P. Lucan Euangelium.

 

V. Lucu

 

5:1 NIn se tapactui/ coska Canssa tu'gihit henen tygens/ cwleman Jumalan Sana. Ja hen seisoi Genezarethin meren tyken.
Niin se tapahtui/ koska kansa tungit hänen tykönsä/ kuulemaan Jumalan Sanaa. Ja hän seisoi Genesarethin meren tykönä.
5:2 Ja näki caxi Wenehte seisoua' Meren tykön/ mutta Calamiehet olit heiste vloskieunet ia pesit heiden Wercoijans.
Ja näki kaksi wenettä seisowan meren tykönä/ mutta kalamiehet olit heistä ulos käyneet ja pesit heidän werkkojansa.
5:3 Nin hen yhden Wenhen sisellemeni/ ioca oli Simonin/ ia keski henen wehe maasta vloslaskea. Ja hen istudhen opetti Wenheste Canssa.
Niin hän yhden wenheen sisälle meni/ joka oli Simonin/ ja käski hänen wenhe maasta uloslaskea. Ja hän istuen opetti wenheestä kansaa.
5:4 Ja quin he' lackasi puhumast/ sanoi he' Simonille/ Wie syuelle/ ia wlosheitteke teiden wercko'na apaialle.
Ja kuin hän lakkasi puhumasta/ sanoi hän Simonille/ Wie sywälle/ ja ulos heittäkää teidän werkkonne apajalle.
5:5 Ja Simon wastate' sanoi henelle/ Mestari/ Me olema caiken öen töte tehnyet/ ia ei miteken szanuet/ Mutta sinu' käskylles mine quitengin vlosheiten wercon.
Simon wastaten sanoi hänelle/ Mestari/ Me olemme kaiken yön työtä tehneet/ ja ei mitäkään saaneet/ Mutta sinun käskylläsi minä kuitenkin ulos heitän werkon.
5:6 Ja quin he sen teit/ sulghit he swren Calain palioudhen/ Ja heiden wercons repeisit.
Ja kuin he sen teit/ suljit he suuren kalain paljouden/ Ja heidän werkkonsa repesit.
5:7 Ja he wijttasit Cu'panille's iotca olit toises wenhes/ tulema' ia auttaman heite's. Ja he tulit/ ia teutit molemat wenhet/ nijn ette he rupesit waiomaa'.
Ja he wiittasit kumppanillensa jotka olit toisessa wenheessä/ tulemaan ja auttamaan heitänsä. Ja he tulit/ ja täytit molemmat wenheet/ niin että he rupesit wajoaman.
5:8 Coska Simon Petari sen näki/ langes hen Iesusen poluein tyge sanoden/ HERRA/ poismene minun tykeeni/ Sille mine olen syndinen Inhiminen.
Koska Simon Petari sen näki/ lankesi hän Jesuksen polwien tykö sanoen/ HERRA/ pois mene minun tyköäni/ Sillä minä olen syntinen ihminen.
5:9 Sille ette hämmestus oli henen käsittenyt/ Ja caicki iotca henen cansans olit/ Calan Salin ylitzen/ ionga he olit szaneet.
Sillä että hämmästys oli hänen käsittänyt/ Ja kaikki jotka hänen kanssansa olit/ kalan saaliin ylitsen/ jonka he olit saaneet.
5:10 Samalmoto mös Jacobin ia Johannesen Zebedeusen poigat/ iotca olit Simonin Cumpanit. Ja sanoi IesuS Simonille/ Ele pelke/ testedes sine saad Inhimisi.
Samalla muotoa myös Jakobin ja Johanneksen Zebedeuksen pojat/ jotka olit Simonin kumppanit. Ja sanoi Jesus Simonille/ Älä pelkää/ tästedes sinä saat ihmisiä.
5:11 Ja he wedhit wenhens maalle/ ia ylenannoit caiki/ ia seurasit hende.
Ja he wedit wenheensä maalle/ ja ylenannoit kaikki/ ja seurasit häntä.
5:12 Ja se tapachtui/ coska hen oli yhdes Caupungis/ Ja catzo/ sijnä oli yxi Mies spitalita teunnä. Quin hen näki IesuM langes hen caswoillens/ rucoli hende sanoden/ HERRA/ ios sine tahdot/ Sine woit minun puhdista.
Ja se tapahtui/ koska hän oli yhdessä kaupungissa/ Ja katso/ siinä oli yksi mies spitaalia täynnä. Kuin hän näki Jesuksen lankesi hän kaswoillensa/ rukoili häntä sanoen/ HERRA/ jos sinä tahdot/ Sinä woit minun puhdistaa.
5:13 Ja hen oijensi kätens ia rupeis henen ia sanoi/ Mine tahdon/ ole puhdas. Ja cochta Spitali lexi henest.
