P. Lucan Euangelium.

 

Colmas Lucu

 

3:1 WIdhel sijs toistakymmenel wodhel Keisarin Tiberiusen Wallan aialla/ coska Pontius Pilatus Judean Waldamies oli/ Ja Herodes yxi Neliesructinas Galileas oli/ ia henen weliens Philippus oli Neliesructinas Itureas/ Ja sijnä Trachonitin Ma ku'nas/
Wiidellä siis toistakymmenellä wuodella keisari Tiberiuksen wallan ajalla/ koska Pontius Pilatus Judean waltamies oli/ Ja Herodes yksi neljäsruhtinas Galileassa oli/ ja hänen weljensä Philippus oli neljäsruhtinas Itureassa/ Ja siinä Trachonitin maakunnassa/
3:2 Ja Lysanias oli Abilenen Neliesructinas/ Coska Hannas ia Caiphas olit Ylimeiset Papit/ silloin tapactui Jumala' käsky Joha'nesen Zacharia' poian tyge corues.
Ja Lysanius oli Abilenen neljäsruhtinas/ Koska Hannas ja Kaifas olit ylimmäiset papit/ silloin tapahtui Jumalan käsky Johanneksen Zacharian pojan tykö korwessa.
3:3 Ja hen tuli caickijn Manpaickoin Jordanin ymberins/ Ja sarnasi Paranoxen Castet syndein andexi andamisexi.
Ja hän tuli kaikkiin maan paikkoihin Jordanin ympärinsä/ Ja saarnasi parannuksen kastetta syntein anteeksiantamiseksi.
3:4 Ninquin kirioitettu ombi Esaian Prophetan sarnan Ramatus ioca sanopi/ Hwtauaisen äni on Corues/ Walmistacat HERRAN tiete/ ia tehcket henen Polghuns oikeaxi.
Niinkuin kirjoitettu ompi Esaian prophetan saarnan Raamatussa joka sanoopi/ Huutawaisen ääni on korwessa/ Walmistakaat HERRAN tietä/ ja tehkäät hänen polkunsa oikeaksi.
3:5 Caiki Laxot pite teutettemen/ ia caiki Woret ia Mäghet pite alettaman/ Ja mitke wäret ouat ne pite oijettaman/ ia mitke coleat ouat ne pite tasaisexi matkaxi tuleman/
Kaikki laakso pitää täytettämän/ ja kaikki wuoret ja mäet pitää alettaman/ Ja mitkä wäärat owat ne pitää oijettaman/ ja mitä koleat owat ne pitää tasaiseksi matkaksi tuleman/
3:6 Ja caiki Liha pite näkemen JUMALAN Terueydhen.
Ja kaikki liha pitää näkemän JUMALAN terweyden.
3:7 Nin sanoi hen sis Canssalle ioca vloskeui andaman heidens casta henelde/ Te Kykermetten sikiet/ Cuca ombi teille osottanut ette teiden pideis welteme' sen tuleuaisen Wihan?
Niin sanoi hän siis kansalle joka ylos käwi antamaan heidän kastaa häneltä/ Te kyykäärmeitten sikiät/ Kuka ompi teille osoittanut että teidän pitäisi wälttämän tulewaisen wihan?
3:8 Tehcket sis otoliset Paranoxen hedhelmet/ ia elkette ruuetko sanoman itzellen/ Abraham ombi meiden Isen. Sille mine sanon teille/ Ette JUMALA woipi neiste Kiuiste ylesherettä poighat Abrahamille.
Tehkäät siis otolliset parannuksen hedelmät/ ja älkäätte ruwetko sanomaan itsellen/ Abraham ompi meidän isän. Sillä minä sanon teille/ Etta JUMALA woipi näistä kiwistä ylös herättää pojat Abrahamille.
3:9 Mutta io nyt ombi Kirues Puiden iurelle pandu/ Jocainen sis Pw quin ei teghe hyue hedhelmet/ se poickihacatan/ ia Tuleen heiteten.
Mutta jo nyt ompi kirwes puiden juurelle pantu/ Jokainen siis puu kuin ei tee hywää hedelmät/ se pois hakataan/ ja tuleen heitetään.
3:10 Ja Canssa kysyi henelle sanoden/ Mite sis meiden pite tekeme'?
Ja kansa kysyi häneltä sanoen/ Mitä siis meidän pitää tekemän?
3:11 Nin hen wastate' sanoi heille/ Jolla ombi caxi hametta/ andacan iolla ei ychten ole/ Ja iolla ombi Rocha/ hen tehcken samallamoto.
