P. Lucan Euangelium.

 

XXIII. Lucu

 

23:1 IA caiki se Joucko ylesnousi/ ia weit henen Pilatusen eten/ ia rupesit candaman hene' pälens/ ia sanoit/
Ja kaikki se joukko ylös nousi/ ja weit hänen Pilatuksen eteen/ ja rupesit kantamaan hänen päällensä/ ja sanoit/
23:2 Temen me leusime Canssa willitzemest/ ia kieltemest Wero Keisarin andamast/ Ja sanopi Hene's oleuan Kuningan Christusen.
Tämän me löysimme kansaa willitsemästä/ ja kieltämästä weroa keisarin antamasta/ Ja sanoopi hänens olewan Kuninkaan Kristuksen.
23:3 Nin Pilatus kysyi henelle sanode' Oleco sine se Judasten Kuningas? Nin wastasi hen hende/ ia sanoi/ Sinepe sen sanot.
Niin Pilatus kysyi häneltä sanoen. Oletko sinä se judasten kuningas? Niin wastasi hän häntä/ ja sanoi/ Sinäpä sen sanot.
23:4 Pilatus sanoi Pappein Pämiehille ia Ca'salle/ Em mine leudhe ychte Wica tesse Miehese.
Pilatus sanoi pappein päämiehille ja kansalle/ En minä löydä yhtään wikaa tassä miehessä.
23:5 Nin he hoghit ia sanoit/ Hen yleshärsytte Canssan opettain coko Judean makunnas/ ia on ruuenut Galileast/ haman tehen sian asti.
Niin he hoit ja sanoit/ Hän ylös härsyttää kansan opettain koko Judean maakunnassa/ ja on ruwennut Galileasta/ hamaan tähän sijaan asti.
23:6 Coska nyt Pilatus cwli mainittauan Galileat/ kysyi hen Jos hen Galileast oli.
Koska nyt Pilatus kuuli mainittawan Galilaet/ kysyi hän jos hän Galileasta oli.
23:7 Ja quin hen ymmersi/ ette hen Herodesen Läniste oli/ lehetti hen henen Herodesen tyge/ Sille ette hen mös silloin oli Jerusalemis.
Ja kuin hän ymmärsi/ että hän Herodeksen läänistä oli/ lähetti hän hänen Herodeksen tykö/ Sillä että hän myös silloin oli Jerusalemissa.
23:8 Coska nyt Herodes näki Iesusen/ ihastui hen sangen/ Sille ette hen io cauuan halasi hende nädhexens/ Sille ette hen oli palion cwllut heneste/ ia toiwoi henelde iongun tunnusmerckin näkeuens.
Koska nyt Herodes näki Jesuksen/ ihastui hän sangen/ Sillä että hän jo kauan halasi häntä nähdäksensä/ Sillä että hän oli pajon kuullut hänestä/ ja toiwoi häneltä jonkun tunnusmerkin näkewänsä.
23:9 Ja hen kysyi henelle moninaisist/ Mutta ei hen miteke henelle wastanut.
Ja hän kysyi häneltä moninaisista/ Mutta ei hän mitäkään hänelle wastannut.
23:10 Nin ne Ylimeiset Papit ia Kirianoppenuet seisoit ia cannoit hartast henen pälens.
Niin ne ylimmäiset papit ja kirjanoppineet seisoit ja kannoit hartaasti hänen päällensä.
23:11 Mutta Herodes henen Houins cansa ylencatzoit/ ia pilcasit hende/ pani henen pälens Walkia' waattein/ ia iellenslehetti henen Pilatusen tyge.
Mutta Herodes hänen howinsa kanssa ylenkatsoit/ ja pilkkasit häntä/ pani hänen päällensä walkian waattein/ ja jällens lähetti hänen Pilatuksen tykö.
23:12 Sinä peiuen tuli Pilatus ia Herodes keskenens ysteuexi/ Sille ennen oli waino heiden welillens.
Sinä päiwänä tuli Pilatus ja Herodes keskenänsä ystäwäksi/ Sillä ennen oli waino heidän wälillänsä.
23:13 Nin Pilatus ychtencutzui ne Ylimeiset Papit ia Waldamiehet ia Canssan/ ia sanoi heille/
Niin Pilatus yhteen kutsui ne ylimmäiset papit ja waltamiehet ja kansan/ ja sanoi heille/
23:14 Te oletta temen Inhimisen minulle toneet/ ninquin Canssan heiritzijen/ Ja catzo/ Mine olen hende tutkinut teiden edesen/ ia en leudhe ychten Wica henesse/ iosta te cannat henen pälens/ Eike mös Herodes.
