Inhimist ios hen caiken mailman woitais ia itzens cadhotta/ eli itzens wahingon saatta?
Ja mitä se hyödyttää ihmista jos hän kaiken maailman woittaisi ja itsensä kadottaa/ eli itsensä wahingon saattaa?
9:26 Mutta cukaikenens minua häpie ia minun sanoiani/ Site mös Inhimisen Poian pite häpiemen/ coska hen on tuleua Henen/ ia hene' Isens ia pyhein Engelitte' Cu'niasa.
Mutta kuka ikänänsä minua häpeää ja minun sanojani/ Sitä myös Ihmisen Pojan pitää häpeämän/ koska hän tulewa hänen/ ja hänen Isänsä ja pyhäin enkeleitten kunniassa.
9:27 Mutta mine sanon teille totisesta/ Ouat mwtomat tesse seisouaiset/ iotca ei colemata maista/ sihenasti ette he näkeuet JUMALAN waldakunnan.
Mutta minä sanon teille totisesti/ owat muutamat tässä seisowaiset/ jotka ei kuolemata maista/ siihen asti että he näkewät JUMALAN waltakunnan.
9:28 Ja se tapactui Cahdexan peiuen peräst/ neinen Sanain ielkin/ ette hen otti tygens Petarin ia Jacobusen ia Johannesen/ Ja ylesnousi woren päle rucoleman.
Ja se tapahtui kahdeksan päiwän perästä/ näiden sanain jälkeen/ että hän otti tykönsä Petarin ja Jakobuksen ja Johanneksen/ Ja ylösnousi wuoren päälle rukoilemaan.
9:29 Ja quin hen rucoli/ mwthui henen caswons/ ia henen waattens tuli walkiaxi ia kijldeuexi.
Ja kuin hän rukoili/ muuttui hänen kaswonsa/ ja hänen waatteen tuli walkeaksi ja kiiltäwäksi.
9:30 Ja catzo/ caxi Mieste puhuit henen cansans/ quin olit Moses ia Elias/
Ja katso/ kaksi miestä puhuit hänen kanssansa/ kuin olit Moses ja Elias/
9:31 iotca ilmestuit Kircaudes/ ia puhuit henen Wloslectemisestens/ ionga hen teutteueinen oli Jerusalemis. Mutta Petari/ ia iotca henen cansans olit/ olit wnesta raskautetut.
jotka ilmestyit kirkkaudessa/ ja puhuit hänen uloslähtemisestänsä/ jonka hän täyttäwäinen oli Jerusalemissa. Mutta Petari/ ja jotka hänen kanssansa olit/ olit unesta raskautetut.
9:32 Mutta coska he ylesheräisit/ neit he henen Kircaudhens/ ia ne caxi mieste henen tykenens seisouan.
Mutta koska he ylösheräisit/ näit he hänen kirkkautensa/ ja ne kaksi miestä hänen tykönänsä seisowan.
9:33 Ja se tapactui/ coska he poislexit henen tykeens/ sanoi Petari IesuSEN tyge/ Mestari/ hyue on meiden tesse olla/ Tehckem tähen colmet Maia/ Sinulle yxi Mosesel yxi ia Elial yxi. Ja ei hen tienyt mite hen sanoi.
Ja se tapahtui/ koska he poisläksit hänen tyköänsä/ sanoi Petari Jesuksen tykö/ Mestari/ hywä on meidän tässä olla/ Tehkäämme tähän kolmet majaa/ Sinulle yksi Mosekselle yksi ja Elialle yksi. Ja ei hän tiennyt mitä hän sanoi.
9:34 Ja henen neite puhuesans/ tuli pilui ia ymberiwariosi heiden. Ja he peliestyit coska pilui heijet peitti.
Ja hänen näitä puhuessansa/ tuli pilwi ja ympäri warjosi heidän. Ja he peljästyit koska pilwi heidän peitti.
9:35 Ja äni tuli Piluest sanoden/ TEME On Minun Racas Poican/ hende te cwlca.
Ja ääni tuli pilwestä sanoen/ Tämä on minun rakas Poikani/ häntä te kuulkaan.
9:36 Ja quin äni paralans cwlui/ leusit he IesuSEN yxinens. Ja he waickenit ia eikelleken he miten sanoneet nijnä peiuin nijstä quin he nähnet olit.
Ja kuin ääni parhaallansa kuului/ löysit he Jesuksen yksinänsä. Ja he waikenit ja ei kellekään he mitään sanoneet niinä päiwinä niistä kuin he nähneet olit..
9:37 Mutta se tapactui toisna peiuen coska he Worelda alasastuit/ cohdasi heiden palio wäki.