Niin hän wastaten sanoi heille/ Jolla ompi kaksi hametta/ antakaan jolla ei yhtään ole/ Ja jolla ompi ruoka/ hän tehkään samalla muotoa.
3:12 Tulit mös Weronottaijat/ andaman heidens casta/ ia sanoit henelle/ Mestari/ Mite sis meiden pite tekemen?
Tulit myös weronottajat/ antamaan heidänsä kastaa/ ja sanoit hänelle/ Mestari/ Mitä siis meidän pitää tekemän?
3:13 Sanoi hen heille/ Elkette miten enämbi waatico/ quin on teille säätty.
Sanoi hän heille/ Älkäätte mitään enempi waatiko/ kuin ei teille säädetty.
3:14 Nin kysyit mös henelde Houit sanoden/ Mite sis meiden pite tekemen? Sanoi hen heille/ Elkette kenengen * Wäkiwalda tehkö taicka * wäryttä/ ia tytyket teiden Palcallen.
Niin kysyit myös häneltä howit sanoen/ Mitä siis teidän pitää tekemän? Sanoi hän heille/ Älkäätte kenenkään wäkiwaltaa tehkö taikka wääryyttä/ ja tyytykäät teidän palkallen.
3:15 Mutta quin Canssa odhotti/ ia caiki aijattelit heiden Sydhemisens Johannesesta/ Lienekö hen se CHRISTUS.
Mutta kuin kansa odotti/ ja kaikki ajattelit heidän sydämissänsä Johanneksesta/ Lieneekö hän se KRISTUS.
3:16 Wastasi Johannes sanoden iocaitzelle/ Mine tosin wedhelle castan teite/ wan minua Wäkeuembi tulepi ionga Kengein rihima en ole mine keluolinen pästemen/ Hen castapi teite pyhelle Hengelle ia Tulella/
Wastasi Johannes sanoen jokaiselle/ Minä tosin wedellä kastan teitä/ waan minua wäkewämpi tuleepi jonka kenkäin rihmoja en ole minä kelwollinen päästämän/ Hän kastaapi teitä Pyhällä Hengellä ja tulella/
3:17 ionga wiski ombi henen Kädhesens/ ia hen puhdistapi henen Lugansa/ ia cokopi Nisuns henen Aittans/ Mutta Acanat hen poltapi sammomatomal Tulella.
jonka wiskin ompi hänen kädessänsä/ ja hän puhdistaapi hänen lugansa/ ja kokoopi nisunsa hänen aittaansa/ Mutta akanat hän polttaapi sammumattomalla tulella.
3:18 Palio tosin mös muita hen neuuodhen iulghisti Canssalle.
Paljon tosin myös muita hän neuwoen julkisti kansalle.
3:19 Mutta se Neliesructinas Herodes/ coska hen henelde rangaistihin Herodiasen henen weliens Emenen tedhen/
Mutta se neljäsruhtinas Herodes/ koska hän häneltä rangaistihin Herodiasen hänen weljensä emännän tähden/
3:20 ia caikista pahoista/ quin Herodes teki/ lisesi hen mös temen caikeden ylitze/ ia salpasi Johannesen Tornijn.
ja kaikista pahoista/ kuin Herodes teki/ lisäsi hän myös tämän kaiken ylitse/ ja salpasi Johanneksen torniin.
3:21 Ja se tapactui/ Coska caiki Canssa castettijn/ ia quin IesuS mös castettin ia rucoli/ Aukeni Taiuas.
Ja se tapahtui/ Koska kaikki kansa kastettiin/ ja kuin Jesus myös kastettiin ja rukoili/ Aukeni taiwas.
3:22 Ja pyhe Hengi alastuli rumisel modholla ninquin Mettinen henen pälens/ ia äni Taiuasta tuli/ ioca sanoi/ Sine Olet Se Minun Racas Poican/ Sinussa Ombi Minulle Hyue sosio.
Ja Pyhä Henki alastuli ruumiillisella muodolla niinkuin mettinen hänen päällensä/ ja ääni taiwaasta tuli/ joka sanoi/ Sinä olet se minun rakas poikani/ Sinussa ompi minulla hywä suosio.
3:23 Ja itze IesuS oli lehes colmekymmenen wootinen/ coska hen rupesi. Ja hen luultin oleuan Josephin Poica/ ioca oli Elin poica.
Ja itse Jesus oli lähes kolmenkymmenen wuotinen/ koska hän rupesi. Ja hän luultiin olewan Josephin poika/ joka oli Elin poika
3:24 Joca oli Mathatian poica. Joca oli Leuin poica. Joca oli Melchin poica. Joca oli Jannen poica. Joca oli Josephin poica.
