P. Lucan Euangelium.

 

VIII. Lucu

 

8:1 JA se tapachtui sitelehin/ Ette hen waelsi lepitze Caupungeita ia Kylijä sarnaten ia ilmottadhen Euangelium Jumalan Waldakunnast/ ia ne Caxitoistakymende henen cansans.
Ja se tapahtui siitä lähin/ Että hän waelsi läwitse kaupunkeita ja kyliä saarnaten ja ilmoittaen ewankeliumia Jumalan waltakunnasta/ ja ne kaksitoista kymmentä hänen kanssansa.
8:2 Nin mös mutamat Waimot/ iotca hen oli parandanut pahoist Hengist/ ia Taudheist/ nimitten/ Maria ioca cutzuttin Magdalena/ iosta seitzemen Perkelet olit vloslectenet/
Niin myös muutamat waimot/ jotka hän oli parantanut pahoista hengistä/ taudeista/ nimittäin/ Maria joka kutsuttiin Magdalena/ josta seitsemän perkeleet olit ulos lähteneet/
8:3 Ja Johanna Chusan Herodesen Foudhin Emende/ ia Susanna/ ia monda mwta/ iotca hende paluelit heiden Tauarastans.
Johanna Chusan Herodeksen woudin emäntä/ ja Susanna/ ja monta muuta/ jotka häntä palwelit heidän tawarastansa.
8:4 Coska nyt palio Canssa cokounsi/ ia iocahitzest Caupungeist riensit henen tygens/ sanoi hen Wertauxen cautta.
Koska nyt paljon kansaa kokoontui/ ja jokaisesta kaupungista riensit hänen tykönsä/ sanoi hän wertauksen kautta.
8:5 Ulosmeni kylueijä henen Siemeniens kyluemen/ Ja quin hen kylui/ langesit mutamat Tien ohen/ ia ne tallattin/ ia Taiuas alda Linnut ylessöit sen.
Ulos meni kylwäjä hänen siemeniänsä kylwämään/ Ja kuin hän kylwi/ lankesi muutamat tien oheen/ ja ne tallattiin/ ja taiwasalta linnut ylössöit sen.
8:6 Ja mutamat langesit Kiuen päle/ ia coska ne yleskeuit quiuettui se/ Sille/ ettei henelle ollut märckyttä.
Ja muutamat lankesit kiwen päälle/ ja koska ne ylös käwit kuiwettui se/ Sillä/ ettei hänellä ollut märkyyttä.
8:7 Ja mwtamat langesit Orientappuroiten sekan/ ia Orientappurat ynne yleskeuit ia tucahutit ne.
Ja muutamat lankesit orjantappuroitten sekaan/ ja orjantappurat ynnä ylöskäwit ja tukahdutit ne.
8:8 Ja mwtamat langesit hyuen Mahan/ ia ne yleskeuit ia teit Satakerdhaisen hedhelmen. Coska hen temen sanoi/ hwsi hen/ Jolla on Coruat cwlla/ se cwlkaan.
Ja muutamat lankesit hywään maahan/ ja ne ylös käwit ja teit satakertaisen hedelmän. Koska hän tämän sanoi/ huusi hän/ Jolla on korwat kuulla/ se kuulkaan.
8:9 Nin kysyit henen Opetuslapsens henelde/ sanoden/ Mike olis teme Werthaus?
Niin kysyit hänen opetuslapsensa häneltä/ sanoen/ Mikä oli tämä wertaus?
8:10 Nin hen sanoi/ Teille on annettu tuta JUMALAN Waldakunnan salaus/ Mutta muille wertauxen cautta/ Ettei heiden site näkemen pideis waicka he näkisit/ Ja ei ymmerdhe/ waicka he cwleuat.
Niin hän sanoi/ Teille on annettu tuta JUMALAN waltakunnan salaus/ Mutta muille wertauksen kautta/ Ettei heidän sitä näkemän pitäisi waikka he näkisit/ Ja ei ymmärrä/ waikka he kuulewat.
8:11 Nin on sis teme se Wertaus. Se Siemen on JUMALAN Sana.
Niin on siis tämä wertaus. Se siemen on JUMALAN sana.
8:12 Mutta iotca Tien ohen langesit ne ouat/ iotca cwleuat/ sijtte tulepi Perkele ia ottapi Sanan heiden sydhemestens ettei he vskodhen wapaxi tulisi.