Mutta se tapahtui toisena päiwänä koska he wuorelta alasastuit/ kohtasi heidän paljon wäkeä..
9:38 Ja catzo/ yxi Mies Canssast hwsi sanoden/ Mestari/ Mine rucolen sinua/ catzo minu' Poicani polen/
Ja katso/ yksi mies kansasta huusi sanoen/ Mestari/ Minä rukoilen sinua/ katso minun poikani puoleen/
9:39 sille hen on minun ainocainen/ Catzo/ se Hengi kijniotta henen/ ia cocta hen hwta/ ia hen repi henen/ nin ette hen wachtupi/ ia tuskal hen lopu henest quin hen henen repinyt on.
sillä hän on minun ainokainen/ Katso/ se henki kiinni ottaa hänen/ ja kohta hän huutaa/ ja hän repii hänen/ niin että hän waahtoaapi/ ja tuskalla hän luopuu hänestä kuin hän hänen repinyt on.
9:40 Ja mine rucolin sinun Opetuslapsias hende vlosaiaman/ ia eiuet woinet.
Ja minä rukoilin sinun opetuslapsiasi häntä ulos ajamaan/ ja eiwät woineet.
9:41 Nin wastasi IesuS ia sanoi/ O vskomatoin ia heiju Sucukunda quincauuan minun pite teiden tykenen oleman ia kersimen teite? Johdata sinun Poicas tenne.
Niin wastasi Jesus ja sanoi/ Oi uskomatoin ja häijy sukukunta niin kauan minun pitää teidän tykönän oleman ja kärsimän teitä? Johdata sinun poikasi tänne.
9:42 Ja coska hen wiele menolla oli/ repeli hende Perkele ia muserteli. Mutta IesuS nuchteli site rietaist Henge/ ia paransi Piltin/ ia andoi henen iellens Isellens.
Ja koska hän wielä menolla oli/ repeili häntä perkele ja muserteli. Mutta Jesus nuhteli sitä rietteista henkeä/ ja paransi piltin/ ja antoi hänen jällens isällensä.
9:43 Ja he hämmestuit caiki JUMALAN Cunnian ylitze.
Ja he hämmästyit kaikki JUMALAN kunnian ylitse.
9:44 Coska he nyt caiki imehtelit/ caikia nijte mite hen teki/ sanoi hen henen Opetuslapsillens/ Pangat nemet Puhet teiden Coruijn/ Sille ette tuleua on Inhimisen Poica ylenanneta' Inhimisten käsijn.
Koska he nyt kaikki ihmettelit/ kaikkia niitä mitä hän teki/ sanoi hän hänen opetuslapsillensa/ Pankaat nämät puheet teidän korwiin/ Sillä että tulewa on Ihmisen Poika ylenannettaa ihmisten käsiin.
9:45 Mutta eiuet he ymmertenet site Sana/ ia se oli heilde peitetty/ ettei he site ymmertenet. Ja he pelkesit kysyue henelde site Sana.
Mutta eiwät he ymmärtäneet sitä sanaa/ ja se oli heiltä peitetty/ ettei he sitä ymmärtäneet. Ja he pelkäsit kysyä häneltä sitä sanaa.
9:46 Nin tuli mös aijatus heiden keskenens/ Cuca heiste swrin olis.
Niin tuli myös ajatus heidän keskenänsä/ Kuka heistä suurin olisi.
9:47 Coska sis IesuS näki heiden sydhemens aijatuxen/ otti hen Lapsen/ ia asetti sen tygens/ ia sanoi heille/
Koska siis Jesus näki heidän sydämensä ajatuksen/ otti hän lapsen/ ja asetti sen tykönsä/ ja sanoi heille/
9:48 Cucaikenens täte Pilti wastanrupe minu' Nimeni tedhen/ hen minua wastanrupe. Ja cucaikenens minua wastanrupe/ hen wastan rupe site ioca minun lehetti. Sille ioca wähin on teiden keskenen/ hen tulepi swrimaxi.
Kuka ikänänsä tätä pilttiä wastaan rupeaa minun nimeni tähden/ hän minun wastaan rupeaa. Ja kuka ikänäns minua wastaan rupeaa/ hän wastaan rupeaa sitä joka minun lähetti. Sillä joka wähin on teidän keskenän/ hän tuleepi suurimmaksi.
9:49 Nin wastasi Johannes/ ia sanoi/ Mestari/ Me neim yhden sinun Nimes cautta Perkelet vlosaiauan/ ia me kielsime he'de/ sille ettei hen seura meiden cansam.