Joka oli Mathatian poika. Joka oli Lewin poika. Joka oli Melchin poika. Joka oli Jannen poika. Joka oli Josephin poika.
3:25 Joca oli Mathatian poica. Joca oli Amosen poica. Joca oli Naumin poica. Joca oli Eslin poica. Joca oli Naggin poica.
Joka oli Mathatian poika. Joka oli Amosen poika. Joka oli Naumin poika. Joka oli Eslin poika. Joka oli Naggin poika.
3:26 Joca oli Maathin poica. Joca oli Mathatian poica. Joca oli Semein poica. Joca oli Josechin poica. Joca oli Judan poica.
Joka oli Maathin poika. Joka oli Mathatian poika. Joka oli Semein poika. Joka oli Josechin poika. Joka oli Judian poika.
3:27 Joca oli Joannan poica. Joca oli Rhesian poica. Joca oli Zorobabelin poica. Joca oli Salathielin poica. Joca oli Nerin poica.
Joka oli Joannan poika. Joka oli Rhesian poika. Joka oli Zorobabelin poika. Joka oli Salathielin poika. Joka oli Nerin poika.
3:28 Joca oli Melchin poica. Joca oli Addin poica. Joca oli Kosamin poica. Joca oli Elmadam poica. Joca oli Herrin poica.
Joka oli Melchin poika. Joka oli Addin poika. Joka oli Kosamin poika. Joka oli Elmadam poika. Joka oli Herrin poika.
3:29 Joca oli Jesonin poica. Joca oli Eliezerin poica. Joca oli Joramin poica. Joca oli Matthan poica. Joca oli Leuin poica.
Joka oli Jesonin poika. Joka oli Eliezerin poika. Joka oli Joramin poika. Joka oli Matthan poika. Joka oli Lewin poika.
3:30 Joca oli Simeonin poica. Joca oli Judan poica. Joca oli Josephin poica. Joca oli Jonan poica. Joca oli Eliachimin poica.
Joka oli Simeonin poika. Joka oli Judan poika. Joka oli Josephin poika. Joka oli Jonan poika. Joka oli Eliachimin poika.
3:31 Joca oli Meliamin poica. Joca oli Menamin poica. Joca oli Mathatan poica. Joca oli Nathan poica. Joca oli Dauidin poica. Joca oli Jessen poica.
Joka oli Meliamin poika. Joka oli Menamin poika. Joka oli Mathatan poika. Joka oli Nathan poika. Joka oli Dawidin poika. Joka oli Jessen poika.
3:32 Joca oli Obedin poica. Joca oli Boozin poica. Joca oli Salmonin poica. Joca oli Naasonin poica.
Joka oli Obedin poika. Joka oli Boozin poika. Joka oli Salmonin poika. Joka oli Naasonin poika.
3:33 Joca oli Aminadabin poica. Joca oli Aram poica. Joca oli Esromin poica. Joca oli Pharesin poica. Joca oli Judan poica.
Joka oli Aminadabin poika. Joka oli Aram poika. Joka oli Esromin poika. Joka oli Pharesin poika. Joka oli Judan poika.
3:34 Joca oli Jacobin poica. Joca oli Isaachin poica. Joca oli Abrahamin poica. Joca oli Taran poica. Joca oli Nachorin poica.
Joka oli Jakobin poika. Joka oli Isachin poika. Joka oli Abrahamin poika. Joka oli Taran poika. Joka oli Nachorin poika.
3:35 Joca oli Jaruchin poica. Joca oli Ragahun poica. Joca oli Phalechin poia. Joca oli Heberin poica. Joca oli Salemin poica. Joca oli Cainan poica.
Joka oli Jaruchin poika. Joka oli Ragahun poika. Joka oli Phalechin poika. Joka oli Heberin poika. Joka oli Salemin poika. Joka oli Cainan poika.
3:36 Joca oli Arphaxattin poica. Joca oli Sem poica. Joca oli Noen poica. Joca oli Lamechin poica.
Joka oli Arphaxattin poika. Joka oli Sem poika. Joka oli Noen poika. Joka oli Lamechin poika.
3:37 Joca oli Mathusalem poica. Joca oli Enochin poica. Joca oli Jaredin poica. Joca oli Malalehelin poica. Joca oli Cainan poica. Joca oli Enosin poica. Joca oli Sethin poica. Joca oli Adamin poica. Joca oli JUMALAN poica.
Joka oli Mathusalem poika. Joka oli Enochin poika. Joka oli Jaredin poika. Joka oli Malahelin poika. Joka oli Kainan poika. Joka oli Enosin poika. Joka oli Sethin poika. Joka oli Adamin poika. Joka oli JUMALAN poika.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24