P. Lucan Euangelium.

 

VI. Lucu

 

6:1 IA se tapachtui Sabbathin peiuen * Homenis/ ette hen keui Laihon lepitze/ ia henen Opetuslapsens catkoit tehcki/ hierten käsillens/ ia söit.
Ja se tapahtui Sabbathin päiwän huomenissa/ että hän käwi laihon läwitse/ ja hänen opetuslapsensa katkoit tähkiä/ hiertäen käsillänsä/ ja söit.
6:2 Nin mwtomat Phariseusist sanoit heille/ Mixi te teette/ iota ei soui tehdä Sabbathina?
Niin muutamat phariseukset sanoit heille/ Miksi te teette/ jota ei sowi tehdä Sabbathina?
6:3 Ja IesuS wastaten sanoi heiden tygens/ Ettekö te site lukenet ole/ mite Dauid teki/ coska hen itze isois/ ia iotca henen cansans olit?
Ja Jesus wastaten sanoi heidän tykönsä/ Ettekö te sitä lukeneet ole/ mitä Dawid teki/ koska hän isosi/ ja jotka hänen kanssansa olit?
6:4 Quinga hen sisellemeni JUMALAN honesen/ ia otti Näkyleiuet ia söi/ ia annoi mös nijlle iotca henen cansans olit/ Joita ei muinen sopinut södhe/ mutta waiuoin Pappien.
Kuinka hän sisälle meni JUMALAN huoneeseen/ ja otti näkyleiwät ja söi/ ja antoi myös niille jotka hänen kanssansa olit/ Joita ei muiden sopinut syödä/ mutta waiwoin pappien.
6:5 Ja hen sanoi heille/ Inhimisen Poica ombi HERRA/ ia mös Sabbathin pälle.
Ja hän sanoi heille/ Ihmisen Poika ompi HERRA/ ja myös Sabbathin päälle.
6:6 Nin se tapachtui toisna Sabbathina/ ette hen sisellemeni Sinagogan ia opetti/ Ja oli sielle yxi Inhiminen/ ionga oikea käsi oli quiuettu.
Niin se tapahtui toisena Sabbathina/ että hän sisälle meni synagogaan ja opetti/ Ja oli siellä yksi ihminen/ jonka oikea käsi oli kuiwettu.
6:7 Nin Kirianoppeneet ia Phariseuset wartioitzit he'de ios hen mös Sabbathina para'daua olis/ Ette he leyteisit iosta he cannaisit henen pälens.
Niin kirjanoppineet ja phariseukset wartioitsit häntä jos hän myös Sabbathina parantawa olis/ Että he löytäisit josta he kantaisit hänen päällensä.
6:8 Mutta hen tiesi heiden aijatoxens/ ia sanoi sille Inhimisel/ iolla oli se quiuettu käsi/ Ylesnouse ia seiso keskelle.
Mutta hän tiesi heidän ajatuksensa/ ja sanoi sille ihmiselle/ jolla oli se kuiwettu käsi/ Ylös nouse ja seiso keskelle.
6:9 Nin hen nousi ia seisoi. Nin sanoi IesuS heille/ Mine kysyn teile/ cumbi sopi Sabbathina tehdä hyuesti taicka pahasti? Henge wapachta/ eli cadhotta?
Niin hän nousi ja seisoi. Niin sanoi Jesus heille/ Minä kysyin teiltä/ kumpi sopii Sabbathina tehdä hywästi taikka pahasti? Hengen wapahtaa/ eli kadottaa?
6:10 Ja quin hen catzatti ymberins heiden caikein päle/ sanoi hen sille Inhimisel/ Oijenna sinun kätes. Ja hen oiensi. Nin tuli henen kätens teruexi/ ninquin se toinengi.
Ja kuin hän katsahti ympäriinsä heidän kaikkein päälle/ sanoi hän sille ihmiselle/ Ojenna sinun kätesi. Ja hän ojensi. Niin tuli hänen kätensä terweeksi/ niinkuin se toinenkin.
6:11 Mutta he tulit mielettomexi/ ia puhuit keskenens/ mite heiden piteis Iesusest tekemen.
Mutta he tulit mielettömäksi/ ja puhuit keskenänsä/ mitä heidän pitäisi Jesuksesta tekemän.
6:12 Mutta se tapactui nijnä peiuine/ ette hen meni Mäelle rucoleman/ ia hen oli yli öen JUMALAN rucouxis.
Mutta se tapahtui niinä päiwinä/ että hän meni mäelle rukoilemaan/ ja hän oli yli yön JUMALAN rukouksissa.
