P. Lucan Euangelium.

 

XIII. Lucu

 

13:1 NIn olit mutamat samal aijal sijne tykene/ iotca iulghistit henelle nijste Galileist/ ioinenga weren Pilatus oli heiden wffrins cansa secoittanut.
Niin olit muutamat samalla ajalla siinä tykönä/ jotka julistit hänelle niistä Galileista/ joinenka weren Pilatus oli heidän uhrinsa kanssa sekoittanut.
13:2 Ja Iesus wastasi ia sanoi heille/ Lwlettaco ette nämet Galileit olit synniset caikein Galileusten ylitze ette he semmotoisi kersit?
Ja Jesus wastasi ja sanoi heille/ Luuletteko että nämät Galileit olit syntiset kaikkein Galileusten ylitse että semmoisia kärsit?
13:3 Ei/ ma mine/ Wan ellei te paranna teiten/ nin te caiki samalmoto huckan tuletta/
Ei / sanon minä/ Waan ellei te paranna teitän/ niin te kaikki samalla muotoa hukkaat tulette/
13:4 Taicka lwlettako/ ette ne cadexantoistakymende ioinenga päle Torni Silohas langesi/ ia tappoi heijet/ olit wighaliset caikein Inhimisten ylitzen/ iotca Jerusalemis asuit?
Taikka luuletteko/ että ne kahdeksantoista kymmentä joinenka päälle torni Siloassa lankesi/ ja tappoi heidät/ olit wialliset kaikkein ihmisten ylitsen/ jotka Jerusalemissa asuit?
13:5 Ei/ ma mine/ Wan ellei te paranna teiten/ nin te caiki samalmoto huckan tuletta.
Ei/ sanon minä/ Waan ellei te paranna teitän/ niin te kaikki samalla muotoa hukkaan tulette.
13:6 Sanoi hen mös temen Wertauxen. Yhdelle oli Ficuna pw/ hene' Winatarhasans istutettu/ ia tuli ia etzi hedelmete henes/ ia ei leutenyt.
Sanoi hän myös tämän wertauksen. Yhdellä oli wiikunapuu/ hänen wiinatarhassansa istutettu/ ja tuli ja etsi hedelmätä hänessä/ ja ei löytänyt.
13:7 Nin sanoi hen Winatarha' Haltialle/ Catzos/ io colmet wootta mine olen tullut/ ia etzinyt hedelmet teste Ficuna puust/ ia en leudhe/ Hacka hende pois/ mixi hen maata estepi?
Niin sanoi hän wiinatarhan haltijalle/ Katsos/ jo kolme wuotta minä olen tullut/ ja etsineet hedelmät tästä wiikunapuusta/ ja en löydä/ Hakkaa häntä pois/ mikis hän maata estääpi?
13:8 Mutta hen wastasi ia sanoi henelle/ HERRA/ salli henen wielle tene woonna/ nincauuan quin mine caiuan henen ymberins ia sonnitan henen/
Mutta hän wastasi ja sanoi hänelle/ HERRA/ salli hänen wielä tätä wuonna/ niin kauan kuin minä kauan hänen ympäriinsä ja sonnitan (lannoitan) hänen/
13:9 ios hen sijttekin hedelmeitzis/ iolleika/ nin hacka hende sijtte pois.
jos hän sittenkin hedelmäitsisi/ jolleika/ niin hakkaa häntä sitten pois.
13:10 Ja hen opetti Sabbathina yhdes Sinagogas/
Ja hän opetti Sabbathina yhdessä synagogassa/
13:11 Ja catzos/ Yxi Waimo iolla oli Sairaudhen Hengi cadexantoistakymende wootta/ ia se oli rammittu/ ia ei woinut pätens ylesoijenda.
Ja katsos/ Yksi waimo jolla oli sairauden henki kahdeksantoista kymmentä wuotta/ ja se oli rammattu/ ja ei woinut päätänsä ylös ojentaa.
13:12 Mutta coska Iesus sen näki/ cutzui hen henen tygens/ ia sanoi henelle/ Waimo/ ole wapah sinun taudhistas.
Mutta koska Jesus sen näki/ kutsui hän hänen tykönsä/ ja sanoi hänelle/ Waimo/ ole wapaa sinun taudistasi.
13:13 Ja pani kätens henen pälens. Ja cochta se itzens ylesoijensi ia kijtti Jumala.
Ja pani kätensä hänen päällensä. Ja kohta se itsensä ylös ojentaa ja kiittää Jumalaa.