Mutta jotka tien oheen lankesit ne owat/ jotka kuulewat/ sitten tuleepi perkele ja ottaapi sanan heidän sydämestänsä ettei he uskoen wapaaksi tulisi.
8:13 Mutta iotca Kiuen päle/ ouat ne/ coska he cwleuat/ ottauat he ilon cansa Sanan wastan/ ia ei ole heille iurta/ Hetkexi he vskouat/ ia kiusauxen aijalla he poislangeuat.
Mutta jotka kiwen päälle/ owat ne/ koska he kuulewat/ ottawat he ilon kanssa sanan wastaan/ ja ei ole heillä juurta/ Hetkeksi he uskowat/ ja kiusauksen ajalla he pois lankeawat.
8:14 Mutta iotca Orientappuroin langesit/ ouat ne quin cwlit/ ia poismeneuet Surusta/ Rickaudhesta/ ia Elemen hecumast tucahutetan/ eike hedhelmete canna.
Mutta jotka orjantappuroin lankesit/ owat ne kuin kuulit/ ja pois menewät surusta/ rikkaudesta/ ja elämän hekumasta tukahdutetaan/ eikä hedelmätä kanna.
8:15 Mutta iotca hyuen Mahan/ ouat ne/ iotca Sanan cwleuat ia kätkeuet hyues ia toimelises sydhemes/ ia saattauat hedhelmen Kersimises.
Mutta jotka hywään maahan/ owat ne/ jotka sanan kuulewat ja kätkewät hywässä ja toimellisessa sydämessä/ ja saattawat hedelmän kärsimisessä.
8:16 Eikengen coska hen Kyntelen sytytte peite site Astian ala/ eli pane site Penkin ala/ mutta hen pane sen Kyntelen ialghan päle/ Senpäle ette sisellemeneueiset näkisit walkiudhen.
Ei kenkään koska hän kynttilän sytyttää peitä sitä astian alle/ eli pane sitä penkin alle/ mutta hän panee sen kynttilän jalan päälle/ Sen päälle että sisälle menewäiset näkisit walkeuden.
8:17 Sille ei miten ole sala/ ioca ei ilmei tule/ eike peitetty/ ioca ei tietteuexi tule/ Ja iulkisexi on tuleua.
Sillä ei mitään ole salaa/ joka ei ilmi tule/ eikä peitetty/ joka ei tiettäwäksi tule/ Ja julkiseksi on tulewa.
8:18 Nin catzocat sis quinga te cwletta. Sille ette iolla ombi henelle pite annettaman/ iolla taas ei ole/ se mös ionga hen lwle henens oleuan poisotetan henelde.
Niin katsokaat siis kuinka te kuulette. Sillä että jolla ompi hänelle pitää annettaman/ jolla taas ei ole/ se myös jonka hän luulee hänens olewan pois otetaan häneltä.
8:19 Nin tulit henen tygens henen Eitins ia weliens/ ia eiuet päszneet hene' tygens Ca'ssalda.
Niin tulit hänen tykönsä hänen äitinsä ja weljensä/ ja eiwät päässeet hänen tykönsä kansalta.
8:20 Ja se sanottin henelle/ Sinun Eites ia sinun welies vlcona seisouat/ ia tactouat sinua nähdä.
Ja se sanottiin hänelle/ Sinun äitisi ja sinun weljesi ulkona seisowat/ ja tahtowat sinua nähdä.
8:21 Nin wastasi hen ia sanoi heiden tygens/ Minun Eiten ia welieni ouat ne/ iotca JUMALAN Sanan cwleuat ia tekeuet sen.
Niin wastasi hän ja sanoi heidän tykönsä/ Minun äitini ja weljeni owat ne/ jotka JUMALAN sanan kuulewat ja tekewät sen.
8:22 Ja se tapactui ychten peiuen/ ette hen Hacten astui ynne Opetuslastens cansa ia sanoi heiden tygens/ Mengeme ylitzen toiselle rannalle. Ja he laskit maalda.
Ja se tapahtui yhtenä päiwänä/ että hän haahteen astui ynnä opetuslastensa kanssa ja sanoi heidän tykönsä/ Menkäämme ylitsen toiselle rannalle. ja he laskit maalta.