Te olette tämän ihmisen minulle tuoneet/ niinkuin kansan häiritsijän/ Ja katso/ Minä olen häntä tutkinut teidän edessän/ ja en löydä yhtään wikaa hänessä/ josta te kannat hänen päällensä/ Eikä myös Herodes.
23:15 Sille mine lehetin teiden henen tygens/ Ja catzo/ Ei miten Hengenricost heneste leutty/
Sillä minä lähetin teidän hänen tykönsä/ Ja katso/ Ei mitään henkirikosta hänestä löydetty/
23:16 Senteden mine tadhon henen rangaistuna päste.
Sentähden minä tahdon hänen rangaistuna päästää.
23:17 Sille henen piti ioca Juhlana pästemen heille yhden wallalens.
Sillä hänen piti joka juhlana päästämän heille yhden wallallansa.
23:18 Nin hwsi coko Joucko ia sanoi/ Ota pois teme/ Ja päste meille Barrabas.
Niin huusi koko joukko ja sanoi/ Ota pois tämä/ Ja päästä meille Barrabas.
23:19 Joca oli yhden Capinan tedhen/ quin Caupungis oli tapactanut/ ia Miestapun tedhen/ Fangiuxen heitettu.
Joka oli yhden kapinan tähden/ kuin kaupungissa oli tapahtunut/ ja miestapon tähden/ wankeukseen heitetty.
23:20 Nin taas Pilatus puhui heiden tygens/ Ja tahdoi Iesusen päste.
Niin taas Pilatus puhui heidän tykönsä/ Ja tahtoi Jesuksen päästää.
23:21 Mutta he hwsit ia sanoit/ Ristinnaulitze/ Ristinnaulitze hende.
Mutta he huusit ja sanoit/ Ristiinnaulitse/ Ristiinnaulitse häntä.
23:22 Mutta hen colmanen kerdhan sanoi heille/ Mite sis teme paha tehnyt on? Em mine ychten Hengenrickost leudhe henes/ Sentedhen mine tadon henen rangastuna päste.
Mutta hän kolmannen kerran sanoi heille/ Mitä siis tämä pahaa tehnyt on? En minä yhtään hengenrikosta löydä hänessä/ Sentähden minä tahdon hänen rangaistuna päästää.
23:23 Mutta he hoghit swrella änelle/ pytedhen hende Ristinnaulita. Ja heiden ia Ylimeisten Pappein äni szai wallan.
Mutta he hoit suurella äänellä/ pyytäen häntä ristiinnaulita. Ja heidän ja ylimmäisten pappein ääni sai wallan.
23:24 Ja Pilatus domitzi/ heiden anomisens ielkin/
Ja Pilatus tuomitsi/ heidän anomisensa jälkeen/
23:25 Ja pästi sen heille ioca Capinan ia Miestapon tedhen oli Fangiuxen heitettu/ iota he anoit. Mutta Iesum hen annoi heiden haltuns.
Ja päästi sen heille joka kapinan ja miestapon tähden oli wankeukseen heitetty/ jota he anoit. Mutta Jesuksen hän antoi heidän haltuunsa.
23:26 Ja quin he henen wlosweit/ käsitit he yhden/ Simonan Kyreniast/ ioca Pellolda tuli/ ia panit Ristin hene' pälens/ candaman Iesusen ieliest.
Ja kuin he hänen ulosweit/ käsitit he yhden/ Simonin Kyreniasta/ joka pellolta tuli/ ja panit ristin hänen päällensä/ kantamaan Jesuksen jäljestä.
23:27 Mutta hende seurasi swri Joucko Canssa ia Waimoija/ iotca mös idkit ia parghuit hende.
Mutta häntä seurasi suuri joukko kansaa ja waimoja/ jotka myös itkit ja parkuit häntä.
23:28 Nin Iesus kiensijn heiden poleens/ ia sanoi/ Te Jerusalemin Tytteret/ elket idkekö minu' ylitzen/ Waan idkeket itze teiden ylitzen/ ia teiden Lastenne ylitze/
Niin Jesus kääntyi heidän puoleensa/ ja sanoi/ Te Jerusalemin tyttäret/ älkäät itkekö minun ylitsen/ Waan itkekäät itse teidän ylitsen/ ja teidän lastenne ylitse/

23:29 Sille ette catzo/ ne peiuet tuleuat/ coska he sanouat/ Autuat ouat ne hedhelmettömet/ ia ne Cohdut/ iotca eiuet synnytteneet/ ia ne Niset/ iotca ei imetteneet.
