P. Lucan Euangelium.

 

XXIIII. Lucu

 

24:1 MUtta ychten Sabbathin peiuen sangen warhan/ tulit he Haudhan tyge/ ia cannoit ne hyuenhaijuliset yrttit/ iotca he olit walmistanut/ ia mwtomat heiden cansans.
Mutta yhtenä Sabbathin päiwänä sangen warhain/ tulit he haudan tykö/ ja kannoit ne hywänhajulliset yrtit/ jotka he olit walmistanut/ ja muutamat heidän kanssansa.
24:2 Nin he leusit Kiuen poiswieritettyn Haudalta/
Niin he löysi kiwen pois wieritetyn haudalta/
24:3 ia he sisellemenit/ ia eiuet leunyt HERRAN Iesusen Rumista.
ja he sisälle menit/ ja eiwät löytäneet HERRAN Jesuksen ruumista.
24:4 Ja se tapactui/ quin he sijte epälit/ Catzo/ nin seisoit caxi Mieste heiden tykenens kijlteueisis waatteis. Nin he peliestyit/ ia heiden Casuons mahan pein löit.
Ja se tapahtui/ kuin he sitä epäilit/ Katso/ niin seisoit kaksi miestä heidän tykönänsä kiiltäwäisissä waatteissa. Niin he peljästyit/ ja heidän kaswonsa maahan päin löit.
24:5 Nin sanoit he heille/ Mixi te etzitte sitä Eleuete Coollutten sekan?
Niin sanoit he heille/ Miksi te etsitte sitä eläwää kuolleitten sekaan?
24:6 Ei hen ole tälle/ Mutta hen ylesnousi. Muistakat quinga hen teille sanoi/ coska hen wiele Galileas oli/ sanoden/
Ei hän ole täällä/ Mutta hän ylös nousi. Muistakaat kuinka hän teille sanoi/ koska hän wielä Galileassa oli/
24:7 Ette Inhimisen Poian piti ylenannettaman Synneisten Inhimisten käsijn/ ia Ristinnaulitta/ ia colmandena peiuen ylesnousema'.
Että Ihmisen Pojan piti ylenannettaman syntisten ihmisten käsiin/ ja ristiinnaulittaa/ ja kolmantena päiwän ylösnouseman.
24:8 Ja he muistit henen Sanans päle.
Ja he muistit hänen sanansa päälle.
24:9 Ja he iellenspalasit Haudhalda/ ia ilmoitit caiki nämet nijlle Yhdelletoistakymenelle/ ia caikille muille.
Ja he jällens palasit haudalta/ ja ilmoitit kaikki nämät niille yhdelletoista kymmenelle/ ja kaikille muille.
24:10 Ja ne olit Maria Magdalena/ ia Johanna/ ia Maria Jacobi/ ia mudh heiden cansans/ iotca nämet Apostolille sanoit.
Ja ne olit Maria Magdalena/ ja Johanna/ ja Maria Jakobi/ ja muut heidän kanssansa/ jotka nämät apostolille sanoit.
24:11 Ja heidhen sanans näwuyit heille/ ninquin Houraus/ ia eiuet he heite wskonet.
Ja heidän sanansa näkyit heille/ niinkuin houraus/ ja eiwät he heitä uskoneet.
24:12 Nin Petari ylesnousi/ ia iooxi Haudhalle/ ia siselcurkisti/ ia näki waiwoin Linawaattet panduna/ ia poismeni/ ia site itzellens imechtelit/ quinga se tapactanut oli.
Niin Petari ylös nousi/ ja juoksi haudalle/ ja sisalle kurkisti/ ja näki waiwoin liinawaatteet pantuna/ ja pois meni/ ja sitä itsellensä ihmettelit/ kuinka se tapahtunut oli.
24:13 Ja catzo/ Caxi heiste menit samana Peiuen ychten Kyleen/ ioca oli Jerusalemist Cwdhenkymenen wacomitan tacan/ Emmahus nimelde.