6:13 Ja quin peiue oli tullut/ cutzui hen Opetuslapsens/ ia vloswalitzi Caxitoistakymende heiste/ iotca hen mös Apostolixi nimitti/
Ja kuin päiwä oli tullut/ kutsui hän opetuslapsensa/ ja uloswalitsi kaksitoista kymmentä heistä/ jotka hän myös apostoliksi nimitti.
6:14 Simon ionga hen mös Petarixi cutzui/ Ja Andream henen weliens/ Jacobin ia Johannesen/ Philippum ia Bartholomeusen/
Simon jonka hän myös Petariksi kutsui/ Ja Andreaan hänen weljensä/ Jakobin ja Johanneksen/ Philippun ja Bartholomeuksen/
6:15 Mattheusen ia Thoman/ Jacobin Alphein poian ia Simone' ioca cutzutan
Zelotes/
Mattheuksen ja Thomaan/ Jakobin Alphein pojan ja Simonin joka kutsutaan Zelotes/
6:16 ia Judan Jacobin poian/ ia Judam Ischariothem sen Petteijen.
Ja Judan Jakobin pojan/ ja Judan Ischariotin sen pettäjän.
6:17 Ja coska hen alasastui heiden cansans/ ia seisoi yhdelle lakial paical/ ia henen Opetuslastens ioucko/ ia Canssan swri palious caikest Judeast ia Jerusalemist ia Randalaiset Tyrost ia Sidonist/
Ja koska hän alas astui heidän kanssansa/ ja seisoi yhdelle lakealla paikalle/ ja hänen opetuslastensa joukko/ ja kansan suuri paljous kaikesta Judeasta ja Jerusalemista ja rantalaiset Tyrosta ja Sidonista.
6:18 iotca olit tulluet hende cwleman/ ia paraneman heiden taudhistans. Ja iotca waiwattin reettaisilde hengilde/ ia he paranit.
jotka olit tulleet häntä kuulemaan/ ja paranemaan heidän taudeistansa. Ja jotka waiwattiin riettaisilta hengiltä/ ja he paranit.
6:19 Ja caiki Canssa pysit heneen ruueta/ Sille ette auwu vloskeui henest/ ia paransi caiki.
Ja kaikki kansa pyysi häneen ruweta/ Sillä että awu ulos käwi hänestä/ ja paransi kaikki.
6:20 Ja hen ylesnosti silmens Opetuslapsijns pein ia sanoi/ Autuat oletta te Waiwaset/ Sille teiden on JUMALAN waldakunda.
Ja hän ylösnosti silmänsä opetuslapsiin päin ja sanoi/ Autuaat olette te waiwaiset/ Sillä teidän on JUMALAN waltakunta.
6:21 Autuat oletta te iotca nyt isotte/ Sille te rauitetan. Autuat oletta te iotca nyt idkette/ Sille teiden pite nauraman.
Autuaat olette te jotka nyt isoatte/ Sillä te rawitaan. Autuaat olette te jotka nyt itkette/ Sillä teidän pitää nauraman.
6:22 Autuat oletta te coska Inhimiset wihauat teite ia eroittauat teiden/ ia pilcauat teite/ ia poisheitteuet teiden Nimen ninquin pahuden Inhimisen Poian tedhen/
Autuaat olette te koska ihmiset wihaawat teitä ja eroittawat teidän/ ja pilkkaawat teitä/ ja pois heittäwät teidän nimen niinkun pahuuden Ihmisen Pojan tähden/
6:23 Iloitca sinä peiuenä/ ia ihastucat/ sille catzo teiden Palcan ombi swri Taiuahis. Samalmoto teit mös heiden Wanhemans Prophetaden.
Iloitse sinä päiwänä/ ja ihastukaat/ sillä katso teidän palkkan ompi suuri taiwahissa. Samalla muotoa teit myös heidän wanhempansa prophetaiden.
6:24 Mutta we teiden Rickat/ Sille ette teiden lodutuxen ombi teillä.
Mutta woi teidän rikkaat/ Sillä että teidän lohdutuksen ompi teillä.
6:25 We teiden iotca rauitudh oletta/ sille teiden pite isoman. We teiden iotca nyt nauratta/ Sille teiden pite idkemen ia parckuman.
Woi teidän jotka rawitut olette/ sillä teidän pitää isoaman. Woi teidän jotka nyt nauratte/ Sillä teidän pitää itkemän ja parkuman.
