P. Lucan Euangelium.

 

XXII. Lucu

 

22:1 NIN lehestui sis Makia' leiuen Juhla peiue/ ioca cutzutan Päsieinen.
Niin lähestyi siis makean leiwän juhlapäiwä/ joka kutsutaan Pääsiäinen.
22:2 Ja ne Ylimeiset Papit ia Kirianoppeneet etzit/ quinga heide' piti hene' tappama'. Mutta he pelkesit Canssa.
Ja ne ylimmäiset papit ja kirjanoppineet etsit/ kuinka heidän piti hänen tappaman. Mutta he pelkäsit kanssa.
22:3 Nin oli Sathanas Judan siselleme'nyt/ ionga Licanimi oli Ischariotes/ ioca oli Cadentoistakymenen lughusta.
Niin oli satana Judan sisällemennyt/ joka liikanimi oli Ischariotes/ joka oli kahdentoista kymmenen luwussa.
22:4 Ja hen poismeni/ ia puhutteli Ylimeisi Pappi ia Pämiehi/ millemodholla hen tactoi henen pette heille.
Ja hän pois meni/ ja puhutteli ylimmäisiä pappia ja päämiehiä/ millä muodolla hän tahtoi hänen pettää heille.
22:5 Ja he ihastuit/ ia lupasit henelle Raha anda/
Ja he ihastuit/ ja lupasit hänelle rahaa antaa/
22:6 Ja hen lupasi sen heille/ ia etzi tila saadhaxens hene' pette ilma' Messete.
Ja hän lupasi sen heille/ ja etsi tilaa saadaksensa hänen pettää ilman messätä (melua).
22:7 Nin tuli Makia' leiuen peiue/ cuna se Päsieisla'mas piti wffrattaman.
Niin tuli makean leiwän päiwä/ kuna se pääsiäislammas piti uhrattaman.
22:8 Ja hen lehetti Petarin ia Johannesen sanoden/ Menget walmistaman meille Päsieislamasta/ ette me sen söme.
Ja hän lähetti Petarin ja Johanneksen sanoen/ Menkäät walmistaman meille pääsiäislammasta/ että me sen syömme.
22:9 Nin sanoit he henelle/ Cussas tadot meite walmistaman?
Niin sanoit he hänelle/ Kussas tahdot meitä walmistaman?
22:10 Nin hen sanoi heille/ Catzo/ coska te Caupungin siseltuletta/ cochtapi teijen yxi Inhiminen candadhen wette Sauicrusis/ noudhataca hende sihen Honesen/ iohonga hen siselmene/
Niin hän sanoi heille/ Katso/ koska te kaupungin sisälle tulette/ kohtaapi teidän yksi ihminen kantaen wettä sawiruukussa/ noudattakaat häntä siihen huoneeseen/ johonka hän sisälle menee/
22:11 ia sanocat Perenisenelle/ Mestari keski sinulle sano/ Cussa ombi Maija/ iossa mine Pesieislammasta minun Opetuslasten cansa söön?
ja sanokaat perheenisännälle/ Mestari käski sinulle sanoa/ Kussa ompi maja/ jossa minä pääsiäislammasta minun opetuslasten kanssa syön?
22:12 Ja hen teille osottapi yhden swren leuitetyn Salin/ sielle te walmistaca.
Ja hän teille osoittaapi yhden suuren lewitetyn salin/ siellä te walmistakaa.
22:13 He menit/ ia leusit ninquin hen heille sanonut oli/ ia walmistit Pesieislambaan.
He menit/ ja löysit niinkuin hän heille sanonut oli/ ja walmistit pääsiäislampaan.
22:14 Ja quin io oli aica tullut/ istui hen peudhelle/ ia ne Caxitoistakyme'de Apostolitt hene' cansans.
Ja kuin jo oli aika tullut/ istui hän pöydälle/ ja ne kaksitoista kymmentä apostolit hänen kanssansa.
22:15 Ja hen sanoi heille/ Mine olen halulla halanut södhe tete Pesieislammasta teiden cansan/ ennen quin mine kerssin/
Ja hän sanoi heille/ Minä olen halulla halannut syödä tätä pääsiäislammasta teidän kanssan/ ennen kuin minä kärsin/
22:16 Sille mine sanon teille/ Em mine sö sillen henest enembi/ sihenasti quin se teuteten Jumalan Waldakunnas.
Sillä minä sanon teille/ En minä syö silleen hänestä enempi/ siihen asti kuin se täytetään Jumalan waltakunnassa.