Ja katso/ Kaksi heistä menit samana päiwänä yhteen kylään/ joka oli Jerusalemista kuudenkymmenen wakomitan takaan/ Emmaus nimeltä.
24:14 Ja puhuit keskenens/ caikista nijste/ iotca tapactanut olit.
Ja puhuit keskenänsä/ kaikista niistä/ jotka tapahtunut olit.
24:15 Ja se tapactui heiden puhuesans ia tutkistelit keskenens/ lehestui itze IesuS heite/ ia matkusti ynne heiden cansans.
Ja se tapahtui heidän puhuessansa ja tutkiskelit keskenänsä/ lähestyi itse Jesus heitä/ ja matkusti ynnä heidän kanssansa.
24:16 Mutta heiden silmens pidhettin/ ettei he hende tundenuet.
Mutta heidän silmänsä peitettiin/ ettei he häntä tunteneet.
24:17 Nin sanoi hen heille/ Mitke puheit ne ouat/ iotca te pidhett keskenen kieudhesen/ ia oletta mureheliset?
Niin sanoi hän heille/ Mitkä puheet ne owat/ jotka te pidätte keskenän käydessänne/ ja olette murheelliset?
24:18 Nin wastasi yxi Cleophas nimelde/ ia sanoi henelle/ Oleco sine ainoa mwcalainen Jerusalemis/ ioca ett tiedhe mite sielle neine Peiuine tapactui?
Niin wastasi yksi Cleophas nimeltä/ ja sanoi hänelle/ Oletkos sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa/ joka et tiedä mitä siellä näinä päiwinä tapahtui?
24:19 Nin hen sanoi heille/ Mitke? Nin he sanoit henelle/ Sijte Iesusest Nazarenusest/ Joca oli wekeue Propheta Töisse ia Sanoissa/ Jumalan ia caiken Canssan edes/
Niin hän sanoi heille/ Mitkä? Niin he sanoit hänelle/ Siitä Jesuksesta Nazarenuksesta/ Joka oli wäkewä propheta töissä ja sanoissa/ Jumalan ja kaiken kansan edes/
24:20 Quinga meiden Ylimeiset Papit ia Pämiehet/ henen ylenannoit Coleman cadhotoxeen/ ia ristinnaulitzit henen.
Kuinka meidän ylimmäiset papit ja päämiehet/ hänen ylenannoit kuoleman kadotukseen/ ja ristiinnaulitsit hänen.
24:21 Mutta me lwlima henen oleuan sen/ ioca Israelin piti lunastaman. Ja caikein neinen ylitze/ io colmas peiue ombi tenepene quin nämet tapactuit.
Mutta me luulimme hänen olewan sen/ joka Israelin piti lunastaman. Ja kaikkein näiden ylitse/ jo kolmas päiwä ompi tänäpänä kuin nämät tapahtuit.
24:22 Ouat mös mwtomat Waimot meiste/ meite peliettenet/ iotca warhan amul tulit Haudhalle/ ia quin eiuet leutenyt henen Rumistans/
Owat myös muutamat waimot meistä/ meitä peljättäneet/ jotka warhain aamulla tulit haudalle/ ja kuin eiwät löytäneet hänen ruumistansa.
24:23 he tulit ia sanoit/ ette he mös olit Engelin näghyn nähnyet/ iotca sanoit henen eleuen.
he tulit ja sanoit/ että he myös olit enkelin näyn nähneet/ jotka sanoit hänen eläwän.
24:24 Ja mutomat meiste menit Haudhalle/ ia leusit ninquin Waimot olit sanonut/ Mutta eiuet he hende leunet.
Ja muutamat meistä menit haudalle/ ja löysit niinkuin waimot olit sanonut/ Mutta eiwät he häntä löytäneet.
24:25 Ja hen sanoi heille/ O te tompelit ia hitaad sydhemest wscoman nijte caiki/ ioita Prophetat puhunut ouat.
Ja hän sanoi heille/ Oi te tomppelit ja hitaat sydämestä uskomaan niitä kaikkia/ joita prophetat puhunut owat.
