P. Lucan Euangelium.

 

X. Lucu

 

10:1 SItelehin sis eroitti HERRA toiset seitzemen Kymmende/ ia lehetti heite caxin ia caxin henen edhellens caikin Caupungijn ia Paickoin cuhunga hen itze oli tuleua/ ia sanoi heille/
Siitä lähin siis eroitti HERRA toiset seitsemän kymmentä/ ja lähetti heitä kaksin ja kaksin hänen edellänsä kaikkiin kaupunkiin ja paikkoin kuhunka hän itse oli tulewa/ ja sanoi heille/
10:2 Elo tosin ombi swri/ waan Töwäki on wähe/ Rucoelca sis Elon HERRA/ ette hen vlosleheteis Töwäki henen Elohons/
Elo tosin ompi suuri/ waan työwäkeä on wähän/ Rukoilkaa siis Elon HERRAA/ että hän uloslähettäisi työwäkeä hänen elohonsa/
10:3 Menget/ Catzo/ Mine leheten teijen ninquin Caritzat Suttein keskelle.
Menkäät/ Katso/ Minä lähetän teidän niinkuin karitsat sutten keskelle.
10:4 Elket candaco Prentzelite/ eike Tasku/ eike Kengie/ ia elket keteken terwettäkö matcas.
Älkäät kantako prentzeliä/ eikä taskua/ eikä kenkiä/ ja älkäät ketäkään terwehtäkö matkassa.
10:5 Cuhu'ga honese' te sisellemenet nin ensin sanocat/ Rauha olcohon tesse Hones. Ja ios sielle ombi Rauhan Lapsi/ Nin teiden rauhan henen pälens iäpi.
Kuhunka huoneessa te sisälle menet niin ensin sanokaat/ Rauha olkoon tässä huoneessa. Ja jos siellä ompi rauhan lapsi/ Niin teidän rauhan hänen päällensä jääpi.
10:6 Mutta ios toisin/ nin teiden rauhan iellens teille palaia.
Mutta jos toisin/ niin teidän rauhan jällens teille palajaa.
10:7 Sijne sis samas Hones wijpykä/ södhen ia iodhen mite heilde annetan/ Sille ette Tömies on Palckans ansiolinen.
Älkäät huoneesta huoneeseen käykö. Ja kuhunka kaupunkiin te tulette ja he teitä wastaan rupeawat/ niin syökäät mitä teidän eteen pannaan/
10:8 Elket Honest Honesen kieukö. Ja cuhunga Caupungin te tuletta ia he teite wastarupeuat/ nin söket mite teiden eten pannan/
ja paratkaa sairaita jotka hänessä owat ja sanokaat heille/ Jumalan waltakunta on lähes teitä tullut.
10:9 ia paratka Sairahita iotca henesse ouat ia sanocat heille/ Jumalan Waldakunda on lehes teite tullut.
ja paratkaa sairaita jotka hänessa owat ja sanokaat heille/ Jumalan waltakunta on lähes teitä tullut.
10:10 Mutta cunga caupungin te sisellemenette/ ia ei he rupe teite wastan/ nin vlosmenget henen Cadhuillens ia sanocat.
Mutta kuhunka kaupunkiin te sisälle menette/ ja ei he rupea teitä wastaan/ niin ulos menkäät hänen kadullensa ja sanokaat.
10:11 Tomunghin mös/ ioca teiden Caupungist meihin tarttui/ me poispudhistam teiden pälen. Quitengi te se tietkä/ Ette Jumalan waldakunda oli teite lehestenyt.
Tomunkin myös/ joka teidän kaupungista meihin tarttui/ me pois pudistamme teidän päällen. Kuitenkin te se tietäkää/ Että Jumalan waltakunta oli teitä lähestynyt.
10:12 Mine sanon teille/ Ette Sodomalle sinä peiuene pite hokiambi oleman/ quin sille Caupungille.
Minä sanon teille/ Että Sodomalla sinä päiwänä pitää huokeampi oleman/ kuin sillä kaupungilla.
10:13 We sinulle Chorazin/ We sinulle Bethsaida/ Sille ios Tyros ia Sidonis olis sencaltaiset auwut tehdyt iotca teisse tehdyt ouat/ he olisit muinen Jouhiwattees ia tuhgas istuden tehnyet parannoxen.
Woi sinulle Chorazin/ Woi sinulle Bethsaida/ Sillä jos Tyrossa ja Sidonissa olisi senkaltaiset awut tehdyt jotka teissä tehdyt owat/ he olisi muinen jouhiwaatteessa ja tuhkassa istuen tehneet parannuksen.
10:14 Quitengi Tyron ia Sidonin pite hokiambi oleman Domiolla/ quin teille.
Kuitenkin Tyron ja Sidonin pitää huokeampi oleman tuomiolla/ kuin teillä.
10:15 Ja sine Capernaum ioca olet Taiuasen asti corghotettu/ sinun pite Heluettin alassysetteme'.
Ja sinä Kapernaum joka olet taiwaaseen asti korotettu/ sinun pitää helwettiin alas sysättämän.
