P. Lucan Euangelium.

 

VII. Lucu

 

7:1 COska hen nyt Canssan edhes oli vlospuhunut caiki sanans/ meni hen Capernaumin pein.
Koska hän nyt kansan edessä oli ulos puhunut kaikki sanansa/ meni hän Kapernaumiin päin.
7:2 Ja yhden Sadhanpämiehen Paluelia sairasti colemallans/ ia oli henelle racas.
Ja yhden sadanpäämiehen palwelija sairasti kuolemaisillansa/ ja oli hänelle rakas.
7:3 Cosca hen sis IesuSESTA cwli lehetti hen ne Judasten Wanhimat henen tygens rucollen hende/ Ette hen tulis ia parandais henen Paluelians.
Koska hän siis Jesuksesta kuuli lähetti hän ne Judastan wanhimmät hänen tykönsä rukoillen häntä/ Että hän tulisi ja parantaisi hänen palwelijansa.
7:4 Coska he sis tulit IesuSEN tyge/ rucolit he hende hartast ia sanoit/ Hen on sijhen ansiolinen ettes henelle sen tekisit/
Koska he siis tulit Jesuksen tykö/ rukoilit he häntä hartaasti ja sanoit/ Hän on siihen ansiollinen että hänelle sen tekisit/
7:5 Sille hen racasta meiden Canssa/ ia Sinagogan hen meille rakensi. Nin IesuS meni heiden cansans.
Sillä hän rakastaa meidän kansaa/ ja synagogan hän meille rakensi. Niin Jesus meni heidän kanssansa.
7:6 Ja quin hen nyt ei caukan ollut honesta/ lehetti se Sadhanpämies ysteuitens henen tygens ia keski sanoa/ Ah HERRA/ ele sinuas waiua/ En ole mine keluolinen ette sine siseltulet minun Cattoni ala/
Ja kuin hän nyt ei kaukana ollut huoneesta/ lähetti se sadanpäämies ystäwänsä hänen tykönsä ja käski sanoa/ Ah HERRA/ älä sinuas waiwaa/ En ole minä kelwollinen että sinä sisälle tulet minun kattoni alle/
7:7 Sentedhen mine mös itzeni en lukenut keluolisexi tuleman sinun tyges/ Mutta sano Sanalla/ nin minun Piltin tule teruexi.
Sentähden minä myös itseni en lukenut kelwolliseksi tuleman sinun tykösi/ Mutta sano sanalla/ niin minun pilttin tulee terweeksi.
7:8 Sille ette mineki olen Inhiminen Esiwallan alamainen/ ia minun allani on sotamiehi/ ia sanon telle/ mene/ nin hen menepi. Ja toiselle/ tule/ ia hen tulepi. Ja minun Paluelialleni/ Tege teme/ ia hen tekepi.
Sillä että minäkin olen ihminen esiwallan alamainen/ ja minun allani on sotamiehiä/ ja sanon tälle/ mene/ niin hän meneepi. Ja toiselle/ tule/ ja hän tuleepi. Ja minun palwelijalleni/ Tee tämä/ ja hän tekeepi.
7:9 Coska nyt IesuS ne cwli/ ihmetteli hen hende/ ia kiensi henens ia sanoi sille Canssalle ioca hende seurasi/ Mine sanon teille/ Sencaltaista vsko en tosin ole mine Israelis leunyt.
Koska nyt Jesus ne kuuli/ ihmetteli hän häntä/ ja käänsi hänensä ja sanoi sille kansalle joka häntä seurasi/ Minä sanon teille/ Senkaltaista uskoa en tosin ole minä Israelissa löytänyt.
7:10 Ja quin ne Lehetetydh palasit Cotijn/ leusit he sen paluelian teruene ioca sairasti.
Ja kuin ne lähetetyt palasit kotiin/ löysit he sen palwelijan terweenä joka sairasti.
7:11 Ja se tapachtui sen ielkin ette hen meni ychten Caupungin/ ioca Naim cutzuttin/ ia henen cansans menit palio hene' opetuslapsians/ ia ylenpalio wäke.
Ja se tapahtui sen jälkeen että hän meni yhteen kaupunkiin/ joka Naim kutsuttiin/ ja hänen kanssans meni paljon hänen opetuslapsians/ ja ylenpaljon wäkeä.
7:12 Coska hen nyt Caupungin Portia lehestui/ catzo/ coollut vloskannettin/ ioca oli Eitins ainoa Poica/ ia se Leski oli. Ja palio Caupungin Canssa keui henen cansans.
Koska hän nyt kaupungin porttia lähestyi/ katso/ kuollut ulos kannettiin/ joka oli äitinsä ainoa poika/ ja se leski oli. Ja paljon kaupungin kansaa käwi hänen kanssansa.