6:26 We teiden coska caiki Inhimiset teite kijtteuet/ Sille samalmoto teit mös heiden wanhemans wärein Prophetain.
Woi teidän koska kaikki ihmiset teitä kiittäwät/ Sillä samalla muotoa teit myös heidän wanhempansa wääräin prophetaiden.
6:27 Mutta mine sanon teille iotca cwletta/ Racastacat teiden Wiholisian. Hyuetehcket nijlle iotca teite wihauat. Hyue puhucat nijste iotca teite kirouat.
Mutta minä sanon teille jotka kuulette/ Rakastakaat teidän wihollisian. Hywästi tehkäät niille jotka teitä wihaawat. Hywää puhukaat niistä jotka teitä kiroawat.
6:28 Rucolcat nijnen edhest iotca teide' wärytte tekeuet.
Rukoilkaat niiden edestä jotka teidän wääryyttä tekewät.
6:29 Ja ioca sinua löö poskelle/ taritze mös henelle toinen/ ia ioca sinulda Caapun wiepi/ ele mös henelde Hametta kiellä.
Ja joka sinua lyö poskelle/ taritse myös hänelle toinen/ ja joka sinulta kaawun wiepi/ älä myös häneltä hametta kiellä.
6:30 Jocaitzen quin sinulda anopi anna/ ia silde ioca sinun omas poiswei/ ele iellensano.
Jokaisen kuin sinulta anoopi anna/ ja siltä joka sinun omaasi pois wie/ älä jällens sano.
6:31 Ja ninquin te tahdotta ette Inhimisten pite teiden tekemen/ nin tehkette te mös heille samalmoto.
Ja niinkuin te tahdotte että ihmisten pitää teidän tekemän/ niin tehkäätte te myös heille samalla muotoa.
6:32 Ja ios te racastat nijte iotca teite racastauat/ mike kijtos teille sijte on? Sille Syndisetki racastauat nijte ioilda he racastetan.
Ja jos te rakastat niitä jotka teitä rakastawat/ mikä kiitos teillä siitä on? Sillä syntisetkin rakastawat niitä joilta he rakastetaan.
6:33 Ja ios te hyue teet teiden hyuin tekijllen/ mike kijtos teille sijte on? Sille Syndiset sen mös tekeuet.
Ja jos te hywää teet teidän hywäntekijällen/ mikä kiitos teille siitä on? Sillä syntiset sen myös tekewät.
6:34 Ja ios te lainat nijlle ioilda te toiuot iellessauanne/ mike kijtos teille sijte on? Sille Syndisetki synnisille lainauat/ ette he tasan iellensse sauat.
Ja jos te lainaat niille joilta te toiwot jällens saawanne/ mikä kiitos teille siitä on? Sillä syntisetkin syntisille lainaawat/ että he tasan jälleensä saawat.
6:35 Mutta paramin racastacat teiden wiholisian/ ia hyuetehcket ia lainacat/ ei miten sijte toiuoden/ ia teiden Palcana pite oleman swren/ Ja teiden pite oleman sen Ylimeisen Poiat. Sille hen ombi Laupias cunniattomadehen ia pahain cochtan.
Mutta paremmin rakastakaat teidän wihollisian/ ja hywää tehkäät ja lainatkaat/ ei mitään siitä toiwoen/ ja teidän palkkana pitää oleman suuren/ Ja teidän pitää oleman sen ylimmäisen pojat. Sillä hän ompi laupias kunniattomaiden ja pahain kohtaan.
6:36 Olcat Senteden Laupiat/ ninquin mös teiden Isen Laupias ombi.
Olkaat sentähden laupiaat/ niinkuin myös teidän Isän laupias ompi.
6:37 Elket domitko/ nin ette te domita. Elkette sadhatelco/ nin ette te sadhateta. Andexiandaca/ nin teiden andexiannetan. Andacat/ nin teiden annetan.
Älkäät tuomitko/ niin ette te tuomita. Älkäätte sadatelko/ niin ette te sadateta. Anteeksi antakaa/ niin teidän anteeksi annetaan. Antakaat/ niin teidän annetaan.
6:38 Hyuen Mitan/ ia likistetyn/ ia sullotun ia ylitzewotauan he andauat teiden helmana. Sille iwri samalla mitalla iolla te mittatte pite muudh teille mittaman.
Hywän mitan/ ja likistetyn/ ja sullotun ja ylitsewuotawan he antawat teidän helmaanne. Sillä juuri samalla mitalla jolla te mittaatte pitää muut teille mittaaman.