13:14 Nin wastasi Sinagogan Pämies/ ia närckestyi ette Iesus paransi Sabbathina/ ia sanoi Canssalle/ Cwsi peiue ouat ioina sopi tötetedhe/ nijne tulcat sis ia andacat teiten paratta/ ia ei Sabbathina.
Niin wastasi synagogan päämies/ ja närkästyi että Jesus paransi Sabbathina/ ja sanoi kansalle/ Kuusi päiwää owat joina sopii työtä tehdä/ niinä tulkaat siis ja antakaat teitän parattaa/ ja ei Sabbattina.
13:15 Nin wastasi hende HERRA ia sanoi/ Sine vlcokullattu/ Eikö itzecukin teiste päste henen Nautans eli Asins Sabbathina seimeste ia iohdata iomalle?
Niin wastasi häntä HERRA ja sanoi/ Sinä ulkokullattu/ Eikö itsekukin teistä päästää hänen nautansa eli aasinsa Sabbathina seimestä ja johdata lomalle?
13:16 Eikö mös pideis teme Abrahamin Tyter Sabbathina pästettemen teste siteeste/ iolla Sathanas on io cadhexantoistakymende wootta henen sitonut?
Eikö myös pitäisi tämä Abrahamin tytär Sabbathina päästettämän tästä siteestä/ jolla satanas on jo kahdeksantoista kymmentä wuotta hänen sitonut?
13:17 Ja quin hen neite sanoi/ nin caiki häpeisit iotca hende wastanseisoit. Ja caiki Canssa iloitzi caikein cunnialisten Töiden ylitze iotca henelde techtin.
Ja kuin hän näitä sanoi/ niin kaikki häpeäisit jotka häntä wastaan seisoit. Ja kaikki kansa iloitsi kaikkein kunniallisten töiden ylitse jotka häneltä tehtiin.
13:18 Nin hen sis sanoi/ Kenenge Wertainen on Jumalan waldakunda/ Ja kenenge caltaisexi mine sen teen?
Niin hän siis sanoi/ Kenenkä wertainen on Jumalan waltakunta/ Ja kenenkä kaltaiseksi minä sen teen?
13:19 Se on Sinapin siemenen wertainen/ ionga Inhiminen otti/ ia kylui henen Yrttitarhans/ ia se caswoi ia tuli swrexi puuxi/ ia Linnut Taiuas alda pesiuet sen oxain ala.
Se on sinapin siemenen wertainen/ jonka ihminen otti/ ja kylwi hänen yrttitarhaansa/ ja se kaswoi ja tuli suureksi puuksi/ ja linnut taiwasalta pesiwät sen oksain alla.
Ja taas hän sanoi/ Kenenkä wertaiseksi minä Jumalan waltakunnan teen?
13:20 Ja taas hen sanoi/ Kenenge Wertaisexi mine Jumalan Waldakunnan teen?
hen wasta ia sanopi teille/ Em mine teite tunne custa te oletta.
Ja taas hän sanoi/ Kenenkä wertaiseksi minä Jumalan waltakunnan teen? hän wastaa ja sanoopi teille/ En minä teitä tunne kusta te olette.
13:21 Se on Hapatoxen caltainen/ ionga yxi Waimo otti/ ia pani sen colmen wacan iauhoin secaan/ siehenasti quin se caiki hapansi.
Se on hapatuksen kaltainen/ jonka yksi waimo otti/ ja pani sen kolmen wakan jauhoin sekaan/ siihen asti kuin se kaikki hapansi.
13:22 Ja hen waelsi Caupungeite ia Kylie mödhen ia opetti/ Ja matkusti Jerusalemin pein.
Ja hän waelsi kaupungeita ja kyliä myöten ja opetti/ Ja matkusti Jerusalemiin päin.
13:23 Nin sanoi yxi henelle/ HERRA/ Wähekö nijte on iotca wapadhetan? Nin sanoi hen heille/
Niin sanoi yksi hänelle/ HERRA/ Wähäkö niitä on jotka wapahdetaan? Niin sanoi hän heille/
13:24 Kiluoittacat sen achtan portin cautta siselkeudhe/ Sille ette mo'da ouat (sanon mine teille) iotca pyteuet siselkieudhe/ ia eiuet woi.