7:13 Coska HERRA sen näki/ armachti hen henen pälens/ ia sanoi henelle/ Ele idke.
Koska HERRA sen näki/ armahti hän hänen päällensä/ ja sanoi hänelle/ Älä itke.
7:14 Ja edheskeui ia rupesi Paarijn. Ja ne Candaiat seisetit. Ja hen sanoi/ Noricainen/ Mine sanon sinulle/ nouse yles.
Ja edeskäwi ja rupesi paariin. Ja ne kantajat seisahdit. Ja hän sanoi/ Nuorukainen/ Minä sanon sinulle/ nouse ylös.
7:15 Ja se Coollu ylesistui/ ia rupeis puhuman. Ja hen annoi sen Eitillens.
Ja se kuollut ylös istui/ ja rupesi puhumaan. Ja hän antoi sen äitillensä.
7:16 Ja pelco tuli caikein päle/ ia cunnioitzit JUMALATA sanoden/ Swri Propheta ombi ylesnosnut meiden sekan/ Ja JUMALA ombi henen Canssans etzinyt.
Ja pelko tuli kaikkein päälle/ ja kunnioitsit JUMALATA sanoen/ Suuri propheta ompi ylösnoussut meidän sekaan/ Ja JUMALA ompi hänen kanssansa etsinyt.
7:17 Ja teme Sanoma heneste vloslexi caiken Judean ymberins/ ia caikein Lehimakundain.
Ja tämä sanoma hänestä ulosläksi kaiken Judean ympärinsä/ ja kaikkein lähimaakuntain.
7:18 Ja Johannesen Opetuslapset ilmoitit henelle nämet caiki.
Ja Johanneksen opetuslapset ilmoitit hänelle nämät kaikki.
7:19 Ja hen cutzui tygens caxi henen Opetuslapsistans/ ia lehetti ne IesuSEN tyge/ sanoden/ Oleco sine se tuleuainen? Eli pitekö meiden toista odhottaman?
Ja hän kutsui tykönsä kaksi hänen opetuslapsistansa/ ja lähetti ne Jesuksen tykö/ sanoen/ Oletko sinä se tulewainen? Eli pitääkö meidän toista odottaman?
7:20 Coska nyt nämet miehet tulit henen tugens/ sanoit he/ Johannes se Castaia lehetti meite sinun tyges sanoden/ Oleco sine se tuleuainen? Eli pitekö meiden toista odhottaman?
Koska nyt nämät miehet tulit hänen tykönsä/ sanoit he/ Johannes se Kastaja lähetti meitä sinun tykösi sanoen/ Oletko sinä se tulewainen? Eli pitääkö meidän toista odottaman?
7:21 Sille samalla hetkelle hen paransi monda Taudheista ia Witzauxista ia pahoista Hengiste/ ia monen Sockian lahiasi hen nägön.
Sillä samalla hetkellä hän paransi monta taudeista ja witsauksista ja pahoista hengistä/ ja monta sokean lahjoitti hän näön.
7:22 Ja IesuS wastasi ia sanoi heille/ Menget ia sanocat Joha'nesel mite te nähnyet ia cwlluet oletta. Ette Sokiat näkeuet/ Rambat kieuuet/ Spitaliset puhdistetan/ Cwroit cwleuat/ Coolluet ylesnouseuat/ ia waiuasille sarnatan Euangelium.
Ja Jesus wastasi ja sanoi heille/ Menkäät ja sanokaat Johannekselle mitä te nähneet ja kuulleet olette. Että sokeat näkewät/ Rammat käywät/ Spitaaliset puhdistetaan/ Kuurot kuulewat/ kuolleet ylösnousewat/ ja waiwaisille saarnataan ewankelium.
7:23 Ja autuas on se ioca ei henens pahene minusta.
Ja autuas on se joka ei hänens pahene minusta.
7:24 Ja coska nyt Johannesen Lehetus poismenit/ rupesi hen Johannesest sanoman Canssalle/ Mite te vlosmenit Corpeen catzoman? Tahdoittako te nähdä Roco/ ioca twlesta hääly?
Ja koska nyt Johanneksen lähetys pois menit/ rupesi hän Johanneksesta sanoman kansalle/ Mitä te ulosmenit korpeen katsomaan? Tahdoitteko te nähdä ruokoa/ joka tuulesta häilyy?
7:25 Eli mite te vlosmenit catzoman? Tahdoittako te nähdä Inhimiste/ Hienoijn waattein puietettun? Catzo/ ne iotca Kircailla waatteilla puietetan ia herckuisa eleuet/ ne ouat Kuningasten Cartanois.
Eli mitä te ulos menit katsoman? Tahdoitteko te nähdä ihmistä/ Hienoihin waatteihin puetetun? Katso/ ne jotka kirkkailla waatteilla puetetaan ja herkuissa eläwät/ ne owat kuningasten kartanoissa.
