P. Lucan Euangelium.

 

XXI. Lucu

 

21:1 IA hen catzoi quinga ne Rickat panit Lahioians Wffriarkuun.
Ja hän katsoi kuinka ne rikkaat panit lahjojansa uhriarkkuun.
21:2 Näki hen mös yhden kieuhen Lesken paneuan sinne Caxi ropoija.
Näki hän myös yhden köyhän lesken panewan sinne kaksi ropoa.
21:3 Ja hen sanoi/ Totisesta mine sanon teille/ ette teme kieuhe Leski enemen pani quin nämet caiki/
Ja hän sanoi/ Totisesti minä sanon teille/ että tämä köyhä leski enemmän pani kuin nämät kaikki/
21:4 Sille ette nämet caiki panit heiden kyllydhestens siselle Jumalan wffrixi/ Waan teme pani kieuhydhestens caiken tauarans quin henelle oli.
Sillä että nämät kaikki panit heidän kyllyydestänsä sisälle Jumalan uhriksi/ Waan tämä pani köyhyydestänsä kaiken tawaransa kuin hänellä oli.
21:5 Ja quin mwtomat sanoit henelle Templist/ ette se caunille kiuille ia Cappaleilla caunistettu oli/ nin hen sanoi/
Ja kuin muutamat sanoit hänelle templistä/ että se kauniilla kiwilla ja kappaleilla kaunistettu oli/ niin hän sanoi/
21:6 Se aica tulepi/ coska caiki quin te näet/ ei kiui pihhe kiuen päle iätettemen/ ioca ei ricota.
Se aika tuleepi/ koska kaikki kuin te näet/ ei kiwi pidä kiwen päälle jätettämän/ joka ei rikota.
21:7 Nin he kysyit henelle ia sanoit/ Mestari/ coska sis nämet tapactuuat? ia mike Mercki on/ coska nämet tuleuat?
Niin he kysyit häneltä ja sanoit/ Mestari/ koska siis nämät tapahtuwat? ja mikä merkki on/ koska nämät tulewat?
21:8 Nin sanoi hen/ Catzocat/ ettei teite petete/ Sille ette moni tule minun Nimeni/ ia sanouat Heidens Christusexi/ Ja aica ombi lesne/ elket quitengan heite seuratko.
Niin sanoi hän/ Katsokaat/ ettei teitä petetä/ Sillä että moni tulee minun nimeeni/ ja sanowat heidäns Kristukseksi/ Ja aika ompi läsnä/ älkäät kuitenkaan heitä seuratko.
21:9 Mutta coska te cwletta Sodhat ia Capinat/ nin elket pelietkö/ Sille ette nämet pite ensin tuleman/ Waan ei cochta loppu ole.
Mutta koska te kuulette sodat ja kapinat/ niin älkäät peljätkö/ Sillä että nämät pitaa ensin tuleman/ Waan ei kohta loppu ole.
21:10 Nin sanoi hen heille/ Canssa ylesnouse cansan wastan/ ia Waldakunda Waldakunnan wastan/
Niin sanoi hän heille/ Kansa ylös nousee kansan wastaan/ ja waltakuntaa waltakunnan wastaan/
21:11 ia swret maan Wapistoxet ioca paicas tuleman pite/ Nelke ia Ruttotaudhit/ ia mös Cauhistoxet ia swret Ihmet Taiuahast tapactauat.
ja suuret maan wapistukset joka paikassa tuleman pitää/ Nälkä ja ruttotaudit/ ja myös kauhistukset ja suuret ihmeet taiwaasta tapahtuwat.
21:12 Mutta enne' neite caiki heitteuet he kätens teiden pälen/ ia wainouat ia ylenandauat teiden/ heiden Rastupijns ia Fangiuxen/ ia weteuet teite Kuningasten ia Esimiesten eten/ minun Nimeni tedhen/
Mutta ennen näitä kaikkia heittäwät he kätensä teidän päällen/ ja wainoawat ja ylenantawat teidän/ heidän raastupiinsa ja wankeukseen/ ja wetäwät teitä kuningasten ja esimiesten eteen/ minun nimeni tähden/
21:13 Mutta se tapactu teille todhistuxexi.
