P. Lucan Euangelium.

 

XX. Lucu

 

20:1 IA se tapactui ychten nine peiuine/ coska hen opetti Canssa Templis/ ia sarnasi Euangelium. Nin ne Ylimeiset Papit/ ia Kirianoppeneet Wanhimbaiden cansa edesastuit/
Ja se tapahtui yhtenä niinä päiwinä/ koska hän opetti kansaa templissä/ ja saarnasi ewankelium. Niin ne ylimmäiset papit/ ja kirjanoppineet wanhimpaiden kanssa edesastuit/
20:2 ia puhuit henelle sanoden/ Sanos meille Mille woimalle sine täte teet? Eli cuka sinulle temen Wäen andanut on?
ja puhuit hänelle sanoen/ Sanos meille millä woimalla sinä tätä teet? Eli kuka sinulla tämän wäen antanut on?
20:3 Nin wastasi Iesus ia sanoi heille/ Mine mös kysyn teille ychte asia/ ia wastaca minu/
Niin wastasi Jesus ja sanoi heille/ Minä myös kysyn teiltä yhtä asiaa/ ja wastatkaa minulle/
20:4 Olico Johannesen Caste Taiuahast/ taicka Inhimisilde?
Oliko Johanneksen kaste taiwaasta/ taikka ihmisiltä?
20:5 Nin he aijattelit itzellens sanoden/ Jos me sanoma/ ette hen Taiuahast oli/ nin hen sanopi/ Mixei te sis he'de wskoneet?
Niin he ajattelit itsellensä sanoen/ Jos me sanomme/ että hän taiwaasta oli/ niin hän sanoopi/ Miksei te siis häntä uskoneet?
20:6 Eli ios me sanoma/ Inhimisilde/ nin caiki Canssa meite kiuitteuet/
Eli jos me sanomme/ ihmisiltä/ niin kaikki kansa meitä kiwittäwät/
20:7 Sille he ouat wskotetudh ette Johannes oli Propheta. Ja he wastasit/ Ettei he tienet custa se oli.
Sillä he owat uskotetut että Johannes oli propheta. Ja he wastasit/ Ettei he tienneet kusta se oli.
20:8 Nin Iesus sanoi heille/ Em mös mine sano teille Mille woimalla mine neite teen.
Niin Jesus sanoi heille/ En myös minä sano teille millä woimalla minä näitä teen.
20:9 Nin rupeis hen sanoman Canssalle temen Wertauxen. Yxi Mies istutti Winatarhan/ ia pani sen palcoille winatarhamiehille/ ia hen ereen matkusti cauua' aica.
Niin rupesi hän sanomaan kansalle tämän wertauksen. Yksi mies istutti wiinatarhan/ ja pani sen palkoille wiinatarhamiehille/ ja hän erään matkutsit kauan aikaa.
20:10 Coska nyt souelias oli/ nin hen lehetti Paluelians Winatarhamiesten tyge ette he andaisit henelle Winatarhan hedhelmeste. Mutta He piexit henen ia poislehetit henen tyhiene.
Koska nyt sowelias oli/ niin hän lähetti palwelijansa wiinatarhamiesten tykö että he antaisit hänelle wiinatarhan hedelmästä. Mutta he pieksit hänen ja pois lähetit hänen tyhjänä.
20:11 Ja taas hen lehetti toisen paluelian/ ia sen he mös piexit ia pilcasit/ ia poislaskit sen.
Ja taas hän lähetti toisen palwelijan/ ja sen he myös pieksit ja pilkkasit/ ja pois laskit sen.
20:12 Taas lehetti hen Colmannen/ sen he mös Haauoitit/ ia wlossöxit.
Taas hän lähetti kolmannen/ sen he myös haawoitit/ ja ulos syöksit.
20:13 Nin sanoi Winatarhan HErra/ Mite mine teen? Mine lehete' sen minu' racka' Poicani/ Lehes/ coska he sen näkeuet/ cartauat he hende.
Niin sanoi wiinatarhan Herra/ Mitä minä teen? Minä lähetän sen minun rakkaan poikani/ Lähes/ koska he sen näkewät/ karttawat he häntä.
20:14 Mutta coska Winatarhamiehet sen neit/ aijattelit he itzelle's sanode'/ Teme ombi Periline'/ tulcat tappaca' he'de ette se Perimys tulis meiden omaxe'.
Mutta koska wiinatarhamiehet sen näit/ ajattelit he itsellensä sanoen/ Tämä ompi perillinen/ tulkaat tappakan häntä että se perimys tulisi meidän omaksen.
20:15 Ja he wlossöxit henen Winatarhast ia tapoit. Mite sis Winatarha' HERRa tekepi heijen?
Ja he ulos syöksit hänen wiinatarhasta ja tapoit. Mitä siis wiinatarhan HERRA tekeepi heidän?