Ja hän ojensi kätensä ja rupesi häneen ja sanoi/ Minä tahdon/ ole puhdas. Ja kohta spitali läksi hänestä.
5:14 Ja hen kielsi henen/ ettei hen kellengen sanoisi/ waan mene (ma hen) osota itzes Papille/ ia wffra sinun puhdastuxes edhest/ ninquin Moses keski heille todhistoxexi.
Ja hän kielsi hänen/ ettei hän kellenkään sanoisi/ waan mene osoita itsesi papille/ ja uhraa sinun puhdistuksesi edestä/ niinkuin Moses käski heille todistukseksi.
5:15 Nin sanoma wiele leuisi enemin henest/ Ja palio Canssa cokounsi cwleman/ ia henen cauttans parattaman heiden Taudhistans.
Niin sanoma wielä lewisi enemmin hänestä/ Ja paljon kansaa kokoontui kuulemaan/ ja hänen kauttansa parannettaman heidän taudistansa.
5:16 Mutta hen poismeni harhaan corpeen/ ia rucoli.
Mutta hän pois meni harhaan korpeen/ ja rukoili.
5:17 Ja se tapchtui ychten peiuen coska hen opetti/ ia sielle istuit mös Phariseuset/ ia lain opettaijat/ iotca tullet olit iocaitzest Caupungist Galileast ia Judeast ia Jerusalemist. Ja HERRAN Woima lesse oli parandaman heite.
Ja se tapahtui yhtenä päiwän koska hän opetti/ ja siellä istuit myös phariseukset/ ja lain opettajat/ jotka tulleet olit jokaisesta kaupungista Galileasta ja Judeasta ja Jerusalemista. Ja HERRAN woima läsnä oli parantamaan heitä.
5:18 Ja catzo/ mutamat miehet cannoit yhden Inhimisen wooteisa/ ioca oli Haluattu/ Ja he pydhit hende sisellewiedhä pannaxens henen etens.
Ja katso/ muutamat miehet kannoit yhden ihmisen wuoteissa/ joka oli halwattu/ Ja he pyydit häntä sisälle wiedä pannaksen hänen eteensä.
5:19 Ja quin eiuet he leunneet Canssan tähden/ custa polesta he olisit henen parahin siselleszaneet/ ylesastuit he Caton päle/ ia Caton lepitze alaslaskit henen Woteinens keskelle Iesusen eten.
Ja kuin eiwät he löynneet kansan tähden/ kusta puolesta he olisit hänen parahin sisälle saaneet/ ylösastuit he katon päälle/ ja katon läwitse alaslaskit hänen wuoteinensa keskelle Jesuksen eteen.
5:20 Ja quin hen näki heiden vskons sanoi hen sille/ Inhiminen/ sinun syndis annetan sinulle andexi.
Ja kuin hän näki heidän uskonsa sanoi hän sille/ Ihminen/ sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi.
5:21 Ja ne Kirianoppenuet ia Phariseuset rupesit aijattelman sanoden/ Cuca ombi teme/ ioca JUMALAN pilcka puhupi? Cuca woipi synnit andexianda/ mutta ainoa JUMALA?
Ja ne kirjanoppineet ja phariseukset rupesit ajattelemaan sanoen/ Kuka ompi tämä/ joka JUMALAN pilkkaa puhuupi? Kuka woipi synnit anteeksi antaa/ mutta ainoa JUMALA?
5:22 Coska nyt IesuS tunsi heiden aijatoxens/ wastaten sanoi hen heille/ Mite te aiattelette teiden sydemesen?
Koska nyt Jesus tunsi heidän ajatuksensa/ wastaten sanoi hän heille/ Mitä te ajattelette teidän sydämessän?
5:23 Cumbi on keuie'bi sanoa/ sinulle synnit andexiannetan/ taicka sanoa/ Ylesnouse ia kiew?
Kumpi on keweämpi sanoa/ sinulle synnit anteeksi annetaan/ taikka sanoa/ Ylös nouse ja käy?
5:24 Senteden sis ette teiden pite tietemen/ ette Inhimisen Poialla on walda maan päle syndi andexianda/ sanoi hen Haluattulle/ Sinulle mine sanon/ Ylesnouse ia ota Wotes/ ia mene Cotias.
Sentähden siis että teidän pitää tietämän/ että Ihmisen Pojalla on walta maan päällä synti anteeksi antaa/ sanoi hän halwatulle/ Sinulle minä sanon/ Ylös nouse ja ota wuoteesi/ ja mene kotiasi.
5:25 Ja cochta sillens hen ylesnousi heiden edhesens/ ia coriasi wotens/ iossa hen maanut oli/ ia meni Cotians cunnioittain JUMALATA.