10:16 Joca teite cwle/ se cwle minun. Ja ioca teite ylencatzo/ se ylencatzo minun/ Joca taas minun ylencatzo/ hen ylencatzo sen ioca minun lehetti.
Joka teitä kuulee/ se kuulee minun. Ja joka teitä ylenkatsoo/ se ylenkatsoo minun/ Joka taas minun ylenkatsoo/ hän ylenkatsoo sen joka minun lähetti.
10:17 Nin ne Seitzemenkymende ilon cansa iellenspalasit sanoden/ HERRA/ Perkelet mös meiden alanannetan sinun Nimes cautta.
Niin ne seitsemänkymmentä ilon kanssa jällens palasit sanoen/ HERRA/ perkeleet myös meidän alle annetaan sinun nimesi kautta.
10:18 Nin sanoi hen heille/ Mine nein Sathanam Taiuahast langeuan ninquin Pitkesen leimauxen.
Niin sanoi hän heille/ MInä näin sathanan taiwahasta lankeawan niinkuin pitkäisen leimauksen.
10:19 Catzo/ Mine annan teille woiman tallata kärmetten ia Scorpionin päle/ ia caiken Wiholisen wäen päle/ ia ei miten teille wahingoita.
Katso/ Minä annan teille woiman tallata käärmeitten ja scorpionin päälle/ ja kaiken wihollisen wäen päälle/ ja ei mitään teitä wahingoita.
10:20 Quitengi elkette sijte iloitko ette Henget teiden alana'neta'/ waan iloitkat paramin ette teide' Nime' ouat kirioitetut Taiuahis.
Kuitenkin älkäätte siitä iloitko että henget teidän allenne annetaan/ waan iloitkaat paremmin että teidän nimen owat kirjoitetut taiwahissa.
10:21 Samalla hetkelle riemuitzi Iesus Henges ia sanoi/ Mine kite' sinu Ise/ Taiuan ia Maan Herra/ ettes neme salasit wijsailda ia toimelisilda/ ia olet ne ilmoittanut Tyhmille/ Ja tosin/ sille ette näin sine olet mieltynyt Ise/
Samalla hetkellä riemuitsi Jesus Hengessä ja sanoi/ Minä kiitän sinua Isä/ Taiwaan ja maan Herra/ että nämä salasit wiisailta ja toimellisilta/ ja olet ne ilmoittanut tyhmille/ ja tosi/ sillä että näin sinä olen mieltynyt Isä/
10:22 Caiki ouat minulle a'netud minu' Iseldeni. Ja eikengen tiede cuca ombi Poica/ waan Ise/ Ja cuca ombi Ise/ waan Poiea/ ia kelle' Poica tachto ilmoitta.
Kaikki owat minulle annetut minun Isältäni. Ja eikenkään tiedä kuka ompi Poika/ waan Isä/ Ja kuka ompi Isä/ waan Poika/ ja kellen Poika tahtoo ilmoittaa.
10:23 Ja he' kiensi hene's Opetuslaste's tyge ia sanoi erinens/ Autuat ouat ne Silmet iotca näkeuet iota te näette/
Ja hän käänsi hänens opetuslastensa tykö ja sanoi erinensä/ Autuaat owat ne silmät jotka näkewät jota te näette/
10:24 Sille mine sano' teille ette mo'da prophetat ia Kuningast tahdoit nähdä iota te näette/ ia eiuet nähnet/ ia cwlla iota te cwletta/ ia eiuet cwluet.
Sillä minä sanon teille että monta prophetat ja kuningasta tahdoit nähdä jota te näette/ ja eiwät nähneet/ ja kuulla jota te kuulette/ ja eiwät kuulleet.
10:25 Ja catzo/ nin yxi Lainoppenut ylesnousi/ kiusasi hende sanoden/ Mestari/ mite minun pite tekemen ette mine ijancaikisen Elemen perisin?
Ja katosi/ niin yksi lainoppinut ylös nousi/ kiusasi hänta sanoen/ Mestari/ mitä minun pitää tekeman että minä iankaikkisen elämän perisin?
10:26 Nin hen sanoi henelle/ Mite Lais kirioitettu on? Quingas luet?
Niin hän sanoi hänelle/ Mitä laissa kirjoitettu on? Kuinkas luet?
10:27 Hen wastasi ia sanoi/ Racasta sinun HErras Jumalas caikest sinun sydhemestes ia caikest sinun Sielustas/ ia caikest sinun woimastas/ ia caikest sinun mielestes. Ja sinun Lehimeistes/ ninquin itzies.
Hän wastasi ja sanoi/ Rakasta sinun Herraasi Jumalaasi kaikesta sinun sydämestäsi ja kaikesta sinun sielustasi/ ja kaikesta sinun woimastasi/ ja kaikesta sinun mielestäsi. Ja sinun lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.
10:28 Nin sanoi he' henelle/ Oikein sine wastasit/ Teghe se/ nin sine saat ele.
Niin sanoi hän hänelle/ Oikein sinä wastasit/ Tee se/ niin sinä saat elää.
