P. Lucan Euangelium.

 

Toinen Lucu

 

2:1 Se tapactui sijs nijnä Peiuine/ Ette Yxi Käsky wloskeui Keisarild Augustuselda/ ette caiki Mailma piti * Werolisexi laskettaman.
Ja tapahtui siis niinä päiwinä/ Että yksi käsky uloskäwi keisarilta Augustukselta/ että kaikki maailma piti werolliseksi laskettaman.
2:2 Ja teme weron Laskema oli ensimeine'/ ia silloin tapactui coska Kyrenius oli Waldamies Ylitze Syrian maan.
Ja tämä weronlaskema oli ensimmäinen/ ja silloin tapahtui koska Kyrenius oli waltamies ylitse Syrian maan.
2:3 Ja menit itzecukin Caupungihins andaman heidens arwatta.
Ja menit itsekukin kaupunkihinsa antaman heidäns arwattaa.
2:4 Nin mös Joseph Galileast Nazaretin Caupu'gist ylesmeni Judeaa' Dauidin Caupu'gin ioca cutzuta' Bethlehem/ Sille ette hen oli Dauidin Honest ia perehest/ ette hene' piteis mös itzens aruauttaman
Niin myös Joseph Galileasta Nazarethin kaupungista ylös meni Judeaan Dawidin kaupungin joka kutsutaan Bethlemem/ Sillä että hän oli Dawidin huoneesta ja perheestä/ että hänen pitäisi myös itsensä arwattaman.
2:5 Maria' hene' kihlatun Eme'dens ca'sa ioca oli rascas.
Marian hänen kihlatun emäntänsä kanssa joka oli raskas.
2:6 Nin tapactui heide' sielle ollesans/ ette synnyttemise' peiuet tulit teutetyxi.
Niin tapahtui heidän siellä ollessansa/ että synnyttämisen päiwät tulit täytetyksi.
2:7 Ja hen synnytti Poian henen Esikoisens/ ia kiäri henen capalohin/ ia laski henen Seimen/ sille ettei ollut heille sija maiasa.
Ja hän synnytti pojan hänen esikoisensa/ ja kääri hänen kapaloihin/ ja laski hänen seimeen/ sillä ettei ollut heille sijaa majassa.
2:8 Ja Paimenet olit samas Paicakunnas walwadhen Pellola laumans Ylitze/ iotca wartioitzit öölle heiden Carians.
Ja paimenet olit samassa paikkakunnassa walwoen pellolla laumansa ylitse/ joka wartioitsit yöllä heidän karjaansa.
2:9 Ja catzo/ HERRAN Engeli seisoi heiden tykenens/ ia HERRAN kircaus heite ymberinswalghisti/ ia he peliestyit swrella pelgolla.
Ja katso/ HERRAN enkeli seisoi heidän tykönänsä/ ja HERRAN kirkkaus heitä ympärins walkisti/ ja he peljästyit suurella pelolla.
2:10 Ja sanoi heille Engeli/ Elkette te pelietkö/ Sille catzo mine ilmotan teile swren ilon/ ioca tuleua on caikelle Canssalle
Ja sanoi heille enkeli/ Älkäätte te peljätkö/ Sillä katso minä ilmoitan teille suuren ilon/ joka tulewa on kaikelle kansalle.
2:11 Sille ette teille ombi tenepene syndynyt Wapactaija/ ioca ombi HERRA Christus Dauidin Caupungis.
Sillä että teille ompi tänäpänä syntynyt wapahtaja/ joka ompi HERRA Kristus Dawidin kaupungissa.
2:12 Ja teme on teille mercki. Te leudhet Lapsen Capalohin kiärityn/ panduna seimeen.
Ja tämä on teille merkki. Te löydät lapsen kapaloihin käärityn/ pantuna seimeen.
2:13 Ja cocta oli Engelin cansa swri Taiualisen sotawägen ioucko/ iotca kijtit Jumalata ia sanoit/
Ja kohta oli enkelin kanssa suuri taiwaallisen sotawäen joukko/ joka kiitit Jumalata ja sanoit/
2:14 Cunnia olcon Jumala' corkiuxijs Ja maasa Rauha/ Ja inhimisis hyue Tacto.