8:23 Nin coska he purietit/ nuckui hen. Ja Twlispä nosti Aallon meres/ ia lainet heiden ylitzenlöit/ ia he olit swres hädhes.
Niin koska he purjehdit/ nukkui hän. Ja tuulispää nosti aallon meressä/ ja laineet heidän ylitse löit/ ja he olit suuressa hädässä.
8:24 Nin he astuit henen tygens/ ia heräytit henen sanoden/ Mestari/ Mestari/ me hukum. Nin hen ylesnousi nuchteli twlda/ ia wedhen ilma. Ja ne lackasit/ ia tuli tywen.
Niin he astuit hänen tykönsä/ ja herätit hänen sanoen/ Mestari/ Mestari/ me hukumme. Niin hän ylösnousi nuhteli tuulta/ ja weden ilmaa. Ja ne lakkasit/ ja tuli tywen.
8:25 Nin sanoi hen heille/ Cussa teiden vskona on? Mutta he peliestyit ia ihmectelit keskenens/ sanoden/ Cuca ombi teme? sille hen mös käskepi Twlda ia wettä/ ia he ouat henen cwliaiset?
Niin sanoi hän heille/ Kussa teidän uskonne on? Mutta he peljästyit ja ihmettelit keskenänsä/ sanoen/ Kuka ompi tämä? sillä hän myös käskeepi tuulta ja wettä/ ja he owat hänen kuuliaiset?
8:26 Ja he purietit Gadarenin Maan polen ioca ombi Galilean cohdalla.
Ja he purjehdit Gadarenin maan puoleen joka ompi Galilean kohdalla.
8:27 Ja quin hen Hahdest maalla meni/ coctasi Caupungist henen yxi Mies iolla oli Perkele io cauuan aica/ ia ei pukenut waatet pälens/ eike ollut Honees/ waan Haudhois.
Ja kuin hän haahdesta maalle meni/ kohtasi kaupungista hänen yksi mies jolla oli perkele jo kauan aikaa/ ja ei pukenut waatteet päällensä/ eikä ollut huoneessa/ waan haudoissa.
8:28 Quin hen sis näki Iesusen/ hwsi hen ia mahan langesi henen etens/ ia sanoi swrella änelle/ Mite minun ombi tekemist sinun cansas Iesu Ylimeisen Jumalan Poica? Mine rucolen sinua/ ele minua waiwa.
Kuin hän siis näki Jesuksen/ huusi hän ja maahan lankesi hänen eteensä/ ja sanoi suurella äänellä/ mitä minun ompi tekemistä sinun kanssasi Jesus Ylimmäisen Jumalan Poika? Minä rukoilen sinua/ älä minua waiwaa.
8:29 Sille hen oli käskenyt sen rietaisen Hengen Inhimisest vlosmenemen/ Sille hen oli vsein hende waiuanut. Ja hen oli cahleilla sidhottu/ ia Jalcapuisa pidhetty/ Ja rickoi Siteit/ ia wietin Perkelelda Corpeen.
Sillä hän oli käskenyt sen riettaisen hengen ihmisestä ulosmenemän/ Sillä hän oli usein häntä waiwannut. Ja hän oli kahleilla sidottu/ ja jalkapuussa pidetty/ Ja rikkoi siteet/ ja wietiin perkeleelta korpeen.
8:30 Ja Iesus kysyi hende ia sanoi/ Mike sinun Nimes on? Nin hen sanoi Legio/ Sille ette monda Perkelet olit henen sisellens mennyet.
Ja Jesus kysyi häntä ja sanoi/ Mikä sinun nimesi on? Niin hän sanoi legio/ Sillä että monta perkeleet olit hänen sisällensä menneet.
8:31 Ja he rucolit hende/ ettei henen pitenyt käskemen heite sywytehen menemen.
Ja he rukoilit häntä/ ettei hänen pitänyt käskemän heitä sywyyteen menemän.
8:32 Nin sielle oli isoij lauma Sicoija szömes Wooren paltas. Ja he rucolit hende/ ette henen piti salliman heiden nijnen siselle menne. Ja hen salli heite.
Niin siellä oli iso lauma sikoja syömässä wuoren paltaassa. Ja he rukoilit häntä/ että hänen piti salliman heidän niiden sisälle mennä. Ja hän salli heitä.