10:29 Mutta hen tactoi itzens wanhurskaxi tehdä/ ia sanoi Iesuselle/ Ja cuca sis ombi minun Lehimeisen?
Mutta hän tahtoi itsensä wanhurskaaksi tehdä/ ja sanoi Jesukselle/ Ja kuka siis ompi minun lähimmäiseni?
10:30 Nin wastasi Iesus ia sanoi/ Yxi Inhiminen alasmeni Jerusalemist nin Jerichoon/ ia tuli Röueriten käsijn/ iotca mös hene' alastirijsuit/ ia Haauoitit henen/ ia poismenit ia ietit hene' policolun.
Niin wastasi Jesus ja sanoi/ Yksi ihminen alas meni Jerusalemista niin Jerichoon/ ja tuli ryöwärien käsiin/ jotka myös hänen alasti riisuit/ ja haawoitit hänen/ ja pois menit ja jätit hänen puolikuolleeksi.
10:31 Nin se tapactui ette yxi Pappi sama tiete alastuli/ ia quin he' hene' näki/ meni he' ohitze.
Niin se tapahtui että yksi pappi samaa tietä alas tuli/ ja kuin hän hänen näki/ meni hän ohitse.
10:32 Samalmoto mös yxi Leuita quin hen tuli sille paical/ edeskewi he' ia näki hene'/ ia meni ohitze.
Samalla muotoa myös yksi lewita kuin hän tuli sille paikalle/ edeskäwi hän ja näki hänen/ ja meni ohitse.
10:33 Mutta yxi Samaritan9 waelsi sama tiete/ tuli hene' tygens/ ia quin hen näki hene'/ armachti hen henen pälens/
Mutta yksi samaritan waelsi samaa tietä/ tuli hänen tykönsä/ ja kuin hän näki hänen/ armahti hän hänen päällensä/
10:34 ia edeskeuden sidoi henen Hawans/ ia sisellewodhatti Ölio ia wina/ ia pani henen iuchtans päle/ ia wei henen Maiahan/ ia coriasi hende.
ja edeskäyden sitoi hänen haawansa/ ja sisälle wuodatti öljyä ja wiina/ ja pani hänen juhtansa päälle/ ja wei hänen majahan/ ja korjasi häntä.
10:35 Ja toisna peiuen waelsi hen/ ia edhesweti caxi peningite/ ia annoi Isenelle/ ia sanoi henelle/ Coria hende/ ia ios sine iotain sen ylitzen cwlutat/ mine palaitesan maxan sinun.
Ja toisena päiwän waelsi hän/ ja edesweti kaksi penninkiä/ ja antoi isännälle/ ja sanoi hänelle/ Korjaa häntä/ ja jos sinä jotain sen ylitsen kulutat/ minä palatessan maksan sinun.
10:36 Cuca neist colmest sinun nähdexes oli henen Lehimeisens ioca Röuerin käsijn oli tullut?
Kuka näistä kolmesta sinun nähdäksesi oli hänen lähimmäisensä joka ryöwärin käsiin oli tullut?
10:37 Nin hen sanoi/ Joca Laupiudhen teki henen coctans. Nin sanoi sis Iesus henelle/ Mene ia teghe samalmoto.
Niin hän sanoi/ Joka laupeuden teki hänen kohtaansa. Niin sanoi siis Jesus hänelle/ Mene ja tee samalla muotoa.
10:38 Nin se tapactui coska he waelsit/ meni hen ychten wähen Kylen/ ia yxi waimo Martha nimelde/ hen otti henen Honesens.
Niin se tapahtui koska he waelsit/ meni hän yhteen wähään kylään/ ja yksi waimo Martha nimeltä/ hän otti hänen huoneeseensa.
10:39 Ja henelle oli yxi Sisar/ ioca cutzuttin Maria/ hen istui Iesusen ialcain iureen/ ia cwli hene' Puhens.
Ja hänellä oli yksi sisar/ joka kutsuttiin Maria/ hän istui Jesuksen jalkain juureen/ ja kuuli hänen puheensa.
10:40 Mutta Martha ylenpalio askareita teki heite paluellen. Hen edheskeui ia sanoi/ HErra eckös site tottele ette minun Sisaren ietti minun yxine' askaroitzeman? Sano sis henelle ette hen minua auttais.
Mutta Martha ylen paljon askareita teki heitä palwellen. Hän edeskäwi ja sanoi/ Herra etkös sitä tottele että minun sisaren jätti minun yksinään askaroitsemaan? Sano siis hänelle että hän minua auttaisi.
10:41 Nin Iesus wastasi ia sanoi henelle/ Martha Martha/ palio sine suret/ ia pyrghet monessa/ Waan yxi ombi tarpelinen.
Niin Jesus wastasi ja sanoi hänelle/ Martha Martha/ paljon sinä suret/ ja pyrit monessa/ Waan yksi ompi tarpeellinen.
10:42 Maria on hyuen Osan wloswalinut/ ioca ei poisotetan henelde.
Maria on hywän osan uloswalinnut/ joka ei pois oteta häneltä.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24