Kunnia olkoon Jumalan korkeuksissa ja maassa rauha/ Ja ihmisissä hywä tahto.
2:15 Ja se tapactui/ ette Engelit heiste poislexit Taiuasen/ Nin puhuit ne Paimenet keskenens/ Kieukemme haman Bethleheman/ ia catzokam site asia ioca tapactui/ ionga Herra ilmoitti meille.
Ja se tapahtui/ että enkelit heistä poisläksit taiwaaseen/ Niin puhuit ne paimenet keskenänsä/ Käykäämme hamaan Bethlehemiin/ ja katsokaamme sitä asiaa joka tapahtui/ jonka Herra ilmoitti meille.
2:16 Ja he tulit kijruchtadhen/ ia Leudhit Marian. Ja Joseph/ ynne lapsen cansa ioca macas seimes.
Ja he tulit kiiruhtaen/ ja löysit Marian. Ja Joseph/ ynnä lapsen kanssa joka makasi seimessä.
2:17 Coska he sijs sen nähnyet olit/ iulghistit he sen Sanoman/ ioca heille sanottu oli teste Lapsesta.
Koska he siis sen nähneet olit/ julkistit he sen sanoman/ joka heille sanottu oli tästä lapsesta.
2:18 Ja caiki/ iotca sen cwlit/ imechtelit nijte puheita quin heille sanottu oli Paimenilda.
Ja kaikki/ jotka sen kuulit/ ihmettelit niitä puheita kuin heille sanottu oli paimenilta.
2:19 Mutta Maria ketki caiki nämet sanat/ tutkistellen hene' sydhemesens
Mutta Maria kätki kaikki nämät sanat/ tutkiskellen hänen sydämessänsä.
2:20 ia Paimenet palasit/ ylisteijn ia cunniottaijn Jumalata/ caikista quin he cwlluet ia nähnyet olit/ ninquin heille sanottu oli.
Ja paimenet palasit/ ylistäin ja kunnioittain Jumalata/ kaikista kuin he kuulleet ja nähneet olit/ niinkuin heille sanottu oli.
2:21 Ja sijttequin Cahdexan peiue olit culunet/ ette Lapsi piteis ymberinsleicattaman/ cutzuttijn henen Nimens IesuS. ioca oli Engelilde io ennen cutzuttu/ quin hen cohdusa sikisi.
Ja sittenkuin kahdeksan päiwää olit kuluneet/ että lapsi pitäisi ympärinsleikattaman/ kutsuttiin hänen nimensä Jesus. joka oli enkeliltä jo ennen kutsuttu/ kuin hän kohdussa sikisi.
2:22 Ja sijttequin heiden Puhdistus peiuet olit teutetydh Mosesen Lain ielken/ weidh he henen Jerusalemin/ ette he seisotaisit henen HERRAN eteen/
Ja sittenkuin heidän puhdistuspäiwät olit täytetyt Moseksen lain jälkeen/ weit he hänen Jerusalemiin/ että he seisottaisit hänen HERRAN eteen/
2:23 ninquin Kirioitettu on HERRAN Lais/ Caiki miehenpoli/ ioca ensin auapi Eitins cohdhun/ pite cutzuttama' HERRALLE pyhexi.
niinkuin kirjoitettu on HERRAN laissa/ Kaikki miehenpuoli/ joka ensin awaapi äitinsä kohdun/ pitää kutsuttaman HERRALLE pyhäksi.
2:24 Ja ette heiden pideis andaman wffrin sen ielken quin sanottu ombi HERRAN lais/ pari mettisi eli caxi Kyhckylesen poica.
Ja että heidän pitäisi antaman uhrin sen jälkeen kuin sanottu ompi HERRAN laissa/ pari mettistä eli kaksi kyyhkysen poikaa.
2:25 Ja catzo/ Yxi Mies oli Jerusalemis/ ionga nimi oli Simeon/ Ja teme mies oli Hurskas ia Jumalalinen odhottadhen Israelin lohdutosta. Ja Pyhe Hengi oli henes.
Ja katso/ Yksi mies oli Jerusalemissa/ jonka nimi on Simeon/ Ja tämä mies oli hurskas ja jumalinen odottaen Israelin lohdutusta. Ja Pyhä Henki oli hänessä.