Kilwoittakaa sen ahtaan portin kautta sisälle käydä/ Sillä että monta owat/ (sanon minä teille) jotka pyytäwät sisälle käydä/ ja eiwät woi
13:25 Coska nyt Perenisende on ylesnosnut/ ia ouen sulkenut/ Nin te rupiat vlconseisoman/ ia ouen päle colkuttaman ia sanoman/ HERRA/ HERRA/ aua meille. Ja
Koska nyt perheenisäntä on ylös noussut/ ja owen sulkenut/ Niin te rupeat ulkona seisomaan/ ja owen päälle kolkuttamaan ja sanomaan/ HERRA/ HERRA/ awaa meille.
13:26 Nin te rupiat sanoman/ Me olema sönyet ia ionuet sinun edeses/ ia catuilla sine meite opetit.
Niin te rupeat sanomaan/ Me olemme syöneet ja juoneet sinun edessäsi/ ja kaduilla sinä meitä opetit.
13:27 Ja henen pite sanoman/ Mine sanon teille/ Em mine teite tunne custa te oletta/ Poismenget minun tykeni caiki te Pahointekiet/
Ja hänen pitää sanoman/ Minä sanon teille/ En minä teitä tunne kusta te olette/ Pois menkäät minun tyköäni kaikki te pahointekijät/
13:28 Sielle pite olema' idku ia Hamban kiristus/ coska te näette Abrahamin ia Isaachin ia Jacobin/ ia caiki Prophetat Jumalan waldakunnas/ mutta teidene vlosaiettauan.
Siellä pitää oleman itku ja hammasten kiristys/ koska te näette Abrahamin ja Isachin ja Jakobin/ ja kaikki prophetat Jumalan waltakunnassa/ mutta teitänne ulos ajettawan.
13:29 Ja heiden pite tuleman Idest ia Lennest/ pohiasest ia Etelest/ ia Jumalan Waldakunnas Istuman.
Ja heidän pitää tuleman idästä ja lännestä/ pohjoisesta ja etelästä/ ja Jumalan waltakunnassa istuman.
13:30 Ja catzo/ Ne ouat wijmeiset/ iotca tuleuat ensimeisixi/ ia ne ouat ensimeiset/ iotca tuleuat wimeisixi.
Ja katso/ Ne owat wiimeiset/ jotka tulewat ensimmäisiksi/ ja ne owat ensimmäiset/ jotka tulewat wiimeisiksi.
13:31 Samana peiuene edeskeuit mutomat Phariseusist/ ia sanoit henelle/ Rienne/ ia mene telde pois/ Sille ette Herodes tachto sinun tappa.
Samana päiwänä edeskäwit muutamat phariseuksista/ ja sanoit hänelle/ Riennä/ ja mene täältä pois/ Sillä että Herodes tahtoo sinun tappaa.
13:32 Ja hen sanoi heille/ Menget ia sanocat sille Ketulle/ Catzos/ mine vlosaian Perkeleit/ ia parannan tenepene ia home'na/ ia colman peiuen mine loputetaa'.
Ja hän sanoi hänelle/ Menkäät ja sanokaat sille ketulle/ Katsos/ minä ulos ajan perkeleet/ ja parannan tänäpänä ja huomenna/ ja kolmen päiwänä minä lopetetaan.
13:33 Quite'gi pite minu' tenepene ia homena ia homene' taca waeltama'/ Sille ettei taida olla/ ette Propheta mwalla hucatan/ quin Jerusalemis.
Kuitenkin pitää minun tänäpänä ja huomenna ja huomenen takaa waeltaman/ Sillä ettei taida olla/ että propheta muualla hukataan/ kuin Jerusalemissa.
13:34 Jerusalem/ Jerusalem/ ioca tapat Prophetat/ ia kiuitet heite iotca sinun tyges leheteten/ Quinwsein mine tahdoin coota sinun Poijas ninquin Lindu Pesens henen sipeins ala/ ia ette te tactonuat?
Jerusalem/ Jerusalem/ joka tapat prophetat/ ja kiwität heitä jotka sinun tykösi lähetetään/ Kuin usein minä tahdoin koota sinun poikasi niinkuin lintu pesänsä hänen siipeinsä alle/ ja ette te tahtoneet?
13:35 Catzocat teiden Honen ietete' teille kylmille/ Sille mine sano' teille ette te minua ennen näe/ quin se aica tule coska te sanotta/ Hyuestisiugnattu olco' se ioca tulepi Herra' Nimeen
Katsokaat teidän huoneen jätetään teille kylmille/ Sillä minä sanon teille että te minua ennen näe/ kuin se aika tulee koska te sanotte/ Hywästi siunattu olkoon se joka tuleepi Herran nimeen.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24