Ja kohta sillens hän ylösnousi heidän edessänsä/ ja korjasi wuoteensa/ jossa hän maannut oli/ ja meni kotiansa kunnioittaen JUMALATA.
5:26 Ja he hämmestuit caiki/ ia cunnioitzit JUMALATA/ Ja he caiki teutettin pelgolla sanoden/ Me neime tenepene camaloit.
Ja he hämmästyit kaikki/ ja kunnioitsit JUMALATA/ Ja he kaikki täytettiin pelolla sanoen/ Me näimme tänäpänä kamaloita.
5:27 Ja sijtte hen vloslexi/ ia näki weronottaian nimelde Leui istuuan Tulli hones/ ia sanoi henelle/ Seura minua.
Ja sitten hän ulos läksi/ ja näki weronottajan nimeltä Lewi istuwan tullihuoneessa/ ja sanoi hänelle/ Seuraa minua.
5:28 Ja hen ylenannoi caiki/ ylesnousi ia seurasi hende.
Ja hän ylen antoi kaikki/ ylös nousi ja seurasi häntä.
5:29 Ja teki Leui henelle swren weraspidhon cotonans/ ia oli palio Weronottaiaden wäki/ ia muita/ iotca heiden cansans atrioitzit.
Ja teki Lewi hänelle suuren wieraspidon kotonansa/ ja oli paljon weronottajaiden wäkeä/ ja muita/ jotka heidän kanssansa aterioitsit.
5:30 Ja ne Kirianoppenet ia Phariseuset napitzit henen Opetuslastens wastan/ sanoden/ Mixi te weronottaiten ia Synneisten cansa sööte ia iootta?
Ja ne kirjanoppineet ja phariseukset napitsit hänen opetuslastensa wastaan/ sanoen/ Miksi te weronottajaiden ja syntisten kanssa syötte ja juotte?
5:31 Ja IesuS wastaten sanoi heille/ Ei ne Teruehet taruitze Läkerite/ waan ne Sairat.
Ja Jesus wastaten sanoi heille/ Ei ne terweet tarwitse lääkäriä/ waan ne sairaat.
5:32 Em mine ole tullut nijte wanhurskaita cutzuma'/ waan nijte Syndisite Paranoxeen.
En minä ole tullut niitä wanhurskaita kutsumaan/ waan niitä syntisiä parannukseen.
5:33 Nin he sanoit henelle/ Mixi Joha'nesen Opetuslapset wsein paastouat ia rucoleuat/ samalmoto mös Phariseuste' opetuslapset Mutta sinu' Opetuslapses söuet ia iouat?
Niin he sanoit hänelle/ Miksi Johanneksen opetuslapset usein paastoawat ja rukoilewat/ samalla muotoa myös phariseusten opetuslapset. Mutta sinun opetuslapsesi syöwät ja juowat?
5:34 Sanoi he' heille/ Ette te woi Hääcanssa paastoman watija nincauuan quin Ylke ombi heiden cansans.
Sanoi hän heille/ Ette te woi hääkansa paastoamaan waatia niinkauan kuin ylkä ompi heidän kanssansa.
5:35 Waan ne peiuet tuleuat/ coska Ylke heilde poisotetan/ silloin he paastouat nijne peiuine.
Waan ne päiwät tulewat/ koska ylkä heiltä pois otetaan/ sillon he paastoawat niinä päiwinä.
5:36 Nin hen sanoi mös heille wertauxen/ Eikengen wdhen waathen tilca paicka wanha' waatesen/ mutoin hen reueise sen wdhen/ ia se paicka sijte wdhest ei souita itzens sen wa'han möte.
Niin hän sanoi myös heille wertauksen/ Eikenkään uuden waatteen tilkka paikkaa wanhaan waatteeseen/ muutoin hän rewäisee sen uuden/ ja se paikka siita uudesta ei sowita itsensä sen wanhan myötä.
5:37 Ja eikenge' pane Norta wijna wanhoin Leilein/ mutoin se nori wijna ricko Leilit/ ia se vloskatu/ ia Leilit huckuuat.
Ja eikenkään pane nuorta wiinaa wanhoihin leileihin/ muutoin se nuori wiina rikkoo leilit/ ja se ulos kaatuu/ ja leilit hukkuwat.
5:38 Mutta nori wijna pite pandaman wsijn Leilijn/ nin he molemat ouat tallella.
Mutta nuori wiina pitää pantaman uusiin leiliin/ niin ne molemmat owat tallella.
5:39 Ja eikengen/ ioca wanha wina ioopi/ cochta tachto site noorta/ sille hen sanopi/ Se wanha ombi parambi.
Ja eikenkään/ joka wanhaa wiinaa juopi/ kohta tahdo sitä nuorta/ sillä hän sanoopi/ Se wanha ompi parempi.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24