22:17 Ja hen otti Calkin/ kijtti/ ia sanoi. Ottaca ia iacakat teiden keskenen/
Ja hän otti kalkin/ kiitti/ ja sanoi. Ottakaa ja jakajaat teidän keskenän/
22:18 Sille mine sanon teille/ Etten mine ioo Winapuun hedhelmest/ ennen quin Jumalan Waldakunda tulepi.
Sillä minä sanon teille/ Etten minä juo wiinapuun hedelmästä/ ennen kuin Jumalan waltakunta tuleepi.
22:19 Ja hen otti leiuen/ kijtti ia mursi/ ia annoi heille sanoden/ Teme ombi minun Rumin/ ioca teiden edesten annetan/ Se tehcket minun muistoxeni.
Ja hän otti leiwän/ kiitti ja mursi/ ja antoi heille sanoen/ Tämä ompi minun ruumiin/ joka teidän edestän annetaan/ Se tehkäät minun muistokseni.
22:20 Samalmoto mös Calkin Echtolisen ielkin/ sanoden/ Teme Calki ombi se wsi Testamenti/ minun Wereseni/ ioca teiden edesten wloswodhatetan.
Samalla muotoa myös kalkin ehtoollisen jälkeen/ sanoen/ Tämä kalkki ompi se uusi testamentti/ minun weressäni/ joka teidän edestän ulos wuodatetaan.
22:21 Quitengi catzo/ minun Petteieni käsi onbi minun cansani peudhelle/
Kuitenkin katso/ minun pettäjäni käsi ompi minun kanssani pöydälle/
Ja tosin Ihmisen Poika meneepi niinkuin päätetty on/ Kuitenkin woi ihmiselle/ jonka kautta hän petetään.
22:22 Ja tosin Inhimisen Poica menepi ninquin pätetty on/ Quitengi We Inhimiselle/ ionga cautta hen peteten.
Ja he rupesit kyselemään keskenänsä/ Kuka se siis olisi heistä/ joka sen tekemän piti.
Niin tuli riita heidän wälillensä/ Kuka heistä suurin piti oleman.
22:23 Ja he rupesit kyselemen keskenens/ Cuca se sis olis heiste/ ioca sen tekemen piti.
Ja he rupesit kyselemään keskenänsä/ Kuka se siis olis heistä/ joka se tekemän piti.
22:24 Nin tuli Rijta heiden wälilens/ Cuca heiste Swrin piti oleman.
Niin tuli riita heidän wälillens/ Kuka heistä suurin piti oleman.
22:25 Nin sanoi hen heille/ Mailmaiset Kuningat wallitzeuat/ ia ne Waldamiehet cutzutan Armolisexi Herraxi.
Niin sanoi hän heille/ maailmaiset kuninkaat wallitsewat/ ja ne waltamiehet kutsutaan armolliseksi herraksi.
22:26 Mutta ette te nijn/ waan cuca teiste Swrin ombi/ se olcon ninquin Noorin/ Ja ioca Ylimeinen ombi/ se olcon ninquin Paluelia/
Mutta että te niin/ waan kuka teistä suurin ompi/ se olkoon niinkuin nuorin/ Ja joka ylimmäinen ompi/ se olkoon niinkuin palwelija/
22:27 Sille cumbi Swrembi on? Se ioca atrioitze/ taicka se ioca paluele? Eikö se ioca atrioitze? Mutta mine olen teiden keskellen/ ninquin Paluelia.
Sillä kumpi suurempi on? Se joka aterioitsee/ taikka se joka palwelee? Eikö se joka aterioitsee? Mutta minä olen teidän keskellän/ niinkuin palwelija.
22:28 Mutta te oletta ne/ iotca minun kiusauxisani pysytte minun cansan.
Mutta te olette ne/ jotka minun kiusauksissani pysytte minun kanssan.
22:29 Ja mine sädhen teille Waldakunnan/ ninquin minun Isen säsi minulle/
Ja minä säädän teille waltakunnan/ niinkuin minun Isän sääsi minulle/
22:30 ette teiden pite sömen ia ioman minun Peuteni päle/ minun Waldakunnasani/ ia istuman Istuimella/ ia domitzeman Caxitoistakymende Israelin Sucukunda.
että teidän pitää syömän ja juoman minun pöytäni päälle/ minun waltakunnassani/ ja istumaan istuimella/ ja tuomitseman kaksitoista kymmentä Israelin sukukuntaa.
