P. Lucan Euangelium.

 

XVII. Lucu

 

17:1 NIn sanoi hen Opetuslapsillens/ Se on mahdothoin ettei Pahenoxet tule.
Niin sanoi hän opetuslapsillensa/ Se on mahdotoin että pahennukset tulee.
17:2 We quitengin henelle/ ionga cautta ne tuleuat/ Se olis henelle parambi/ ette Myllykiui henen Caulans ripustetaisin/ ia heiteteisin Merehen/ quin hen iongun neiste Pieniste pahennais.
Woi kuitenkin hänelle/ jonka kautta ne tulewat/ Se olis hänelle parempi/ että myllykiwi hänen kaulaansa ripustettaisiin/ heitettäisiin mereen/ kuin hän jonkun näistä pienistä pahentais.
17:3 Cartacat teiten. Jos sinun Welies wastas rickopi/ nin nuchtele hende/ ia ios hen itzens paranda/ nin anna henelle andexi.
Karttakaat teitän. Jos sinun weljesi wastaasi rikkoopi/ niin nuhtele häntä/ ja jos hän itsensä parantaa/ niin anna hänelle anteeksi.
17:4 Ja ios hen seitzemist peiues ricko sinua wastan/ ia seitzemist peiues pala sinun tyges sanoden/ Mine cadhun/ nin anna henele andexi.
Ja jos hän seitsemästi päiwässä rikkoo sinua wastaan/ ja seitsemästi päiwässä palaa sinun tykösi sanoen/ Minä kadun/ niin anna hänelle anteeksi.
17:5 Ja Apostolit sanoit Herralle/ Lise meille wsko.
Ja apostolit sanoit hänelle/ Lisää meille uskoa.
17:6 Mutta Herra sanoi/ Jos teille olis wsko ninquin Sinapin siemen/ ia sanoisit telle Willi ficunapwlle/ Ylesiurita sinus ia sijrdhä sinus Merehen/ nin hen cwlis teite.
Mutta Herra sanoi/ Jos teillä olisi usko niinkuin sinapin siemen/ ja sanoisit tälle williwiikunapuulle/ Ylös juurita sinus ja siirrä sinun mereen/ niin hän kuulisi teitä.
17:7 Mutta kelle teiste ombi Paluelia/ ioca kynde taicka Caria caitze/ coska hen Cotia tule metzest/ ette hen sanopi henelle/ Mene cochta atrioitzeman?
Mutta kellä teistä ompi palwelija/ joka kyntää taikka karjaa kaitsee/ koska hän kotia tulee metsästä/ että hän sanoopi hänelle/ Minä kohta aterioitseman?
17:8 Eikö hen pikimin sano henelle? Walmista echtolist/ sonnusta sinus/ ia paluele minua/ nincauuan quin mine söön ia ioon/ ia sijtte söö ia ioo sine.
Eikö hän pikemmin sano hänelle? Walmista ehtoollista/ sonnusta sinus/ ja palwele minua/ niin kauan kuin minä syön ja juon/ ja sitten syö ja juo sinä..
17:9 Wai kijttekö hen Paluelians/ ette hen teki mite henelle kesketty oli?
Wai kiittääkö hän palwelijaansa/ että hän teki mitä hänelle käsketty oli?
17:10 En lwle. Nin mös te/ coska te oletta * caiki tehnyet/ iotca teille kesketyt ouat/ nin sanocat/ Me olema keluottomat palueliat/ Me teijmme quin meiden piti tekemen.
En luule. Niin myös te/ koska te olette kaikki tehneet/ jotka teille käsketyt owat/ niin sanokaat/ Me olemme kelwottomat palwelijat/ Me teimme kuin meidän piti tekemän.
17:11 JA se tapachtui/ hen meni Jerusalemin pein/ matkusti hen keskelde Samarian ia Galilean.