7:26 Taicka mite te vlosmenit catzoman? Tahdoittako nähdä Prophetan? Caikitin mine sanon teille/ ia enembi quin Propheta. Teme on se/ iosta kirioitettu ombi/
Taikka mitä te ulos menit katsomaan? Tahdoitteko nähdä prophetan? Kaiketin minä sanon teille/ ja enempi kuin propheta. Tämä on se/ josta kirjoitettu ompi/
7:27 Catzo/ Mine leheten minun Engelin sinun Caswos eten/ ionga pite walmistaman sinun Ties sinun edhelles.
Katso/ Minä lähetän minun enkelin sinun kaswosi eteen/ jonka pitää walmistaman sinun tiesi sinun edellesi.
7:28 Sille mine sanon teille/ ette nijnen seas iotca waimosta syndynet ouat/ ei ole swrembi Propheta quin Johannes Castaia. Quitengin se ioca wähembi on JUMALAN waldakunnas/ se ombi hende swrembi.
Sillä minä sanon teille/ että niiden seassa jotka waimosta syntyneet owat/ ei ole suurempi propheta kuin Johannes Kastaja. Kuintenkin se joka wähempi on JUMALAN waltakunnassa/ se ompi häntä suurempi.
7:29 Ja caiki Canssa quin cwli henen/ ia ne Weronottaiat/ annoit JUMALALLE Oikeuden/ ia he annoit heidens casta Johannesen Castella.
Ja kaikki kansa kuin kuuli hänen/ ja ne weronottajat/ annoit JUMALALLE oikeuden/ ja he annoit heidäns kastaa Johanneksen kasteelle.
7:30 Mutta Phariseuset ia Lainoppenuet ylencatzoit JUMALAN Neuuon itze heitens wastan/ ia ei andanet heidens casta henelde.
Mutta phariseukset ja lainoppineet ylenkatsoit JUMALAN neuwon itse heitänsä wastaan/ ja ei antaneet heidäns kastaa häneltä.
7:31 Nin sanoi HERRA/ Kelle sis minun pite temen Sughu' Inhimiset wertauttaman? Ja kenen caltaiset he ouat?
Niin sanoi HERRA/ Kelle siis minun pitää tämän suwun ihmiset wertaaman? Ja kenen kaltaiset he owat?
7:32 He ouat nijnen Lasten caltaiset/ iotca Turulla istuuat/ ia hwtauat toinen toisellens ia sanouat/ Me olema teille huiluilla soittaneet/ ia ette te hypeneet. Me olema teille weisaneet Surulisi/ ia ette te idkeneet.
He owat niiden lasten kaltaiset/ jotka turulla istuwat/ ja huutawat toinen toisellensa ja sanowat/ Me olemme teille huiluilla soittaneet/ ja ette te hypänneet. Me olemme teille weisanneet surullisia/ ja ette te itkeneet.
7:33 Sille Johannes Castaia tuli/ eike leipe sönyt/ eike Wina ionut/ Ja te sanotta/ Henelle ombi Perkele.
Sillä Johannes Kastaja tuli/ eipä leipää syönyt/ eikä wiinaa juonut/ Ja te sanotte/ Hänellä ompi perkele.
7:34 Inhimisen Poica ombi tullut/ söpi ia iopi/ Ja te sanotta/ Catzo/ Se Inhiminen on yxi Sömeri ia Winaniomari/ Wero'ottaiaden ia Synnisten Ysteue.
Ihmisen Poika ompi tullut/ syöpi ja juopi/ Ja te sanotte/ Katso/ Se ihminen on yksi syömäri ja wiinanjuomari/ Weronottajaiden ja syntisten ystäwä.
7:35 Ja Wijsaudhelle annettin oikeus caikilda henen Lapsildans.
Ja wiisaudelle annettiin oikeus kaikilta hänen lapsiltansa.
7:36 Nin rucoli hende yxi Phariseus sömen henen cansans. Ja hen sisellemeni Phariseusen Honesen/ ia atrioitzi.
Niin rukoili häntä yksi phariseus syömään hänen kanssansa. Ja hän sisälle meni phariseuksen huoneeseen/ ja aterioitsi.