22:31 Nin sanoi HERRA/ Simon/ Simon/ catzo Satanas on teite pytenyt seuloxens/ ninquin Nisuia.
Niin sanoi HERRA/ Simon/ Simon/ katso satanas on teitä pyytänyt seuloaksensa/ niinkuin nisuja.
22:32 Waan mine rucolin sinun edestens/ ettei sinun Wskos puuttuman pide. Ja quin sine iollainki palaijat/ nin wahwista sinun Welijes.
Waan minä rukoilin sinun edestäsi/ ettei sinun uskosi puuttuman pidä. Ja kuin sinä jolloinkin palajat/ niin wahwista sinun weljiäsi.
22:33 Nin hen sanoi henelle/ HERRA/ mine olen walmis sinun cansas Fangiuxen ia Coleman menemen.
Niin hän sanoi hänelle/ HERRA/ minä olen walmis sinun kanssasi wankeukseen ja kuolemaan menemään.
22:34 Nin hen sanoi/ Petari/ mine sanon sinulle/ Eiswinga laula tenepene Cucko ennen quin sine colmasti minun kiellet et tundeuas minua.
Niin hän sanoi/ Petari/ minä sanon sinulle/ Ei suinkaan laula tänäpänä kukko ennen kuin sinä kolmesti minun kiellät et tuntewasi minua.
22:35 Ja hen sanoi heille/ Coska mine lehetin teijen ilman Säkite/ ia Taskuta ia Kengete/ puuttuico teilde miten? Nin he sanoit/ Ei miten.
Ja hän sanoi heille/ Koska minä lähetin teidän ilman säkkiä/ ja taskua ja kengittä/ puuttuiko teiltä mitään? Niin he sanoit/ Ei mitään.
22:36 Nin hen sanoi heille/ Waan nyt/ iolla Säcki ombi/ ottacan sen/ Samalmoto mös Taskun/ ia iolla ei ole/ hen myyken Hamens/ ia ostacan Miecan.
Niin hän sanoi heille/ Waan nyt/ jolla säkki ompi/ ottakaan sen/ Samalla muotoa myös taskun/ ja jolla ei ole/ hän myykään hameensa/ ja ostakaan miekan
22:37 Sille mine sanon teille/ Ette wiele nyt se quin kirioitettu ombi/ pite minus teutettemen/ Hen on pahointekiein cansa luettu/ Sille mite minust kirioitettu ombi/ nijlle ombi Loppu.
Sillä minä sanon teille/ Että wielä nyt se kuin kirjoitettu ompi/ pitää minussa täytettämän/ Hän on pahointekijäin kanssa luettu/ Sillä mitä minusta kirjoitettu ompi/ niillä ompi loppu.
22:38 Nin he sanoit/ HERRA/ catzo/ tesse ombi caxi Miecka. Nin sanoi hen heille/ * Kylle sijne ombi.
Niin he sanoit/ HERRA/ katso/ tässä ompi kaksi miekkaa. Niin sanoi hän heille/ Kyllä siinä ompi.
22:39 Ja hen wloslexi quin hene' tapa'sa oli Oliomäelle/ Nin hene' Opetuslapsens seurasit he'de sihe' Paickan.
Ja hän ulos läksi kuin hänen tapansa oli Öljymäellä/ Niin hänen opetuslapsensa seurasit häntä siihen paikkaan.
22:40 Ja quin he' sinne tuli sanoi hen heille/ Rucolcat ettei te la'geisi kiusauxe'.
Ja kuin hän sinne tuli sanoi hän heille/ Rukoilkaat ettei te lankeisi kiusaukseen.
22:41 Ja hen erkani heiste lehes Kiuelheitte/ ia laski Poluillens/ rucoli ia sanoi/
Ja hän erkani heistä lähes kiwellä heittää/ ja laski polwillensa/ rukoili ja sanoi/
22:42 ISE/ ios sine tadhot/ nin poisota minulda teme Calki/ Quitengi/ ei minun Tacton/ mutta sinun olcon.
ISÄ/ jos sinä tahdot/ niin pois ota minulta tämä kalkki/ Kuitenkin/ ei minun tahton/ mutta sinun olkoon.
22:43 Nin Engeli Taiuahast ilmestui henelle ia wahuisti hende.
Niin enkeli taiwaasta ilmestyi hänelle ja wahwisti häntä.
22:44 Ja se ioutui/ Ette hen Coleman cansa soti/ ia rucoli hartaman. Ja oli henen Hikins/ ninquin Werenpisarat/ iotca mahan woosit.