20:16 Hen tulepi/ ia hucka nämet Winatarha' haltiat/ ia a'dapi Winatarha's muille. Quin he sen cwlit/ sanoit he/ Pois se.
Hän tuleepi/ ja hukkaa nämät wiinatarhan haltijat/ ja antaapi wiinatarhansa muille. Kuin he sen kuulit/ sanoit he/ Pois se.
20:17 Mutta hen catzachti heiden pälens/ ia sanoi/ Mite sis on se/ quin kirioitettu on? Se kiui ionga Rakendaiat poishylkeisit/ ombi tullut Nurcakiuexi?
Mutta hän katsahti heidän päällensä/ ja sanoi/ Mita siis on se/ kuin kirjoitettu on? Se kiwi jonka rakentajat pois hylkäsit/ ompi tullut nurkkakiweksi?
20:18 Jocainen quin langepi sen kiuen päle/ se muretan/ Mutta ionga päle se langepi/ sen hen muserta
Jokainen kuin lankeaapi sen kiwen päälle/ se murretaan/ Mutta jonka päälle se lankeaapi/ sen hän musertaa.
20:19 Ja ne Pappein Pämiehet ia Kirianoppeneet pysit hende kiniotta samalla hetkelle/ wan he pelkesit Canssa/ Sille he ymmersit/ ette hen heite wastan temen Wertauxen sanoi.
Ja ne pappein päämiehet ja kirjanoppineet pyysit häntä kiinni ottaa samalla hetkellä/ waan he pelkäsit kansaa/ Sillä he ymmärsit/ että hän heitä wastaan tämän wertauksen sanoi.
20:20 Ja he wartioitzit hende/ ia wloslehetit wägyweiset/ iotca piti heidens Hurskaxi teettelmen/ Senpäle ette he henen Puhesa kinisaisit/ ia ylenannaisit henen Esiuallalle ia Maanwanhiman haltun.
Ja he wartioitsit häntä/ ja ulos lähetit wäijywäiset/ jotka piti heidäns hurskaaksi teettämän/ Senpäälle että he hänen puheessa kiinni saisit/ ja ylenantaisit hänen esiwallalle ja maanwanhimman haltuun.
20:21 Ja he kysyit henelle ia sanoit/ Mestari/ me tiedhem ettes oikein sanot ia opetat/ ia et catzo Inhimisen moto/ Waan sine opetat Jumalan tiete totuden cansa.
Ja he kysyit häneltä ja sanoit/ Mestari/ Me tiedämme ettäs oikein sanot ja opetat/ ja et
katso ihmisen muotoa/ Waan sinä opetat Jumalan tietä totuuden kanssa.
20:22 Olleco se oikein/ ette me Keisarille weron anname taicka ei?
Olleeko se oikein/ että me keisarille weron annamme taikka ei?
20:23 Mutta quin hen ymmersi heiden caualuxens/ sanoi hen heille/ Mite te minua kiusatta?
Mutta kuin hän ymmärsi heidän kawaluuksensa/ sanoi hän heille/ Mitä te minua kiusaatte?
20:24 Osotacat minulle weroraha/ Kenenge Cuwa ia Pälekirioitus henelle on? He wastasit ia sanoit henelle/ Keisarin.
Osoittakaat minulle weroraha/ Kenenkä kuwa ja päällekirjoitus hänellä on? He wastasit ja sanoit hänelle/ Keisarin.
20:25 Nin sanoi hen heille/ Andacat sis Keisarin mite Keisarin tule/ ia Jumalan mite Jumalan tule.
Niin sanoi hän heille/ Antakaat siis keisarin mitä keisarin tulee/ ja Jumalan mitä Jumalan tulee.
20:26 Ja eiuet he woinuet henen sanans laitta Canssan edes/ waan ihmettelit henen wastauxens päle/ ia waickenit.
Ja eiwät he woineet hänen sanansa laittaa kansan edessä/ waan ihmettelit hänen wastauksensa päälle/ ja waikenit.
20:27 Nin edesastuit mutamat Sadduceusist (iotca kieldeuet oleuan ylesnousemisen) ia kysyit henelle sanoden/
Niin edesastuit muutamat saddukeuksista (jotka kieltäwät olewan ylösnousemisen) ja kysyit häneltä sanoen/
20:28 Mestari/ Moses meille kirioitti/ Jos iongun Weli colepi/ iolla oli Emende/ ia se colis Lapsitoin/ Nin henen Weliens piti sen Waimon ottaman/ ia henen Weliens Siemenen herättemen.
Mestari/ Moses meille kirjoitti/ Jos jonkun weli kuoleepi/ jolla oli emäntä/ ja se kuolisi lapsetoin/ Niin hänen weljensä piti sen waimon ottaman/ ja hänen weljensä siemenen herättämän.
20:29 Nyt olit sis seitzemen Welie/ Se ensimeinen otti Emenen/ ia coli Lapsitoin.
Nyt olit siis seitsemän weljeä/ Se ensimmäinen otti emännän/ ja kuoli lapsetoin.