Silllä että katso/ ne päiwät tulewat/ koska he sanowat/ Autuaat owat ne hedelmättömät/ ja ne kohdut/ jotka eiwät synnyttäneet/ ja ne nisät/ jotka ei imettäneet..
23:30 Silloin he rupeuat sanoman Worille/ Langetcat meiden pälen/ Ja Cuckulaisille/ Peitteket meite.
Silloin he rupeawat sanomaan wuorille/ Langetkaat meidän päällen/ ja kukkulaisille/ Peittäkäät meitä.
23:31 Sille ette ios nämet tapactuuat torehes puus/ mite sijtte quiuetus tapactu?
Sillä että jos nämät tapahtuwat tuoreessa puussa/ mitä sitten kuiwetussa tapahtuu?
23:32 Nin wietin emös henen cansans caxi muta Pahointeckije/ ette heijen piti surmattaman.
Niin wietiin myös hänen kanssansa kaksi muuta pahointekijää/ että heidän piti surmattaman.
23:33 Ja quin he sihen Sijan tulit/ ioca cutzutan Päcalloin Paicka/ sijnä he henen Ristinnaulitzit/ ia ne Pahointeckiet henen cansans/ Yxi oikialle/ toinen wasemalle polelle.
Ja kuin he siihen sijaan tulit/ joka kutsutaan pääkallon paikka/ siinä he hänen ristiinnaulitsit/ ja ne pahointekijät hänen kanssansa/ yksi oikealle/ toinen wasemmalle puolelle.
23:34 Nin sanoi Iesus/ ISE/ anna heille andexi/ Sille ettei he tiedhe mite he tekeuet. Ja he iaghoit henen waattens/ ia heitit Aruan heist.
Niin sanoi Jesus/ ISÄ/ anna heille anteeksi/ Sillä ettei he tiedä mitä he tekewät. Ja he jaoit hänen waatteensa/ ja heitit arwan heistä.
23:35 Ja Canssa seisoi ia catzeli päle. Ja Pämiehet pilcasit hende heiden cansans/ ia sanoit/ Mwdh hen wapacti/ nyt wapactacan itzens/ ios hen on Christus se Jumalan wloswalittu.
Ja kansa seisoi ja katseli päälle. Ja päämiehet pilkkasit häntä heidän kanssans/ ja sanoit/ Muut hän wapahti/ nyt wapahtakaan itsensä/ jos hän on Kristus se Jumalan uloswalittu.
23:36 Nin mös Houit pilcasit hende/ edesastudhen/ ia cokotit henelle Eticata sanoden/
Niin myös howit pilkkasit häntä/ edes astuen/ ja kokotit hänelle etikkata sanoen/
23:37 Jos sine olet se Judasten Kuningas/ nin wapadha itze sinus.
Jos sinä olet se judasten kuningas/ niin wapahda itse sinus.
23:38 Nin oli mös henen ylitzens Pälekirioitus Grekin/ Latinan/ ia Hebraican Puckstauille kirioitettu/ TEME ombi Judasten Kuningas.
Niin oli myös hänen ylitsensä päällekirjoitus krekin/ latinan/ ja hebraican pukstawilla kirjoitettu/ Tämä ompi judasten kuningas.
23:39 Nin yxi nijste Pahointekijst/ iotca olit ripustetudh/ pilcasi hende ia sanoi/ Jos sine olet Christus/ nin wapadha itze sinus/ ia meite.
Niin yksi niistä pahointekijäistä/ jotka olit ripustetut/ pilkkasi häntä ja sanoi/ Jos sinä olet Kristus/ niin wapahda itse sinus/ ja meitä.
23:40 Nin se toinen wastasi/ ia nuchteli hende sanoden/ Ja ett tosin sineken Jumalata pelke? ettes olet samas cadotuxes?
Niin se toinen wastasi/ ja nuhteli häntä sanoen/ Ja et tosin sinäkään Jumalata pelkää? ettäs olet samassa kadotuksessa?
23:41 Ja tosin me olema oikein sijnä siselle/ sille me saama meiden Töiden ansion ielken/ Mutta teme ei miten paha tehnyt.
Ja tosin me olemme oikein siinä sisälle/ sillä me saamme meidän töiden ansion jälkeen/ Mutta tämä ei mitään pahaa tehnyt.