Ja se joutui/ Että hän kuoleman kanssa soti/ ja rukoili hartaammin. Ja oli hänen hikensä/ niinkuin werenpisarat/ jotka maahan wuosit.
22:45 Ja quin hen ylesnousi rucolemast/ ia tuli Opetuslastens tyge/ leusi hen ne macamast murehen tedhen/
Ja kuin hän ylös nousi rukoilemasta/ ja tuli opetuslastensa tykö/ löysi hän ne makaamasta murheen tähden/
22:46 ia sanoi heille/ Mite te macat? Ylesnoskat ia rucolcat/ ettei te kiusauxen langeisi.
ja sanoi heille/ Mitä te makaat? Ylös nouskaat ja rukoilkaat/ ettei te kiusaukseen lankeisi.
22:47 Wiele nyt henen puhuesans/ Catzo/ Joucko ia se yxi Cadhestoistakymeneste/ ioca cutzutttin Judas/ heiden edellenskeui ia lehestui Iesusta henen swtandaman.
Wielä nyt hänen puhuessansa/ Katso/ Joukko ja se yksi kahdestatoista kymmenestä/ joka kutsuttiin Judas/ heidän edellänsä käwi ja lähestyi Jesusta hänen suuta antaman.
22:48 Nin sanoi Iesus henelle/ Juda/ sinekö Inhimisen Poian swunandamisen cautta petet?
Niin sanoi Jesus hänelle/ Juda/ sinäko Ihmisen Pojan suun antamisen kautta petät?
22:49 Nin coska ne/ iotca henen ymberillens olit/ neit mite tuleua oli/ sanoit he henelle/ Herra/ emmekö me Mieckalla löö?
Niin koska ne/ jotka hänen ympärillänsä olit/ näit mitä tulewa oli/ sanoit he hänelle/ Herra/ emmekö me miekalla lyö?
22:50 Ja yxi heiste löi Pappein Pämiehen paluelia/ ia poishackasi henen oikean Coruans.
Ja yksi heistä löi pappein päämiehen palwelija/ ja pois hakkasi hänen oikean korwansa.
22:51 Mutta Iesus wastasi ia sanoi * Sallicat sis heite tehenasti/ Ja quin hen rupesi hene' Coruaans paransi hen sen.
Mutta Jesus wastasi ja sanoi Sallikaat siis heitä tähän asti/ Ja kuin hän rupesi hänen korwaansa paransi hän sen.
22:52 Mutta nin sanoi Iesus Ylimeisille Pappille/ ia Templin Haltioille ia Wanhimille/ iotca hene' tygens tullut olit.
Mutta niin sanoi Jesus ylimmäiselle papille/ ja templin haltijoille ja wanhemmille/ jotka hänen tykönsä tullut olit.
22:53 Te wloslexitt ninquin Röuerin tyge Mieckain ia seiueste' ca'sa/ Ette mine iocapeiue olin Templis teiden cansan/ ia ette te oijendanut Kätte minu' päleni/ Mutta teme o'bi se teiden hetken/ ia Pimeydhe' walta.
Te ulos läksitte niinkuin ryöwärin tykö miekkain ja seiwästen kanssa/ Että minä jokapäiwä olin templissä teidän kanssan/ ja ette te ojentanut kättä minun päälleni/ Mutta tämä ompi se teidän hetkenne/ ja pimeyden walta.
22:54 Nin he kijniotit henen ia talutit/ ia toidh henen Ylimeisen Papin hone' siselle. Mutta Petari seurasi taa'bana.
Niin he kiinni otit hänen ja talutit/ ja toit hänen ylimmäisen papin huoneen sisälle. Mutta Petari seurasi taampana.
22:55 Nin he walkia' wiritit keskelle Cartanota/ ia ynne istuit/ Istui mös Petari heiden seasans.
Niin he walkean wiritit keskelle kartanoa/ ja ynnä istuit/ Istui myös Petari heidän seassansa.
22:56 Coska nyt yxi Pica näki hene' walken tykene istuuan/ ia catzoi iuri henen pälens ia sanoi/ Temeki oli henen cansans.
Koska nyt yksi piika näki hänen walkean tykönä istuwan/ ja katsoi juuri hänen päällensä ja sanoi/ Tämäkin oli hänen kanssansa.
22:57 Waan hen kielsi henen ia sanoi/ Waimo em mine tunne hende.
Waan hän kielsi hänen ja sanoi/ Waimo en minä tunne häntä.