8:33 Nin Perkelet vlosmenit sijte Inhimisest/ ia menit Sicain siselle. Ja se Lauma söxijn Meren/ ia läkettyi.
Niin perkeleet ulosmenit siitä ihmisestä/ ja meni sikain sisälle. Ja se lauma syöksin mereen/ ja läkähtyi.
8:34 Coska nyt paimenet näit mite sijnä tapachtui/ pakenit he/ ia ilmoitit sen sanoman Caupungis ia Kylis.
Koska nyt paimenet näit mitä siinä tapahtui/ pakenit he/ ja ilmoitit sen sanoman kaupungissa ja kylissä.
8:35 Nin he vlosmenit catzoman mite tapachtanut oli/ ia tulit Iesusen tyge/ ia leusit sen Inhimisen iosta Perkelet vloslectenet olit/ istuuan Iesusen ialcan iures waattetun/ ia mielesens/ ia he pelkesit.
Niin he ulosmenit katsomaan mitä tapahtunut oli/ ja tulit Jesuksen tykö/ ja löysit sen ihmisen josta perkeleet uloslähteneet olit/ istuwan Jesuksen jalkain juuressa waatettuna/ ja mielessänsä/ ja he pelkäsit.
8:36 Ja ne iotca sen nähnet olit/ ilmoitit mös heille quinga se Riuattu oli teruexi tullut.
Ja ne jotka sen nähneet olit/ ilmoitit myös heille kuinka se riiwattu oli terweeksi tullut.
8:37 Ja rucoli hende caiki Gadarenin culmakunnan Wäki/ ette henen piti heiste poismenemen. Sille ette heiden pälens oli tullut swri pelco. Nin hen meni Hacten/ ia palasi iellens.
Ja rukoili häntä kaikki Gadarenin kulmakunnan wäki/ että hänen piti heistä pois menemän. Sillä että heidän päällensä oli tullut suuri pelko. Niin hän meni haahteen/ ja palasi jällens.
8:38 Nin rucoli hende se Mies/ iosta Perkelet olit vloslectenet/ ette hen sais olla henen cansans. Mutta Iesus poislehetti henen/ Ja sanoi/
Niin rukoili häntä se mies/ josta perkeleet olit uloslähteneet/ että hän saisi olla hänen kanssansa. Mutta Jesus pois lähetti hänen/ Ja sanoi/
8:39 palaia Cotias/ ia sano quinga swret asijat Jumala ombi sinulle tehnyt. Ja hen poismeni/ ia sarnasi ymberi caiken Caupungin/ mitecutakin Iesus oli henelle tehnyt.
palaja kotiasi/ ja sano kuinka suuret asiat Jumala ompi sinulle tehnyt. Ja hän pois meni/ ja saarnasi ympäri kaiken kaupungin/ mitä kutakin Jesus oli hänelle tehnyt.
8:40 Ja se tapachtui/ Coska Iesus palasi/ rupeis Canssa hende wastan/ Sille ette caiki odhotit hende.
Ja se tapahtui/ Koska Jesus palasi/ rupesi kansa häntä wastaan/ Sillä että kaikki odotit häntä.
8:41 Ja catzo/ tuli yxi Mies/ ionga Nimi oli Jairus/ Sinagogan Pämies/ ia langesi Iesusen Jalcain iuren rucolen hende/ menemen henen Honesens/
Ja katso/ tuli yksi mies/ jonka nimi oli Jairus/ synagogan päämies/ ja lankesi Jesuksen jalkain juureen rukoillen häntä/ menemään hänen huoneeseensa/
8:42 Sille henelle oli ainoa Tyter lehes caxitoistakymen Wotinen/ ia se oli colemallans. Ja mennesens Canssa adhistit hende.
Sillä hänellä oli ainoa tytär lähes kaksitoistakymmen wuotinen/ ja se oli kuolemaisillansa. Ja mennessänsä kansa ahdistit häntä.
8:43 Ja yxi Waimo/ ioca oli Punatauti caxitoistakymende wootta pitenyt/ se oli caiki Tauarans Läkeritten päle culuttanut. Ja eikelden woitu paratta/
Ja yksi waimo/ joka oli punatautia kaksitoista kymmentä wuotta pitänyt/ se oli kaikki tawaransa lääkäritten päälle kuluttanut. Ja ei keltään woitu parattaa/
8:44 hen keui takana/ ia rupeis henen waatteins paltein/ Ja cochta asettui henen werens ioxu.
hän käwi takana/ ja rupes hänen waatteinsa palteen/ Ja kohta asettui hänen werensä juoksu.