6:39 Ja hen sanoi heille Wertaudhen/ Woico yxi Sokia toista sokiata talutta? Eikö he molemat Hautan lange?
Ja hän sanoi heille wertauksen/ Woiko yksi sokea toista sokeata taluttaa? Eikö he molemmat hautaan lankee?
6:40 Ei ole Opetuslapsi henen Mestarins päle/ Mutta coska Opetuslapsi ombi ninquin henen Mestarins/ nin hen ombi teudhelinen.
Ei ole opetuslapsi hänen mestarinsa päälle/ Mutta koska opetuslapsi ompi niinkuin hänen mestarinsa/ niin hän ompi täydellinen.
6:41 Wai mites näet raiskan sinun welies silmes/ mutta ett sine hauaitze Malka ioca on omas silmeses?
Wai mitäs näet raiskan sinun weljesi silmässä/ mutta et sinä hawaitse malkaa joka on omassa silmässäsi?
6:42 Eli quinga sine woit sano welielles/ pidhexi welien/ mine otan raiskan vlos silmestes/ ia ett sine itze näe Malka omas silmeses? Sine vlcokullattu/ ota ensin Malka omast silmestes/ ia sijtte catzo/ ettes vlosotaisit raiskan ioca on sinun welies silmes.
Eli kuinka sinä woit sanoa weljellesi/ piteeksi weljen/ minä otan raiskan ulos silmästäsi/ ja et sinä itse näe malkaa omas silmässäsi? Sinä ulkokullattu/ ota ensin malka omasta silmästäsi/ ja sitten katso/ että ulosottaisit raiskan joka jon sinun weljesi silmässä.
6:43 Sille ei ole se hyue Pw/ ioca pahan hedhelmen teke/ Eike paha Pw teghe hyue hedhelmete.
Sillä ei ole se hywä puu/ joka pahan hedelmän tekee/ Eikä paha puu tee hywää hedelmätä.
6:44 Sille iocainen Pw tutan henen hedhelmestens. Sille eiuet he coko Orientappuroist Ficonita/ Eike mös haijeta Winamaria Odhakeist.
Sillä jokainen puu tutaan hänen hedelmästänsä. Sillä eiwät he kokoaa orjantappuroista wiikunia/ Eikä myös haeta wiinamarjaa ohdakkeista.
6:45 Hyue Inhiminen henen sydhemens hyuest tauarast/ edestootta hyue Ja paha Inhiminen henen sydhemens pahast tauarast edestootta paha. Sille ette Sydhemen runsaudhest puhu henen suuns.
Hywä ihminen hänen sydämestänsä hywästä tawarasta/ edestuotte hywää. Ja paha ihminen hänen sydämensä pahasta tawarasta edestuotte pahaa. Sillä että sydämen runsaudesta puhuu hänen suunsa.
6:46 Mite te cutzutta sis minua HERRA/ HERRA/ ia ette te teghe mite mine sanon?
Mitä te kutsutte siis minua HERRA/ HERRA/ ja ette te tee mitä minä sanon?
6:47 Cuca ikenens tule minun tykeni ia cwle minun puheni ia teke ne/ sen mine osotan teille kenenge caltainen hen on.
Kuka ikänänsä tulee minun tyköni ja kuulee minun puheeni ja tekee sen/ sen minä osoitan teille kenenkään kaltainen hän on.
6:48 Hen on sen Inhimisen caltainen/ ioca henen Honeens rakenda/ ia caiua syuehen ia panepi aluxen callion päle. Coska sis loodhe tule/ nin wirta sen honen päle sysäpi/ ia ei woinut hende licutta/ Sille se oli perustettu Callion päle.
Hän on sen ihmisen kaltainen/ joka hänen huoneensa rakentaa/ ja kaiwaa sywähän ja paneepi aluksen kallion päälle. Koska siis luoda tulee/ niin wirta sen huoneen päälle sysääpi/ ja ei woinut häntä liikuttaa/ SIllä se oli perustettu kallion päälle.
6:49 Joca taas cwli/ ia ei tehnyt/ se on sen Inhimisen caltainen ioca Honensa rakensi maan päle ilman aluxeta Jonga päle wirta syses ia cocta cukistui/ ia sen Honen langeus oli swri.
Joka taas kuuli/ ja ei tehnyt/ se on sen ihmisen kaltainen joka huoneensa rakensi maan päälle ilman aluksia. Jonka päälle wirta sysäsi ja kohta kukistui/ ja sen huoneen lankeus on suuri.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24