Ja se tapahtui/ hän meni Jerusalemiin päin/ matkusti hän keskeltä Samarian ja Galilean.
17:12 Ja quin hen tuli ychten Kylen/ coctasit henen kymenen Spitalist mieste/ iotca taamban seisoit/
Ja kuin hän tuli yhteen kylään/ kohtasit hänen kymmenen spitaalista miestä/ jotka taampana seisoit/
17:13 ia corghotit änens/ ia sanoit/ Iesu racas Mestari/ armadha meiden pälen.
ja korotit äänensä/ ja sanoit/ Jesus rakas Mestari/ armahda meidän päällen.
17:14 Ja coska hen ne näki/ sanoi hen heille/ Menget/ ia osottacat teiten Papille. Ja se tapachtui/ ette he mennesens tulit puchtaxi.
Ja koska hän ne näki/ sanoi hän heille/ Menkäät/ ja osoittakaat teitän papille. Ja se tapahtui/ että he mennessäns tulit puhtaaksi.
17:15 Nin yxi heiste/ coska hen näki ette hen parattu oli/ palasi hen iellens/ ia kunnioitti Jumalata swrella änelle/
Niin yksi heistä/ koska hän näki että hän parattu oli/ palasi hän jällens/ ja kunnioitti Jumalata suurella äänellä/
17:16 ia langesi casuollens henen Jalcains iuren/ ia kijtti hende.
ja lankesi kaswoillensa hänen jalkainsa juureen/ ja kiitti häntä.
17:17 Ja se oli yxi Samaritanus. Mutta Iesus wastasi ia sanoi/ Eikö kymenen puhdistettu? Cussa sis ne Yhdexen ouat?
Ja se oli yksi samaritanus. Mutta Jesus wastasi ja sanoi/ EIkö kymmnen puhdistettu? Kussa siis ne yhdeksän owat?
17:18 Ei ole leutty/ iotca palasit/ ia annoit Jumala' cunnian/ waan teme Mucalainen?
Ei ole löydetty/ jotka palasit/ ja annoit Jumalan kunnian/ waan tämä muukalainen?
17:19 Ja hen sanoi henelle Nouse yles ia mene/ Sinun wskos ombi sinun wapactanut.
Ja hän sanoi hänelle Nouse ylös ja mene/ Sinun uskosi ompi sinun wapahtanut.
17:20 Coska hen nyt Phariseusilde kysyttin/ Coska Jumala' Walda ku'da olis tuleua/ wastasi hen heille ia sanoi/ Ei Jumala' Waldaku'da tule * wlkolisen menon cansa/ eike he mös sano/
Koska hän nyt phariseuksilta kysyttiin/ Koska Jumalan waltakunta olisi tulewa/ wastasi hän heille ja sanoi/ Ei Jumalan waltakunta tule ulkoisen menon kanssa/ eikä he myös sano/
17:21 Catzo tesse catzo sielle. Sille catzo/ Jumala' Waldaku'da ombi teiden sisellenne.
Katso tässä katso siellä. Sillä katso/ Jumalan waltakunta ompi teidän sisällänne.
17:22 Nin sanoi hen Opetuslapsillens/ Se aica tulepi/ Coska te halaat nädhexen ychte Inhimisen Poian peiuiste/ ia ette te näe.
Niin sanoi hän opetuslapsillensa/ Se aika tuleepi/ Koska te halaat nähdäksen yhtä Ihmisen Pojan päiwistä/ ja ette te näe.
17:23 Ja he sanouat teille/ Catzo tesse/ catzo sielle/ Elkette mengö/ elkette mös seuratko.
Ja he sanowat teille/ Katso tässä/ katso siellä/ Älkäätte menkö/ älkäätte myös seuratko.
17:24 Sille ninquin Pitkeisen leimaus ylehelde leimachta/ ia paista caikein päle/ iotca Taiuan alla ouat/ Nin mös pite Inhimisen Poian henen peiuenens oleman.