24:26 Eikö Christusen neite pitenyt kerssimen/ ia henen Cunnians sisellekieumen?
Eikö Kristuksen näitä pitänyt kärsimän/ ja hänen kunniaansa sisälle käymän?
24:27 Ja hen rupesi Mosesist/ ia caikist Prophetaist/ ia tulkitzi heille caiki Kirioituxet/ iotca heneste sanotut olit.
ja hän rupesi Moseksesta/ ja kaikista prophetaista/ ja tulkitsi heille kaikki kirjoitukset/ jotka hänestä sanotut olit.
24:28 Ja he lehestuit Kylä/ iohonga he menit/ ia hen teetteli henens edhemme kieumen.
Ja he lähestyit kylää/ johonka he menit/ ja hän teetteli (oli aikowinaan) hänens edemmä käymään.
24:29 Ja he wadhit henen/ ia sanoit/ Ole meiden cansam/ Sille ette Echto ioutu/ ia peiue ombi laskenut. Ja hen siselmeni oleman heiden cansans.
Ja he waadit hänen/ ja sanoit/ Ole meidän kanssamme/ Sillä että ehtoo joutuu/ ja päiwä ompi laskenut. Ja hän sisälle meni olemaan heidän kanssansa.
24:30 Ja se tapactui/ quin hen atrioitzi heiden cansans/ Otti hen Leiuen/ kijtti/ mursi ia annoi heille.
Ja se tapahtui/ kuin hän aterioitsi heidän kanssansa/ Otti hän leiwän/ kiitti/ mursi ja antoi heille.
24:31 Nin heiden silmens aukenit/ ia tunsit henen. Ja hen catois heien edestens.
Niin heidän silmänsä aukenit/ ja tunsit hänen. Ja hän katosi heidän edestänsä.
24:32 Ja he sanoit keskene's/ Eikö meiden Sydhen meisse palanut coska hen Tielle meite puhutteli/ ia auasi meille Kirioituxet?
Ja he sanoit keskenänsä/ Eikö meidän sydän meissä palanut koska hän tiellä meitä puhutteli/ ja awasi meille kirjoitukset?
24:33 Ja he ylesnousit saman hetken ia palasit Jerusalemin/ ia leusit ne yxitoistakymende cootudh/ ia ne iotca ninen cansa olit/
Ja he ylösnousit saman hetken ja palasit Jerusalemiin/ ja löysit ne yksitoista kymmentä kootut/ ja ne jotka niiden kanssa olit/
24:34 Jotca sanoit/ HERRA on totisesta ylesnosnut/ ia Simonalle ilmaunsi.
Jotka sanoit/ HERRA on totisesti ylösnoussut/ ja Simonille ilmaantui.
24:35 Ja he iuttelit heille mite Tielle tapactanut oli/ ia quinga hen heilde tuttu oli sijte Leiuen murtamisesta.
Ja he juttelit heille mitä tiellä tapahtunut oli/ ja kuinka hän heiltä tuttu oli siitä leiwän murtamisesta.
24:36 Coska he nyt neiste puhuit/ seisoi itze Iesus heiden keskelle's/ ia sanoi heille/ Rauha olcon teille.
Koska he nyt näistä puhuit/ seisoi itse Jesus heidän keskellänsä/ ja sanoi heille/ Rauha olkoon teille.
24:37 Nin he hemmestuit/ ia pelkesit/ lwlit Hengen näkeuens.
Niin he hämmästyit/ ja pelkäsit/ luulit hengen näkewänsä.
24:38 Ja hen sanoi heille/ Mite te nin pelkette? Ja mixi sencaltaiset aiatoxet tuleuat teiden Sydhemeen?
Ja hän sanoi heille/ Mitä te niin pelkäätte? Ja miksi senkaltaiset ajatukset tulewat teidän sydämeen?
24:39 Catzocat minun käsieni ia Jalcoiani/ ette mine se itze olen/ Ruuetkat minuun ia catzocat/ Sille ettei Hengelle ole Liha eike luita/ ninquin te näet minulla oleua'.