2:26 Ja henelle oli wastaus annettu Pyhelde Hengelde/ ettei henen pitenyt colemata näkemen/ ennen quin hen näkis HERRa' Christusen.
Ja hänellä oli wastaus annettu Pyhältä Hengeltä/ ettei hänen pitänyt kuolemaa näkemän/ ennen kuin hän näkis HERRAN Kristuksen.
2:27 Ja hen tuli hengen cautta Templijn.
Ja hän tuli hengen kautta templiin.
2:28 Ja quin ne Wanhemat Piltin Iesusen Templin siselletoid/ ette heiden piti tekemen henen edestens Lain tauan ielken/ nin se otti mös henen sylijns/ ia kijtti Jumalata ia sanoi.
Ja kuin ne wanhemmat piltin Jesuksen templiin sisälletoit/ että heidän piti tekemään hänen edestänsä lain tawan jälkeen/ niin se otti myös hänen syliinsä/ ja kiitti Jumalata ja sanoi.
2:29 Laske nyt HERRA sinun Paluelias * Rauhan menemen/ sinun sanas ielken.
Laske nyt HERRA sinun palwelijasi rauhaan menemään/ sinun sanasi jälkeen.
2:30 Sille minun Silmeni ouat nähnet sinun Terueydhes.
Sillä minun silmäni owat nähneet sinun terweytesi.
2:31 Jonga sine walmistit caikein Canssain caswon ethen.
Jonka sinä walmistit kaikkein kansani kaswon eteen.
2:32 Yhdexi walkeuxi walghistaman Pacanita/ Ja sinun Canssas Israelin Cunniaxi.
Yhdeksi walkeudeksi walistamaan pakanoita/ Ja sinun kansas Israelin kunniaksi.
2:33 Ja henen Isens ia Eitins olit imechteleueiset nijste quin heneste sanottin.
Ja hänen isänsä ja äitinsä olit ihmettelewäiset niistä kuin hänestä sanottiin.
2:34 Ja Simeon hyuestisiugnasi heite/ ia sanoi Marialle henen Eitillens/ Catzo teme ombi pandu langemisexi/ ia Ylesnousemisexi monen Israelis/ ia sixi merckixi/ cuta wastan sanottan.
Ja Simeon hywästi siunasi heitä/ ja sanoi Marialle hänen äitillensä/ Katos tämä ompi pantu lankeemiseksi/ ja ylösnousemiseksi monen Israelissa/ ja siksi merkiksi/ kuta wastaan sanotaan.
2:35 Ja sinungin mös sielus läpitze mieckan pite kieumen/ senpälle ette monen sydhenden aijatoxet pite ilmoitettaman.
Ja sinunkin myös sielusi läwitse miekan pitää käymän/ sen päälle että monen sydämen ajatukset pitää ilmoitettaman.
2:36 Ja oli Anna Prophetissa Phanuelin Tyter Aserin sughusta teme oli ioutunudh pitkelle ijelle/ ia oli elenyt miehens cansa seitzemen wootha hene' Neitzydeste's/
Ja oli Anna prophetissa Phanuelin tytär Asserin suwusta tämä oli joutunut pitkälle iälle/ ja oli elänyt miehensä kanssa seitsemän wuotta häne neitsyydestänsä/
2:37 Ja oli Lesken lähes Cadexan kymende ia nelie vootta/ Ja ei poislechtenyt Templist paluelemast Jumala/ Paastoisa ia Rucouxisa ööte ia peiue.
Ja oli leskenä lähes kahdeksankymmentä ja neljä wuotta/ Ja ei pois lähtenyt templistä palwelemasta Jumalaa/ Paastoissa ja rukouksissa yötä ja päiwää.
2:38 Ja mös teme sama sille hetkelle siehen tuli/ ia cu'nioitzi HERRA/ ia puhui heneste caikille/ iotca Wapadhutta Jerusalemis odhotit.
Ja myös tämä sama sillä hetkellä siihen tuli/ ja kunnioitsi HERRAA/ ja puhui hänestä kaikille/ jotka wapautta Jerusalemista odotit.
2:39 Ja sijttequin he olit caiki teuttenyet HERRAn lain ielken/ palasit he Galileaan heiden Caupu'gijns Nazarettin.