23:42 Ja sanoi Iesusen tyge/ HERRA muista minun päleni coskas tulet Waldakundas.
Ja sanoi Jesuksen tykö/ HERRA muista minun päälleni koskas tulet waltakuntaasi.
23:43 Nin sanoi Iesus henelle/ Totisesta sano' mine sinulle/ Tenepene pite sinun oleman minun cansani Paradisis.
Niin sanoi Jesus hänelle/ Totisesti sanon minä sinulle/ Tänäpänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa.
23:44 Ja se oli lehes cwdes hetki/ Ja Pimeys tuli caiken maan päle haman ydexenden hetken asti/ Ja Auringo pimisi.
Ja se oli lähes kuudes hetki/ Ja pimeys tuli kaiken maan päälle hamaan yhdeksänteen hetkeen asti/ Ja aurinko pimeni.
23:45 Ja Templin Esirippu repesi cachtia.
Ja templin esirippu repesi kahtia.
23:46 Ja Iesus hwsi swrella änelle ia sanoi/ ISE/ Sinun käsijs mine annan minun Hengen. Ja quin hen sen oli sanonut/ ylesannoi hen HENGENS.
Ja Jesus huusi suurella äänellä ja sanoi/ ISÄ/ Sinun käsiisi minä annan minun hengen. Ja kuin hän sen oli sanonut/
23:47 Coska nyt Pämies näki mite sielle tapactui/ cunnioitti hen Jumalata/ ia sanoi/ Totisesta teme Inhiminen oli hurskas.
Koska nyt päämies näki mitä siellä tapahtui/ kunnioitti hän Jumalata/ ja sanoi/ Totisesti tämä ihminen oli hurskas.
23:48 Ja caiki Canssa ioca ynne sinne meni/ site catzeleman/ coska he neit mite sielle tapactui/ löit he Rindoians/ ia palasit cotia's.
Ja kaikki kansa joka ynnä sinne meni/ sitä katselemaan/ koska he näit mitä siellä tapahtui/ löit he rintojansa/ ja palasit kotiansa.
23:49 Nin caiki henen Tuttauans taambana seisoit/ Ja ne Waimot/ iotca hende Galileast olit seuraneet/ ia näit nemet caiki.
Niin kaikki hänen tuttawansa taempana seisoit/ Ja ne waimot/ jotka häntä Galileasta olit seuranneet/ ja näit nämät kaikki.
23:50 Ja catzo/ Yxi Mies nimelde Joseph/ Radhin mies/ ioca oli hyue ia hurskas Mies/
Ja katso/ Yksi mies nimeltä Joseph/ raadin mies/ joka oli hywä ja hurskas mies/
23:51 ei hen ollut mieldunut heiden Neuuons ia Tekoons/ Ja hen oli syndynyt Arimatiast Judasten Caupu'gist/ ioca mös itze odhotti Jumalan Waldakunda/
ei hän ollut mieltynyt heidän neuwoonsa ja tekoonsa/ Ja hän oli syntynyt Arimatiasta judasten kaupungista/ joka myös itse odotti Jumalan waltakuntaa/
23:52 Hen keui Pilatusen tyge/ ia anoi Iesusen Rumist.
Hän käwi Pilatuksen tykö/ ja anoi Jesuksen ruumista.
23:53 Ja otti sen alas/ ia käri sen Linawaattein/ ia pani sen Hautan/ ioca kiueen oli wloshacattu/ iohonga eikengen ennen pandu ollut.
Ja otti sen alas/ ja kääri sen liinawaattein/ ja pani sen hautaan/ joka kiween oli ulos hakattu/ johonka ei kenkään ennen pantu ollut.
23:54 Ja se oli Walmistuspeiue/ ia Sabbathi rupeis siseltuleman.
Ja se oli walmistuspäiwä/ ja Sabbathi rupesi sisälle tulemaan.
23:55 Nin ne Waimot seurasit ieliest/ iotca henen cansans Galileast olit tulluet/ ia catzelit Hauta/ ia quinga henen Rumins oli pandu.
Ja ne waimot seurasit jäljestä/ jotka hänen kanssans Galileasta olit tulleet/ ja katselit hautaa/ ja kuinka hänen ruumiinsa oli pantu.
23:56 Mutta he palasit ia walmistit hyuehaijulisi Yrtti ia woidhett Waan Sabbathina he leueisit Lain keskyn ielken.
Mutta he palasit ja walmistit hywänhajullisia yrttejä ja woidetta waan Sabbathina he lepäisit lain käskyn jälkeen.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24