Sillä niinkuin pitkäisen leimaus ylhäältä leimahtaa/ ja paistaa kaikkein päälle/ jotka taiwaan alla owat/ Niin myös pitää Ihmisen Pojan hänen päiwänänsä oleman.
17:25 Mutta ennen tule henen palio kerssie/ ia hyliette teste Sucukunnast.
Mutta ennen tulee hänen paljon kärsiä/ ja hyljättää tästä sukukunnasta.
17:26 Ja ninquin tapachtui Noen peiuine/ nin mös tulepi Inhimisen Poian peiuine.
Ja niinkuin tapahtui Noan päiwinä/ niin myös tuleepi Ihmisen Pojan päiwinä.
17:27 He söit/ ioit/ nait/ ia holit/ haman sihen peiuen asti/ coska Noe Archan meni/ ia Wedhenpaisumus tuli/ ia cadhotti caiki.
He söit/ joit/ nait/ ja huolit/ hamaan siihen päiwään asti/ koska Noa arkkiin meni/ ja wedenpaisumus tuli/ ja kadotti kaikki.
17:28 Samalmoto mös quin tapachtui Lothin peiuine/ He söit/ ioit/ ostit/ myit/ istutit/ ia rakensit.
Samalla muotoa myös kuin tapahtui Lothin päiwinä/ He söit/ joit/ ostit/ myit/ istutit/ ja rakensit.
17:29 Mutta sine peiuene coska Loth Sodomast wlosmeni/ nin satoi Tulda ia Tulikiui Taiuahast/ ia cadhotti caiki.
Mutta sinä päiwänä koska Loth Sodomasta ulos meni/ niin satoi tulta ja tulikiweä taiwaasta/ ja kadotti kaikki.
17:30 Telletaualla pite mös se peiue oleman/ coska Inhimisen Poica ilmoitetan.
Tällä tawalla pitää myös se päiwä oleman/ koska Ihmisen Poika ilmoitetaan.
17:31 Samalla peiuelle/ ioca Caton päle olis/ ia henen Caluns Honesa/ elken alasastuko heite ottaman. Samalmoto/ ioca Wainiolla olis/ elken palatco iätettuidhen ielken.
Samalla päiwällä/ joka katon päällä olisi/ ja hänen kalunsa huoneessa/ älkään alas astuko heitä ottamaan. Samalla muotoa/ joka wainiolla olisi/ älkään palatko jätettyiden jälkeen.
17:32 Waan muistacat Lothin Emenen päle.
Waan muistakaat Lothin emännän päälle.
17:33 Jocainen quin pyte Sieluns wapatta/ sen hen cadhotta/ Ja iocainen quin sen cadhotta/ hen saattapi henen Elemehen.
Jokainen kuin pyytää sielunsa wapahtaa/ sen hän kadottaa/ Ja jokainen kuin sen kadottaa/ hän saattaapi hänen elämään.
17:34 Mine sanon teille/ Sine öne caxi yhdes Wootes macauat/ Yxi ylesotetan/ ia se toinen iäteten.
Minä sanon teille/ Sinä yönä kaksi yhdessä wuoteessa makaawat/ Yksi ylös otetaan/ ja se toinen jätetään.
17:35 Caxi ynne iauhauat/ Yxi ylesotetan/ ia se toinen iäteten.
Kaksi ynnä jauhawat/ yksi ylös otetaan/ ja se toinen jätetään.
17:36 Ja he wastasit/ ia sanoit henelle. HERRA/ cussa sis? Nin sanoi hen heille/ Cussaikene's Raato ombi/ sinne mös Cotkat heidens cokouat.
Ja he wastasit/ ja sanoit hänelle. HERRA/ kussa siis? Niin sanoi hän heille/ Kussa ikänänsä raato ompi/ sinne myös kotkat heidäns kokoawat.

* Caiki tehnyt ) Tesse Christus puhupi iuri Inhimisen taualla yxikerdaisest/ wlconaisist Töist/ Sille ettei yxiken woi/ eike taida Jumalan edes tedhe teudelisest/ nin palio quin hen ombi welcapä/ Sille ettei Jumala tydhy töihin.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24