Ja sitten kuin he olit kaikki täyttänyt HERRAN lain jälkeen/ palasit he Galileaan heidän kaupunkiinsa Nazaretiin.
2:40 Mutta Pilti ylescaswoi ia wahwistui Henges/ ia teutettin wijsaudhella/ ia JUMALAN armo oli henen cansans.
Mutta piltti ylös kaswoi ja wahwistui Hengessä/ ja täytettiin wiisaudella/ ja JUMALAN armo oli hänen kanssansa.
2:41 Ja henen Wanhemans waelsit ioca wosi päsieis iuhlalle Jerusalemin/
Ja hänen wanhempansa waelsit joka wuosi pääsiäisjuhlalle Jerusalemiin/
2:42 ia quin hen io oli caxitoistakymenen woothinen ylesmenit he Jerusalemin iuhla peiuen tauan ielken/
ja kuin hän jo oli kaksitoistakymmenen wuotinen ylösmenit he Jerusalemiin juhlapäiwän tawan jälkeen/
2:43 ia quin peiuet olit teutetyt/ palasit he cotians/ nin Pilti IesuS ieij Jerusalemin/ ia eike homanet henen wanhemans. Waan he lwlit henen oleuan seuras.
ja kuin päiwät olit täytetyt/ palasit he kotiansa/ ja piltti Jesus jäi Jerusalemiin/ ja eikä huomanneet hänen wanhempansa. Waan he luulit hänen olewan seurassa.
2:44 Ja edheskeuit yhden peiuekunnan/ ia etzit hende Langoins ia Tuttawains sekan.
Ja edeskäwit yhden päiwäkunnan/ ja etsit häntä lankojens ja tuttawains sekaan.
2:45 Ja quin ei he hende leuteneet/ palasit he Jerusalemin ia etzit hende.
Ja kuin ei he häntä löytäneet/ palasit he Jerusalemiin ja etsit häntä.
2:46 Ja se tapachtui/ colmanen peiuen peräst/ leudhit he henen Templis istuuan Opettaijadhen keskelle/ cwldeleuan heite/ ia kysyuen heille.
Ja se tapahtui/ kolmannen päiwän perästä/ löydit he hänen templissä istuwan opettajaiden keskellä/ kuuntelewan heitä/ ja kysywän heille.
2:47 Ja caiki iotca henen cwlit hemmestuit ylitze henen ymmerdhyxens ia wastauxens.
Ja kaikki jotka hänen kuulit hämmästyit ylitse hänen ymmärryksensä ja wastauksensa.
2:48 Ja quin he henen neit ihmettelit he/ Ja sanoi henen Eitins henelle/ Poican/ Mixi sine meille neijn teit? Catzo/ sinun Ises ia mine olem murehtien etzinyet sinua.
Ja kuin he hänen näit ihmettelit he/ Ja sanoi hänen äitinsä hänelle/ Poikani/ Miksi sinä meille näin teit? Katso/ sinun isäsi ja minä olen murehtien etsineet sinua.
2:49 Ja hen sanoi heiden tyge's/ Mite se on ette te etzitte minua? Ettekö te tietenyet ette minun pite nijse oleman/ iotca minun Iseni ouat?
Ja hän sanoi heidän tykönsä/ Mitä se on että te etsitte minua? Ettekö te tietäneet että minun pitää niissä oleman/ jotka minun Isäni owat?
2:50 Ja eiuet he ymmertenyet site Sana ionga hen heille puhui.
Ja eiwät he ymmärtäneet sitä sanaa jonka hän heille puhui.
2:51 Ja hen alasmeni heiden cansans/ ia tuli Nazarettin/ ia oli heille alamaine'. Mutta henen Eitins ketki caiki nämet sanat sydhemehens.
Ja hän alas meni heidän kanssansa/ ja tuli Nazaretiin/ ja oli heille alamainen. Mutta hänen äitinsä kätki kaikki nämät sanat sydämehensä.
2:52 Ja IesuS menestui wisaudhes/ ia ijes/ ia Armos JUMALAN ia Inhimisten edes.
Ja Jesus menestyi wiisaudessa/ ja ijässä/ ja armossa JUMALAN ja ihmisten edessä.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24