22:58 Ja wähen hetken peräst/ toinen näki henen ia sanoi/ Sine mös yxi olet heiste. Nin sanoi Petari/ Inhiminen/ em mine ole.
Ja wähän hetken perästä/ toinen näki hänen ja sanoi/ Sinä myös yksi olet heistä. Niin sanoi Petari/ ihminen/ en minä ole.
22:59 Ja hetken peräst/ lehes ychden stundin/ toinen mös sen todhisti/ sanoden/ Totisesta mös teme oli hene' cansans/ Sille hen on Galileus.
Ja hetken perästä/ lähes yhden tunnin/ toinen myös sen todisti/ sanoen/ Totisesti myös tämä oli hänen kanssansa/ Sillä hän on Galileus.
22:60 Nin sanoi Petari/ Inhiminen/ Em mine tiede mites sanot. Ja cochta wiele henen puhuesans/ Cuckoi lauloi.
Niin sanoi Petari/ ihminen/ En minä tiedä mitäs sanot. Ja kohta wielä hänen puhuessansa/ Kukko lauloi.
22:61 Ja Herra kiensijn/ ia catzoi Petarin päle. Ja Petari muisti Herran puhet/ quinga hen oli sanonut henelle/ Ennenquin Cuckoi laulapi/ colmasti sine minun kiellet.
Ja Herra käänsi/ ja katsoi Petarin päälle. Ja Petari muisti Herran puheet/ kuinka hän oli sanonut hänelle/ Ennenkuin kukko laulaapi/ kolmasti sinä minun kiellät.
22:62 Ja Petari wlosmeni/ ia idki catkerast.
Ja Petari ulos meni/ ja itki katkerasti.
22:63 Mutta ne Miehet/ iotca Iesusta kijnipidhit/ pilcasit hende/ ia löit hende/
Mutta ne miehet/ jotka Jesusta kiinni pidit/ pilkkasit häntä/ ja löit häntä/
22:64 peitit henen Silmens/ ia hosuit henen Casuons/ ia kysyit henelle sanoden/ Arua/ Cuka se on ioca sinu löi?
peitit hänen silmäns/ ja hosuit hänen kaswonsa/ ja kysyit häneltä sanoen/ Arwaa/ Kuka se on joka sinun löi?
22:65 Ja palio mwta pilca sanoit he hende wastan.
Ja paljon muuta pilkkaa sanoit he häntä wastaan.
22:66 Ja quin peiue coitti/ cokounsit ne Canssan Wanhimat/ ia Pappein pämiehet ia Kiria'oppeneet/ ia weit henen heiden Radhins eten/
Ja kuin päiwä koitti/ kokoontui ne kansan wanhimmat/ ja pappein päämiehet ja kirjanoppineet/ ja weit hänen heidän raatinsa eteen/
22:67 ia sanoit/ Oleco sine se Christus? nin sanos meille? Nin sanoi hen heille/ Jos mine sanon teille/ ette te wsko/
ja sanoit/ Oletko sinä se Kristus? niin sanos meille? Niin sanoi hän heille/ Jos minä sanon teille/ ette te usko/
22:68 Ja ios mine mös kysyn/ nin ette te wasta/ ette te mös päste minua.
Ja jos minä myös kysyn/ niin ette te wastaa/ ette te myös päästä minua.
22:69 Senteden testedes istupi Inhimise' poica Jumala' auwun oikialla polella.
Sentähden tästedes istuupi Ihmisen poika Jumalan awun oikealla puolella.
22:70 Nin he caiki sanoit/ Sinekö sis olet Jumala' poica? Sanoi hen heille/ Tepe sen sanott ette mine olen.
Niin he kaikki sanoit/ Sinäkö siis olet Jumalan poika? Sanoi hän heille/ Tepä sen sanotte että minä olen.
22:71 Nin he sanoit/ Mite me sillen Todhistusta taruitze'ma? me olema itze cuulluet henen omast suustans.
Niin he sanoit/ Mitä me silleen todistusta tarwitsemme? me olemme itse kuulleet hänen omasta suustansa.

* Kylle ) se on/ Ei se sillen kelpa/ ette me wlcoisil Mieckoilla tappelema/ Mutta tästedes tule kerssie Euangelium polest/ ia Risti candama'/ Sille ettei taida muilla wastan Perkelet sotia/ quin Hengelisel Miecal/ quin on Jumalan Sana/ iolla hen mös waan woitetan/ ia ei muilla.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24