7:37 Ja catzo/ yxi Waimo oli Caupungis/ ioca oli Synneinen/ ia quin hen tiesi/ ette hen atriotzi Phariseusen Hones/ toi hen Clasin callista Woidhetta/
Ja katso/ yksi waimo oli kaupungissa/ joka oli syntinen/ ja kuin hän tiesi/ että hän aterioitsi phariseuksen huoneessa/ toi hän lasin kallista woidetta/
7:38 ia seisoi takana henen Jalcains iures idkein/ ia rupeis Kynelilens castaman henen Jalcoians/ Ja henen päens Hiuxilla quiuaman/ ia swtaannoi henen Jalcains/ ia Woiteli ne Woiteila.
ja seisoi hänen takana hänen jalkainsa juuressa itkein/ ja rupes kyynelillänsä kastamaan hänen jalkojansa/ Ja hänen päänsä hiuksilla kuiwaamaan/ ja suuta antoi hänen jalkainsa/ ja woiteli ne woiteella.
7:39 Coska se Phariseus sen näki/ ioca henen pyyttenyt oli/ sanoi hen itzellens/ Jos teme olis Propheta/ nin hen tieteis/ mike ia millinen teme Waimo ombi/ ioca henen rupepi/ Sille hen on Synneinen.
Koska se phariseus sen näki/ joka hänen pyytänyt oli/ sanoi hän itsellensä/ Jos tämä olis propheta/ niin hän tietäisi/ mikä ja millainen tämä waimo ompi/ joka hänen rupeepi/ Sillä hän on syntinen.
7:40 Iesus wastaten sanoi henen tygens/ Simon/ Minulla ombi iotakin sinulle sanomist. Sanoi hen/ Mestari sanos.
Jesus wastaten sanoi hänen tykönsä/ Simon/ Minulla ompi jotakin sinulle sanomista. Sanoi hän/ Mestari sanos.
7:41 Caxi welcamiest oli yhdelle Lainaijalla/ Yxi oli welca wisisata peningite/ ia toinen wisikymmende.
Kaksi welkamiestä oli yhdellä lainaajalla/ Yksi oli welkaa wiisisataa penninkiä/ ja toinen wiisikymmentä.
7:42 Coska nyt ei heille ollut wara maxa/ hen annoi molembain andexi. Sano sis/ Cumbi neiste hende enemin racasti?
Koska nyt ei heillä ollut wara maksaa/ hän antoi molempain anteeksi. Sano siis/ Kumpi näistä häntä enemmin rakasti?
7:43 Simon wastaten sanoi/ Mine lwlen ette se iollen hen enemen andexiannoi. Nin sanoi hen henelle/ Oikein sine domitzit.
Simon wastaten sanoi/ Minä luulen että se jollen hän enemmin anteeksi antoi. Niin sanoi hän hänelle/ Oikein sinä tuomitsit.
7:44 Ja hen kiensijn Waimon pein ia sanoi Simonal/ Näekös temen Waimon? Mine tulin sinun Hones siselle/ ett sine andanut wettä minun Jalghoilleni/ Mutta Teme Kynelille castoi minun Jalcani/ ia Päens Hiuxill quiuasi.
Ja hän kääntyi waimoon päin ja sanoi Simonille/ Näetkös tämä waimon? Minä tulin sinun huoneesi sisälle/ et sinä antanut wettä minun jaloilleni/ Mutta tämä kyynelillä kastoi minun jalkani/ ja päänsä hiuksilla kuiwasi.
7:45 Ett sine minun Suta andanut/ mutta teme/ sittequin hen tehen siselletuli/ ei ole lacanut minun Jalcaini swtaandamast.
Et sinä minun suuta antanut/ mutta tämä/ sittenkuin hän tähän sisälle tuli/ ei ole lakannut minun jalkaini suuta antamasta.
7:46 Ett sine minun Päteni Öliulla woidhellut/ teme Woitella minun Jalcani woiteli.
Et sinä minun päätäni öljyllä woidellut/ tämä woiteella minun jalkani woiteli.
7:47 Senteden mine sanon sinulle/ henelle palio synnit andexiannetan/ Sille ette hen palion racasti. Mutta iollen taas wähembi andexiannetan/ se wähemin racasta.
Sentähden minä sanon sinulle/ hänelle paljon synnit anteeksi annetaan/ Sillä että hän paljon rakasti. Mutta jollen taas wähempi anteeksi annetaan/ se wähemmin rakastaa.
7:48 Nin hen sanoi henelle/ Sinulle Synnit ouat andexinanetudh. Nin rupesit ne/ iotca ynne atrioitzit/ sanoman keskenens/ Cuca ombi teme/ ioca mös Synnit andexianda?
Niin hän sanoi hänelle/ Sinulle synnit owat anteeksiannetut. Niin rupesit ne/ jotka ynnä aterioitsit/ sanomaan keskenänsä/ Kuka ompi tämä/ joka myös synnit anteeksiantaa?
7:49 Nin sanoi hen Waimolle/ Sinun vskos ombi sinun wapaxi tehnyt/ Mene rauhan.
Niin sanoi hän waimolle/ Sinun uskosi ompi sinun wapaaksi tehnyt/ Mene rauhaan.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24