Katsokaat minun käsiäni ja jalkojani/ että minä se itse olen/ Ruwetkaat minuun ja katsokaat/ Sillä ettei hengellä ole lihaa eikä luita/ niinkuin te näet minulla olewan.
24:40 Ja quin hen nämet sanoi/ Osotti hen heille Kätens ia Jalcans.
Ja kuin hän nämät sanoi/ Osoitti hän heille kätensä ja jalkansa.
24:41 Mutta coska he ei wiele wskoneet ilon tedhen/ waan ihmettelit/ sanoi hen heille/ Ongo teille miten tesse söteuetä?
Mutta koska he ei wielä uskoneet ilon tähden/ waan ihmettelit/ sanoi hän heille/ Onko teillä mitään tässä syötäwätä?
24:42 Ja he panit henen etens Cappalen paistetu Cala/ ia iotain Kimalais honaiata.
Ja he panit hänen eteensä kappaleen paistettua kalaa/ ja jotain kimalaishunajata.
24:43 Ja hen otti sen/ ia söi heiden nähdens.
Ja hän otti sen/ ja söi heidän nähtensä.
24:44 Nin sanoi hen heille/ Näme ouat ne Sanat/ iotca mine puhuin teille/ coska mine wiele teiden cansan olin/ Sille ette caiki piti teutettemen/ mite kirioitettu on Mosesen Lais/ ia Prophetis/ ia Psalmis minusta.
Niin sanoi hän heille/ Nämä owat ne sanat/ jotka minä puhuin teille/ koska minä wielä teidän kanssan olin/ Sillä että kaikki piti täytettämän/ mitä kirjoitettu on Moseksen laissa/ ja prophetissa/ ja psalmissa minusta.
24:45 Silloin hen auasi heiden ymmerdhyxens/ ette heiden piti ymmertemen kirioituxet/ ia sanoi heille/
Silloin hän awasi heidän ymmärryksensä/ että heidän piti ymmärtämän kirjoitukset/ ja sanoi heille/
24:46 Nin on kirioitettu/ ia nein tuli Christusen kerssie/ ia ylesnouseman Coolluista colma'na peiuen/
Niin on kirjoitettu/ ja näin tuli Kristuksen kärsiä/ ja ylösnouseman kuolleista kolmantena päiwän/
24:47 ia sarnattaman henen Nimeens Paranusta/ ia Syndein andexiandamusta caikis Canssois/ ruueten Jerusalemist.
ja saarnattaman hänen nimeensä parannusta/ ja syntein anteeksiantamusta kaikissa kansoissa/ ruweten Jerusalemista.
24:48 Mutta te oletta caikein neinen Todhistaijat.
Mutta te olette kaikkein näiden todistajat.
24:49 Ja catzo/ mine leheten minun Isen Lupauxen teiden pälen. Mutta teiden pite oleman Jerusalemis/ sihenasti ette te pughetetan auwlla Corckialda.
Ja katso/ minä lähetän minun Isän lupauksen teidän päällen. Mutta teidän pitää oleman Jerusalemissa/ siihen asti että te puetetaan awulla korkealta.
24:50 Nin hen wloswei heien haman Bethanian/ ia ylesnosti Kätens/ ia siugnasi heite.
Niin hän ulos wei heidän hamaan Bethaniaan/ ja ylös nosti kätensä/ ja siunasi heitä.
24:51 Ja se tapactui/ coska hen siugnanut oli heite/ erkani hen heiste/ ia ylesmeni Taiuasen.
Ja se tapahtui/ koska hän siunannut oli heitä/ erkani hän heistä/ ja ylös meni taiwaaseen.
24:52 Nin coska he hende cumartanut olit/ palasit he Jerusalemin swren ilon cansa/
Niin koska he häntä kumartanut olit/ palasit he Jerusalemin suuren ilon kanssa/
24:53 ia olit aina Templis/ kijttedhen ia cunnioittain Jumalata.
ja olit aina templissä/ kiittäen ja kunnioittain Jumalata.

P. Lucan Euangeliumin Loppu.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24