8:45 Ja Iesus sanoi/ Cuca ombi minuun ruuenut? Coska he sis caiki kielsit/ sanoi Petari/ ia iotca henen cansans olit/ Mestari/ Canssa sinua ahdista ia tunge/ ia sine sanot/ Cuca minuun rupesi?
Ja Jesus sanoi / Kuka ompi minuun ruwennut? Koska he siisä kaikki kielsit/ sanoi Petari/ ja jotka hänen kanssansa olit/ Mestari/ Kansa sinua ahdistaa ja tunkee/ ja sinä sanot/ Kuka minuun rupesi?
8:46 Nin sanoi Iesus/ Jocu minuun rupes/ Sille mine tunsin auwun minustani vloskieuuen.
Niin sanoi Jesus/ Joku minuun rupesi/ Sillä minä tunsin awun minustani ulos käywän.
8:47 Coska sis Waimo näki ettei se sala ollut/ tuli hen wäristen/ ia langeis henen ialcains eten/ ia iulghisti caiken Canssan edhes/ minge syyn tedhen/ hen oli heneen ruuenut/ Ja quinga hen cocta teruexi tuli.
Koska siis waimo näki ettei se salaa ollut/ tuli hän wäristen/ ja lankesi hänen jalkainsa eteen/ ja julkisti kaiken kansan edessä/ minkä syyn tähden/ hän oli häneen ruwennut/ Ja kuinka hän kohta terweeksi tuli.
8:48 Mutta hen sanoi henelle/ Ole turuas Tytteren/ sinun vskos ombi sinua autanut/ mene rauhan cansa.
Mutta hän sanoi hänelle/ Ole turwassa tyttäreni/ sinun uskosi ompi sinua auttanut/ mene rauhan kanssa.
8:49 Coska hen wiele puhui/ tuli yxi Sinagogan Pämiehen honest/ sanoden henelle/ Sinun Tytteres on coollu ele Mestarita waiwa.
Koska hän wielä puhui/ tuli yks synagogan päämiehen huoneesta/ sanoen hänelle/ Sinun tyttäresi on kuollut älä Mestaria waiwaa.
8:50 Coska nyt Iesus cwli temen sanan/ sanoi hen Pican Iselle/ Ele pelke. Usko waiwoin/ nin hen parane.
Koska nyt Jesus kuuli tämän sanan/ sanoi hän piian isälle/ Älä pelkää. Usko waiwoin/ niin hän paranee.
8:51 Mutta quin hen Honesen tuli/ ei hen sallinut keten sisellekieudhe cansans/ waan Petarin ia Jacobin ia Johannesen/ Ja sen Pican Isen ia Eitin.
Mutta kuin hän huoneeseen tuli/ ei hän sallinut ketään sisälle käydä kanssansa/ waan Petarin ja Jakobin ja Johanneksen/ Ja sen piian isän ja äidin.
8:52 Caiki he idkit ia parghuit hende. Nin hen sanoi/ Elkette idkekö/ ei ole Pica coollut wan maka.
Kaikki he itkit ja parkuit häntä. Niin hän sanoi/ Älkäätte itkekö/ ei ole piika kuollut waan makaa.
8:53 Ja he nauroit hende/ tieten ette hen coollut oli.
Ja he nauroit häntä/ tietäen että hän kuollut oli.
8:54 Nin hen caiki vlosaijoi/ rupesi henen kätens/ hwsi sanoden/ Pica ylesnouse.
Niin hän kaikki ulosajoi/ rupesi hänen käteensä/ huusi sanoen/ Piika ylös nouse.
8:55 Ja henen Hengens palasi/ Ja se cocta ylesnousi. Ja hen käski annetta henelle Roca. Ja henen Wanhemans hemmestuit. Mutta hen haastoi heite/ ettei he kellengen sanoisi mite sielle tapachtunut oli.
Ja hänen henkensä palasi/ Ja se kohta ylös nousi. Ja hän käski annettaa hänelle ruokaa. Ja hänen wanhempansa hämmästyit. Mutta hän haastoi heitä/ ettei he kellekään sanoisi mitä siellä tapahtunut oli.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24