Niin wastasi Johannes/ ja sanoi/ Mestari/ Me näimme yhden sinun nimesi kautta perkeleet ulos ajawan/ ja me kielsimme häntä/ sillä ettei hän seuraa meidän kanssamme
9:50 Ia sanoi IesuS henen tygens/ Elkette kielkö/ Sille ioca ei ole meiden wastan/ hen on meiden cansam.
Ja sanoi Jesus hänen tykönsä/ Älkäätte kieltäkö/ Sillä joka ei ole meidän wastaan/ hän on meidän kanssam.
9:51 IA se tapactui/ Coska aica teutetty oli/ ette henen piti tälde otettaman/ kiensi hen cochta Caswons menemen Jerusalemin polen.
Ja se tapahtui/ Koska aika täytetty oli/ että hänen piti tältä otettaman/ kielsi hän kohta kaswonsa menemän Jerusalemin puoleen.
9:52 Ja lehetti Sanancandaijat edhellens/ Ja he menit ychten Samaritanein Caupungin/ henelle Maia walmistaman.
Ja lähetti sanankantajat edellänsä/ Ja he menit yhteen samaritanein kaupunkiin/ hänelle majaa walmistaman.
9:53 Ja eiuet he hende wastanruueneet/ senteden ette henen caswons oli kietty menemen Jerusalemin pein.
Ja eiwät he häntä wastaan ruwenneet/ sen tähden että hänen kaswonsa oli käännetty menemän Jerusalemiin päin.
9:54 Quin nyt henen Opetuslapsens Jacobus ia Johannes sen neit/ sanoit he/ HERRA tahdocos/ nin me sanoma ette Tulen pite Taiuahast alastulema' ia cadhottama' heidet ninquin Eliaski teki?
Kuin nyt hänen opetuslapsensa Jakobus ja Johannes sen näit/ sanoit he/ HERRA tahdotkos/ niin me sanomme että tulen pitää taiwaasta alastuleman ja kadottamaan heidät niinkuin Eliaskin teki?
9:55 Mutta IesuS kiensi henens Ja nuchteli heite sanoden/ Ettekö te tiedä kene'ge Henge' Poiat te oletta?
Mutta Jesus käänsi hänensä. Ja nuhtelit heitä sanoen/ Ettekö te tiedä kenenkä hengen pojat te olette?
9:56 Sille ette Inhimise' Poica ei ole tullut cadhottaman Inhimiste' Sieluia/ mutta wapattaman.
Sillä että Ihmisen Poika ei ole tullut kadottamaan ihmisten sieluja/ mutta wapahtamaan.
9:57 Ja he menit toisehe' Kylehe'. Ja se tapactui/ quin he tielle waelsit ette yxi henelle sanoi/ Mine seuran sinua cungas ikenens menet.
Ja he menit toiseen kylään. Ja se tapahtui/ kuin hän tiellä waelsit että yks hänelle sanoi/ Minä seuraan sinua kuhunkas ikänänsä menet.
9:58 Ja sanoi henelle IesuS/ Ketuilla lolat ouat ia Taiuahisilla Linnuilla peset/ mutta Inhimisen Poialla ei ole cuhunga hen päens cumarta.
Ja sanoi hänelle Jesus/ Ketuilla on luolat ja taiwahisilla linnuilla pesät/ mutta Ihmisen Pojalla ei ole kuhunka hän päänsä kumartaa.
9:59 Ja hen sanoi yhdele toisele/ Seura minua. Nin hen sanoi/ HERRA/ salli minua enne' menemen ia hautamaha' minun Iseni.
Ja hän sanoi yhdelle toiselle/ Seuraa minua. Niin hän sanoi/ HERRA/ salli minua ennen menemään ja hautaamaan minun isäni.
9:60 Nin sanoi henelle IesuS/ Salli ette coolluet hautauat heiden coolluitans/ mutta sine mene ia iulghista JUMALAN waldakunda.
Niin sanoi hänelle Jesus/ Salli että kuoleet hautaawat heidän kuolleitansa/ mutta sinä mene ja julkista JUMALAN waltakuntaa.
9:61 Ja toinen sanoi/ HERRA/ mine seuran sinua/ Mutta salli minua ennen terueysi looman nijlle iotca minun Cotonani ouat.
Ja toinen sanoi/ HERRA/ minä seuraan sinua/ Mutta salli minua ennen terweisiä luoman niille jotka minun kotonani owat.
9:62 Sanoi henelle IesuS/ Cucaikenens kätens Auran laske ia taghans catzo/ ei ole se souelias JUMALAN weldakundan.
Sanoi hänelle Jesus/ Kuka ikänäns kätens auraan laskee ja taaksens katsoo/ ei ole se sowelias JUMALAN waltakuntaan.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24