Mutta se tapahtuu teille todistukseksi.
21:14 Nin pangat nyt se wahwast teiden Sydhemehen/ ettei teiden pide murectiman/ quinga teiden pite edhesten wastama'/
Niin pankaat nyt se wahwasti teidän sydämeen/ ettei teidän pidä murehtiman/ kuinka teidän pitää edestän wastaaman/
21:15 Sille ette mine annan teille Suun ia Wijsaudhen/ ionga wastan eiuet he woi wastansano/ eike wastanseiso Caiki teiden wastanseisoijat.
Sillä että minä annan teille suun ja wiisauden/ jonka wastaan eiwät he woi wastaan sanoa/ eikä wastaan seisoa teidän wastaanseisojat.
21:16 Nin te mös ylena'netan Wanhemildan/ welijlden Langoildan ia Ysteuilden/ ia monicadhat teiste he tappauat.
Niin te myös ylenannetaan wanhemmiltan/ weljiltään langoiltaan ja ystäwiltän/ ja monikahdat teistä he tappawat.
21:17 Ja te ylencatzotan caikilda minun Nimeni tedhen/
Niin te ylenkatsokaan kaikilta minun nimeni tähden/
21:18 waan eiswinga hiuscarua pidhe teiden päästen huckuman.
waan ei suinkaan hiuskarwa pidän teidän päästään hukkuman.
21:19 Omistacat teiden Sielun kersimisen cautta.
Omistakaat teidän sielun kärsimisen kautta.
21:20 Coska te nyt näette Jerusalemin ymberipiritetteuen Sotawäelde/ nin te tietke ette hene' pericatons ombi lehestynyt.
Koska te nyt näette Jerusalemin ympäri piiritettäwän sotawäeltä/ niin te tietäkää että hänen perikatonsa ompi lähestynyt.
21:21 Silloin ne iotca Judeas ouat/ paetkaat mäkein polen/ Ja iotca henen keskellens ouat/ ne sielde poismengen/ Ja iotca Maalla ouat/ elket he sisellemengö.
Silloin ne jotka Judeassa owat/ paetkaat mäkein puoleen/ Ja jotka hänen keskellänsä owat/ ne sieltä pois menkään/ Ja jotak maalla owat/ älkäät he sisälle menkö.
21:22 Sille ne ouat Costo peiuet/ ette caiki teutettemen pite quin kirioitetudh ouat.
Sillä ne owat kostopäiwät/ että kaikki täytettämän pitää kuin kirjoitetut owat.
21:23 Mutta We Raskaille ia imetteuille nine peiuine. Sille ette swri Waiua pite olema' Maan päle/ ia yxi Wiha teme' Ca'ssan ylitze/
Mutta woi raskaille ja imettäwille niinä päiwinä. Sillä että suuri waiwa pitää oleman maan päällä/ ja yksi wiha tämän kansan ylitse/
21:24 Ja heiden pite langeman Miecan teren edes/ ia he wiedhen Fangina caikinaisen Canssan secan. Ja Jerusalem pite tallattaman Pacanoilda/ sihenasti ette Pacanaiden aica pite teutettemen.
Ja heidän pitää lankeaman miekan terän edessä/ ja he wiedään wankina kaikkinaisen kansan sekaan. Ja Jerusalem pitää tallattaman pakanoilta/ siihen asti että pakanaiden aika pitää täytettämän.
21:25 Ja merckit pite oleman Auringos ia Cuus ia Tehdhis. Ja maas Canssalla adhistos epelyxen teden. Ja Meri ia Allot pite pauhaman.
Ja merkit pitää oleman auringossa ja kuussa ja tähdissä. Ja maassa kansalla ahdistus epäilyksen tähden. Ja meri ja aallot pitää pauhaaman.