20:30 Ja se toinen otti sen Waimon/ ia se mös coli Lapsitoin.
Ja se toinen otti sen waimon/ ja se myös kuoli lapsetoin.
20:31 Ja colmas otti sen saman. Samalmoto mös mwdh seitzemen/ Ja ei iättenyt Lapsia ia colit.
Ja kolmas otti sen saman. Samalla muotoa myös muut seitsemän/ Ja ei jättänyt lapsia ja kuolit.
20:32 Caikein wijmen/ coli mös se Waimo.
Kaikkein wiimein/ kuoli myös se waimo.
20:33 Nyt ylesnousemises kenenge sis heiste se Waimo ombi? Sille ette caiki Seitzemen ouat sen Waimonans piteneet.
Nyt ylösnousemisessa kenenkä siis heistä se waimo ompi? Sillä että kaikki seitsemän owat sen waimonansa pitäneet.
20:34 Ja Iesus wastasi/ ia sanoi heille/ Temen mailman Lapset naiuat ia hooleuat.
Ja Jesus wastasi/ ja sanoi heille/ Tämän maailman lapset naiwat ja huolewat.
20:35 Mutta ne iotca otoliset ouat sille ilmalle/ ia ylesnouseman Coluista/ eike he nai eike hoole/
Mutta ne jotka otolliset owat sille ilmalle/ ja ylösnouseman kuolleista/ eikä he nai eikä huole/
20:36 Ja eiuet he sillen coolla taidha/ Sille he ouat Engeliten caltaiset/ ia Jumalan Lapset/ ette he ouat ylesnousemisen Lapset.
Ja eiwät he silleen kuolla taida/ Sillä he owat enkeleitten kaltaiset/ Ja Jumalan lapset/ että he owat ylösnousemisen lapset.
20:37 Mutta ette ne colluet ylesnouseuat/ sen onbi mös Moses Pensan tyken osottanut coska hen cutzui HERRAN/ Abrahamin Jumalaxi/ ia Isaachin Jumalaxi/ ia Jacobin Jumalaxi.
Mutta että ne kuolleet ylösnousewat/ sen ompi myös Moses pensaan tykönä osoittanut koska hän kutsui HERRAN/ Abrahamin Jumalaksi/ ja Isachin Jumalaksi/ ja Jakobin Jumalaksi.
20:38 Nyt ei ole Jumala coolluten Jumala/ waan Eleuiten/ Sille ette caiki he henelle eleuet.
Nyt ei ole Jumala kuolleitten Jumala/ waan eläwien/ Silä että kaikki he hänelle eläwät.
20:39 Nin wastasit mwtomat Kirianoppenuista/ ia sanoit/ Mestari/ Oikein sine sanoit.
Niin wastasit muutamat kirjanoppineista/ ja sanoit/ Mestari/ Oikein sinä sanoit.
20:40 Ja ei iulienet henelde miteke enembe kysy.
Ja ei julkenneet häneltä mitäkään enempää kysyä.
20:41 Nin sanoi hen heille/ Quinga he sanouat Christusen oleuan Dauidin Poian/
Niin sanoi hän heille/ Kuinka he sanowat Kristuksen olewan Dawidin Pojan/
20:42 Ja itze Dauid sanopi Psaltarin Ramatus/ HERRA sanoi minun HErrallen/ istu minun oikeallen kädhellen/
Ja itse Dawid sanoopi Psattarin raamatussa/ HERRA sanoi minun Herrallen/ istu minun oikeallen kädellen/
20:43 nincauuan quin mine panen sinun wiholises sinun Jalcais astilaudhaxi?
niinkauan kuin minä panen sinun wihollisesi sinun jalkaisi astinlaudaksi?
20:44 Coska nyt Dauid cutzupi hene' HErraxens/ quinga sis hen on henen poicans?
Koska nyt Dawid kutsuupi hänen Herraksensa/ kuinka siis hän on hänen poikansa?
20:45 Mutta coska caiki Canssa sen cwlit/ sanoi hen Opetuslapsillens/
Mutta koska kaikki kansa sen kuulit/ sano hän opetuslapsillensa/
20:46 Cauattaca teiden nijlde Kirianoppenuilda iotca tactouat kieudhe pitkis waatteis/ ia hyuexi ottauat turulla teruedhyxet/ ia kernast ylimeisse istuuat Sinagogis/ ia peudhille.
Kawahtakaat teidän niiltä kirjanoppineilta jotka tahtowat käydä pitkissä waatteissa/ ja hywäksi ottawat turulla terwehdykset/ ja kernaasti ylimmäisissä istuwat synagogissa/ ja pöydille
20:47 Jotca ylessöuet Leskein Honet/ ia teetteluet pitket Rucouxet. Ne site swreman cadhotoxen saauat.
Jotka ylössyöwät leskein huoneet/ ja teettäwät pitkät rukoukset. Ne sitä suuremman kadotuksen saawat.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24