21:26 Ja Inhimiset maasa pite quiuettuman pelghon teden/ ia odottamisen teden/ nijte/ quin tuleuat Maan pijrin päle/ Sille ette Taiua' auwd pite licutettaman.
Ja ihmiset maassa pitää kuiwettuman pelon tähden/ ja odottamisen tähden/ niitä/ kuin tulewat maan piirin päälle/ Sillä että taiwaan awut pitää liikutettaman.
21:27 Ja silloin heiden pite näkemen Inhimisen Poian tuleua' piluis swrella woimalla ia Cunnialla.
Ja silloin heidän pitää näkemän Ihmisen Pojan tulewan pilwes suurella woimalla ja kunnialla.
21:28 Coska nämet rupeuat tapactuman/ nin yleskatzocat ia ylesnostacat teiden Päen/ senteden ette teiden Lunastuxen silloin lehestupi.
Koska nämät rupeawat tapahtuman/ niin ylenkatsowat ja ylösnostakaat teidän pään/ sentähden että teidän lunastuksen silloin lähestyypi.
21:29 Ja hen sanoi heille Wertauxen/ Catzocat Fikuna puuta/ ia caiki Puita/ coska he wlospuhckeuat/
Ja hän sanoi heille wertauksen/ Katsokaat wiikunapuuta/ ja kaikkia puita/ koska he ulospuhkeawat/
21:30 Nin te itze nijste näet ia merkitzet ette Suui on lesse.
Niin te itse niistä näet ja merkitset että suwi on läsnä.
21:31 Nin mös te/ coska te näet nemet tapactuuan/ sijtte tietket ette Jumalan Waldakunda ombi lesse.
Niin myös te/ koska te näet nämät tapahtuwan/ siitä tietkää että Jumalan waltakunta ompi läsnä.
21:32 Totisesta sano mine teille/ Ettei teme Sucukunda pide ennen huckundeman/ quin nämet caiki tapactuuat.
Totisesti sanon minä teille/ Ettei tämä sukukunta pidä ennen hukkaantuman/ kuin nämät kaikki tapahtuwat.
21:33 Taiuas ia Maa huckupi/ waan minu' Sanani ei pidhe huckanduma'.
Taiwas ja maa hukkuupi/ waan minun sanani ei pidä hukkaantuman.
21:34 Mutta cauattaca teiten/ ettei teiden Sydhemen coskan raskateta Sömisest ia Jomisest/ ia elatoxe' murehest ia teme peiue tule eckist teiden pälen.
Mutta kawahtakaa teitän/ ettei teidän sydämen koskaan raskauteta syömisestä ja juomisesta/ ja elatuksen murheesta ja tämä päiwä tule äkisti teidän päällen.
21:35 Sille ninquin yxi Paula hen tulepi caikein ylitze/ iotca asuuat coco maan päle.
Sillä niinkuin yksi paula hän tuleepi kaikkein ylitse/ jotka asuwat koko maan päällä.
21:36 Nin olcat nyt aina walpaat/ ia rucolcat/ Ette te madholiset olisit caikia neite weltemen iotca tapactaman pite/ ia seisoman Inhimisen Poian edes.
Niin olkat nyt aina walppaat/ ja rukoilkaat/ Että te mahdolliset olisit kaikkia näitä wälttämän jotka tapahtuman pitää/ ja seisoman Ihmisen Pojan edessä.
21:37 Ja hen opetti peiuelle Templis/ Mutta ölle hen wlosmeni/ ia oli Olio mäelle yli öte.
Ja hän opetti päiwällä templissä/ Mutta yöllä hän ulos meni/ ja oli Öljymäellä yli yötä.
21:38 Ja caiki Canssa tuli warhaisin henen tygens Templijn hende cwleman.
Ja kaikki kansa tuli warhaisin hänen tykönsä templiin häntä kuulemaan.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24